Ugrás a fő tartalomra

Habilitáció

Egyetemi Doktori Tanács Habilitációs Bizottság

Elnök

Dr. Balázs Zoltán zoltan.balazs@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 530
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380

Tagok

Dr. Benczes István Zsolt istvan.benczes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Globális Tanulmányok Intézet / Világgazdasági Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 406
Telefon: +36 1 482 7403 • Mellék: 7403
Dr. Benczes Réka Ágnes reka.benczes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Marketing- és Kommunikációtudományi Intézet / Kommunikáció- és Médiatudomány Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 329a
Dr. Csóka Péter peter.csoka@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Pénzügy Intézet / Befektetések
Egyetemi tanár / Professor
E épület, 263, 263
Telefon: +36 1 482 5288 • Mellék: 5288
Dr. Elekes Zsuzsanna zsuzsanna.elekes@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Társadalom- és Politikatudományi Intézet / Szociológia Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 526
Telefon: +36 1 482 7344 • Mellék: 7344
Fertő Imre imre.ferto@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Vállalkozás és Innováció Intézet / Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tanszék
Egyetemi Tanár / Professor
C épület, 323

DÖK Elnök: Szabó Krisztofer

NévFokozatIntézmény
Bakacsi Gyulakandidátus, egyetemi tanárBGE
Váncza Józsefkandidátus, egyetemi docensBME
Kardos Gáborkandidátus, egyetemi tanárELTE
Janky BélaDScBME

Titkárság

Horváthné Krista Zsuzsa zsuzsa.krista@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Doktori Iskolák / Egyetemi Doktori Iroda
EDI irodavezető
E épület

A habilitációs eljárás egyetemi szervezete

A habilitációs eljárással kapcsolatos szabályozási, döntési, szervezési, valamint adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat a: 

 • Szenátus, 
 • Rektor,
 • Egyetemi Doktori Tanács 
 • Habilitációs Bírálóbizottságok (HBB) 
 • tudományág szerint illetékes befogadó doktori iskola (továbbiakban: DI) és az EDT Titkársága látják el.

A pályázat benyújtása, alaki és tartalmi felülvizsgálata

A habilitációs eljárás megindítását az kérheti, aki 

 • egyetemi oklevéllel és doktori (PhD), illetve azzal egyenértékűnek tekinthető tudomány kandidátusa vagy magasabb, tudomány doktora fokozattal rendelkezik és a PhD, illetve kandidátusi fokozat megszerzése óta – legalább 5 éve – rendszeres, magas szintű szakirodalmi tevékenységet folytat, amelyet rangos, nemzetközi, lektorált, a szakterületen mértékadóként elismert folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő – az MTMT adatbázisa alapján vizsgált – hivatkozások igazolnak. Emellett előadásokkal, eredményeinek ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken. A DSc fokozat, illetve az MTA doktora cím megléte esetén a szakmai-tudományos habitust az eljárás részeként nem kell vizsgálni, azt igazoltnak kell tekinteni; 
 • hazai vagy külföldi felsőoktatási intézményben legalább nyolc féléven keresztül látott el oktatói feladatot, 
 • büntetlen előéletű és cselekvőképes, 
 • akinek igazolt az oktatási, szakmai és tudományos tevékenysége, annak mennyisége és minősége megfelel a doktori szabályzatban meghatározott követelményeknek. 
A habilitációs kérelmeket az Egyetem rektorának címezve az EHB titkársághoz kell benyújtani öt példányban. 


A kérelemhez mellékelni kell: 

 • az egyetemi végzettséget és a doktori fokozatot vagy az azzal egyenértékű tudományos fokozatot igazoló oklevelek hiteles másolatát; 
 • a három hónapnál nem régebbi keletű erkölcsi bizonyítványt; 
 • az idegen nyelvtudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítvány(oka)t; 
 • pályázati anyagot, amelynek adatszerű értékelésre alkalmas formában tartalmaznia kell; 
 • a pályázó önéletrajzát, 
 • a doktori fokozat megszerzése óta végzett tudományos tevékenység eredményeinek tézisekben történő összefoglalását, 
 • a válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni. Az új megállapításokat tételesen, a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott tudományos publikációkat a tézispontokhoz rendelve. 
 • minden olyan további adatát, amely hozzájárulhat az eddig végzett tevékenységének értékeléséhez, 
 • a pályázó az adott tudományterület, illetve tudományág elismert professzorainak ajánlását, illetve az illetékes kar javaslatát is bemutathatja. 
 • Csatolni kell a pályázó hazai és külföldi publikációinak, a tudományos rendezvényeken tartott előadásainak, a hazai és külföldi folyóiratokban megjelent közleményeire való hivatkozások, illetve idézettség – az MTMT adatbázisában megjelent – jegyzékét, továbbá a pályázó által legértékesebbnek tartott 10 publikáció jegyzékét, illetve az 5 legfontosabb publikáció másolatát, szükség esetén a szerzőtársi nyilatkozatokat; 
 • A pályázó által a hallgatók vagy doktoranduszok részére tartandó magyar nyelvű előadás, továbbá az Egyetem oktatói, kutatói részére idegen nyelven tartandó tudományos előadás témáját. A javaslatban a pályázónak nyilatkoznia kell arról is, hogy mely idegen nyelven kívánja megtartani előadását. Az idegen nyelvű tudományos előadást a szakterületileg illetékes doktori iskola által elfogadott világnyelvek valamelyikén kell megtartani; 
 • A felsőoktatási tananyagfejlesztő készség dokumentálását a (4) bekezdés szerinti csoportosításban; 
 • Az eljárási díj befizetését igazoló szelvényt. 
A habilitált doktor cím a pályázó doktori fokozatának megfelelő tudományágban nyerhető el. A kérelmező doktori fokozatának tudományágától eltérő tudományágban akkor kérhető a habilitációs eljárás megindítása, ha a kérelmezőnek a tudományos fokozat megszerzése óta kifejtett tevékenysége ezt indokolja. 
A pályázó tananyagfejlesztő készségét és eredményeit a következők egyikével bizonyíthatja: 

 • Az általa írt felsőfokú tankönyvvel, jegyzettel, szakkönyvvel, vagy annak részletes bemutatásával; 
 • Az általa a későbbiekben meghirdetendő tantárgy kidolgozott programjával és saját publikációival alátámasztott tananyagával, amihez mellékelni kell az érintett tanszék véleményét. 
A pályázó tudományos (alkotó-) tevékenységét a következők egyikével bizonyíthatja: 

 • Tézissel és a habilitáció céljából összeállított értekezéssel; 
 • Tézissel és a tudományos tevékenység megítélésére alkalmas önálló könyvvel; 
 • Tézissel és nemzetközileg elismert folyóiratokban közreadott publikációk csatolásával és az eredmények összefoglalásával. 
A külföldön szerzett doktori fokozatot a habilitációs kérelem előtt a hatályos jogszabályoknak megfelelően honosíttatni kell. A külföldiek erkölcsi bizonyítvány helyett az adott országban, ebben a tárgyban kiadott hatósági bizonyítványt nyújthatják be. Külföldi, nem magyar anyanyelvű pályázó a szakterületi doktori iskolák által elfogadott világnyelvek egyikén is benyújthatja kérelmét. Ebben az esetben a habilitációs eljárást az adott világnyelven kell lefolytatni. 
A benyújtott kérelmet a THB titkára alaki szempontból felülvizsgálja. Ennek során azt vizsgálja, hogy a pályázó hiánytalanul benyújtotta-e a 6.§ (3) és (5) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, és azok formailag megfelelnek-e az elbírálhatóság követelményeinek. Hiányosság esetén a THB titkára felszólítja a pályázót, hogy pótolja a hiányzó dokumentumokat. Amennyiben a hiánypótlás a megadott határnapon túl történt meg, akkor az Egyetem a pályázatot a következő határnapig benyújtott kérelemként kezeli. Az alaki felülvizsgálat megállapításait feljegyzésben kell rögzíteni. 
A habilitációs eljárást a kérelem benyújtásától számított egy éven belül be kell fejezni. A kérelem benyújtási időpontjának – és ezzel az eljárás kezdetének – a szeptember 1-je és február 1-je között benyújtott kérelmek esetén február 1-jét, a február 1-je és szeptember 1-je között benyújtott kérelmek esetén szeptember 1-jét kell tekinteni. 
A pályázatot a THB titkára – az (1) bekezdés szerinti alaki felülvizsgálat után – a szakterületileg illetékes Doktori Iskolának megküldi. 
Az illetékes DI elnöke intézkedik a pályázat véleményezéséről, elvégezteti a pályázó habitusvizsgálatát. A habitusvizsgálat során figyelembe kell venni a szakterületileg illetékes Akadémiai Osztály DSc követelményrendszerét, illetve az annak való megfelelés mértékét. A DSc fokozattal rendelkező pályázó szakmai-tudományos habitusát nem kell vizsgálni. A DI elnökének írásos véleményét két pozitív szakértői véleménnyel együtt és a HBB összetételére vonatkozó javaslatát is március 1-jéig, illetve október 1-jéig megküldi a EHB elnökének.

Szabályzat

Habilitációs Hírek, Meghívók

Bokor Tamás

M E G H Í V Ó

Bokor Tamás PhD

 

„competences.append(“AI”) – The evolution of human-computer interaction in regard of attitudes toward AI technologies” 

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely 2024. május 16. (csütörtök) 8.30-kor kezdődik az E épület 3.330-as terem

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

 

Morális pánik és médiaegyenlet a borzongás völgyében – magyarázó keretek a mesterségesintelligencia-hype alaposabb megértéséhez”

című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására

mely 2024. május 16. (csütörtök) 9.50-kor kezdődik az E épület 3.330-as teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Kárpáti Andrea DSc habil. Corvinus

Belső Tag/Tartalék Elnök: Mitev Ariel PhD habil. Corvinus

Belső Tag (szakértő): Horváth Dóra PhD habil. Corvinus

Külső Tag (szakértő): Glózer Rita PhD habil. PTE – online

Külső tag: Pusztai Bertalan DSc habil. SZTE – online

Titkár: Szabó Lilla Petronella PhD Corvinus

 

 

Üdvözlettel:

Balázs Zoltán DSc

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Varga Ákos

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Varga Ákos PhD

Decoding Consumer Behaviour: The Interplay of Implicit and Explicit Attitudes

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására mely

2024. március 18. (hétfő) 14.00-kor kezdődik a főépület fszt. III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

Fogyasztói döntéshozatal és marketingkommunikáció: Az implicit és explicit attitűdök szerepe

című magyar nyelvű tantermi előadására mely

2024. március 18. (hétfő) 15.30-kor kezdődik a főépület III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Keszey Tamara PhD, BCE
 • Tagok: Berács József DSc, BCE, Piskóti István CSc, ME; Kolos Krisztina PhD, BCE; Józsa László CSc, SzE
 • Titkár: Keller Krisztina PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Balázs Zoltán

Nagy Judit

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Nagy Judit PhD

 

The importance of digitalization in the food supply chain

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2024. február 26. (hétfő) 14.00-kor kezdődik a főépület fszt. III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

A digitalizáció jelentősége az ellátási lánc ellenállóképességének növelésében 

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2024. február 26. (hétfő) 15.30-kor kezdődik a főépület III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Szántó Zoltán CSc, BCE

Tagok: Tóth József CSc, BCE, Nemeslaki András CSc, BMGE;

Simon Judit  PHD, BCE;

Titkár: Móricz Péter PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Havran Dániel

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Havran Dániel PhD

The Market for Quasi-Credits: Inter-household Lending in the East of Northern Hungary

 

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2024. február 21. (szerda) 08.30-kor kezdődik a főépület fszt. III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

Strukturális modellek szerepe a hitelkockázat elemzésében

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2024. február 21. (szerda) 09.50-kor kezdődik a főépület III-as előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Kovács Erzsébet CSc, BCE

Tagok: Virág Miklós CSc, BCE, Wimmer Ágnes PhD, BCE;

Simonovits András DSc, KRTK;

Titkár: Sebrek Szabolcs PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Balázs Zoltán

Urbán Ágnes

M E G H Í V Ó

Urbán Ágnes PhD

 

„Influencing the media system through market-based instruments”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. december 11. (hétfő) 10.15-kor kezdődik az E épület IV-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

A média hatása a társadalmi polarizációra”

című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására

mely 2023.december 11. (hétfő) 11.40-kor kezdődik az E épület 340-es teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Kárpáti Andrea DSc Corvinus
 • Belső tag (tartalék elnök): Benczes Réka DSc Corvinus
 • Belső tag (szakértő): Tátrai Tünde PhD Corvinus
 • Külső tag (szakértő): Tófalvy Tamás PhD BME
 • Külső tag: Szűts Zoltán PhD EKE
 • Titkár: Bokor Tamás PhD Corvinus

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Aranyossy Márta

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Aranyossy Márta PhD

 

IT Project Success and Value Creation in an Interdisciplinary Context”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. november 29. (szerda) 14.00-kor kezdődik a főépület 236-os teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

„Információtechnológiai kezdeményezések pénzügyi értékelése”

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2023. november 29. (szerda) 15.30-kor kezdődik a főépület 236-os teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Demeter Krisztina DSc, BCE

Tagok: Gelei Andrea PhD, BCE, Szalavetz Andrea DSc, KRTK;

Csillag Sára PHD, BGE;

Titkár: Borbásné Szabó Ildikó PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Tölgyessyné Sass Magdolna

M E G H Í V Ó

Dr. Tölgyessyné Dr. Sass Magdolna

 

Mi a baj az FDI-adatokkal?

