Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Politikatudományi Doktori Program

A doktori program fő célja a politikatudományt és a közszolgálatot tudósként művelni, a hazai és a nemzetközi egyetemi és akadémiai pályán helytállni képes kutatók képzése, útnak indítása. Ugyanakkor nyitva áll azok előtt is, akik e tudományágakban az egyetemi tanulmányoknál mélyebben is el szeretnének merülni, hogy hivatásukat szakmailag még megalapozottabban művelhessék. Az iskola profilja az évek során változott, a közigazgatási alprogram megszűnt, a közszolgálat azonban megjelent. Elsősorban társadalomtudományi és közszolgálati előképzettséggel rendelkező jelentkezőket várunk. Doktoranduszaink szakmai közösséget is alkotnak, szorosan együttműködnek témavezetőikkel, iskolánk pedig egyre sokszínűbb kapcsolatrendszert alakít ki a teljes magyar politológus közösséggel, ideértve a határon túli képzőhelyeket is. Nemzetközi kapcsolataink is folyamatosan fejlődnek. 

A Politikatudományi Doktori Program fő kutatási profiljai a politikaelmélet, az összehasonlító politikatudomány, az Európai Unió általános és regionális kérdései. További főbb témák a kormányzás; a parlamentkutatás; az ifjúságkutatás; a pártok kutatása; a közigazgatási modellek; továbbá az egyes szakpolitikák közgazdasági és politikatudományi aspektusai. Minderről a kutatók témakiírásai, doktoranduszaink, doktorjelöltjeink tevékenysége további részletekkel szolgálnak.

Kutatási területek

A doktori képzés sikerének egyik záloga, ha a képzési és a kutatási tevékenység nem különül el egymástól. Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és segítséget nyújt megoldásukban. A doktoranduszok és a doktorjelöltek évente írásban számolnak be az előző tanévben végzett tevékenységükről s a következő tanévi terveikről a Tanácsnak. 


A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó kutatási tervet. A negyedik és az ötödik félév végén a doktorandusznak kutatási fórum keretében egy opponens és a témavezető jelenlétében kell bemutatnia a témáját és eredményeit az Iskola belső nyilvánossága előtt. A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik, lehetőleg angol nyelven. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra, hogy a doktorandusz a kutatási folyamat minden fázisában értő bírálatot kapjon tanáraitól és diáktársaitól egyaránt. 


Az Iskola oktatói, témavezetői a gyakorlatban számos kutatásba vonják be a doktoranduszokat, konferenciaszereplési lehetőségeket biztosítva számukra, adott esetben más intézményekkel együttműködve, karrierjüket is egyengetve. Számos doktorjelöltünk immár évente több nemzetközi konferencián ad elő. További fontos gyakorlati tapasztalat, hogy maguk a doktoranduszok és doktorjelöltek is építeni tudnak az Egyetem politikatudományi alap- és mesterképzésének legjobb hallgatóira, egyrészt a napi oktatómunkában való részvétel révén, másrészt a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, harmadrészt szabad előadások szervezésével. Így a politikatudományi képzés teljes vertikuma jelen van, az egyes szintek egymást kölcsönösen támogatják, hozzájárulva a Budapesti Corvinus Egyetem általános és a politikatudományi képzés konkrét jóhíréhez. 


A kutatómunka tárgyi feltételei szűkösen, de biztosítottak. A Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára mellett további könyvtári szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. Az Iskola az ECPR tagdíjának befizetésével a konferencia-részvételt könnyíti meg. Anyagi lehetőségeink függvényében messzemenően támogatjuk a külföldi szerepléseket. Jelentős forrásokat igénylő empirikus kutatások finanszírozására azonban csak speciális pályázatok keretében van mód.

