Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Záróvizsga és szakdolgozat

Szakdolgozat információk

Záróvizsga információk


Előrehozott DECEMBERI záróvizsgaidőszak:

7 féléves szakokon kivéve gazdaságinformatika

2020.12.07-11.

JANUÁRI záróvizsgaidőszak:

Mindenképzés, minden munkarend

2021.01.18 –29.

Vizsgaidőszak januári záróvizsgázók számára:

2020.12.14 – 2021.01.09.

Az 58/2020 (XI.13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés 3. § értelmében a 2020/21 őszi záróvizsgák lebonyolítása kizárólag online történhet.

· végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése*,

· a szakdolgozat határidőre történő benyújtása és annak TVSZ szerinti elégtelentől különböző érdemjeggyel történő értékelése, ami egyben a záróvizsgára történő jelentkezést is magában foglalja,

· az adott képzésen a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettsége,

· az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök stb.) elszámolt.

* Az abszolutórium megszerzése azt jelenti, hogy az adott szakon előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az Operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítette.
Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2020/21. tanév I. (őszi) félévében, legkésőbb
– decemberi záróvizsga esetén 2020. november 30-ig (hétfő)
– januári záróvizsga esetén 2021. január 13-ig (hétfő) szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára.

Figyelem!

Januárban záróvizsgázó hallgatók esetében, ha a megadott határidőig – 2021. január 13-ig – a hallgató nem szerzi meg az összes érdemjegyét, úgy a hiányzó vizsgáit az alsóbb éveseknek meghirdetett időpontig leteheti DE záróvizsgát már csak a következő záróvizsgaidőszakban, 2021. júniusában tehet.


A záróvizsga, a záróvizsgához kapcsolódó értékelések (komplex vizsga, szakdolgozat/diploma dolgozat védés, szakdolgozathoz kapcsolódó felelet, portfólió védés) online formában történnek, a Moodle és a Microsoft Teams egyetemi felületein.
A hallgató a záróvizsgára jelentkezéssel vállalja,
• hogy a záróvizsga lebonyolításának feltételeit és szabályait elfogadja,
• hogy záróvizsga szabályok megszegésének következményeit tudomásul veszi, 
• gondoskodik a szükséges informatikai feltételek meglétéről, 
• gondoskodik arról, hogy a vizsga alatt ne tartózkodjon más személy abban a helyiségben, ahonnan bejelentkezik, 
• személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt megfelelő módon igazolja az okmány kamerába történő felmutatásával, 
• a szakdolgozat védésére készített intézettől/tanszéktől függően szükséges PPT-t, Neptun kódjának a fájl elnevezésében való feltüntetésével megküldi az illetékes intézetnek a záróvizsga előtt 24 órával. 
 • hogy kizárólag a …@stud.uni-corvinus.hu email címét használhatja a vizsga során. Az online záróvizsga feltételeit az 58/2020 (XI.13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés 1. sz. melléklete tartalmazza.  
A záróvizsga javítása esetén a HTJSZ szerinti díjat kellfizetni. 
Záróvizsga ismétlési díja HTJSZ 5. számú melléklet 
 · első ismétlés esetén 10.000 Ft 
 · második és további ismétlés esetén 50.000 Ft 
Az ismétlési díjak befizetése banki átutalással történhet 
 Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem 
 Főszámlaszám: 11784009-22229896-00000000 
 IBAN szám: HU 92 1178400922229896 00000000 
 SWIFT kód: OTPVHUHB 
 Közlemény: Minta Elemér/Neptunkód/ záróvizsga ismétlési díj /n. alkalom 
 A befizetés határideje 
 A záróvizsga napját megelőző munkanap 12.00-ig a befizetésről szóló bizonylatot meg kell küldeni a megfelelőe-mail címre 
 · magyar nyelvű nappali munkarendű képzések hallgatói: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, 
 · magyar nyelvű esti,levelező munkarendű képzések, szakirányú továbbképzések hallgatói: part.time@uni-corvinus.hu, 
 · angol nyelvű képzések hallgatói: student.office@uni-corvinus.hu.
 • A hallgató a záróvizsga jelentkezését visszavonhatja. 
 • A benyújtott szakdolgozat azonban ebben az esetben sem vonható vissza. 
 • A kérelmet a záróvizsga megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal kell benyújtani. 
 • A kérelmet az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani. 
 • Amennyiben a hallgatónál nem áll fenn kizáró ok, a hallgató kérelmét az Egyetem automatikus döntéssel elfogadja, erről külön határozatot vagy egyéb formában döntést nem hoz. 
Ez esetben a nem kell alkalmazni a záróvizsga megismétlésére vonatkozó rendelkezéseket

A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltételei

· a sikeres záróvizsga,

· a képzési és kimeneti követelmények által az előírt nyelvvizsga letétele

· a nyelvvizsgabizonyítvány illetékes HSZ ügyintéző részére történő bemutatása

Figyelem!

Kérjük,ellenőrizzék,
– rendelkeznek-e a nyelvi kimeneti követelményekben meghatározott fokú és típusú (általános/szakmai) nyelvvizsgákkal;

– a megszerzett nyelvvizsgák rögzítésre kerültek-e a Neptun rendszerben.

Amennyiben eltérést tapasztalnak, vagy rendelkeznek a nyelvvizsgával, de még nem mutatták be, kérjük a nyelvvizsgabizonyítvány másolatát küldjék meg

– decemberi záróvizsga esetén 2020. december 11-ig
– januári záróvizsga esetén 2021. január 29-ig

magyar nyelvűnappali munkarendű képzések hallgatói a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu,

magyar nyelvűesti, levelező munkarendű képzések, szakirányú továbbképzések hallgatói a part.time@uni-corvinus.hu

angol nyelvűképzések hallgatói a student.office@uni-corvinus.hu címre.

Nyelvvizsgákmásolatának hitelesítésének feltétele, hogy a hallgató a hivatalos (…@stud.uni-corvinus.hu) e-mail címrőlküldje.

Ha a hallgató azáróvizsga időpontjában még nem rendelkezik a képzési és kimeneti követelmények által előírt nyelvvizsgával, a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásátólszámított harminc napon belül a Hallgatói Szolgáltatások kiállítja és kiadjaannak, aki sikeres záróvizsgát tett. 

A keresztféléven mesterképzésre jelentkezett ésoklevélkiállítására jogosult hallgatók részére a Felvi rendszerbe feltöltendő„oklevél igazolás”-ok 2021. január 4-től kerülnek megküldésre.

A hallgatói  jogviszony az adott félév utolsó napján szűnik meg.

Külön rendelkezésalapján a járványhelyzet függvényében.

Záróvizsgával kapcsolatos további részletes információkat a Digitális platformunkon “Intézd online”/”Self Care” találhatnak.

Budapest, 2020. 11. 25.                                                                                                   Hallgatói  Szolgáltatások

Vágólapra másolva