Ugrás a fő tartalomra

Az egyedi kutatásetikai engedélyezési eljárásról

Engedélykötelesek az alábbi kutatási formák:

a) közvetlen adatgyűjtés a résztvevőktől (beavatkozó vagy nem beavatkozó részvétel esetén), illetve

b) közvetett adatszolgáltatás egy, a résztvevővel kapcsolatban lévő személyre vonatkozóan (pl. szülő gyermekéről, vezetőbeosztottjáról szolgáltat adatot).

Az eljárás kezdeményezése:

Az eljárást kezdeményezheti a BCE-vel bármely foglalkoztatási jogviszonyban álló személy (kutató, oktató, ösztöndíjas vagy kutató csoportban doktorjelölt, doktorandusz, hallgató, vendégkutató, vendégoktató) abban az esetben, ha a hazai vagy uniós támogatásból, pályázati forrásból megvalósuló kutatássorán kutatásetikai kérdések merülnek fel, illetve ahol mérlegelendő ezen normák betartása függetlenül attól, hogy azt a kutató egyénileg vagy BCE csoportban, vagy más harmadik féllel közösen végzi.

A kutatásetikai engedélymegkérésének szükségességét a kutató, a kutatás vezetője a kutatási tervrészeként az „Ellenőrző kérdőív”kitöltésével tudja meghatározni, majd a Bizottság felé e-mailben történőmegküldésével tudja kezdeményezni. Ennek megfelelően az igény megküldése során, amely elektronikusan történik a research@uni-corvinus.hu email címre, a két nélkülözhetetlen dokumentum:

(1) a kutatási vagy projektterv,

(2) a kitöltött „Ellenőrző kérdőív” (a Letölthető dokumentumok között fellelhető)

A Bizottság minden esetben a fentebbi két dokumentum alapos áttanulmányozása során tudja csak meghozni döntését!

Az eljárás lefolytatása:

A Bizottság saját kezdeményezésére vagy a benyújtott ügyek sürgősségére tekintettel, szükség szerint, de legalább a megkeresés titkársága történő beérkezését(tudomásszerzés) követően a tanévben 8 munkanapon, a nyári tanévközi szünetben 30 munkanapon belül ülést tart.

(1) A Bizottság határozatképes, ha az adott napirend tárgyalása során mindhárom tagja jelen van(személyesen vagy elektronikusan).

(2) A döntéseit az adott napirend tárgyalása során nyílt szavazással, a jelenlévő szavazati joggal rendelkezők egyhangú szavazatával hozza.

(3) Az engedélyezési ügyekben a döntéseit a benyújtott kérelem esetén a benyújtást követő 60 napon belül hozza meg. A határidő a felhívás teljesítésére megadott határidővel és a meghallgatás miatt a határidő meghosszabbodik.

(4) Az döntéseit(állásfoglalását, engedélyezési ügyekben hozott határozatát) a Bizottság elnöke adja ki, melyet elektronikus formában továbbítunk a megkeresőnek, valamint közzétesszük a „Kiadott kutatási engedélyek” menüpont alatt is.

(5) A kutatásetikai engedély tárgyban hozott határozat minden a kutatásvezetőre, kutatóra és minden a kutatásban résztvevőre nézve kötelező, attól eltérni nem lehet. A Bizottság amennyiben a kérelmező a felhívásnak nem, vagy csak részben tesz eleget, akkora kérelmet elutasítja. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

(6) Akit a kutatás során sérelem ért, mint panaszos a Bizottsághoz fordulhat. A panaszos által benyújtott kérdésekben véleményt nyilvánít és javaslatával továbbítja azt a rektor felé, aki dönt a szükséges további eljárás meghatározásáról, illetve annak megindításáról.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.04.18. - 07:35:33