Ugrás a fő tartalomra

Egyetemi tanár – AMRH/1195/2021

 • A Budapesti Corvinus Egyetem (székhely: 1093 Budapest, Fővám tér 8.) pályázatot hirdet egyetemi tanár munkakör betöltésére.
 • A munkavállalói jogviszony időtartama: határozatlan idejű, amelytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek.
 • A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, amelytől a felek közös megegyezéssel eltérhetnek
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 24.

A munkavégzés helye

A Budapesti Corvinus Egyetem székhelye és telephelyei, ahol a Munkavállaló oktatási, kutatási tevékenységet végez, de köteles eljárni munkakörének ellátása érdekében a Munkáltató székhelyén és telephelyén kívül is.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok

 • a Pénzügy tanszék oktatásában való részvétel;
 • a kvantitatív pénzügyek, a pénzügyi szabályozás, a mikro- és makroprudenciális területek oktatásában való részvétel alap- és mesterszakon, valamint az osztatlan képzésben;
 • részvétel a tanszéken folyó program- és tantárgyfejlesztési feladatokban;
 • részvétel a Doktori Iskolák munkájában, PhD témavezetés;
 • részvétel a tanszéki kutatómunkában;
 • aktív publikációs tevékenység hazai és nemzetközi tudományos folyóiratokban;
 • előadások tartása hazai és nemzetközi konferenciákon;
 • részvétel a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában.

Munkabér és juttatások

a munkabér megállapítására és a juttatásokra a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései, valamint a CORVINUS Kollektív Szerződése, az SZMSZ Foglalkoztatási Követelményrendszere és a Javadalmazási politika rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek

A jelölt feleljen meg a pályázat benyújtásának időpontjában hatályos, az egyetemi tanári munkakör betöltésére vonatkozó nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 28. § (5) bekezdése szerinti feltételeknek és a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság által meghatározott követelményeknek vagy az Nftv. 69. §-a szerinti rendelkezéseknek.

A jelölt feleljen meg a CORVINUS Akadémiai életpályamodelljében meghatározott munkaköri követelményeknek.  A pályázó rendelkezzen továbbá:

 • magyar és angol nyelvű oktatási tapasztalattal,
 • oktatás- és kutatásszervezési tapasztalattal,
 • szervezet- és folyamatfejlesztési tapasztalattal.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent

 • nemzetközi oktatási- és kutatási tapasztalat;
 • publikációk a pénzügyi piacok működése, hatékonysága, valamint a pénzügyi piacok válsága témakörökben;
 • nemzetközi akadémiai kapcsolatok;
 • az oktatói és kutatói munkát méltató elismerések.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

Az egyetemi tanári pályázatnak tartalmaznia kell:

