Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
További menük

Tantárgyaink

The Roles and Duties of Management

Tárgyfelelős: Zsolnai László

Vállalati etikai konfliktusok

Tárgyfelelős: Zsolnai László

  A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus a vállalati döntéshozatal etikai problémáival foglalkozik. A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az etikai kihívások és konfliktusok proaktív közelítésmódjaival és vállalati szintű kezelésével. A témák a vállalat legfontosabb érintettjeivel való interakcióktól a nemzetközi etikáig terjednek.  

Üzleti etika  


Tárgyfelelős: Fekete László

A tantárgy szakmai tartalma: Az üzleti etika (business ethics) rohamosan növekvő, új tudományterület, amely a gazdasági tevékeny-ség-rendszerek etikai szempontú elemzésével foglalkozik. A tárgy oktatásának célja, hogy megismertesse a hallgatókat az üzleti etika alapfogalmaival és közelítésmódjaival. A témák a vállalat társadalmi felelősségétől a makro-etikai kérdéseken át a környezeti etikáig terjednek.  

Értékteremtés egy fenntartható világ számára


Tárgyfelelős: Zsolnai László


A kurzus a fenntarthatóság-központú, progresszív gazdasággal összefüggésben tárgyalja az értékteremtést. Bemutatja az Antropocén kor valóságát, és új ökológiai, társadalmi és technológiai perspektívákat kínál a 21. századi gazdaság számára. A kurzus során különböző innovatív üzleti és társadalmi kezdeményezések és projektek kerülnek bemutatásra.  

Fenntartható értékteremtés 

Tárgyfelelős: Zsolnai László

A kurzus célja felvértezni a hallgatókat az értékteremtés új filozófiájával ésgyakorlatával, összhangban az antropocén kor környezeti, társadalmi éstechnológiai kihívásaival. Az uralkodó, a fő áramlatba tartozó(mainstream) üzleti és társadalmi gyakorlatok kritikájával elősegíteni atermészet, a társadalom és a jövő nemzedékei szempontjait figyelembe vevő,együttműködésen és fenntarthatóságon alapulómegközelítések kialakítását. A fenntartható értékteremtésmódszereinek, elveinek, mérési és értékelési módozatainak,menedzsmentjének, hatásvizsgálatának, visszacsatolási mechanizmusainak, ésüzleti modelljeinek részletes áttekintése és projektszerű gyakorlatialkalmazásának elősegítése. A képzés gyakorlati részét a fenntartható üzleti modelleket sikeresen alkalmazó partnerekkel együttműködve tartjukmeg. 
A kurzus a külföldi partner egyetemek előadóival együttműködve segíti(i) a legjobb gyakorlatok (helyi, regionális, európai és globális)„feltérképezését” és részletes elemzését.Boldogság és gazdaság


Tárgyfelelős: Zsolnai László  


A kurzus céljafelvértezni a hallgatókat a boldogság (happiness; well-being) filozófiájávalés közgazdaságtani vonatkozásaival, összhangban az Antropocén kor
környezeti, társadalmi és technológiai kihívásaival. Az uralkodó, a főáramlatba tartozó (mainstream) jóléti gyakorlatok és politikákkritikájával elősegíteni az egyéni és társadalmi boldogság és jól-lét többdimenziós,holisztikus megközelítésének kialakítását. A holisztikus jól-lét módszereinek, elveinek, mérési és értékelési
módozatainak, menedzsmentjének, és szervezeti modelljeinek részletesáttekintése és projektszerű gyakorlati alkalmazásának elősegítése. Aképzés gyakorlati részét az újszerű modelleket sikeresen alkalmazópartnerekkel együttműködve tartjuk meg. A kurzus a külföldi partneregyetemek előadóival együttműködve segíti (i) a legjobb gyakorlatok (helyi,regionális, európai és globális) „feltérképezését” és részletes elemzését,(ii) a boldogságot és a jól-létet elősegítő szervezeti projektek
kialakítását és megvalósítását.


Science and Ethics (PhD course)


Tárgyfelelős: Zsolnai László

The course covers the following topics: Science and its Enemies, Ethical Paradigms Approaching Science, The Reflective Practitioner, Holistic Problem Solving, The Integrity of Scientific Research, Gender Issues in Science, Post-Academic Systems of Science, and Science, Spirituality and Art.Gazdaság és vallás   


Tárgyfelelős: Kovács Gábor


A tantárgy szakmai tartalma: Különböző vallási hagyományok eltérő gazdaságitanításokkal rendelkeznek. Ezeknek a gazdasági életben betöltött szerepévelkapcsolatos érdeklődés az ezredfordulón nőtt meg jelentős mértékben. A vallásos(spirituális) elköteleződés őszinte etikai elköteleződést biztosíthat agazdasági tevékenységek számára. A kurzus különböző vallási hagyományokgazdasági relevanciával rendelkező tanításait mutatja be. A félév során ahallgatók megismerkednek a zsidó, a keresztény, az iszlám, a buddhista, a hindu, valamint a konfuciánus vallási hagyományok gazdasági tanításaival és azokgyakorlati megvalósításaival.Progresszív üzleti modellek

Tárgyfelelős: Kovács Gábor 

A tantárgy szakmai tartalma: A kurzus témája progresszív üzleti modellek bemutatása. A jelenlegi üzleti paradigma átalakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy megvalósíthassuk, vagy legalább egy kicsit közelebb kerüljünk egy fenntartható Föld megvalósításához. Ez az átalakítás új, ökológia-orientált, a jövő nemzedékek érdekeit figyelembe vevő és a társadalom egésze számára értéket teremtő üzleti modellek kifejlesztését jelenti, amely alternatív, progresszív üzleti működést eredményez. A progresszív üzleti működés magában foglalja az ökológiai fenntarthatóságot, a jövő nemzedékek tiszteletét és a társadalom-centrikusságot. A progresszív üzleti vállalkozások társadalmi-ökológiai jól-lét megteremtését célozzák, miközben biztosítják saját pénzügyi életképességüket.The Economics and Ethics of Globalization


Tantárgyfelelős: Isaias Rivera 


Learning the practices and consequences of managing ethically in the changing cultural, economic, political, technological, in a global environment. This course examines the norms or principles that establish and justify societies and determine the rights and responsibilities of a society in a globalized world. Changing Environments in Business and Globalization (CEMS)


Tantárgyfelelős: Isaias Rivera 


Understand the impact of the fast-paced change occurring in today’s business world and to gain a broad view of the many forces affecting ethics, business and society. Learn to integrate these forces, recognizing their interrelationships to each other and the whole. Gain an appreciation for the relationship of theory to practice and how to effectively use what you have learned in assimilating in an open-minded way key ideas and concepts.    
Globalization – Economic Theory


Tantárgyfelelős: Isaias Rivera   


Globalization is a concept representing the activity of Politics, Economy and Social Interaction among the various persons in our interconnected society. That activity and exchange necessarily take place among and between persons, and therefore have an ethical dimension.  


Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.16. - 07:07:12