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely 2023. november 20. (hétfő) 11.40-kor kezdődik a C épület 104-es teremben

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.) és

Roundtripping FDI”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely 2023. november 20. (hétfő) 13.00-kor kezdődik a C épület 510-es teremben

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Nagy Sándor Gyula PhD Corvinus
 • Belső tag (szakértő): Mihályi Péter DSc Corvinus
 • Külső tag (szakértő): Voszka Éva DSc SZTE
 • Belső tag: Chikán Attila akadémikus, professzor emeritus Corvinus
 • Külső tag: Czakó Erzsébet PhD BGE
 • Titkár: Vigvári Gábor PhD Corvinus

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Malota Erzsébet

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó
Malota Erzsébet PhD

„Aspects of Culture Personality and the Acculturation Process”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
mely
2023. november 10. (péntek) 12.00-kor kezdődik a C épület fszt. VII-es előadóban
(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.)

és
„Interkulturális érzékenység és kompetenciák”

című magyar nyelvű tantermi előadására
mely
2023. november 10. (péntek) 13.40-kor kezdődik a C épület fszt. VII-es előadóban
(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Takács Sándor PhD, BCE
Tagok: Gelei Andrea PhD, BCE, Zsóka Ágnes PhD, BCE;
Michalkó Gábor DSc, PE;
Titkár: Varga Ákos PhD, BCE

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Sziklai Balázs

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó
Sziklai Balázs PhD

„Diffusion of Innovation in Social Networks”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
mely
2023. november 13. (hétfő) 12.00-kor kezdődik a főépület fszt. IV-es előadóban
(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és
„Szakértő kiválasztás ajánlási hálózatokon”

című magyar nyelvű tantermi előadására
mely
2023. november 13. (hétfő) 13.40-kor kezdődik a főépület fszt. IV-es előadóban
(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Illés Tibor PhD, BCE
Tagok: Tasnádi Attila DSc, BCE, Csendes Tibor DSc, SzTE;
Temesi József CSc, BCE;
Titkár: Bozóki Sándor PhD, BCE

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Kemény Ildikó

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Kemény Ildikó PhD

 

The Value of Omnichannel Customers”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

 1. november 06. (hétfő) 10.00-kor kezdődik a főépület 2001-es teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

„Az omnichannel vásárlói utak”

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely 2023. november 06. (hétfő) 11.40-kor kezdődik a főépület 2001-es teremben

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Takács Sándor PhD, BCE

Tagok: Hofmeister Ágnes CSc, BCE, Veres Zoltán CSc, PE;

Józsa László CSc, SzIE;

Titkár: Gáti Mirkó PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Agárdi Irma

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Agárdi Irma PhD

 

The Impact of Digital Innovations on Retail Performance and Consumer Behaviour

 

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. október 12. (csütörtök) 14.00-kor kezdődik a főépület fszt. IV-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

és

„Digitális innovációk hatása a kiskereskedelemre

 

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2023. október 12. (csütörtök) 15.30-kor kezdődik a főépület fszt. IV-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Gelei Andrea PhD, BCE

Tagok: Törőcsik Mária CSc, PTE, Michalkó Gábor DSc, PE

Cosovan Attila PhD, BCE;

Titkár: Kemény Ildikó PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Christopher Walsch

INVITATION

Christopher Walsch’s PhD Habilitation

 

His classroom lecture entitled:

Key challenges to contemporary EU enlargement 

takes place at

Building C (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.), room 202 on 02.10.2023 at 10:00

His scientific lecture entitled:

Regional cooperation in Central Europe. The Visegrad Group and beyond”

takes place at

Building C (1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.), room 510 on 02.10.2023 at 11:30

Members of the Evaluation Committee:

 • Chair: Ákos Kengyel PhD habil Corvinus
 • Internal Expert: Csaba Békés DSc Corvinus
 • Internal Member: Nelu Bradean-Ebinger PhD habil. Corvinus
 • External Member: István Tarrósy PhD habil PTE
 • Secretary: Anita Szűcs PhD Corvinus

Sincerely,

Zsolt Rostoványi DSc

Chair of the Habilitation Committee

Rector Emeritus

Sebrek Szabolcs

M E G H Í V Ó
Sebrek Szabolcs Szilárd PhD

„Stratégiai képességek”

című magyar nyelvű tantermi előadására
mely
2023. május 17. (szerda) 08.30-kor kezdődik a főépület fszt. III-as előadóban
(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

„The strategic management of technological innovation”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
mely
2023. május 17. (szerda) 09.50-kor kezdődik a főépület fszt. III-as előadóban
(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Nagy Sándor Gyula PhD, BCE
Tagok: Szabó Lajos PhD, BCE, Bencsik Andrea CSc, PE
Mandják Tibor PhD, ELTE;
Titkár: Varga Ágnes PhD, BCE

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Takács Tibor

M E G H Í V Ó
Takács Tibor PhD

„Robosztus rendszerek stabilizálása közgazdasági alkalmazással”

című magyar nyelvű tantermi előadására
mely
2023. május 16. (kedd) 13.40-kor kezdődik a C épület X-es előadóban
(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6) és

„Estimation of non-observed variables by robust filtering”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
mely
2023. május 16. (kedd) 15.00-kor kezdődik a C épület X-es előadóban
(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Kovács Erzsébet CSc, BCE
Tagok: Tallos Péter CSc, BCE, Kánnai Zoltán PhD, BCE
Bars Ruth CSc, BME;
Titkár: Cserháti Ilona PhD, BCE

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Szunomár Ágnes

M E G H Í V Ó

Szunomár Ágnes PhD

 

A digitális nagy ugrás: Modernizációs stratégiaváltás Kínában

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2023. május 9. (kedd) 13.40-kor kezdődik a C épület X-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.) és

To connect or not to connect? Responding to the Digital Silk Road in Central and Eastern Europe”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. május 9. (kedd) 15.10-kor kezdődik a C épület X-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Balázs Zoltán DSc Corvinus

Belső tag (szakértő): Simai Mihály prof. emeritus, akadémikus MTA, Corvinus

Külső tag (szakértő): Csicsmann László PhD habil. dékán Széchenyi István Egyetem

Belső tag: Melegh Attila PhD habil. Corvinus

Külső tag: Salát Gergely PhD habil PPKE

Titkár: Ricz Judit PhD Corvinus

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Szalma Ivett

M E G H Í V Ó

Szalma Ivett PhD

 

Családpolitika Magyarországon és Európában

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2023. május 4. (csütörtök) 13.40-kor kezdődik a C épület 426-os terem

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6) és

„Attitudes towards voluntary childlessness in Europe

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. május 4. (csütörtök) 15.15-kor kezdődik a E épület I-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Elekes Zsuzsanna DSc Corvinus
 • Belső tag (szakértő): Melegh Attila PhD habil. Corvinus
 • Külső tag (szakértő): Kövér-Van Til Ágnes PhD habil. ELTE
 • Külső tag: Czibere Ibolya PhD egyetemi tanár DE
 • Titkár: Kristóf Luca PhD Corvinus

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Vicsek Lilla

M E G H Í V Ó

Vicsek Lilla PhD

 

Technológia, hatalom és egyenlőtlenségek

című magyar nyelvű tantermi előadására mely

2023. április 27. (csütörtök) 15.30-kor kezdődik a C épület X-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6) és

Artificial  intelligence  and  the  future  of  work–from  a  sociology  of  expectations perspective”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. április 27. (csütörtök) 14.00-kor kezdődik a C épület X-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár u. 4-6)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Mitev Ariel PhD Corvinus

Tartalék elnök/belső tag: Nagy Beáta CSc Corvinus

Belső tag (szakértő): Szántó Zoltán CSc Corvinus

Külső tag (szakértő): Király Gábor PhD BGE

Külső tag: Pál Eszter PhD ELTE

Titkár: Ságvári Bence PhD Corvinus

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Kristóf Luca

M E G H Í V Ó

Kristóf Luca PhD

 

Elitek a társadalomban 

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2023. április 18. (kedd) 9.50-kor kezdődik a főépület IV-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

Cultural Elite and Politics in Hungary”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2023. április 18. (kedd) 11.15-kor kezdődik a főépület IV-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Ilonszki Gabriella professor emerita, Corvinus
 • Tartalék elnök/belső tag: Szántó Zoltán CSc egyetemi tanár, Corvinus
 • Tag (belső szakértő): Nagy Beáta CSc egyetemi tanár, Corvinus
 • Tag (külső szakértő): Füzér Katalin habilitált docens PTE – online
 • Tag (külső): Pusztai Gabriella egyetemi tanár DE – online

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Egyetemi Doktori Tanács elnöke

Stocker Miklós

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Stocker Miklós PhD

 

Versenystratégiák és vállalati versenyképesség

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely 2023. április 12. (szerdán) 13.40-kor kezdődik a főépület I-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.) és

Economic and social impact of Hungarian sport governance’s strategic decision on hosting major international sport events”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely 2023. április 12. (szerdán) 15.00-kor kezdődik a főépület I-es előadóban

(1093 Budapest, Fővám tér 8.))

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

 • Elnök: Benczes István DSc, BCE
 • Tagok: Mészáros Tamás CSc, BCE, Wimmer Ágnes PhD, BCE, Kollár Lajos PhD, PTE;
 • Titkár: Agárdi Irma PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Köves Alexandra

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Köves Alexandra PhD

 

„Vissza a jövőből,
avagy hogyan segítenek nekünk az utópiák a fenntarthatósági döntéseinkben”

 

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely 2023. február 24. (pénteken) 15.30-kor kezdődik a C épület IX-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.) és

„Envisioning
alternative futures: The method of backcasting in sustainability research”

 

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

 1. február 24. (pénteken) 14.00-kor kezdődik a C épület IX-es előadóban

(1093 Budapest, Közraktár utca 4-6.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Zsóka Ágnes PhD, BCE

Tagok: Tóth Gergely PhD, MATE, Kolos Krisztina PhD, BCE

Málovics György PhD, SZTE;

Titkár: Naffa Helena PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Balogh Jeremiás

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Balogh Jeremiás PhD

 

„Nemzetközi borpiaci trendek és sajátosságok napjaikban”

című magyar nyelvű tantermi előadására

mely 2022. dec. 13. (kedden) 13.40-kor kezdődik a főépület. I-es előadóban

(Fővám tér 8.) és

„The Impact of Agricultural Subsidies on Environmental Pollution in the European Union”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely 2022. dec. 13. (kedden) 12.15-kor kezdődik főépület. I-es előadóban

(Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Mészáros Tamás CSc, BCE

Tagok: Benczes István DSc, BCE, Balogh Péter DSc, DE

Kenesei Zsófia PhD, BCE; Farkasné Fekete Mária PhD, MATE

Titkár: Nagy Judit PhD, BCE

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Melanie Kay Smith

Her scientific lecture

entitled

„Post-Socialist Tourism Trajectories in Budapest:

From Under-Tourism to Over-Tourism (and Beyond)

takes place at Corvinus, Main Building (Fővám tér 8.) auditorium I

on 06 Dec. 2022., at 11.40h.

Her classroom lecture

entitled

„New Trends in Wellness Tourism: Post-COVID Regeneration

takes place at Corvinus, Main Building (Fővám tér 8.) audutorium I

on 06 Dec. 2022., at 10.20h

Members of the Evaluation Committee:

Chair: Erzsébet Czakó PhD, CUB

Members: Krisztina Kolos PhD, CUB; István Piskóti PhD, ME,

József Tóth CSc, CUB; Lóránt Dávid PhD, MATE

Secretary: Katalin Ásványi

We look forward to seeing you.

Sincerely,

Zsolt Rostoványi DSc

Chair of the Habilitation Committee

Rector Emeritus

Szántó Richárd

F E L K É R É S/M E G H Í V Ó

Szántó Richárd PhD

The Opportunities and Challenges of the Application of Nudges

 

című angol nyelvű tudományos előadására

mely 2022. 03. 28-án (hétfőn) 12.15-kor kezdődik a főépület III-as előadóban

(Fővám tér 8.) és

Kockázatos döntések

című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására

mely 2022. 03. 28-án (hétfőn) 13.40-kor kezdődik a főépület III-as előadóban

(Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Hofmeister Ágnes CSc, Corvinus

            Tagok: Takács Sándor PhD, Corvinus; Mérő László PhD, ELTE

Berlinger Edina PhD, Corvinus; Muraközy László DSc, MATE

Titkár: Kemény Ildikó PhD, Corvinus

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt

Kristóf Tamás

M E G H Í V Ó

Kristóf Tamás PhD

„A csődelőrejelzés lépései”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

2021. 12. 14-én (kedden) 08.15-kor kezdődik a C ép. X-es előadóban

(Közraktár u. 4-6.) és

„Machine Learning in Credit Risk Modeling”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

2021. 12. 14-én (kedden) 09.50-kor kezdődik a C ép. VII-es előadóban

(Közraktár u. 4-6.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Czakó Erzsébet PhD, Corvinus

            Tagok: Walter György PhD, Corvinus; Zéman Zoltán PhD, MATE, Kenesi Zsófia PhD, Corvinus; Dobos Imre DSc, BME

Titkár: Máté Tünde PhD, Corvinus

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

A legújabb járványügyi intézkedések fényében minden 30 fő feletti – nem oktatási célú – rendezvényen való személyes részvételhez védettséget igazoló igazolvány vagy igazolás (elektronikus, vagy fizikailag előállított) megléte szükséges az Egyetemen, a maszkviselés kötelező.