 • tartalomjegyzéket (folyamatosan – a mellékleteket is – oldalszámozva elkészített pályázati dokumentáció szükséges);
 • a pályázó által aláírt levelet, amelyben nyilatkozik, hogy az adott felhívásra benyújtja pályázatát (a teljes pályázati dokumentációban a jelölt személyi igazolványában szereplő nevét kérjük használni); (A levélhez magyar nyelvű minta elérhető ITT, angol nyelvű minta elérhető ITT);
 • a pályázó részletes szakmai önéletrajzát dátummal és a pályázó aláírásával ellátva, amelynek összeállítása során javasolt figyelembe venni a MAB adott tudományterületi értékelőlapjának struktúráját. Javasoljuk továbbá a pályázati anyag ezen részét a MAB útmutatója szerint összeállítani. A pályázat benyújtását megelőzően végzett oktatói tevékenységet, valamint az idegen nyelvű oktatói tevékenységet célszerű a MAB által kiadott nyomtatványon bemutatni, amelyen a közvetlen munkahelyi vezető igazolja a feltüntetett tevékenységeket. (a magyar nyelvű nyomtatvány elérhető ITT, az angol nyelvű nyomtatvány elérhető ITT), valamint az idegen nyelvű oktatói tevékenységet (a magyar nyelvű nyomtatvány elérhető ITT, az angol nyelvű nyomtatvány elérhető ITT)
 • amennyiben a fenti pontban jelzett önéletrajz hosszabb, mint 3 oldal, akkor szükséges egy maximum 3 oldalas, dátumozott, a pályázó által aláírt szakmai önéletrajzot is mellékelni, amelyet egy magyar nyelvű példányban elegendő benyújtani és NEM KELL A PÁLYÁZATI ANYAGBA KÖTNI;
 • az MTMT adatbázisból letöltött, aktuális, jóváhagyott publikációs és hivatkozási listát. A közlésre elfogadott publikációknak is elérhetőnek kell lenniük az MTMT-ben, ilyen esetben mellékelni kell a szerkesztőség befogadó nyilatkozatának másolatát;
 • az MTMT adatbázisból letöltött összefoglaló táblázatot, valamint szakterületi táblázatot;
 • az egyetemi tanári munkakörben való foglalkoztatás alkalmassági kritériumait igazoló dokumentumok egyszerű másolatait (mesterfokozat megszerzését igazoló oklevél, doktori fokozat megszerzését igazoló oklevél, amennyiben releváns, külföldön szerzett doktori fokozat esetén a honosító határozat, habilitációs oklevél, tudományos címet igazoló dokumentum, nyelvtudást igazoló dokumentumok), amely másolatok a pályázat benyújtásakor kerülnek a HR által hitelesítésre a nyomtatott példányokon;
 • 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt (arra vonatkozóan is, hogy a pályázó nem áll a felsőoktatástól eltiltás hatálya alatt), amelyet NEM KELL A PÁLYÁZATI ANYAGBA KÖTNI;
 • a pályázó nyilatkozatát, hogy mely tudományterületen, azon belül mely tudományágban kéri pályázata értékelését (a magyar nyelvű formanyomtatvány letölthető ITT, az angol nyelvű elérhető ITT). A MAB szakértői besorolási rendje megtalálható a MAB útmutatóban;
 • vonatkozó adatkezelési tájékoztatót (a magyar nyelvű tájékoztató elérhető ITT, az angol nyelvű letölthető INNEN);
 • hozzájáruló nyilatkozatot a személyes adatok kezeléséhez, megőrzéséhez és a jogszabályi előírásoknak megfelelő közzétételéhez
 • a pályázó nyilatkozatát (az egyetemen kívül) fennálló munkaviszonyáról, közalkalmazotti/köztisztviselői jogviszonyairól, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról (a magyar nyelvű nyomtatvány elérhető ITT, az angol nyelvű nyomtatvány letölthető INNEN);
 • minden olyan további dokumentumot, iratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart.

A pályázatok benyújtásának módja

A pályázatot magyar vagy angol nyelven kell elkészíteni, és elektronikusan a agnes.maruzsi@uni-corvinus.hu e-mail címre kell beküldeni.

Az MTMT adatbázisból letöltött publikációs listát külön fájlban kell mellékelni az elektronikus példányokhoz.

Az erkölcsi bizonyítványt nem kell bekötni a pályázatba, abból egy példányt elegendő benyújtani. Erkölcsi bizonyítvány az alábbi linken igényelhető:     https://www.nyilvantarto.hu/ugyseged/ErkolcsiKerelemInditasa.xhtml
Javasoljuk, hogy a pályázó az erkölcsi bizonyítvány igénylésekor közvetlenül a HR részére kérje az bizonyítvány megküldését. Ilyen esetben az alábbi címet kell megadni: „1093 Budapest, Fővám tér 8. HR részére.”

A pályázat összeállításával kapcsolatos adminisztratív kérdésekben a HR munkatársát, Maruzsi Ágnest (+36 30 834 0041, agnes.maruzsi@uni-corvinus.hu) lehet keresni.

A pályázat egyetemi elbírálati folyamat során az Akadémiai Életpálya Bizottság személyesen is meghallgatja a pályázót. Ez a meghallgatás november végén várható, a pontos időpontról a pályázók később kapnak tájékoztatást.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.07.21. - 23:37:29