Kapcsolatok

A doktori iskola támogatja a doktoranduszok nemzetközi szakmai tevékenységét. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe, és így lehetővé válik nemzetközi workshop-okon és konferenciákon való részvételük. A doktori iskola tagjai, témavezetői több európai uniós pályázatot jegyeztek és jegyeznek. Ezekben részt vesznek az érdeklődő doktoranduszok és doktorjelöltek. A doktori iskola kapcsolódik a European Consortium for Political Research szervezetéhez, ennek konferenciáin, nyári egyetemein és egyéb programjain szintén számos hallgató vett már eddig is részt (Essex, Nicosia, Budapest, Pisa, Sankt Gallen, Reykjavik). 


Hasonlóképpen jelentkezhetnek a hallgatók az ECPR nemzetközi módszertani nyári egyetemére, amelynek teljesítése az Iskolában kredit-értékkel bír. Ezen kívül több különböző témájú nyári egyetemen vettek már részt hallgatóink (Lüneburg, Bologna). A Politikatudományi Intézet kiépített és rendszeres szakmai kapcsolatban áll a University of Glasgow-val. Több hallgató járt ott tanulmányúton. 


A doktori iskola mindenképpen arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban. 


A Doktori Iskola törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A Doktori Iskola vezetőinek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén dinamikus és változatos feltételek várják a kutatásban nemzetközi szinten is motivált hallgatókat. A kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg. 


2008-ban a Doktori Iskola együttműködési megállapodást kötött a Central European University Politikatudományi Tanszékével, amelynek keretében a két intézmény doktorandusz hallgatói számos keretben, áthallgatással, közös konferenciákkal stb. építhetik szakmai kapcsolataikat. 


2012-től a Doktori Iskola a lisszaboni New University of Lisbon-nal (Universidade Nova de Lisboa) partnerségben Európai Doktorátus (Doctor Europaeus) cím megszerzését is lehetővé teszi a hallgatói számára. A program keretén belül a partnerintézmények hallgatói meghatározott időt töltenek el a társintézményben, ott folytatják kutató munkájuk egy részét társtémavezetéssel.

Együttműködés az MTA TK PTI-vel

2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban való részvételre, azáltal a doktori értekezés sikeres megírására.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont PTI által ajánlott kutatási témák
Együttműködési megállapodás közös doktori kutatási program létrehozásáról az MTA TK Politikatudományi Intézetével
×

Témák

2020

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Ait-el-caid HamidHajdú AndrásProtest Publics Vs Social Movements in the Post-2010 Hybrid MENA regimes : impact on political changes and democratic development
Beck DánielVányi Éva theater/social elite
Demir FiratVárnagy RékaHow do populist leaders transform their conspiratorial rhetoric while in opposition and power?
Gyuriss DánielBalázs ZoltánThe political utilization of statuary and architecture after 1989 in Hungary
Ismayilzada TofigGallai SándorMigration, European migration crisis and securitization of migration crisis
Kadewandana DonieEndrődi-Kovács ViktóriaPolitical Corruption
Nagy AttilaDúró Józsefpolitical left and right – Slovakia and Hungary
Novák AnnaVárnagy RékaPolitical psychological research on political orientation and electoral integrity
Wicaksono AgungMetz RudolfCollaborative Governance in Environmental Issues

2019

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Kocollari LorenKörösényi András, Várnagy RékaVirtual Community impact on “post-truth” politics
Piross Antal LajosMike KárolyVállalkozásfejlesztés a közpolitikában – az állami szerepvállalás céljai, eszközei és intézményi környezete
Horváth EditVárnagy RékaNők a politikában
Janik SzabolcsGallai SándorA comprehensive analysis of the V4 cooperation
Drávucz Renáta RyokoKörösényi András, Merkovity NorbertMore or less populist? Understanding the performative dimension of populism and its relevance to contemporary political communication in the mediatized postmodern era
Nkansah Godfred BonnahAttila Bartha, Rudolf MetzYoung people’s Demography in Democracy: the effect of Youth Cohort Size on Youth Political Attitudes and Behaviours in Democratic Politics (1995-2014)
Gabriel AsanteAttila BarthaEducation-induced Crime Reduction? Understanding the Determinants and Policy Change to increase Upper Secondary Education in Sub-Saharan Africa
Soós KingaKiss Viktor, Eszterhai ViktorA Kínai Kommunista Párt hegemón diskurzusának változatai Dengtől Xi-ig. A kínai sajátosságú szocializmusról.

