Ugrás a fő tartalomra

International Economy and Business

Kiket várunk a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakra?

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak azokat várja

 • akik kíváncsiak a világgazdasági események mögött meghúzódó ok-okozati viszonyokra,
 • akik szeretnek olyan elemzésekkel foglalkozni, ahol az egyes nemzeti makroökonómiai folyamatok nemzetközi/világgazdasági hatásokat váltanak ki, s fordítva,
 • akiket a közgazdaságtudományon belül elsősorban a vállalati, regionális (mezzo), makro- valamint nemzetközi gazdasági, világgazdasági kérdések érdeklik,
 • akik a magas színvonalú, elméleti és alkalmazott közgazdaságtani tudás mellett szeretnének vállalatgazdasági, nemzetközi kapcsolatok, nemzetközi tanulmányok, világgazdasági ismereteket is szerezni,
 • akik sokoldalú tudással felvértezett szakemberként nemzetközi vállalati, intézményi, kormányzati és más állami intézményeknél, non-profit szervezeteknél, nemzetközi szervezeteknél (pl. Európai Unió), szakpolitikai döntés-előkészítő és kutatóintézetekben, illetve a magánszférában a kormányzati döntések által fokozottan érintett (pl. távközlési és közszolgáltató) vállalatoknál szeretnének elhelyezkedni,
 • akik motivációt éreznek arra, hogy a közösség érdekének képviseletében tevékenykedjenek, részt vállaljanak a nemzeti, nemzetközi, vállalati és intézményi alternatívák kialakításában, illetve az emberek, a pénzügyek és jelentős nemzetközi regionális programok irányításában.
 Miért érdemes a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakot választani?

1. Azért, mert belépőt jelent ez a végzettség a legjobb vállalati, nemzetközi – és államigazgatási életpályákra. 

A hallgatói visszajelzések alapján a legsikeresebb multinacionális banki, pénzügyi tanácsadó, adótanácsadó vállalatok, uniós és nemzeti kormányzati szervek karrierlehetőségei nyílnak meg azok számára, akik a Corvinus Egyetem Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás diplomájával rendelkeznek.

2. Azért, mert a közgazdászok jelentős része a hazai és nemzetközi gazdaság vállalati, intézményi és kormányzati szektorban talál munkát.

Hazánk gazdasági nyitottsága egyértelmű: bruttó hazai termékünk több mint háromnegyede export és import révén realizálódik; a hazai termelés döntő része külföldön talál piacra; beruházásainkban kiemelkedő szerepe van a transznacionális vállalatoknak. Nem csodálható tehát, hogy a mesterszakon végzettek gyorsan és  hatékonyan találnak állást nemzetközi és hazai vállalatoknál, hazai és nemzetközi kormányzati intézményeknél.

3. Azért, mert a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszakon végző hallgatók a magán- és a non-profit szférában is sikeresen tevékenykedhetnek.

A közszektor és a magánszektor működése egymástól elválaszthatatlan, közöttük állandó kapcsolat van. Így a piaci szereplők körében is szükség van a kormányzati tevékenység és tágabban a közszektor működésmódjának alapos ismeretére. Különösen igaz ez az olyan transznacionális vállalatokra, amelyek működését alapvetően befolyásolja a világgazdasági folyamatok gyorsasága, az egymással néha szöges ellentétben döntő nemzeti szabályozás, továbbá azokra, amelyek közvetlen kapcsolatban állnak különféle állami intézményekkel (például állami beruházásokban vesznek részt).

A magánszektor érdekképviseleti szervezeteiben, a non-profit intézményekben, civil (például szociális vagy környezetvédő) kezdeményezésekben szintén nagy szükség van a kormányzat és a közszektor alapos ismeretére.

4.  Azért, mert az európai uniós tagságunk révén e tudásanyagot bármelyik tagországban sikeresen látják, használják. Több végzett diákunk dolgozik nyugat-európai, amerikai vállalatoknál, intézményeknél, sikerrel.

A magyar uniós tagság egyik fontos „hozománya” a lehetőség más tagállamokban történő munkavállalásra. Történhet ez talán tapasztalatszerzés okából is, a lényeg az, hogy a fogadó országok többsége nagyon hasznosnak véli a magyar munkavállalók tevékenységét. A mesterszakon szerzett elméleti és gyakorlati ismeretek bizonyítási terepe tehát immár világgazdasági.

5. Azért, mert a szak egyedülálló lehetőséget nyújt a legfontosabb közgazdasági ismeretek és más tudományterületek együttes megismerésére, interdiszciplináris tudás elsajátítására.

A Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak egyfelől a többi közgazdasági szakkal közös közgazdasági és módszertani alapozást nyújt, ami a hallgatókat képessé teszi arra, hogy a későbbiekben a gazdaságtudományok más területein is elmélyedjenek.

Másfelől a Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás mesterszak a többi közgazdasági mesterszaknál nagyobb hangsúlyt fektet más társadalomtudományok (mindenekelőtt a szociológia, a politológia, történelem, jog, nemzetközi tanulmányok) módszereinek és eredményeinek megismertetésére.

6. Azért, mert a szak korszerű és nemzetközi összehasonlításban versenyképes képzési programot biztosít.

A mesterszak szakmai anyagában a nemzetközileg kurrens ismeretek, módszerek szerepelnek. A tanterv kialakításánál éppen e nemzetközi oktatási irányzatok nyomtak sokat a latban, váltak a végleges tanterv meghatározó elemeivé. Kollégáink szerteágazó nemzetközi kutatási és oktatási tapasztalattal bírnak. Programunk számos egyetemmel együtt működve „kettős diploma” képzéseket folytat.