Budapest, 2021. 12. 03.

Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt

Jáki Erika

M E G H Í V Ó

Jáki Erika PhD

„Government Involvement at the Venture Capital Market”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, mely

2021.12. 02-án (csütörtökön) 10.00-kor kezdődik az E3005-ös teremben

(Fővám tér 8.) és

 

„Kockázati tőkepiaci alapismeretek” 

című, magyar nyelvű tantermi előadására, mely

2021.12. 02-án (csütörtökön) 11.30-kor kezdődik az E3005-ös teremben

(Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Primecz Henriett PhD, Corvinus

Tagok: Lukács János CSc, Corvinus, Kenesi Zsófia PhD, Corvinus

Bács Zoltán PhD, DE

Titkár: Varga Ákos PhD, Corvinus

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

A legújabb járványügyi intézkedések fényében minden 30 fő feletti – nem oktatási célú – rendezvényen való személyes részvételhez védettséget igazoló igazolvány vagy igazolás (elektronikus, vagy fizikailag előállított) megléte szükséges az Egyetemen, a maszkviselés kötelező.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Szűcs Zoltán Gábor

MEGHÍVÓ

SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR PhD

habilitációs előadásaira

(Nemzetközi Kapcsolatok és Politikatudományi Doktori Iskola)

Helyszín: az új C) épület 325-ös terem

A magyar nyelvű tantermi előadás 2021. december 7-én, kedden 13:10 órakor kezdődik.

Címe: A FILOZÓFIAI ANARCHIZMUS: ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

Ezt követően az angol nyelvű tudományos előadás 14:20-kor kezdődik.

Címe: A REALIST CONCEPTION OF POLITICAL OBLIGATION

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök

Balázs Zoltán DSc

egyetemi tanár

Corvinus

Titkár

Metz Rudolf Tamás PhD

egyetemi adjunktus

Corvinus

Tag (belső szakértő)

Demeter Tamás DSc

egyetemi tanár

Corvinus

Tag (külső szakértő)

Balogh László Levente, Dr. habil.

egyetemi docens

DE

Tag (külső)

Pócza Kálmán, Dr. habil

egyetemi docens

NKE

 

A habilitációs előadások nyilvánosak.

A  14/2021. számú Elnöki Testületi rendelkezés 2021. szeptember 14-én kelt 3. számú verziójának a 35. sz. főigazgatói körlevélben megfogalmazott kiegészítése értelmében  „Az eseményen történő személyes részvétel védettséget igazoló igazolvány vagy igazolás (elektronikus, vagy fizikailag előállított) meglétéhez kötött. Kérjük a résztvevőket, hogy a járványügyi helyzetre való tekintettel hozzák magukkal a védettséget igazoló dokumentumot. Az esemény során a kézfertőtlenítésre, a távolságtartásra és a maszkviselésre vonatkozó normák betartását előre is köszönjük.”

Az érdeklődők folyamatosan figyelemmel kísérhetik a várható és a lezajlott habilitációkat az Egyetem honlapján a Hírek-Események között, továbbá külön a Doktori Iskolák – Habilitációk menüpontban is:  

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/egyetemi-doktori-iroda/habilitacio/

Budapest, 2021.11.12.

Tisztelettel:             

Rostoványi Zsolt sk

Egyetemi Doktori Tanács Elnöke

INVITATION

to the public habilitation lectures of

SZŰCS ZOLTÁN GÁBOR PhD

(International Relations and Political Science Doctoral School)

 

Venue: the new building C/ 325

The lecture to be held in Hungarian starts:  7 December 2021. Tuesday at 13:10

Title: A FIlOZÓFIAI ANARCHIZMUS: ELŐNYÖK ÉS HÁTRÁNYOK

The lecture to be held in English starts at 14:20

Title: A REALIST CONCEPTION OF POLITICAL OBLIGATION

 

Members of the Habilitation Evaluation Committee:

Chair

Balázs Zoltán DSc

Corvinus

Secretary

Metz Rudolf Tamás PhD

Corvinus

Members:  

Demeter Tamás DSc

Corvinus

 

Balogh László Levente PhD habil.

DE

 

Pócza Kálmán PhD habil

NKE

 

The habilitation lectures are open for the public.  

Participants of the lectures are obliged to have a certificate on the epidemic vaccination. Participants are asked to bring this document of protection with them in view of the epidemiological situation. Thank you in advance for adhering to the standards for hand disinfection, keeping a distance, and wearing a mask during the event.

 

More details about habilitation events at Corvinus:

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/corvinus-doktori-iskolak/egyetemi-doktori-iroda/habilitacio/

Budapest, 12 November 2021

            Rostoványi Zsolt

Chair of the University Doctoral Council

Illés Tibor

M E G H Í V Ó

Illés Tibor PhD

 

Lineáris alternatíva tételek”

 

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2021.10.15-én (pénteken) 11.40-kor kezdődik a C ép. VIII-as előadóban

(Közraktár u. 4-6.) és

Approximation of the Whole Pareto-Optimal Solution Set for Vector Optimization Problems”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely, 2021.10. 15-én (pénteken) 13.40-kor kezdődik az E2001-es teremben

(Fővám tér 8.)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Tallos Péter CSc, Corvinus

            Tagok: Kánnai Zoltán PhD, Corvinus, Dombi József DSc, SzTE

Temesi József, CSc Corvinus; Páles Zsolt DSc, DE

Titkár: Varga Krisztián PhD, Corvinus

 

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét.

A legújabb járványügyi intézkedések fényében minden 30 fő feletti – nem oktatási célú – rendezvényen való személyes részvételhez védettséget igazoló igazolvány vagy igazolás (elektronikus, vagy fizikailag előállított) megléte szükséges az Egyetemen.

Üdvözlettel:

Rostoványi Zsolt

Buzády Zoltán

M E G H Í V Ó
Buzády Zoltán PhD

„Vezetői döntéshozatal a boldogság elmélet és a “Jó üzlet” elvei szerint – Játékosítás és modern komoly játékok a vezetőképzésben”

című, magyar nyelvű tantermi előadására
mely
2021. 09. 28-án (kedden) 11.40-kor kezdődik a fsz. E II-es előadóban
(Fővám tér 8.) és

„Contemporary Approach to Measurement and Development of Flow-promoting Leadership Skills”
című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
mely
2021. 09. 28-án (kedden) 13.40-kor kezdődik a C 109-es teremben
(Közraktár u. 4-6)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Szabó Lajos PhD
Tagok: Hofmeister Ágnes CSc, BCE, Kovács Zoltán CSc, PE
Kolos Krisztina PhD, BCE; Jarjabka Ákos PhD, PTE
Titkár: Blaskovics Bálint PhD, BCE

Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét. Ha bármilyen kérdése van a habilitációs eljárással kapcsolatban, kérem, forduljon bizalommal a Habilitációs Bizottság elnökéhez vagy titkárához.

Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt

Melegh Attila

MEGHÍVÓ

MELEGH ATTILA LÁSZLÓ PhD
online habilitációs előadásaira
(Szociológia és Kommunikációtudomány Doktori Iskola)

Az angol nyelvű tudományos előadás 2021. április 28-án, szerdán 10:00-kor kezdődik. Címe:
„IS THERE A GLOBALIZATION MIGRATION NEXUS? LECTURE ON WHY MIGRATION IS INTENSIFYING GLOBALLY?”

A magyar nyelvű tantermi előadás ezt követően 11:40 órakor kezdődik. Címe:

“GYARMATOSÍTÁS ÉS A MIGRÁCIÓ TÖRTÉNELME: ELMÉLETI PERSPEKTÍVÁK ”

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:
Elnök: Nagy Beáta CSc habil. BCE egyetemi tanár
Belső tagok: Elekes Zsuzsanna DSc habil. BCE egyetemi tanár
Böröcz József DSc BCE kutatóprofesszor
Külső tagok: Sik Endre DSc ELTE professor emeritus
Szelényi Iván DSc Yale University  professor emeritus, MTA tagja, egy.tanár
Titkár: Letenyei László PhD habil. BCE egyetemi docens

A habilitációs előadásokon online formában lehet részt venni, a Microsoft Office 365–TEAMS szoftver segítségével.
A habilitációs eljárás nyilvános szakaszának (habilitációs előadás) online formában történő megtartásának feltételeiről” szóló 5/2021. (II. 11.) számú Elnöki Testületi rendelkezés értelmében: „Az online habilitációs előadások „korlátozott nyilvánosságú” szakaszába a Bírálóbizottság tagjain és a hivatalból meghívottakon kívül csak azok kapcsolódhatnak be, akik részvételi szándékukat előzetesen, a meghívó közzétételétől számított 5 naptári napon belül a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával jelezték”.

Ezért kérjük az érdeklődőket, hogy jelentkezési szándékukat eszter.viragh@uni-corvinus.hu email címen jelezzék, és ha van, a Corvinus-os email címet adják meg! Csak a jelentkezők tudnak csatlakozni a TEAMS csoporthoz.

Budapest, 2021. 04.14. 
Tisztelettel: Rostoványi Zsolt sk
Egyetemi Doktori Tanács Elnöke 

Török Áron

M E G H Í V Ó 


Török Áron PhD „Different attitudes towards national and EU food quality labels among Hungarian consumers” című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, mely 2021. 03. 22-én (hétfőn) 12.00-kor kezdődik 

Platform: MS Teams 


és „Élelmiszer-minőségrendszerek szerepe az EU élelmiszerbiztonság-politikájában” című magyar nyelvű tantermi előadására, mely

2021. 03. 22-én (hétfőn) 13.40-kor kezdődik 


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai: 

Elnök: Takács Sándor PhD, BCE 

Tagok: Simon Judit PhD, BCE, Nábrádi András PhD, DE Zsóka Ágnes PhD, BCE, Vásáry Miklós PhD, Metropolitan Egyetem 

Titkár: Kiss Gabriella PhD, BCE 


Ezúton tisztelettel felkérjük, hogy vállalja el a Habilitációs Bíráló Bizottságban felkínált tisztséget. Az online habilitációs előadások „korlátozott nyilvánosságú” szakaszába a Bírálóbizottság tagjain és a hivatalból meghívottakon kívül csak azok kapcsolódhatnak be, akik részvételi szándékukat előzetesen, a meghívó közzétételétől számított 5 naptári napon belül a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával jelezték a bizottság titkára felé (gabriella.kiss(kukac)uni-corvinus.hu), aki annak elfogadását visszaigazolja. 


Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt

Telegdy Álmos

M E G H Í V Ó 

Telegdy Álmos PhD „The Effects of EU-Funded Enterprise Grants on Firms and Workers” című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, 

mely 2021. 02. 25-én (csütörtökön) 12.00-kor kezdődik 

Platform: MS Teams 

és „A privatizáció hatásai a vállalatokra és dolgozókra” című, magyar nyelvű tantermi előadására, 

mely 2021. 02. 25-én (csütörtökön) 13.40-kor kezdődik 

Platform: MS Teams 


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai: 

Elnök: Vastag Gyula DSc, BCE 

Tagok: Simonovits András DSc, KRTK, Popp József DSc, MATE Tasnádi Attila DSc. BCE 

Titkár: Keszey Tamara PhD, BCE 


Az online habilitációs előadások „korlátozott nyilvánosságú” szakaszába a Bírálóbizottság tagjain és a hivatalból meghívottakon kívül csak azok kapcsolódhatnak be, akik részvételi szándékukat előzetesen, a meghívó közzétételétől számított 5 naptári napon belül a nevük, munkahelyük, beosztásuk, email elérhetőségük megadásával jelezték a bizottság titkára felé (tamara.keszey(kukac)uni-corvinus.hu), aki annak elfogadását visszaigazolja. 


Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt   

Janky Béla

MEGHÍVÓ

JANKY BÉLA PhD, a Szociológia tudományok doktorának habilitációs előadásaira

 

„KONFLIKTUSOK, KORRELÁLT EGYENSÚLYOK ÉS TÁRSADALMI NORMÁK” című, magyar nyelvű, tantermi előadás, amely 2020. október 15-én (csütörtökön) 10:00-kor kezdődik a C. X-es teremben (C épület, Közraktár utca 4-6) 

és

„A CRITICAL ASSESSMENT OF SOCIAL PREFERENCE THEORIES” című angol nyelvű tudományos habilitációs előadás, amely 2020. október 15-én (csütörtökön) 11:20-kor kezdődik a C. X-es teremben (C épület, Közraktár utca 4-6) 


A habilitációs Szakértői Bizottság tagjai: 

Elnök: Bartus Tamás PhD, BCE, 

Tagok: Tasnádi Attila PhD, BCE; Moksony Ferenc DSc, BCE; Szikra Dorottya PhD, MTA TK; Róbert Péter PhD SZE; 

Titkár: Vicsek Lilla PhD, BCE


Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt


Dömötör Barbara

M E G H Í V Ó


Dömötör Barbara PhD
„Partnerkockázat kezelése bilaterális és központosított elszámolásban”
című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására,


mely


2020. 09. 24-én (csütörtökön) 09.50h-kor kezdődik az C7-es előadóban
(Közraktár u. 4–6.) és


„Anti-cyclical versus risk-sensitive margin setting strategies”
című, angol nyelvű, tudományos előadására,


mely


2019. 09. 24-én (csütörtökön) 11.20h-kor kezdődik a C7-es előadóban
(Közraktár u. 4–6.)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:
Elnök: Kenesei Zsófia PhD, habil.
Tagok: Bod Péter Ákos DSc, BCE, Ormos Mihály PhD, habil, ELTE
Primecz Henriett PhD, habil.
Titkár: Jáki Erika PhD


A Habilitációs Bíráló Bizottság elnökének és titkárának elküldjük a habilitációs előadások forgatókönyvét. Ha bármilyen kérdése van a habilitációs eljárással kapcsolatban, kérem, forduljon bizalommal a Habilitációs Bizottság elnökéhez vagy titkárához.