2018

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Bánki AndrásEuropian Parliament, Europian Union, party systems
Darabos ÁdámBalázs ZoltánChristian realism, political realism, Christian political thought, political though, populism, Max Weber
Farkas XéniaBene MártonVisual Political Communication in Social Media; Visual aspects of populism
Jahanli, SabinaDobos BalázsVictimized identity discourse in Azerbaijan
Laki GergelyVárnagy RékaMedia system in Hungary after 2010
Mugambi, PaulBene MártonDemocracy in Africa: The Effect of Social Media on Youth Political Participation in Kenya’s 2017 Elections
Tóth BalázsNyirkos TamásA demokrácia paradigmái
Urpekova, AminaDobos BalázsCreating Homeland: homeland image builiding as a tool of repatriation policy and its impact on return immigration

2017

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Galgóczi EszterPapp ZsófiaBefore and after crisis: comparative, longitudinal and comperehensive research on attitudes toward immigration in a perspective from 2004
Holle AlexandraVányi ÉvaÁllampolgári nevelés; Parlamentek szerepe ebben
Petrovics NándorHajnal GyörgyGazdasági networkök
Sheranova, ArzuuDobos Balázs, Abel PoleseTörzsi politika; Kirgizisztán
Szántó AndrásKörösényi AndrásThe relationship between sophistication and bias in the context of post-truth politics and climate change
Tóth MiklósBalázs ZoltánMárai, Krúdy, Koestler: irodalom és politikaelmélet
Ujlaki AnnaSzűcs Zoltán GáborRawls filozófiája és modern értelmezése
Villanueva, Prince AianGajduschek GyörgyCivil society and corruption in democracies in the third wave of autocratization

2016

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Kender-Jeziorska Iga KatarzynaHajnal GyörgyHarm reduction services in Visegrad Group countries’ drug policy systems.
Nagy Vilmos FrigyesGallai SándorPénzügyi szuverenitás
Molnár Gábor TamásMike KárolyInstitutionalization and governance role of business and professional associations
Szabados KrisztiánBalázs ZoltánTranszhumanizmus
Tóth Szilárd JánosBalázs ZoltánRepublikanizmus

2015

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Jugovits Károly (öd)Gajduschek GyörgyÉrtékelés és visszacsatolás a közpolitikai ciklusban
Kucsera BenceHajnal GyörgyFővárosi érdekeltségű állami, önkormányzati tulajdonú vállalatok kapcsolata a központi és a helyi kormányzati közpolitika alkotás gyakorlatában
Merényi Miklós Kiss ViktorA posztszocialista demokratizálódás politikuma – demokratikus reprezentáció kérdése Claude Lefort politikaelméletében
Rajnai Gergely Balázs ZoltánHatalom konszolidációja
Molnár CsabaIlonszki GabriellaA radikális jobboldali pártok hatása a törvényalkotásra

2014

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Nábelek FruzsinaPapp ZsófiaNegatív kampány és hatásai
Ugrósdy Márton Hajnal Györgyszervezeti teljesítménymendzsment a közigazgatásban; közpolitikai transzfer
Török ZoltánHajnal György, Mike KárolyUnderstanding large scale policy

2013

Témavezető(k)Téma
Galambos LászlóIlonszki Gabriella, Ványi ÉvaSzakértői kormányok
Pintér Petra Balázs ZoltánKözösségi média és politika

2012

DoktoranduszTémavezető(k)Téma
Hajdú AndrásLánczi András/Dúró JózsefRadikális jobboldal és újnacionalizmus

Régi Szervezeti és Működési Szabályzatok

A Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2016. augusztus 31. előtt belépett hallgatók számára)
A Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2016. szeptember 1-től belépő hallgatók számára)
×

Operatív tanterv

NKPDI Operatív tanterv
×

Publikációk

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.12.06. - 04:10:11