Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tanulmányok befejezése

A záróvizsgára jelentkezés módja

 • A szakdolgozat feltöltésével egyidőben nyilatkozni kell (kérdőív kitöltése) a záróvizsgára jelentkezésről a képzésnek megfelelő rendszerben (Moodle/Neptun).
 • Azon hallgatóknak is kell jelentkezniük záróvizsgára, akik a szakdolgozatukat nem a 2020/21 tanév tavaszi félévében adják le. 

A záróvizsgára bocsátás együttes feltételei

 • végbizonyítvány (abszolutórium) megszerzése*,
 • a szakdolgozat határidőre történő benyújtása és annak TVSZ szerinti elégtelentől különböző érdemjeggyel történő értékelése, ami egyben a záróvizsgára történő jelentkezést is magában foglalja,
 • az adott képzésen a hallgatónak nincs az Egyetemmel szemben fennálló fizetési kötelezettsége,
 • az Egyetem tulajdonát képező eszközökkel (kölcsönzött könyvek, sporteszközök stb.) elszámolt.

*Az abszolutórium megszerzése azt jelenti, hogy az adott szakon előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az Operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítette.

Azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2020/21. tanév II. (tavaszi) félévében, legkésőbb 2021. június 10-ig (csütörtök) szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN-rendszerben, különben nem engedhetők záróvizsgára.

Ha záróvizsgára készülő hallgató a megadott határidőig – 2021. június 10-ig – nem szerzi meg az összes érdemjegyét, úgy a hiányzó vizsgáit az alsóbb éveseknek meghirdetett időpontig leteheti DE záróvizsgát már csak a következő záróvizsgaidőszakban tehet.

Záróvizsga lebonyolítása

A záróvizsga, a záróvizsgához kapcsolódó értékelések (komplex vizsga, szakdolgozat/diploma dolgozat védés, szakdolgozathoz kapcsolódó felelet, portfólió védés) online formában történnek, a Moodle és a Microsoft Teams egyetemi felületein.

Általános feltételek a záróvizsgához

A hallgató a záróvizsgára jelentkezéssel vállalja,

 • hogy a záróvizsga lebonyolításának feltételeit és szabályait elfogadja,
 • hogy záróvizsga szabályok megszegésének következményeit tudomásul veszi, 
 • gondoskodik a szükséges informatikai feltételek meglétéről, 
 • gondoskodik arról, hogy a vizsga alatt ne tartózkodjon más személy abban a helyiségben, ahonnan bejelentkezik, 
 • személyazonosságát a vizsga megkezdése előtt megfelelő módon igazolja az okmány kamerába történő felmutatásával, 
 • a szakdolgozat védésére készített intézettől/tanszéktől függően szükséges PPT-t, Neptun kódjának a fájl elnevezésében való feltüntetésével megküldi az illetékes intézetnek a záróvizsga előtt 24 órával. 
 •  hogy kizárólag a …@stud.uni-corvinus.hu email címét használhatja a vizsga során. Az online záróvizsga feltételeit az 58/2020 (XI.13.) számú Elnöki Testületi rendelkezés 1. sz. melléklete tartalmazza.  

Ismétlő záróvizsga díjának befizetése, határideje TVSZ 87.§

A záróvizsga javítása esetén a HTJSZ szerinti díjat kellfizetni. 

Záróvizsga ismétlési díja HTJSZ 5. számú melléklet 

 •  első ismétlés esetén 10.000 Ft 
 •  második és további ismétlés esetén 50.000 Ft 


Az ismétlési díjak befizetése banki átutalással történhet 

 • Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem
 • Főszámlaszám: 11784009-22229896-00000000 
 • IBAN szám: HU 92 1178400922229896 00000000 
 • SWIFT kód: OTPVHUHB 
 • Közlemény: Minta Elemér/Neptunkód/ záróvizsga ismétlési díj /n. alkalom 


A befizetés határideje 

A záróvizsga napját megelőző munkanap 12.00-ig a befizetésről szóló bizonylatot meg kell küldeni a megfelelőe-mail címre 

 •  magyar nyelvű nappali munkarendű képzések hallgatói: hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu, 
 •  magyar nyelvű esti,levelező munkarendű képzések, szakirányú továbbképzések hallgatói: part.time@uni-corvinus.hu, 
 •  angol nyelvű képzések hallgatói: student.office@uni-corvinus.hu.

Záróvizsgára jelentkezés visszavonása TVSZ 84§

 • A hallgató a záróvizsga jelentkezését visszavonhatja. 
 • A benyújtott szakdolgozat azonban ebben az esetben sem vonható vissza. 
 • A kérelmet a záróvizsga megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal kell benyújtani. 
 • A kérelmet az Egyetem által kiadott formanyomtatványon a Neptunon keresztül kell benyújtani. 
 • Amennyiben a hallgatónál nem áll fenn kizáró ok, a hallgató kérelmét az Egyetem automatikus döntéssel elfogadja, erről külön határozatot vagy egyéb formában döntést nem hoz. 
 • Ez esetben a nem kell alkalmazni a záróvizsga megismétlésére vonatkozó rendelkezéseket

Tájékoztatás az oklevél kiállításáról TVSZ 88.§

A felsőfokú tanulmányok befejezését igazoló oklevél kiadásának előfeltételei 

 • a sikeres záróvizsga,
 • a képzési és kimeneti követelmények által az előírt nyelvvizsga letétele
 • a nyelvvizsgabizonyítvány illetékes HSZ ügyintéző részére történő bemutatása 

Kérjük, ellenőrizzék,

 • rendelkeznek-e a nyelvi kimeneti követelményekben meghatározott fokú és típusú (általános/szakmai) nyelvvizsgákkal;
 • a megszerzett nyelvvizsgák rögzítésre kerültek-e a Neptun rendszerben.

Amennyiben eltérést tapasztalnak, vagy rendelkeznek a nyelvvizsgával, de még nem mutatták be, kérjük a nyelvvizsgabizonyítvány másolatát küldjék meg 2021. június 30-ig.

 • magyar nyelvűnappali munkarendű képzések hallgatói a hallgatoi.iroda@uni-corvinus.hu,
 • magyar nyelvűesti, levelező munkarendű képzések, szakirányú továbbképzések hallgatói a part.time@uni-corvinus.hu
 • angol nyelvűképzések hallgatói a student.office@uni-corvinus.hu címre.

Nyelvvizsgák másolatának hitelesítésének feltétele, hogy a hallgató a hivatalos (…@stud.uni-corvinus.hu) e-mail címről küldje. Ha a hallgató a záróvizsga időpontjában még nem rendelkezik a képzési és kimeneti követelmények által előírt nyelvvizsgával, a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított harminc napon belül a Hallgatói Szolgáltatások kiállítja és kiadja annak, aki sikeres záróvizsgát tett.  

Oklevéligazolás kiállítása

A mesterképzésre jelentkezett és oklevélkiállítására jogosult hallgatók részére a Felvi rendszerbe feltöltendő „oklevél igazolás”-ok 2021. július 5-től kerülnek megküldésre.

Hallgatói jogviszony megszűnése

A hallgatói jogviszony az adott félév utolsó napján szűnik meg.

Oklevélátadás, oklevélátadó

Külön rendelkezés alapján a járványhelyzet függvényében.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.17. - 06:05:02