Üdvözlettel: Rostoványi Zsolt

Deutsch Nikolett

M E G H Í V Ó

Deutsch Nikolett PhD

„Economic Potentials of Community Shared Solar Plants from the Utility and the Residential Side of the Meter – a Hungarian Case”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2020. 02. 26-án (szerdán) 10.10-kor kezdődik az C5-ös előadóban (Közraktár u. 4–6.) és

“A stratégia és technológiai innováció kapcsolata”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2020. 02. 26-án (szerdán) 11.40-kor kezdődik a C5-ös előadóban (Közraktár u. 4–6.)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Czakó Erzsébet PhD, habil.

Tagok: 

Gaál Zoltán, PhD, PTE

Simon Judit PhD, habil., BCE

Görög Mihály DSc. PE

Titkár: Kiss Kornélia, PhD, BCE

Marton Péter

Meghívó

MARTON PÉTER PhD

habilitációs előadásaira

 

„Biztonsági komplexumok: A biztonság empirikus elemzése”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely

2020. 02. 21-én (pénteken) 11:30-kor kezdődik a C/664-es teremben (Közraktár u. 4-6., VI. emelet) és

 

„The 2011 armed intervention in Libya: A Foreign Policy Analysis (FPA) perspective”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely

2020. 02. 21-én (pénteken) 13:00-kor kezdődik ugyanott: C/664-es terem (Közraktár u. 4-6., VI. emelet)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Rostoványi Zsolt DSc, BCE

Tagok: 

Békés Csaba DSc, BCE; 

Tálas Péter CSc, NKE;

Bradean Ebinger Nelu PhD, BCE; 

Resperger István PhD, NKE;

Titkár: Lehoczki Bernadett PhD, BCE

Bozóki Sándor

M E G H Í V Ó

Bozóki Sándor PhD

„Pairwise comparison matrices theory and practice”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 11. 11-én (hétfőn) 08.45-kor kezdődik az C201-es teremben (Közraktár u. 4–6.) és

 

„Páros összehasonlítások alkalmazása a preferenciamodellezésben”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2019. 11. 11-én (hétfőn) 10.15-kor kezdődik a C201-es teremben (Közraktár u. 4–6.)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Tallos Péter CSc

Tagok: 

Tasnádi Attila DSc, 

Tánczos Lászlóné DSc, BME,

Gyarmati József PhD, NKE, 

Dombi József DSc. SZTE

Titkár: Ábele-Nagy Kristóf

Király Gábor

M E G H Í V Ó

Király Gábor PhD

 

„Reconceptualising the Research/Teaching Nexus. Towards a Participatory Research & Learning Approach”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 04.17-én (szerdán) 14:10-kor kezdődik a C510-es teremben (Közraktár u. 4-6, V. emelet) és

 

„Tanulás a jövő szemszögéből. Elméleti keretek és gyakorlati kérdések”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

mely

2019. 04.17-én (szerdán) 15:30- kor kezdődik a C316-os teremben (Közraktár u. 4-6, III emelet)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Aczél Petra PhD egyetemi tanár

Tagok: 

Elekes Zsuzsanna DSc; 

Moksony Ferenc DSc, 

Primecz Henriett PhD, 

Feischmidt Margit PhD MTA TK, 

Sík Domonkos PhD SZIE, 

Fokasz Nikosz DSc ELTE,

Titkár: Bársony Fanni PhD

Mike Károly

M E G H Í V Ó

Mike Károly PhD

„Combining formal and informal contract enforcement in a developed legal system. A latent class approach.”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 04. 15-én (hétfőn) 13.50-kor kezdődik az C épület 8-as előadóban (Közraktár u. 4-6.) és

 „Szerződések kikényszerítési mechanizmusai a gazdaságban”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2019. 04. 15-én (hétfőn) 15.30-kor kezdődik az SII-es előadóban (Sóház) (Fővám tér 13-15.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Berde Éva CSc

Tagok: 

Hámori Balázs DSc, 

Czeglédi Pál PhD, DE, 

Bod Péter Ákos DSc,

Berlinger Edina PhD, 

Katona Klára PhD, PPKE, 

Horváth Áron, PhD, ELTE

Titkár: Németh András PhD

Fodor Szabina

M E G H Í V Ó

Fodor Szabina PhD

 

„Webszolgáltatások és konkrét megvalósításuk Java környezetben”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2019. 04. 16-án (kedden) 11.50-kor kezdődik az E3001-es teremben (főépület)(Fővám tér 8.)

és

„Mathematical algorithms, optimization problems and analysis of biological data using IT methods”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 04. 16-án (kedden) 13.30-kor kezdődik az E3001-es teremben (főépület) (Fővám tér 8.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Kő Andrea PhD

Tagok: 

Deák István DSc, 

Szolgay Péter DSc, PPKE, 

Cser László DSc, 

Csóka Péter PhD, 

Racskó Péter PhD, 

Vastag Gyula DSc, NKE

Titkár: Őri Dóra PhD

Ágoston Kolos

M E G H Í V Ó

Ágoston Kolos PhD

 

„LP modellek a regressziószámításban”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2019. 04. 12-én (pénteken) 12.10-kor kezdődik a Sóházban (S303) (Fővám tér 13-15.) és

„Mixed Integer LP Formulations in cluster analysis”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 04. 12-én (pénteken) 13.40-kor kezdődik a Sóházban (I. előadó) (Fővám tér 13-15.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Vincze János DSc

Tagok: 

Deák István DSc, 

Hajdu Ottó DSc, ELTE, 

Solymosi Tamás PhD,

Kánnai Zoltán PhD, 

Dombi József DSc, SZTE, 

Duleba Szabolcs,PhD, BME

Titkár: Őri Dóra PhD

Mizik Tamás

M E G H Í V Ó

Mizik Tamás PhD

 

„A Közös Agrárpolitika és annak legfontosabb hazai vonatkozásai”

című, magyar nyelvű tantermi előadására

mely

2019. 02. 25-én (hétfőn) 13.50-kor kezdődik a Sóházban (III. előadó) (Fővám tér 13-15.) és

„The agricultural competitiveness of the CIS countries in international trade”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2019. 02. 25-én (hétfőn) 15.30-kor kezdődik a Sóházban (III. előadó) (Fővám tér 13-15.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Dobák Miklós CSc
Tagok: 
Marjainé Szerényi Zsuzsanna PhD, 
Bai Attila PhD, DE, 
Mészáros Tamás CSc,
Gyulavári Tamás PhD, 
Takácsné György Katalin CSc, ÓE, 
Szűcs István, DSc, SZIE
Titkár: Blaskovics Bálint PhD

Paragi Beáta

M E G H Í V Ó

Paragi Beáta PhD

 

„A palesztin kérdés, Izrael és az átalakuló Közel-Kelet”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

mely

2018. 12. 04-én (kedden) 10.00-kor kezdődik a C10-es teremben (Közraktár u. 4-6 földszint) és

 

„Trading pain, trading threats.

Conceptualizing return gifts in financially unreciprocated aid transactions”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2018. 12.04-én (kedden) 11:15 órakor kezdődik a C510-es teremben (Közraktár u. 4-6, V emelet)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Rostoványi Zsolt DSc

Tagok: 

Benczes István PhD, 

Kengyel Ákos PhD, 

Nagy Sándor Gyula PhD,

Csáki György CSc,SZIE, 

Nagyné Rózsa Erzsébet PhD, NKE,

Titkár: Lehoczki Bernadett PhD

Andok Mónika

M E G H Í V Ó

Andok Mónika PhD

 

„New Media and Religious Communities”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2018. 11. 28-án (szerdán) 10.15-kor kezdődik a C510-es teremben (Közraktár u. 4-6, V. emelet) és

 

„A kommunikáció rituális elmélete”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

mely

2018. 11.28-án-én (szerdán) 11:40 órakor kezdődik a C202-es teremben (Közraktár u. 4-6, II emelet)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Bradean-Ebinger Nelu DSc

Tagok:

Moksony Ferenc DSc, 

Kenesei Zsófia PhD, 

Hadas Miklós DSc,

Síklaki István PhD ELTE, 

Karácsony András CSc ELTE, 

Bencze Lóránt CSc ZSKE

Titkár: Bokor Tamás PhD

Irimiás Anna

M E G H Í V Ó

Irimiás Anna PhD

 

„Towards an integrated framework of film-induced tourism research”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2018. 11. 23-án (pénteken) 12.00-kor kezdődik az E328-as teremben (Fővám tér 8.  III. em.)  és

 

„Az örökségturizmus nemzetközi trendjei”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

mely

2018. 11. 23-án (pénteken) 13.40 órakor kezdődik az E336-os teremben (Fővám tér 8. III. em.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Simon Judit CSc

Tagok: 

Gálik Mihály CSc, 

Aubert Antal CSc, PTE, 

Kenesei Zsófia PhD,

Wimmer Ágnes PhD, 

Dávid Lóránt, PhD, SZIE, 

Egedy Tamás, PhD, BGE

Titkár: Kiss Kornélia PhD

Kállay László

M E G H Í V Ó

Kállay László PhD

 

„The Moral Hazard of State Aid”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

mely

2018. 10. 17-én (szerdán) 14.00-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Fővám tér 8.  III. em.)  és

 

„A start-upok világa- új lehetőségek, új kockázatok”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

mely

2018. 10. 17-én (szerdán) 15.30 órakor kezdődik az E3005-ös teremben (Fővám tér 8. III. em.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Demeter Krisztina DSc

Tagok: 

Czakó Erzsébet PhD,

Dinya László CSc, EKE, 

Zsóka Ágnes PhD,

Veresné Somosi Mariann PhD, ME,  

Titkár: Deutsch Nikolett PhD

Juhász Péter

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Juhász Péter PhD

„Dualities in the Hungarian economy”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

amely

2018. 05. 09-én (szerdán) 12.00-kor kezdődik a 2001-es teremben (Fővám tér 8. II. em.)  és

„A vállalatértékelés speciális kihívásai Magyarországon”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására

amely

2018. 05. 09-én (szerdán) 13.40 órakor kezdődik a C109-es teremben (Közraktár u. 4-6. I. em.)

 

A Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Bod Péter Ákos DSc

Tagok: 

Tóth József CSc, 

Ormos Mihály  PhD, ELTE, 

Tarafás Imre DSc, BME, 

Forgács Csaba CSc, 

Ábel István PhD, BGE

Titkár: Vidovics Dancs Ágnes PhD


Budapest, 2018. április 24.       

Rostoványi Zsolt DSc

EDT elnöke

Gyulavári Tamás

MEGHÍVÓ


Gyulavári Tamás PhD

„A behavorista irányzatok hatása a vállalati árképzésre”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely

2018. 05. 08-án (kedden) 11.40-kor kezdődik az E395. teremben (Fővám tér 8. III. em.)  és

 „Consumer Reactions to Multichannel Pricing Strategies – The Role of Unfair Pricing”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely

2018. 05. 08-án (kedden) 13.15 órakor kezdődik az E305. teremben (Fővám tér 8. III. em.)   