Az oktatás révén bizton állítható, hogy a hallgatók egyaránt sikerrel pályázhatnak nemzetközi vállalati, hazai vállalati, nemzetközi intézményi és hazai kormányzati állásokra.

7. Azért, mert a hallgatók kis létszáma a magyar felsőoktatásban szokásosnál intenzívebb tanár-diák viszony kialakítására ad lehetőséget.

A Bologna-folyamat egyik fontos követelménye, hogy egy oktatóra lehetőleg csak annyi diák jusson, akikkel folyamatosan tud foglalkozni, tartani a kapcsolatot, s kellő szakmai és emberi támogatást tud nyújtani számára az oktatási folyamat során.

A mesterszak e tekintetben is jó feltételekkel indul. Mivel több intézet és tanszék együttes oktatói munkáját fogja át, a hallgató mindig számíthat személyes, önálló tanulási, kutatási lehetőségre. A kiemelkedő tehetségeket a szaktanszékek külön programmal támogatják, ösztönzik.

8. Azért, mert Magyarországnak szüksége van olyan jól felkészült közgazdászokra, akik az aktuális pártpolitikai szempontokon és csoportérdekeken felülemelkedve tudnak véleményt alkotni és javaslatokat megfogalmazni a nemzeti, nemzetközi vállalati és intézményi rendszerek reformjával és a különböző szakpolitikai kérdésekkel kapcsolatban.

9. A mesterképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvető nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európai integrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátított kompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területein és szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemző munkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására és ellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására

10. A mesterképzési szakon végzettek ismerik:

 • a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, az azokat befolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken,
 • a közgazdasági, nemzetközi gazdasági, világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket,
 • a kutatáshoz, szakirodalmi eredmények feldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükséges problémamegoldó technikákat,
 • a munkatársak, csoportok, illetve projektek, nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsment vállalati, állami, regionális és globális módszereit,
 • a hazai és nemzetközi szakirodalmat, a kutatások eredményeit.

11.  A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • a nemzeti, az európai és az egyetemes értékek megismerésére, vállalására és ezen értékek megjelenítésére a vállalati, regionális, állami és nemzetközi szervezetek világában,
 • a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciók ellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására, szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére és meghozatalára,
 • a vállalati, régió, állam és nemzetközi szervezeten belüli, illetve a szervezet és környezete közötti összefüggések, kapcsolatok felismerésére, megértésére és alakítására,
 • az e szervezetek működésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önálló felismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására,
 • a gazdasági, a pénzügyi, a marketing és a menedzsment elméletek nemzetközi szintű alkalmazására
 • a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális és vallási vonatkozásainak elemzésére,
 • hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására,
 • tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékony alkalmazására, üzleti kommunikációra két idegen nyelven.

12.  A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • az értékek iránt elkötelezettség,
 • társadalmi/szociális érzékenység hazai és nemzetközi viszonylatban,
 • elkötelezett a minőség, a fenntarthatóság és a sokszínűség iránt,
 • nyitottság a más/új területekkel, módszerekkel, illetve véleményekkel, javaslatokkal szemben,
 • egyéni és közösségi felelősségvállalás,
 • a tudás megújításának képessége,
 • nyitott gondolkodásmód,
 • együttműködési készség.

13. Általános információk

A mesterszakon szerezhető végzettségi szint: mesterfokozat (rövidítve: MSc)

A szakon szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakon
(Economist in International Economy and Business)

A képzési idő félévekben: 4 félév

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: 120 kreditpont, mely 12 kredittel térítésmentesen túlléphető.

Idegen nyelvi követelmények: a mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga, vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A mesterszak felépítése a következő
 • Az első év kötelező tárgyaiból 42 kreditet kell felvenni a szakkoordinátor útmutatásai alapján. Ennek során figyelembe vesszük a hallgató előképzettségét, ezzel biztosítva, hogy az első év végére mindenki a specializációnak megfelelő alapképzettségre szert tegyen.
 • A második évben a hallgatók specializációk közül választhatnak. A specializációknál minden esetben kötelező felvenni a Kutatásmódszertan/Research design, illetve a Szakszeminárium (Dissertation seminar) 1. és 2. tárgyakat. Ezeken kívül 30 kreditnyi tárgyat kell felvenni a specializációs tárgyakból. A hallgatók jelenleg az alábbi specializációkból választhatnak
 • Nemzetközi gazdaságelemzés
 • International development (angol nyelven, az angol nyelvű mesterszakosokkal közösen)
 • Nemzetközi pénzügy és vállalatgazdaságtan
 • EU Economic Policy Analysis (angol nyelven, az angol nyelvű mesterszakosokkal közösen)
 • A maradék krediteket a választható kreditek terhére lehet felvenni.
 • A jelenleg érvényes operatív tantervek a kari honlapon, IDE KATTINTVA elérhetők. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy az operatív tanterveket a hallgatói és oktatói igényeknek megfelelően, illetve a nemzetközi trendeket követve folyamatosan frissítjük, alakítjuk.  Vágólapra másolva
  X
  ×
  GEN.:2024.06.18. - 21:15:05