Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Politikatudományi Doktori Program

A doktori program fő célja a politikatudományt és a közszolgálatot tudósként művelni, a hazai és a nemzetközi egyetemi és akadémiai pályán helytállni képes kutatók képzése, útnak indítása. Ugyanakkor nyitva áll azok előtt is, akik e tudományágakban az egyetemi tanulmányoknál mélyebben is el szeretnének merülni, hogy hivatásukat szakmailag még megalapozottabban művelhessék. Az iskola profilja az évek során változott, a közigazgatási alprogram megszűnt, a közszolgálat azonban megjelent. Elsősorban társadalomtudományi és közszolgálati előképzettséggel rendelkező jelentkezőket várunk. Doktoranduszaink szakmai közösséget is alkotnak, szorosan együttműködnek témavezetőikkel, iskolánk pedig egyre sokszínűbb kapcsolatrendszert alakít ki a teljes magyar politológus közösséggel, ideértve a határon túli képzőhelyeket is. Nemzetközi kapcsolataink is folyamatosan fejlődnek. 

A Politikatudományi Doktori Iskola fő kutatási profiljai a politikaelmélet, az összehasonlító politikatudomány, az Európai Unió általános és regionális kérdései. További főbb témák a kormányzás; a parlamentkutatás; az ifjúságkutatás; a pártok kutatása; a közigazgatási modellek; továbbá az egyes szakpolitikák közgazdasági és politikatudományi aspektusai. Minderről a kutatók témakiírásai, doktoranduszaink, doktorjelöltjeink tevékenysége további részletekkel szolgálnak.
A doktori képzés sikerének egyik záloga, ha a képzési és a kutatási tevékenység nem különül el egymástól. Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és segítséget nyújt megoldásukban. A doktoranduszok és a doktorjelöltek évente írásban számolnak be az előző tanévben végzett tevékenységükről s a következő tanévi terveikről a Tanácsnak. 

A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó kutatási tervet. A negyedik és az ötödik félév végén a doktorandusznak kutatási fórum keretében egy opponens és a témavezető jelenlétében kell bemutatnia a témáját és eredményeit az Iskola belső nyilvánossága előtt. A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik, lehetőleg angol nyelven. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra, hogy a doktorandusz a kutatási folyamat minden fázisában értő bírálatot kapjon tanáraitól és diáktársaitól egyaránt. 

Az Iskola oktatói, témavezetői a gyakorlatban számos kutatásba vonják be a doktoranduszokat, konferenciaszereplési lehetőségeket biztosítva számukra, adott esetben más intézményekkel együttműködve, karrierjüket is egyengetve. Számos doktorjelöltünk immár évente több nemzetközi konferencián ad elő. További fontos gyakorlati tapasztalat, hogy maguk a doktoranduszok és doktorjelöltek is építeni tudnak az Egyetem politikatudományi alap- és mesterképzésének legjobb hallgatóira, egyrészt a napi oktatómunkában való részvétel révén, másrészt a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, harmadrészt szabad előadások szervezésével. Így a politikatudományi képzés teljes vertikuma jelen van, az egyes szintek egymást kölcsönösen támogatják, hozzájárulva a Budapesti Corvinus Egyetem általános és a politikatudományi képzés konkrét jóhíréhez. 

A kutatómunka tárgyi feltételei szűkösen, de biztosítottak. A Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára mellett további könyvtári szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. Az Iskola az ECPR tagdíjának befizetésével a konferencia-részvételt könnyíti meg. Anyagi lehetőségeink függvényében messzemenően támogatjuk a külföldi szerepléseket. Jelentős forrásokat igénylő empirikus kutatások finanszírozására azonban csak speciális pályázatok keretében van mód.
A doktori iskola támogatja a doktoranduszok nemzetközi szakmai tevékenységét. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe, és így lehetővé válik nemzetközi workshop-okon és konferenciákon való részvételük. A doktori iskola tagjai, témavezetői több európai uniós pályázatot jegyeztek és jegyeznek. Ezekben részt vesznek az érdeklődő doktoranduszok és doktorjelöltek. A doktori iskola kapcsolódik a European Consortium for Political Research szervezetéhez, ennek konferenciáin, nyári egyetemein és egyéb programjain szintén számos hallgató vett már eddig is részt (Essex, Nicosia, Budapest, Pisa, Sankt Gallen, Reykjavik). 