 

A Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Gelei Andrea PhD, BCE

Tagok: 

Mészáros Tamás CSc, BCE, 

Rekettye Gábor DSc, PTE, 

Dobák Miklós CSc, BCE, 

Piskóti István CSc, ME, 

Mitev Ariel PhD, BCE, 

Komáromi Nándor PhD, SZIE

Titkár: Ásványi Katalin PhD, BCE

Budapest, 2018. április 27          

Rostoványi Zsolt DSc

Neulinger Ágnes

MEGHÍVÓ

„The Impact of Household Life-Cycle Stages on Consumption”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2018. 03. 06-án 14:00-kor kezdődik az E2001. teremben (Fő épület)

és

című tantermi habilitációs előadására, amely

2018. 03. 06-án 15:30-kor kezdődik az EI. előadóterem (Fő épület)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök  Zoltayné Paprika Zita, egyetemi tanár, BCE

Tag (belső szakértő) Forgács Csaba. Professor Emeritus, BCE

Tag (külső szakértő) Hetesi Erzsébet, egyetemi tanár, SZTE

Tag (belső) Czakó Erzsébet, egyetemi tanár, BCE

Tag (külső) Szakály Zoltán, egyetemi tanár, DE

Tag (külső) Törőcsik Mária, egyetemi tanár, PTE

Tag (belső) Kolos Krisztina, egyetemi tanár, BCE

Titkár  Varga Ákos, egyetemi adjunktus, BCE

Vörösmarty Gyöngyi

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

 

Vörösmarty Gyöngyi:

„Beszerzési portfóliókezelési technikák fejlődése”

 

című tantermi habilitációs előadására, amely

2017. 11. 07-én 09:50-kor kezdődik az E236-os teremben (Főépület)

és

„Green purchasing practices and their motivational background”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 11. 07-én 11:30-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök  Forgács Csaba, Professor Emeritus, BCE

Tag (külső szakértő) Illés Béla, egyetemi tanár, ME

Tag (belső szakértő) Hofmeister Ágnes, Professor Emerita, BCE

Tag (külső) Illés Bálint Csaba, egyetemi tanár, SZIE

Tag (külső) Benkő János, egyetemi tanár, SZIE

Tag (belső) Szabó Lajos, egyetemi docens, BCE

Titkár Stocker Miklós, egyetemi adjunktus, BCE

Keszey Tamara

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

 

Keszey Tamara:

„A marketingtervezés folyamata és beágyazottsága a vállalati marketing tevékenységbe”

2017. 10. 27-én 11:30-kor kezdődik az E307-es teremben (Főépület)

és

„The effect of sales-marketing relationship on new product development”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 10. 27-én 13:30-kor kezdődik az E332-es teremben (Főépület)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök Demeter Krisztina, egyetemi tanár, BCE

Tag (külső szakértő) Piskóti István, egyetemi tanár, ME

Tag (belső szakértő) Dobák Miklós, egyetemi tanár, BCE

Tag (külső) Dinya László, egyetemi tanár, EKE

Tag (belső) Podruzsik Szilárd, egyetemi docens, BCE

Titkár Blaskovics Bálint, egyetemi adjunktus, BCE

Harangozó Gábor

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

 

Harangozó Gábor:

„A rugalmas piaci eszközök szerepe a klímavédelemben”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2017. 10. 18-án 09:50-kor kezdődik az E397-as teremben (Főépület)

és

„Evaluating and improving corporate sustainability performance in Hungary”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 10. 18-án 11:30-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök Bauer András, egyetemi tanár, BCE

Tag (külső szakértő) Szlávik János, egyetemi tanár, EKE

Tag (belső) Primecz Henriett, egyetemi docens, BCE

Tag (külső) Szabó Lajos, professzor emeritus, SZIE

Tag (külső) Bándi Gyula, egyetemi tanár, PPKE

Tag (külső) Dávid Lóránt, egyetemi docens, EKE

Titkár Ásványi Katalin, egyetemi adjunktus, BCE

Tátrai Tünde

Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

 Tátrai Tünde:

„A közbeszerzések központosításának európai gyakorlata, tapasztalatai a hazai központosított közbeszerzés tükrében.”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2017. 10. 09-én 13:40-kor kezdődik az E330-as teremben (Főépület)

és

„Lessons learned from European centralized public procurement – through the lens of the Hungarian example”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 10. 09-én 15:00-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök Hofmeister Ágnes, professzor emerita, BCE

Tag (belső szakértő) Deák Dániel, egyetemi tanár, BCE

Tag (külső szakértő) Nemeslaki András, egyetemi tanár, NKE

Tag (belső) Simon Judit, egyetemi tanár, BCE

Tag (belső) Berlinger Edina, egyetemi docens, BCE

Tag (külső) Boros Anita, egyetemi docens, NKE

Titkár Matyusz Zsolt, egyetemi adjunktus, BCE

Dobrovits Mihály

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Dobrovits Mihály PhD

„Közép-Ázsia a politikai építkezés negyed évszázada”

című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására,

amely

2017. 09. 05-én (kedden) 09.50 órakor kezdődik a C. ép. VII. előadótermében

 (Közraktár u 4-6.) és

„Turkey under the rule of the AKP” című, angol nyelvű, tudományos előadására, amely

2017. 09. 05-én (kedden) 11.20 órakor kezdődik a C 510-es teremben

 (Közraktár u 4-6. V. em.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Békés Csaba DSc

Tagok: 

Rostoványi Zsolt DSc, 

Bradean Ebinger Nelu CSc, 

Hoppál Mihály PhD, ELTE, 

Vásáry István DSc, ELTE

Titkár: Békési László PhD

Gallai Sándor

 Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Gallai Sándor PhD

„A gazdasági válságkezelés politikája Magyarországon (2010-2014)”

című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely

2017. 05. 10-én (szerdán) 09.30 órakor kezdődik a C659-es teremben

 (Közraktár u 4-6. VI. em.) és

„Transitional (in)justice in the V4 countries”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 05. 10-én (szerdán) 11.00 órakor kezdődik az 510-es tárgyaló teremben

 (Közraktár u 4-6. V. em.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Jenei György DSc

Tagok: 

Halász Íván PhD, NKE, 

Pesti Sándor PhD, ELTE, 

Balázs Zoltán CSc, 

Gedeon Péter CSc, 

Benczes István PhD

Titkár: Ványi Éva PhD

 

Rostoványi Zsolt DSc

EHB elnöke

Csicsmann László

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Csicsmann László PhD

„The Political Development of Moderate Islamist Movements in the Post-Arab Spring Era in the Middle East”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 05. 08-án (hétfőn) 09.50 órakor kezdődik az 510-es teremben (Közraktár u 4-6. V. em.) és

„A monarchikus stabilitás elmélete és gyakorlata a Közel-Keleten az arab tavasz fényében”című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely

2017. 05. 08-án (hétfőn) 11.40 órakor kezdődik a C 104-es teremben (Közraktár u 4-6. I. em.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Kardosné Kaponyi Erzsébet PhD

Tagok: 

Rostoványi Zsolt DSc, 

Bradean Ebinger Nelu CSc, 

Aczél Petra PhD, 

J. Nagy László DSc, SZTE, 

Kalmár Zoltán PhD, PE,

Titkár: Kemenszky Ágnes PhD


Rostoványi Zsolt DSc

EHB elnöke

Bartus Tamás

Meghívó

Az Egyetemi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Bartus Tamás PhD

„Endogeneity and selection in event history models”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására amely

2017. 04. 24-én (hétfőn) 9.45-kor kezdődik a 2001-es teremben

(Fővám tér 8. II. em.)

és

„Logisztikus regressziós eredmények értelmezése: három téves analógia”

című, magyar nyelvű, tantermi előadásárasa, amely

2017. 04. 24-én (hétfőn) 11.20 órakor kezdődik az E395-ös teremben

 (Fővám tér 8. III. em)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Elekes Zsuzsanna DSc

Tagok: 

Berde Éva CSc; 

Moksony Ferenc DSc; 

Benczes István PhD; 

Németh Renáta PhD, ELTE; 

Pethesné Dávid Beáta PhD, SOTE; 

Róbert Péter CSc, SZIE

Titkár: Kisfalusi Dorottya PhD


Rostoványi Zsolt DSc

EHB elnöke

Szent-Iványi Balázs

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Szent-Iványi Balázs PhD

„Multinacionális vállalatok és befektetésösztönzés Közép-Kelet Európában a válság után” című, magyar nyelvű, tantermi előadására

amely

2017. 04. 12-én (szerdán) 09.50 órakor kezdődik az E236-os teremben

 (Fővám tér 8. II. em.)

és

„The Europeanization of International Development Policy”című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

amely

2017. 04. 12-én (szerdán) 11.20-kor kezdődik a 3005-ös teremben

(Fővám tér 8. III. em.)


Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Palánkai Tibor akadémikus

Tagok: 

Gál Péter CSc, 

Magas István DSc, 

Nagy Sándor Gyula PhD, 

Sass Magdolna CSc, MTA, 

Tarrósy István PhD, PTE, 

Titkár: Vigvári Gábor PhD

 

Rostoványi Zsolt DSc

EHB elnöke

Csóka Péter

Meghívó


Az Egyetemi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Csóka Péter:

„Properties and comparison of risk capital allocation method”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 04. 12-én 13:40-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)

és

„A likviditási kockázat elmélete a koherens kockázati mértékekben”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2017. 04. 12-én 15:30-kor kezdődik a C418-as teremben (Újépület)

 

Rostoványi Zsolt s.k.

EHB elnöke

Hortoványi Lilla

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Hortoványi Lilla:„Innovációs stratégiák válság idején” című tantermi habilitációs előadására, amely

2017. 03. 29-én 09:50-kor kezdődik az E330-as teremben (Főépület)

és

„Antecedents, elements, and consquences of strategic entrepreneurship: an empirical investigation”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2017. 03. 29-én 11:30-kor kezdődik a 3005-ös teremben (Főépület)

 

Rostoványi Zsolt s.k.

EHB elnöke

Mitev Ariel

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Mitev Ariel PhD

„The art of alternative research methods in science”
című tudományos habilitációs előadására,

amely 2016. 10. 03-án 12:00-kor kezdődik a III-as előadóteremben (főépület)
és
„Üzletkötői szerepek és kiégés a személyes eladásban”
című tantermi habilitációs előadására,

amely 2016. 10. 03-án 13:40-kor kezdődik a C316-os teremben (Újépület)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök Nováky Erzsébet DSc. professor emerita BCE
Tag (belső szakértő) Gálik Mihály CSc. professzor emeritus BCE
Tag (külső szakértő) Rácz József DSc. egyetemi tanár ELTE
Tag (belső) Wimmer Ágnes PhD habilitált docens BCE
Tag (külső) Piskóti István CSc. egyetemi tanár ME
Titkár Jeney László PhD egyetemi adjunktus BCE

Budapest, 2016. szeptember 20.

Rostoványi Zsolt s.k.
EHB elnöke

Primecz Henriett

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Primecz Henriett PhD

„Paradigma vita és multiparadigmikus kutatások”
című tantermi habilitációs előadására, amely
2016. 05. 10-én 09:50-kor kezdődik az S II-es előadóteremben (Sóház)
és

„Paradigms in cross-cultural management”
című tudományos habilitációs előadására, amely
2016. 05. 10-én 11:30-kor kezdődik az E3001-es teremben (Főépület)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök Bauer András, kandidátus egyetemi tanár BCE
Tag (belső szakértő) Hámori Balázs, MTA doktora egyetemi tanár BCE
Tag (külső) Veresné Somosi Mariann, kandidátus, egyetemi tanár ME
Tag (belső) Mészáros Tamás, kandidátus egyetemi tanár BCE
Tag (külső) Bencsik Andrea, kandidátus egyetemi tanár SZE
Titkár Lakatos László Péter, PhD egyetemi docens BCE

Budapest, 2016. május 3.

Nováky Erzsébet DSc

Kutasi Gábor

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

Kutasi Gábor PhD

„Structural impacts in the CEE banking sector: financial integration, capital adequacy, financial contagion”

című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására

amely

2016. 05. 10-én (kedden) 12.00 órakor kezdődik a 2001-es teremben.

 (Fővám tér 8.)

és

 „Tartós pénzügyi egyensúlytalanságok az eurózónában: külső és fiskális egyensúlyi kockázatok”

című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására

amely

2016. 05. 10-én (kedden) 13.40 órakor kezdődik a Sóház 3-as előadóban.

(Fővám tér 13-15.)

 

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Nováky Erzsébet DSc, BCE

Tagok: 

Bod Péter Ákos DSc, BCE, 

Csáki György CSc, SZIE, 

Szanyi Miklós DSc, BGE, 

Hajnal György PhD, BCE, 

Czakó Erzsébet PhD, BCE, 

Gajduschek György PhD, BCE

Titkár: Endrődi- Kovács Viktória PhD, BCE 


Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

Borsi Balázs

Meghívó

Egyetemi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit
Borsi Balázs PhD

„The RTO balance”
című tudományos habilitációs előadására, amely
2016. 05. 03-án 15:00-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)
és
„Az innováció szektorokon átívelő keretei”
című tantermi habilitációs előadására, amely
2016. 05. 03-án 17:20-kor kezdődik az EIV-es előadóteremben (Főépület)

Az EHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök Dobos Imre MTA doktora egyetemi tanár BCE
Tag (belső szakértő) Demeter Krisztina, PhD egyetemi tanár BCE
Tag (külső szakértő) Fülöp Gyula, kandidátus egyetemi tanár ME
Tag (belső) Takács Sándor, PhD habilitált docens BCE
Tag (külső) Székely Csaba, MTA doktora egyetemi tanár NYME
Tag (külső) Molnár József, MTA doktora egyetemi tanár SZIE
Titkár Kiss Csaba, PhD egyetemi tanársegéd BCE

Nováky Erzsébet
EHB elnöke

Hajdu Ottó

Meghívó

Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

Hajdu Ottó DSc

„Az egzakt logisztikus regresszió alkalmazása a csődelőrejelzésben.”

„című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására, amely

2015. 05. 05-én (kedden) 09.50 órakor kezdődik a Sóház 2. előadótermében.

 (Fővám tér 13-15.)

és

„How to measure the multidimensional poverty: a multivariate statistical approach”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

amely

2015. 05. 05-én (kedden) 11.20 órakor kezdődik a Sóház 2. előadótermében.

