Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóknak

KGIDI_működési szabályzat 2020
GIDI_SZMSZ_2018
GIDI_SZMSZ_2017
GIDI_SZMSZ_2016
GIDI_SZMSZ_2015
ÁKKDI_SZMSZ_2016_2020
ÁKKDI_SZMSZ_2016 előtt
Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata
Operatív tanterv 2020
ÁKKDI_képzési terv_2016
GIDI_képzési terv_2018
A komplex vizsga zárja a képzésiés kutatási szakaszt, (továbbá ennek letételével léphet be az egyénifelkészüléssel fokozatot szerezni kívánó jelölt a fokozatszerzési folyamatba).A vizsga elméleti-módszertani és disszertációs részből áll.A komplex vizsga főbb szabályaitaz EDSZ tartalmazza.

A DI ezeket a rendelkezéseket a következők szerintrészletezi.
–A programigazgatók előterjesztése alapján a DIT avizsgára jelentkezők létszáma alapján minden program részére legalább három fősvizsgabizottságokat javasol az EDT-nek. A bizottságok legalább egyik tagjakülsős. Témavezető nem lehet a bizottság tagja. A programigazgatókabszolutóriumot szerzett, de doktori fokozattal még nem rendelkeződoktorjelölteket is felkérhetnek a titkári feladat ellátására (esetükben szavazatijog nélkül).
–Törekedni kell arra, hogy egy bizottság nyolc főnéltöbb doktoranduszt ne vizsgáztasson.
–A programigazgatók a témavezetők bevonásával azelméleti-módszertani vizsgarészhez minden vizsgázó számára legalább kéttémakört állítanak össze. Ennek határideje március 31.
–A vizsga disszertációs részéhez szükséges kutatási tervleadásának határideje május 31.
–Az MTMT-ben rögzített adatokat a vizsga előtt jóvá kellhagyatni a BCE illetékes könyvtárosával. A jelentkező a listát hitelesíti ésaláírja. A vizsgán a publikációs listát kinyomtatva a jegyzőkönyvhöz csatolnikell.
–A komplex vizsga elméleti részében írásban és/vagyszóban a doktorandusz-hallgató a kutatási témájához tartozó elméleti és módszertanifelkészültségéről ad számot. Az „elméleti részben” egyrészt a készülődisszertáció módszertani hátterének ismeretét, másrészt a saját kutatási témaszaktudományi kontextusában való jártasságot kell a jelöltnek meggyőzőenigazolni.
–A disszertációs vizsgarész során a vizsgázó előadásformájában ismerteti addigi munkáját, eredményeit, a hátralévő szakaszbanelvégzendő feladatait, várható eredményeit. A vizsgának ez a része nyilvános,de kérdéseket csak a bizottságok tagjai tehetnek föl. A témavezetők részvételea disszertációs szakaszban elvárt.
–Az EDSZ-ben rögzített szabályok szerint avizsgabizottságok értékelik a két vizsgarészt, és azt haladéktalanul közlik avizsgázókkal.A Doktori Iskola támogatja hallgatóinak részvételét:

a) kompetitív külföldi konferencián (csak előadás, korreferátum esetén, a fedezhető költségek: utazás, szállás,regisztrációs díj, elsősorban Európán belül);
b) külföldi nyári/téli egyetemen;
c) hazai konferencián (előadás,korreferátum esetén, a fedezhető költségek: utazás, szállás, regisztrációs díj);


A konferencia-részvétel támogatásának szabályai:


A Doktori Iskola támogatásával megvalósuló kiküldetésekhez a hallgatóknak pályázatot kell beadniuk.

A kitöltött pályázati űrlapot és a kötelező mellékleteket a hallgatók a témavezető aláírása után nyújtják be (a koronavírus járvány alatt a pályázatokat e-mailen keresztül kell megküldeni a DI asszisztensének).

Kötelező mellékletek:
· az egyetemi közbeszerzési irodától előzetesen megkért árajánlat
· konferencia felhívás (program)
· absztrakt és annak befogadó nyilatkozata

A pályázatokat legalább két tagú (doktori iskola vezető és programigazgató) bírálóbizottságnak kell előzetesen értékelni, és a támogatásról, illetve annak mértékéről a doktori iskola erre a célra felhasználható költségvetési forrásainak ismeretében dönteni.

A pályázatot a konferencia előtt legalább 30 nappal kell benyújtani.


Az Egyetem által a COVID-19 járvány miatt bevezetett megszorításoknak megfelelően jelenleg csak online konferencia részvételre kérhető támogatás.
KGIDI_konferencia pályázati nyomtatvány

Plágium-vizsgálati tájékoztató
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 05:36:20