Hasonlóképpen jelentkezhetnek a hallgatók az ECPR nemzetközi módszertani nyári egyetemére, amelynek teljesítése az Iskolában kredit-értékkel bír. Ezen kívül több különböző témájú nyári egyetemen vettek már részt hallgatóink (Lüneburg, Bologna). A Politikatudományi Intézet kiépített és rendszeres szakmai kapcsolatban áll a University of Glasgow-val. Több hallgató járt ott tanulmányúton. 

A doktori iskola mindenképpen arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban. 

A Doktori Iskola törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A Doktori Iskola vezetőinek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén dinamikus és változatos feltételek várják a kutatásban nemzetközi szinten is motivált hallgatókat. A kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg. 

2008-ban a Doktori Iskola együttműködési megállapodást kötött a Central European University Politikatudományi Tanszékével, amelynek keretében a két intézmény doktorandusz hallgatói számos keretben, áthallgatással, közös konferenciákkal stb. építhetik szakmai kapcsolataikat. 

2012-től a Doktori Iskola a lisszaboni New University of Lisbon-nal (Universidade Nova de Lisboa) partnerségben Európai Doktorátus (Doctor Europaeus) cím megszerzését is lehetővé teszi a hallgatói számára. A program keretén belül a partnerintézmények hallgatói meghatározott időt töltenek el a társintézményben, ott folytatják kutató munkájuk egy részét társtémavezetéssel.
2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban való részvételre, azáltal a doktori értekezés sikeres megírására.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont PTI által ajánlott kutatási témák
Együttműködési megállapodás közös doktori kutatási program létrehozásáról az MTA TK Politikatudományi Intézetével
 • Galgóczi Eszter – A gyűlőletbeszéd hatása a választói magatartásra
 • Holle Alexandra – Parlament és állampolgári nevelés
 • Iga Kender-Jeziorska – Drogpolitika (harm reduction)
 • Jugovits Károly – A közigazgatás értékelése
 • Kucsera Bence – Állami vállalatok számának és szerepének alakulása
 • Merényi Miklós – Claude Lefort elméleténekalkalmazása a posztszocialista esetre
 • Petrovics Nándor – Hálózatok szerepe a gazdaságban
 • Arzuu Sheranova – Az identitás szerepe a kirgiz politikában
 • Szabados Krisztián – Transzhumanizmus, morfológiai szabadság
 • Szántó András – Vezetés- és demokráciaelmélet (Schumpeterre támaszkodva)
 • Tóth Miklós – Konzervativizmus; politika és irodalom
 • Tóth Szilárd – Republikanizmus, patriotizmus
 • Ujlaki Anna – John Rawls filozófiája
 • Prince Aian Villanueva – Korrupció és közpolitika

Dr. Balázs Zoltán zoltan.balazs@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Dr. Boda Zsolt boda@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Gazdaságetikai Központ
Egyetemi Docens / Associate Professor
E épület, E.121.3
Telefon: +36 1 482 5550 • Mellék: 5550
Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392
Dr. Gajduschek György gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
E épület, E.244
Telefon: +36 1 482 5173 • Mellék: 5173
Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
Dr. Gedeon Péter pgedeon@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszék
Professzor Emeritus / Prof. Emeritus
E épület, 216
Telefon: +36 1 482 5157 • Mellék: 5157
prof. Hajnal György gyorgy.hajnal@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Intézetvezető / Head of Institute
E épület, 244
Telefon: +36 1 482 5032 • Mellék: 5032
Dr. Ilonszki Gabriella gabriella.ilonszki@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Professor emerita / Professor Emerita
C épület, C.319
Telefon: +36 1 482 7383 • Mellék: 7383
Dr. Körösényi András andras.korosenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, C.321
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714
Mike Károly karoly.mike@uni-corvinus.hu
E épület, E.207
Telefon: +36 1 482 5395 • Mellék: 5395
Dr. Toronyai Gábor toronyai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.322
Telefon: +36 1 482 7256 • Mellék: 7256
Dr. Ványi Éva eva.vanyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394

A Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2016. augusztus 31. előtt belépett hallgatók számára)
A Politikatudományi Doktori Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata (2016. szeptember 1-től belépő hallgatók számára)

PDI Minőségbiztosítás
Vágólapra másolva