 (Fővám tér 13-15.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Vincze János DSc

Tagok: 

Berde Éva CSc, 

Elek Péter PhD, ELTE, 

Kovács Erzsébet CSc, 

Hunyadi László CSc, 

Telcs András DSc, Pannon E., 

Medvegyev Péter CSc

Titkár: Kálecz-Simon András doktorjelölt


Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

Marjainé Szerényi Zsuzsanna

Meghívó

Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

Marjainé Szerényi Zsuzsanna PhD

„Economic valuation of non-market goods in Hungary – The cases of wetlands”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2015. 05. 06-án 10:00-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Főépület)

és

„A környezeti változások közgazdasági értékelése”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2015. 05. 06-án 11:40-kor kezdődik a C103-as teremben (Új épület) 


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Kaponyi Erzsébet CSc, egyetemi tanár Corvinus Egyetem

Tartalék elnök: Michalkó Gábor DSc., egyetemi tanár, Corvinus Egyetem

Tagok

Ángyán József DSc, egyetemi tanár, SZIE   (előopponens)

Jenei György, DSc, egyetemi tanár, Corvinus (előopponens)

Bod Péter Ákos, DSc. egyetemi tanár, Corvinus Egyetem

Simon Judit CSc, egyetemi tanár, Corvinus

Szigeti Cecília PhD, egyetemi docens, Széchenyi István Egyetem

Titkár: Zátori Anita PhD, Corvinus


Budapest, 2015. április 29.


Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

Takács Sándor

Meghívó

A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit

 

Takács Sándor PhD

„A munkahelyi flow-élményhez kapcsolódó nemzetközi kutatási eredmények és egy javasolt kutatási modell vázlata”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2015. 05. 08-án 09:50-kor kezdődik a C557-es teremben (Újépület)

és

„Systems-psychodynamics analysis of workplace role-expectation and performance and appraisal”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2015. 05. 08-án 11:15-kor kezdődik a C557-es teremben (Újépület)

 

A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Elekes Zsuzsanna, DSc, egyetemi tanár, Corvinus

Tartalék elnök: Bauer András CSc, egyetemi tanár, Corvinus                     

Tagok: (külső szakértő)          Farkas Ferenc CSc, egyetemi tanár, PTE

            (belső szakértő)          Forgács Attila CSc, egyetemi docens, Corvinus

            (belső tag)                   Bauer András CSc, egyetemi tanár, Corvinus

            (külső tag)                  Juhász Gábor, PhD, egyetemi docens, PTE

            (külső tag)                  Molnár József, DSc, egyetemi tanár, SZIE

Titkár: Toárniczky Andrea PhD, Corvinus

 

Budapest, 2015. április 29.

 

Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

Kengyel Ákos

Meghívó

Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

 

Kengyel Ákos PhD

„Az Európai Unió közös költségvetésének megoldatlan problémái” 

című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására, amely

2015. 04. 30-án (csütörtökön) 11.30 órakor kezdődik a Sóház 2 előadótermében.

 (Fővám tér 13-15.)

és

„The added value of EU level regional policy”

című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására

amely

2015. 04. 30-án (csütörtökön) 12.40-kor kezdődik a a Sóház 2 előadó termében.

(Fővám tér 13-15.)

 

A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Palánkai Tibor akadémikus

Tagok: 

Halmai Péter DSc, SZIE, 

Körösi István DSc, MTA, 

Kaponyi Erzsébet PhD, 

Szemlér Tamás PhD, BGF, 

Bod Péter Ákos DSc

Titkár: Kőváriné Ignáth Éva PhD

 

Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

 

Horváth Dóra

Meghívó

A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit 

Horváth Dóra PhD

„Visual Projective Techniques in Qualitative Research in the Age of Social Media”

című tudományos habilitációs előadására, amely

2015. 04. 29-én 10:30-kor kezdődik az E3001-es teremben (Főépület)

és

„Az átalakulás gazdasága . A változás marketingje”

című tantermi habilitációs előadására, amely

2015. 04. 29-én 11:40-kor kezdődik a 238-as teremben (Főépület)

 

A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök:Nováky Erzsébet, DSc, egyetemi tanár, Corvinus

Tagok: (külső szakértő) Benedek András, DSc,  egyetemi tanár, BME

(belső szakértő) Vecsenyi János CSc, egyetemi tanár, Corvinus                   

(belső tag) Csutora Mária, PhD, egyetemi docens, Corvinus

(külső tag) Lehota József, CSc, egyetemi tanár, SzIE

(külső tag) Deli Zsuzsa, PhD, Győri Egyetem               

Titkár: Csordás Tamás doktorjelölt, Corvinus


Budapest, 2015. április 21.

 

Nováky Erzsébet DSc

THB elnöke

Mandják Tibor

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Mandják Tibor PhD
„Az üzleti kapcsolatok menedzsmentje: művészet vagy tudomány?”
című tantermi habilitációs előadására,


amely 2015. 04. 29-én 09:50-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Főépület)
és
„Business relationship management and the value of business relationship”című tudományos habilitációs előadására,
amely  2015. 04. 29-én 11:30-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Főépület)


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Lengyel György, DSc, egyetemi tanár, Corvinus
Tartalék elnök: Balázs Zoltán, PhD, egyetemi tanár, Corvinus
Tagok: (külső szakértő) Hetesi Erzsébet, DSc, egyetemi tanár, SZTE
(belső tag) Balázs Zoltán, PhD, egyetemi tanár, Corvinus
(belső tag) Zoltayné Paprika Zita, PhD, egyetemi tanár, Corvinus
(külső tag) Törőcsik Mária, CSc, egyetemi tanár, PTE
(külső tag) Balaton Károly, DSc, egyetemi tanár, ME              
(külső tag) Józsa László, CSc, egyetemi tanár, SZE
Titkár: Kemény Ildikó doktorjelölt, Corvinus


Budapest, 2015. április 20.


Nováky Erzsébet

THB elnöke

Erős-Honti Zsolt

MEGHÍVÓ


Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt

Dr. Erős-Honti Zsolt habilitációs előadásaira


Magyar nyelvű tantermi előadás címe: A xilem felépítése, működése és a növényi alkalmazkodás közti kapcsolat


időpontja: 2015. április 30. (csütörtök), de. 11.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, Tudásközpont   1118, Bp. Villányi út 29-43.


Angol nyelvű tudományos előadás címe: Investigating of the mycorrhizae in natural and artificial ecosystems


időpontja:2015. április 30. (csütörtök), du. 12.30 óra
helyszíne:Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, Tudásközpont
1118, Bp. Villányi út 29-43.
 
HABILITÁCIÓS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:
Elnök:          Dr. Fári Miklós
Tagok:         Dr. Rimóczi Imre
                     Dr. Bíró Borbála
                     Dr. Mihalik Erzsébet
                     Dr. Szerdahelyi Tibor
Titkár:         Dr. Karacs-Végh Anita
 
Fodor Péter DSc
Elnök

Zilahy Gyula

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Zilahy Gyula PhD 
„Együttműködés vagy konfrontáció? – az üzleti szféra és a civil szervezetek kapcsolata”című tantermi habilitációs előadására, amely
2015. 05. 04-én 13:40-kor kezdődik a C204-es teremben (Újépület)
és
„Business Sustainability: The Case for Cooperation”
című tudományos habilitációs előadására, amely
2015. 05. 04-én 15:30-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)
 
A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök:Gálik Mihály CSc, Corvinus
Tartalék elnök:  Michalkó Gábor, DSc, Corvinus
Tagok: Tóthné Szita Klára CSc, egyetemi tanár, ME (előopponens)
Forgács Csaba, CSc, egyetemi tanár, Corvinus (előopponens)
Michalkó Gábor, DSc, Corvinus
Városiné Demeter Krisztina, PhD, egyetemi tanár, Corvinus
Gál Zoltán, PhD, egyetemi docens, Regionális Kutató Intézet, Pécs
Dobák Miklós CSc, egyetemi tanár, Corvinus
Titkár: Ásványi Katalin PhD, Corvinus


Budapest, 2015. április 16.
 
Nováky Erzsébet DSc
TTHB elnöke


Pintér Miklós

MEGHÍVÓ

A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Pintér Miklós PhD
„Pontatlan valószínűség kerülés”
című, magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására
amely
2015. 04. 17-én (pénteken) 10.00 órakor kezdődik a 3004. teremben
 (Fővám tér 8. III. em.)
és
„Young’s axiomatization of the Shapley value”
című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
amely
2015. 04. 17-én (pénteken) 11.30 órakor kezdődik a 3004. teremben
 (Fővám tér 8. III. em.)
 
A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Vincze János DSc
Tagok: Tasnádi Atila DSc, Simonovits András DSc, MTA, Tallós Péter CSc, Forgó Ferenc CSc, Szeidl Ádám PhD, CEU
Titkár: Csató László doktorjelölt
 
Nováky Erzsébet DSc
THB elnök

Berlinger Edina

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit
 
Berlinger Edina PhD
„Hitelrendszerek tervezése: fix versus jövedelemarányos törlesztés”
című tantermi habilitációs előadására, amely
2015. 04. 30-án 09:50-kor kezdődik az E332-es teremben (Főépület)
és
„Design of loan systems: fix versus income contingent repayment”
című tudományos habilitációs előadására, amely
2015. 04. 30-án 11:30-kor kezdődik az E2001-es teremben (Főépület)
 
A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Kovács Erzsébet CSc, egyetemi tanár Corvinus Egyetem
Tagok: Tarafás Imre, DSc, egyetemi tanár, BME (szakértő)
Bauer András CSc, egyetemi tanár, Corvinus (szakértő)
Virág Miklós CSc, egyetemi tanár, Corvinus
Bélyácz Iván MTA tag, egyetemi tanár, PTE
Ábel István CSc, MNB
Titkár: Aranyossy Márta PhD, egyetemi adjunktus, Corvinus
 
Budapest, 2015. április 13.
 
Nováky Erzsébet DSc
TTHB elnöke

Nagy Sándor Gyula

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit 


Nagy Sándor Gyula PhD
„Evaluation of EU fund dependency – Dead weight loss and substitution effect”
című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására
amely
2015. 04. 15-én (szerdán) 10.00-kor kezdődik a 297. teremben
(Fővám tér 8. II. em.)
és
„Az EU kohéziós politikájának hatékonysága Magyarországon”
 című, magyar nyelvű, tantermi előadására
amely
2015. 04. 15-én (szerdán) 11.40 órakor kezdődik a C10. teremben
 (Közraktár u. 4-6.)
 
A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Jenei György DSc, BCE
Tagok: Csaba László akadémikus CEU, Blahó András CSc, BCE, Marján Attila PhD, NKE, Lóránd Balázs PhD, PTE
Titkár: Kutasi Gábor PhD, BCE
 
Üdvözlettel: Nováky Erzsébet
THB elnök

Zsóka Ágnes

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit 

Zsóka Ágnes PhD


„A fenntartható fogyasztás feltételrendszere”
című tantermi habilitációs előadására, amely
2015. 04. 27-én 09:50-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Főépület)
és
„Acceptance of sustainable consumption in Hungary”
című tudományos habilitációs előadására, amely
2015. 04. 27-én 11:15-kor kezdődik az E3005-ös teremben (Főépület)
 
A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Nováky Erzsébet DSc, egyetemi tanár Corvinus Egyetem
Tagok: Szlávik János DSc,egyetemi tanár Eszterházy K. Főiskola, Eger
Mészáros Tamás CSc, egyetemi tanár, Corvinus Egyetem
Kolos Krisztina PhD, egyetemi docens, Corvinus
Lehota József DSc, egyetemi tanár Szent István Egyetem
Bauer András CSc, egyetemi tanár Corvinus Egyetem
Kocziszky György,CSc egyetemi tanár Miskolci Egyetem
Titkár: Kemény Ildikó doktorjelölt, Corvinus
 
Nováky Erzsébet DSc
THB elnök

Kenesei Zsófia

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Kenesei Zsófia PhD


„The effect of different types of service recovery on customer satisfaction”című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely
2015. 02. 11-én (szerdán) 10.30-kor kezdődik a 2001. teremben (Fővám tér 8. II. emelet)
és
 „A kereslet és kínálat egyensúlytalanságának kezelése a szolgáltatásoknál” című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely 
2015. 02. 11-én (szerdán) 11.40-kor kezdődik a 338. teremben (Fővám tér 8. III. emelet)
 
A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Nováky Erzsébet DSc., egyetemi tanár, Corvinus
Tagok: Demeter Krisztina PhD, egyetemi tanár, Corvinus (szakértő), Hetesi Erzsébet PhD, egyetemi tanár, SZE (szakértő), Csutora Mária PhD, egyetemi docens, Corvinus, Piskóti István PhD, egyetemi tanár, ME, Veres Zoltán CSc., egyetemi tanár, Pannon Egyetem
Titkár: Kemény Ildikó doktorjelölt, Corvinus
 
Nováky Erzsébet DSc
THB elnök

Trautmann László

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Trautmann László CSc


„International economics – political economy – formation theory”című angol nyelvű tudományos habilitációs előadására, amely
2014. 11. 19-én (szerdán) 12.00-kor kezdődik a 338-s előadóteremben (Fővám tér 8. III. emelet)
és
„Politikai gazdaságtan”című, magyar nyelvű, tantermi előadására, amely
2014. 11. 19-én (szerdán) 13.40-kor kezdődik a 332. teremben (Fővám tér 8. III. emelet)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Jenei György DSc
Tagok: Szlávik János DSc, EKF, Bélyácz Iván akadémikus PTE, Blahó András CSc, BCE, Hámori Balázs CSc, BCE, Kerekes Sándor DSc, KE
Titkár: Nagy Sándor Gyula PhD


Nováky Erzsébet DSc
THB elnök

Kolos Krisztina

MEGHÍVÓ

A Társadalomtudományi Területi Habilitációs BIzottság
Tisztelettel meghívja Önt Kolos Krisztina  PhD habnilitációs előadására amely
2014. 1. 22-én lesz.


A magyar nyelű tantermi előadás címe:”A szolgáltatásminőség fogalma és mérése”
Időpontja és helyszíne:2014. 10. 22. 09.50, C.426 terem.
A tudományos előadás címe: Marketing forthe Eldr Geeratin: New Research Dirctions and Implicatons for Services Marketing”
Időpontja és heyszíne: 2014. 10. 2. 11.30, E2001 terem.


A Szakértői Bizottsg tagjai:

Elnök: Mészáros Tamás CSc
Tagok: Kerekes Sándor DSc, Lehota József Cc SzIE, Deli Zsuzsa PhD,ESCA, Csutora Mária PhD
Titkár: Zsótér Boglárka PhD


Minden érdekldőt szeretettl várunk.

Ladányi Márta

MEGHÍVÓ


Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság

Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Dr. Ladányi Márta habilitációs előadásaira 

Magyar nyelvű tantermi előadás címe:Eredményeink grafikus megjelenítése az Excellel – elvárások, fogások, melléfogások

időpontja:  2014. november 17. (hétfő), du. 14.00 óra

helyszíne:  Budapesti Corvinus Egyetm, K épület, K-5-ös  terem (1118 Bp. Villányi út 29-43.)

 

Angol nyelvű tudományos előadás címe: Mathematical models in climate change impact studies

időpontja: 2014. november 17. (hétfő), du. 15.15 óra

helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, K-5-ös  terem

(1118 Bp. Villányi út 29-43.) 


HABILITÁCIÓS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG: 


Elnök: Zámboriné Dr. Németh Éva

Tagok: Dr. Bozó László, Dr. Tallos Péter, Dr. Veisz Ottó, Dr. Jolánkai Márton

Titkár: Dr. Láng Zoltán


Dr. Fodor Péter elnök                         

Solymosi Tamás

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem
Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Solymosi Tamás CSc


„A mag a hozzárendelési játékokban”című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására, amely
2014. május 6-án (kedden) 13.40-kor kezdődik a 399-es teremben (Fővám tér 8. III. em.)
és
„Coincidence of the core and the bargaining sets”című, angol nyelvű, tudományos előadására, amely
2014. május 6-án (kedden) 15.00-kor kezdődik a 297-es teremben (Fővám tér 8. II. em.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai: 


Elnök: Nováky Erzsébet DSc, BCE
Tagok: Vörös József DSc, PTE, Simonovits András DSc, MTA, Móczár József DSc, BCE, Tallós Péter CSc, BCE
Titkár: Bakó Barna PhD


Nováky Erzsébet DSc. s.k. THB elnöke

Sallay Ágnes

MEGHÍVÓ


Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Dr. Sallay Ágnes habilitációs előadásaira 


Magyar nyelvű tantermi előadás címe: „Barnamezős területek újrahasznosítási lehetőségei”
időpontja: 2014. május 09. (péntek), de. 10.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, KLUBTEREM, 1118 Villányi út 29-43.


Német nyelvű tudományos előadás címe:„Landschaftswerte von deutschen Herkunft in der Budapester Agglomeration”
időpontja: 2014. május 09. (péntek) de. 11.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, KLUBTEREM, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 


HABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG: 


Elnök: Jámbor Imre, CSc, egyetemi tanár, EMTE                     
Tagok: Csemez Attila, DSc, egyetemi tanár, BCE, Csima Péter, CSc, egyetemi tanár, Szlávik János , DSc, egyetemi tanár, EKF, Kerekes Sándor, DSc, egyetemi tanár, BCE, Borsa Judit, PhD, egyetemi tanár, ÓE
Titkár: Dancsókné Fóris Edina, doktorandusz, BCE


Dr. Fodor Péter sk.

Halász Júlia

MEGHÍVÓ


Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Dr. Halász Júlia


habilitációs előadására.
A habilitációs előadás időpontja: 2014. V. 09. 10:00
Magyar nyelvű tantermi előadás címe: Az evolúciós önvédelem áttörése – hogyan alakult ki az öntermékenyülés?
időpontja: 2014. május 9. (péntek), de. 10.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem
E épület, E-1-es terem
1118, Bp. Ménesi út 45.


Angol nyelvű tudományos előadás címe: Impact of domestication on the genetic diversity of almond
időpontja: 2014. május 9. (péntek), de. 11.15 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem
E épület, E-1-es terem
1118, Bp. Ménesi út 44.


HABILITÁCIÓS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:


Elnök: Zámboriné Dr. Németh Éva
Tagok: Dr. Palkovics László
Dr. Végvári György
Dr. Pauk János
Dr. Kiss Erzsébet
Titkár: Dr. Király Ildikó

Dr. Fodor Péter sk.
Elnök

Benyóné dr. György Zsuzsanna

MEGHÍVÓ


Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Benyóné dr. György Zsuzsanna


habilitációs előadására.
A habilitációs előadás időpontja: 2014. IV. 22. 15:00
Angol nyelvű tudományos előadás címe: Assesment of European Rhodiola rosea populations using molecular markers
időpontja: 2014. április 22. (kedd), du. 15.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem
K épület, K-6-os terem
1118, Bp. Villányi út 29-43.


Magyar nyelvű tantermi előadás címe: Gyógynövények esetén alkalmazható markerezési technikák
időpontja: 2014. április 22. (kedd), du. 16.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem
K épület, K 6-os terem
1118, Bp. Villányi út 29-43.

HABILITÁCIÓS BÍRÁLÓ BIZOTTSÁG:


Elnök: Zámboriné dr. Németh Éva
Tagok: Dr. Papp István
Dr. Végvári György
Dr. Szőke Éva
Dr. Janda Tibor
Titkár: Dr. Erős-Honti Zsolt

Dr. Fodor Péter sk.
Elnök

Vincze János

MEGHÍVÓ

Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Vincze János DSc


„A magyar gazdaság, a makroökonómia és a tények”című magyar nyelvű tantermi habilitációs előadására, amely
2013. 11. 25-én (hétfőn) 13.40-kor kezdődik a 322-es terembem (Fővám tér 8.)
és
„The illusion of „money illusion”című, angol nyelvű, tudományos előadására, amely
2013. 11. 25-én (hétfőn) 15.10-kor kezdődik a 322-es teremben (Fővám tér 8.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:

Elnök: Zalai Ernő akadémikus, BCE
Tagok: Szabó Katalin DSc, BCE, Tasnádi Attila DSc, BCE, Halmai Péter DSc, Pannon E, Meyer Dietmar CSc, BME, Mellár Tamás DSc, PTE
Titkár: Uliha Gábor doktorjelölt


Nováky Erzsébet DSc. s.k. 
THB elnöke

Gelei Andrea

MEGHÍVÓ


Társadalomtudományi Területi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Gelei Andrea


„A logisztika folyamat alapú szemlélete – a raktár kapacitásának meghatározása”
című tantermi habilitációs elıadására, amely
2014. 03. 27-én 09:50-kor kezdődik a C415-ös teremben (Új épület)
és
„Trust in business relationship”
című tudományos habilitációs elıadására, amely
2014. 03. 27-én 11:30-kor kezdődik az E2001-es teremben (F épület)


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Mészáros Tamás CSc., egyetemi tanár, Corvinus
Tagok: Kovács Zoltán CSc., egyetemi tanár, Pannon Egyetem, Nemeslaki András CSc., egyetemi tanár, NKE, Szintay István CSc., egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Sugár András PhD, egyetemi docens, Corvinus
Titkár: Kemény Ildikó doktorjelölt, Corvinus


Nováky Erzsébet s.k.
TTHB elnöke

Hideg Éva

MEGHÍVÓ


Társadalomtudományi Területi Habilitációs Bizottság
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Hideg Éva DSc


„Integral Futures as a New Research Perspective for the  Futures Studies” című angol nyelvű tudományos habilitációs előadása
2013. 05. 09-én (csütörtökön 15.00-kor kezdődik a 297-es terembem(Fővám tér 8.)
és Foresight elmélete és gyakorlata című, magyar nyelvű, tantermi előadása
2013. 05. 09-én (csütörtökön) 16.30-kor kezdődik a 391-es teremben(Fővám tér 8.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai: 


Elnök: Cser László DSc, BCE
Tagok: Nováky Erzsébet DSc, BCE, Kiss Endre DSc, NYME, Tóthné Szita Klára CSc, ME, Magas István CSc, BCE 
Titkár: Kristóf Tamás PhD


Nováky Erzsébet DSc. s.k.
THB elnöke

Dobos Imre

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs BizottságaTisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

Dobos Imre PhD


„Ellátási láncok koordinációja”című tantermi habilitációs előadására, amely
2013. 04. 23-án 11:20-kor kezdődik a C 107-es teremben (Közraktár u. 4-6.)
és
 „Supply chain coordination in HMMS-type supply chain with wholesale price contract” című tudományos habilitációs előadására, amely 
2013. 04. 23-án 12:50-kor kezdődik a 2001-es teremben (Fővám tér 8.)


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai


Elnök:  Fertő Imre DSc., Corvinus
Tagok: Temesi József CSc, Corvinus, Varga Zoltán CSc (SZIE), Koltai Tamás CSc (BME), Forgó Ferenc DSc, Corvinus
Titkár:  Milicz Ákos doktorandusz, Corvinus


Nováky Erzsébet s.k.

Köpeczi-Bócz Tamás

MEGHÍVÓ


A Társadalomtudományi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

Köpeczi-Bócz Tamás PhD


 „A globális gazdaság munkaerő kereslet-kínálatának illeszkedési problémái” című, magyar nyelvű, tantermi előadása
2013. 04. 26-án (pénteken) 9.40-kor kezdődik a C.208-as előadótermében (Közraktár u. 4.) 
és
 „Global economy and labour-market needs: quantitative and qualitative aspects” című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására,
amely
2013. 04. 26-án (pénteken) 11.00-kor kezdődik a C.208-as előadótermében (Közraktár u. 4.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Blahó András CSc
Tagok: Halász Gábor DSc, ELTE, Szép Zsófia CSc, MTA, Kiss J. László László CSc, BCE, Kondorosi Ferenc CSc, BGF
Titkár: Vigvári Gábor PhD


Nováky Erzsébet DSc. s.k., 

THB elnöke

Vozári Eszter

MEGHÍVÓ


Az Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt

Dr. Vozári Eszter habilitációs előadásaira 


Magyar nyelvű tantermi előadásc íme: „Oszcillációs viszkozimetria – alkalmazások”
Időpontja: 2013. április 24. (szerda), 15.00 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. K épület, K-3. előadóterem


Angol nyelvű tudományos előadás címe:
„Impedance spectroscopy of drying fruit, vegetables”
Időpontja: 2013. április 24. (szerda), 16.30 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G épület alagsor TUDÁSKÖZPONT


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG


Elnöke: Farkas József, MHAS, BCE
Tagjai: Biacs Péter, DSc, BCE, Rajkai Kálmán, DSc, MTA ATK TAKI , Lukács Noémi, DSc, BCE ,Dóka Ottó, CSc, NyME
Titkár: Amtmann Mária, PhD BCE


Dr. Fodor Péter sk., 

Elnök

Szalay László

MEGHÍVÓ


Az Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt

Dr. Szalay László habilitációs előadásaira


Magyar nyelvű tantermi előadás:
címe: A kajszi-és őszibarackfajták áttelelő szerveinek fagytűrő képessége
időpontja: 2013. április 22. (hétfő), de. 10.00 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, K-2.  ELŐADÓTEREM
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43


Angol nyelvű tudományos előadás:
címe: Flower bud development of apricot and peach genotypes during dormancy
időpontja: 2013. április 22. (hétfő), de. 11.15 óra
helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület,  K 120-as terem
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:


Elnök: Bernáth Jenő DSc
Tagok: Palkovics László DSc, Zámboriné  Németh Éva, DSc, Kocsis László DSc, Janda Tibor DSc
Titkár: Hajagos Anikó doktorjelölt


Dr. Fodor Péter sk., 

Elnök

Elekes Zsuzsanna

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

ELEKES ZSUZSANNA DSc


„New trends in adolescent’s substance use in Europe – causes and interpretations” című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására, amely 2013. 03. 25-én (hétfőn) 9.40-kor kezdődik a C. épület 418-as előadótermében (Közraktár u. 4-6.) 


és „Ámenetek a deviáns és a normális között, a tiltott és  legális drogok fogyasztásának példáján“ című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására, amely 2013. 03. 25-én (hétfőn) 11.20-kor kezdődik a .415-ös előadótermében (Közraktár u. 4-6.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Gazsó Ferenc CSc, BCE
Tagok: Neményi Mária DSc, MTA, Moksony Ferenc DSc, BCE, Spéder Zsolt PhD, KSH, Kuczi Tibor DSc, BCE
Titkár: Hegedűs Rita PhD


Nováky Erzsébet DSc. s.k 

THB elnöke

Wimmer Ágnes

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

WIMMER ÁGNES PhD


„Business relationships: perception, performance, decision support”című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására, amely 2013. 03. 25-én (hétfőn) 13.30-kor kezdődik az E. épület 3001-es előadótermében (Fővám tér 8.)


és „Döntéstámogató információk az üzleti kapcsolatok menedzsmentjében“című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására, amely  2013. 03. 25-én (hétfőn) 14.50-kor kezdődik az E. 332-es előadótermében (Fővám tér 8.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Balaton Károly DSc, BCE
Tagok: Turcsányi Károly DSc, NKE, Mészáros Tamás CSc, BCE, Kovács Zoltán  CSc, Pannon E., Virág Miklós CSc, BCE
Titkár: Török Áron doktorjelölt
 
Nováky Erzsébet DSc. s.k 

THB elnöke

Letenyei László

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit

 LETENYEI LÁSZLÓ PhD


 „Mental mapping”című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására, amely 2013. 03. 22-én (pénteken) 9.40-kor kezdődik a C.108-as előadótermében (Közraktár u. 4-6.)
és 

„Kulturális relativizmus“című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására, amely 2013. 03. 22-én (pénteken) 11.20-kor kezdődik a C.108-as előadótermében (Közraktár u. 4-6.)

A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Hrubos Ildikó CSc, BCE
Tagok: Pászka Imre DSc, SZTE, Tardos Róbert CSc, ELTE, Sík Endre DSc, ELTE, Elekes Zsuzsanna DSc, BCE
Titkár: Kónya Hanna doktorjelölt


Nováky Erzsébet DSc. s.k 

THB elnöke

Kő Andrea

MEGHÍVÓ


Kő Andrea PhD
„Informatikai rendszerek és projektek auditálása”
című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására,
amely
2012. 09. 17-én (hétfőn) 9.40-kor kezdődik a Sóház 2-es előadótermében
(Fővám tér 13-15.)
és
„ICT Research Challenges and Solutions in Electronic Governance and Policy Modelling“
című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására,
amely
2012. 09. 17-én (hétfőn) 11.10-kor kezdődik az E. 297-es teremben
(Fővám tér 8.)
 
A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Nováky Erzsébet DSc
Tagok: Dobay Péter DSc, PTE, Szolgay Péter DSc, PPKE, Cser László DSc, Tózsa István PhD, Virág Miklós CSc
Titkár: Vass Réka PhD
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Nováky Erzsébet DSc,

THB elnöke

Berde Éva

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomudományi Habilitációs Bizottsága
tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


BERDE ÉVA CSchabilitációs előadására.
A habilitációs előadás időpontja: 2012. V. 09. 09:40
„Az új vállalatelmélet egyes elemei”című magyar nyelvű, 


tantermi habilitációs előadása 2012. 05. 09-én (szerdán) 9.40-kor kezdődik a Sóház 1-es előadótermében (Fővám tér 13-15.) és „Incentives in infinitely repeated contracts“című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadása 2012. 05. 09-én (szerdán) 11.20-kor kezdődik az E. 297-es teremben (Fővám tér 8.) 


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Jenei György DSc
Tagok: Nováky Erzsébet DSc, Selmeczi László DSc, Frey Mária CSc, Blahó András CSc
Titkár: Hajnal György PhD


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Nováky Erzsébet DSc. s.k.
THB elnöke  

Molnár István

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollégáit


Molnár István CSc


„Számítási felhő„ című magyar nyelvű, tantermi habilitációs előadására,amely 2012. 03. 19-én (hétfőn) 9.40-kor kezdődik a Sóház 2-es előadótermében (Fővám tér 13-15.)
és
„Microsimulation: a new methodolgy and model?“ című angol nyelvű, tudományos habilitációs előadására, amely 2012. 03. 19-én (hétfőn) 11.20-kor kezdődik az E.3002-es termében (Fővám tér 8.)


A THB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Cser László DSc
Tagok: Szolgay Péter DSc, Tóth Tibor DSc, Deák István DSc, Vastagh Gyula DSc
Titkár: Vas Réka PhD


Nováky Erzsébet DSc. s.k.
THB elnöke

Dernovics Mihály

MEGHÍVÓ


Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Habilitációs Bizottságatisztelettel meghívja Önt és érdeklődő Kollégáit


Dr. DERNOVICS MIHÁLY 


habilitációs előadásaira


A magyar nyelvű tantermi előadás címe: „A HPLC-ICPMS kapcsolt rendszer”
Időpontja: 2012. április 19. (csütörtök), 13.45 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G épület, TUDÁSKÖZPONT


Az angol nyelvű tudományos előadás címe:  „Targeting selenocysteine in food matrices with LC/ICP-MS and /ESI-MS systems”
Időpontja: 2012. április 19. (csütörtök), 15.00 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G épület, TUDÁSKÖZPONT


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:


Elnök:
Farkas József, MHAS, BCE
Tagok:
Mézes Miklós, MHAS, SZIE
Vékey Károly, DSc, ELTE
Záray Gyula, DSc, ELTE
Kovács Béla, PhD, DE
Titkár: 

Kun Szilárd PhD, BCE

Dr. Fodor Péter sk., 
Elnök

Fodor Marietta

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Habilitációs Bizottságatisztelettel eghívja Önt és érdeklődő Kollégáit

Dr. FODOR MARIETTA


habilitációs előadásaira
A magyar nyelvű tantermi előadás címe: „Molekulaspektroszkópiai módszerek – közeli infravörös spektroszkópia”
Időpontja: 2012. április 11. (szerda), 9.00 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G. épület,TUDÁSKÖZPONT


A német nyelvű tudományos előadás címe:  „Die Anwendung der Infrarotspektroskopie in der Qualitätssicherung der Nahrungsmittel”
Időpontja: 2012. április 11. (szerda), 10.00 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G.  épület, TUDÁSKÖZP


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:


Elnöke:Biacs Péter, DSc, BCE
Tagja: Kaffka Károly CSc, BCE, Liptay György DSc, BME, Hoschke Ágoston CSc, BCE, Heltay György DSc, SzIE
Titkár: Jókainé Szatura Zsuzsanna, PhD, BCE


Dr. Fodor Péter sk., 

Elnök

Fekete Albert

MEGHÍVÓ


Dr. Fekete Albert

habilitációs előadásaira


Angol nyelvű tudományos előadás címe:  „Aspects of Transylvanian Castle-garden Research
Időpontja: 2012. március 7. (szerda),  12.00 óra
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29–43. G épület, alagsor, TUDÁSKÖZPONT


Magyar nyelvű tantermi előadás címe: „Kortárs szabadtér-építészeti alkotások növényalkalmazásának sajátosságai”
Időpontja:  2012. március 7. (szerda), du. 13.00  ór
Helyszíne: 1118, Budapest Villányi út 29-43. G-7.  előadóterem 


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG


Elnöke:Bernáth Jenő DSc, BCE
Tagjai: Hrotkó Károly, DSc, BCE, Schneller István, CSc, BCE, Herczeg Ágnes, CSc, Pagony Táj- és Kertépítészeti Iroda, Mezős Tamás, CSc, BMGE
Titkár:Vukov Konstantin, PhD, BCE


Dr. Fodor Péter sk.

 Elnök

Boda György

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Boda György PhD


„Model of Central and Eastern European Growth” című tudományos habilitációs előadására, amely
2011. 06. 03-án 13:00-kor kezdődik a 2001-es teremben (Fővám tér 8.) és


„Közép- és keleteurópai növekedési modell” című tantermi habilitációs előadására, amely
2011. 06. 03-án 15:00-kor kezdődik a 2001-es teremben (Fővám tér 8.)


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Forgács Csaba CSc., egyetemi tanár, Corvinus
Tagok: Bordáné Rabóczky Mária CSc., tud. főmunkatárs, Corvinus (szakértő) Kapás Judit CSc., egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Virág Miklós CSc., egyetemi tanár, Corvinus, Simon Judit CSc., egyetemi docens, Corvinus
Titkár: Csepeti Ádám doktorjelölt, Corvinus


Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nováky Erzsébet  DSc, s.k. 
TTHB elnöke

Czakó Erzsébet

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi Habilitációs Bizottsága
Tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő kollegáit


Czakó Erzsébet PhD


„A nemzetközi vállalatgazdaságtan elméletei”című tantermi habilitációs előadására, amely
2011. 06. 06-án 10:00-kor kezdődik a CIX-es előadóteremben (új épület) és


 „Does the size matter? – Enterprise size structure and competitiveness enhancement opportunities” című tudományos habilitációs előadására, amely
2011. 06. 06-án 11:00-kor kezdődik a CIX-es előadóteremben (új épület) 


A TTHB által felkért Szakértői Bizottság tagjai:


Elnök: Bauer András CSc., egyetemi docens, Corvinus
Tagok: Balaton Károly DSc., egyetemi tanár, Corvinus (szakértő), Görög Mihály CSc., egyetemi tanár, Corvinus, Dobák Miklós CSc., egyetemi tanár, Corvinus, Barakonyi Károly DSc., prof. Emeritus, PTE, Mészáros Tamás CSc., egyetemi tanár, Corvinus
Titkár: Révész Éva doktorjelölt, Corvinus
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.


Nováky Erzsébet DSc, s.k.
TTHB elnöke

Magyar Ildikó

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottság tisztelettel meghívja Önt

Dr. Magyar Ildikó habilitációs előadásaira


Az angol nyelvű tudományos előadás címe: „Characterization of the indigenous yeast biota involved in fermentation of Tokaji aszú”
Időpontja: 2011. április 14. (csütörtök) de. 10.30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, alagsor, Tudásközpont,1118 Budapest, Villányi út 29-43.


A magyar nyelvű tantermi előadás címe:  „Az alkoholos erjedés környezeti feltételei és az irányítás lehetőségei szőlőmustban”
Időpontja: 2011. április 14. (csütörtök), 12.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, alagsor,  Tudásközpont 1118 Budapest, Villányi Út 29-43.
 
SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:Elnök:
Tagok: Biacs Péter DSc, Kiss István DSc, Sipiczki Mátyás DSc, Szigeti Jenő CSc  
Titkár: Nagy Ákosné CSc


Dr. Fodor Péter sk. 
elnök

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Kiskó Gabriella

MEGHÍVÓ


A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt

Dr. Kiskó Gabriella habilitációs előadására


A magyar nyelvű tantermi előadás címe: „Gram – pozitív kórokozó  baktériumok élelmiszerbiztonsági jelentősége”
Időpontja: 2011. április 18. (hétfő), 10.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, K-3. előadóterem
118 Budapest Villányi Út 29-43.


Az angol nyelvű tudományos előadás címe: „Application of essential  oils for improving the safety and quality of fresh produce”
Időpontja: 2011. 18. (hétfő), de. 11.30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, alagsor, G-10. előadóterem,
1118 Budapest Vilányi út 29-43.


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:


Elnök: Bernáth Jenő DSc, egyetemi tanár (BCE)
Tagok: Hoschke Ágoston CSc, egyetemi tanár (BCE), Kiss István, DSc, egyetemi tanár (BCE), Szigeti Jenő CSc, egyetemi tanár (NYME), Varga László, PhD, egyetemi tanár (NYME) Titkár: Mohácsiné Farkas Csilla, PhD, egyetemi docens  (BCE)
 
Fodor Péter sk. 

elnök    

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Nguyen Duc Quang

MEGHÍVÓA Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt

Dr. Nguyen Duc Quang habilitációs előadásaira


Magyar nyelvű tantermi előadás címe: „Enzimes technológiák, rögzített enzimek, sejtek”
Időpontja: 2011. április 20. (szerda) de. 9.00-óra 1118 Budapst,helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, A épület, A-5. előadóterem  Villányi út 29-43.


Az angol nyelvű tudományos előadás címe: „Effects of medium compositions and fermentation parameters on production of extracellular inulinase”
Időpontja: 2011. április 20. (szerda), de. 10.30 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, G épület, alagsor, TUDÁSKÖZPONT, 1118 Budapest, Vilányi út 29-43.


SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG:


Elnök: Farkas József, MHAS, professzor emeritus (BCE) 
Tagok: Deák Tibor, DSc, professzor emeritus (BCE), Nyeste László DSc, ny. egyetemi tanár (BMGE),Halász Anna DSc, tudományos főtanácsadó (KÉKI), Biacs Péter, DSc, professzor emeritus (BCE) 
Titkár: Pomázi Andrea, CSc, egyetemi adjunktus (BCE)
 
Dr. Fodor Péter sk. 

elnök    
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.  

Markó Viktor

MEGHÍVÓ

A Budapesti Corvinus Egyetem Élettudományi Területi Habilitációs Bizottsága tisztelettel meghívja Önt

Dr. Markó Viktor habilitációs előadásaira


Angol nyelvű tantermi előadás címe: „Flower power? Effects of apple orchard groundcover management on pests and their natural enemies”

Időpontja: 2011. április 5. (kedd), de. 11.00 óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület,  II. em., ELNÖKI TANÁCSTEREM, 1118 Budapest, Villányi Út 29.43


Magyar nyelvű tudományos előadás címe: “A predáció- a zsákmány és a ragadozó populációk kölcsönhatásai”
Időpontja: 2011. április 5.(Kedd) 12.00-óra
Helyszíne: Budapesti Corvinus Egyetem, K épület, K-3 Előadóterem, 1118 Budapest, Villányi Út 29- 43.


Szakértői Bizottság:


Elnök: Tóth Magdolna DSc
Tagok: Kozár Ferenc DSc, Bozsik András CSc, Terbe István DSc, Simon Gergely PhD
Titkár: Hári Katalin doktorjelölt
 
Dr. Fodor Péter sk. 

elnök

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.18. - 11:56:27