Search
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Akadálymentesített nézet

Hallgatóknak

Kommunikációtudomány Doktori Program

Komplex vizsga

Komplex vizsga 2021 / Comprehensive exam 2021

A Kommunikációtudomány Program folyóiratlistája

Régi

A Kommunikációtudomány Doktori Program folyóiratlistája

Új

Nemzetközi folyóiratlista 2021 / International list of journals 2021
Hazai folyóiratlista 2021 / Domestic list of journals 2021

Tájékoztató 4. éves doktoranduszoknak

Mindazok, akik 2019-ben tettek sikeres komplex vizsgát, kötelesek:

1) értekezéstervezetüket legkésőbb 2021. június 15-ig elkészíteni és az illetékes doktori iskola titkárságán a tartalmi és formai követelményeknek megfelelően benyújtani, ez az abszolutórium kiállításnak egyik feltétele. Azok, akik az értekezéstervezetüket legkésőbb 2021. március 16-ig elkészítik és az illetékes doktori iskola titkárságán a formai követelményeknek megfelelően benyújtják, lehetőségük lesz az értekezéstervezetet hivatalos értéklelő bizottság előtt 2021. június 30-ig megvitatni. Az értekezéstervezet sikeres vitája 0-20 kreditet ér, amit az értékelő bizottság ítél meg. Akik 2021. március 16. – június 15. között nyújtják be az értekezéstervezetüket, nem lesz lehetőségük a képzés befejezését megelőzően az értekezéstervezet vita lebonyolítására, így a 0-20 kredit megszerzésére. 

2) 2021. június 30-ig teljesíteni a 240 kredit követelményt, amelyen belül a doktori iskola szabályzatában szereplő kreditarányok betartása is elvárás. Azok, akik nem nyújtják be 2021. március 16-ig az értekezéstervezetüket, így nem kerül sor az értekezéstervezetük vitájára, nem tudják megszerezni a 0-20 kreditet, így publikációs vagy oktatási (maximum 24 kredit) kreditekből kell kipótolni a hiátust. Aki legkésőbb 2021. június 30-ig nem teljesíti a 240 kreditet, a doktori képzése abszolutórium megszerzése nélküli lezárul. 

3) doktori disszertációjukat – az előírt formai és tartalmi követelmények figyelembe vétele mellett – legkésőbb 2022. szeptember 15-ig benyújtani, amennyiben nem kívántak/nak élni a passziválás lehetőségével. Akik azonban halasztanak (kizárólag az őszi és a tavaszi beiratkozáskor van lehetőség halasztást kérni, szorgalmi vagy vizsgaidőszakban nem), azoknak a halasztott félévek számával kitolódik ez a határidő (legfeljebb 1 év). Ezen felül lehetőség van rendkívüli méltányosságot kérni (+1 év) a disszertáció benyújtásának időpontjára, szülés, baleset, betegség vagy más váratlan ok fennállása miatt.

Ha valaki a 2020/2021. tanév második félévre (a képzése 8. félévére) történő beiratkozást megelőzően tudja, hogy bármilyen előre látható oknál fogva nem fogja tudni teljesíteni az Egyetemi Doktori Szabályzatban előírt, az abszolutórium megszerzéséhez szükséges követelményeket (nem tudja benyújtani az értekezéstervezetét és/vagy nem lesz meg a 240 kreditje), érdemes mérlegelnie a passzív félévet (halasztást), amely idő alatt szünetel az állami ösztöndíj kifizetése, illetve a költségtérítési kötelezettsége, de nem kockáztatja a doktori képzésének abszolutórium megszerzése nélküli lezárását.

Szociológia Doktori Program

Doktoranduszoknak

Publikációs követelmények és publikációs stratégia 

A hallgatók többféle publikációs stratégia között választhatnak. Ezek részletes leírása megtalálható a hallgatóknak szóló oldalon. Doktori Iskolánk a nemzetközi karrierre készíti fel a hallgatókat, ezért alapértelmezésben az alábbi portfóliót javasoljuk:
 • Minimum egy elsőszerzős cikk a Scimago adatbázisban található folyóiratban
 • Minimum egy elsőszerzős cikk egy legalább Q3-as besorolású Scimago folyóiratban
A hallgatók természetesen másik portfóliót is választhatnak.

Komplex vizsga

A komplex vizsga célja annak ellenőrzése, hogy a doktorandusz elég felkészült-e a kutatási-disszertációs szakaszra. A komplex vizsgára való jelentkezést a Doktori Iroda szervezi.
A komplex vizsgát május végére – június elejére szervezzük.


Értekezéstervezet-védés

A végleges disszertáció benyújtásának feltétele az értekezés-tervezet megvédése a nyilvános műhelyvitán. Az értekezés-tervezet a disszertáció “majdnem kész” változata, amely teljes mértékben tartalmazza a kutatási kérdéseket és az elért eredményeket. Az értekezés-tervezetet a nyolcadik szemeszter végén kell leadni. Az értekezés-tervezet védésre a hallgatóval egyeztetett időpontban kerül sor.


Az értekezés-tervezetet elektronikusan kell elküldi a programigazgatónak. A programigazgató ellenőrzi, megfelel-e a tervezet a formai követelményeknek. A további tudnivalókról szintén a Programigazgató ad tájékoztatást.


A védés folyamata
 1. A tervezetet két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik a végleges disszertáció opponense lesz!
 2. Az opponensi vélemények birtokában a tervezetet meg kell védeni a nyilvánosság előtt.
 3. A védésről jegyzőkönyv készül, amely tételesen felsorolja az értekezés-tervezet módosításával kapcsolatos javaslatokat.
Figyelem! A munkahelyi vita jegyzőkönyvét a végleges disszertáció opponensei is ismerni fogják. A jegyzőkönyvben rögzített módosítási javaslatok figyelembe nem vétele a végleges disszertáció negatív értékelését vonhatja maga után!


A disszertáció leadása

A leadás előtt küldd el publikációs jegyzékedet a programigazgatónak, hogy ellenőrizzük a publikációs követelményeknek való megfelelést (lásd lent).
A disszertációt és a kapcsolódó dokumentumokat az Egyetemi Doktori Irodában kell leadni: további részletek


Doktorjelölteknek

Belépés a fokozatszerzési szakaszba

A belépési szándékot a programigazgatónak és az Egyetemi Doktori Irodának egyaránt jelezni kell. A belépéssel kapcsolatos teendőkről a Doktori Iroda nyújt tájékoztatást.
A fokozatszerzés megindításáról a Doktori Iskola javaslata alapján az Egyetemi Doktori Tanács (EDT) dönt. A fokozatszerzés kezdete az EDT döntés időpontja.
A fokozatszerzés megindítását követően:

 • Egy éven belül le kell tenni a szigorlatot
 • Másfél éven belül be kell nyújtani az értekezés-tervezetet
 • Két éven belül le kell adni a végleges disszertációt
A fokozatszerzésre vonatkozó egyetemi és doktori iskolai szabályzatok letöltéséhez kattints ide.


Szigorlat

A szigorlat célja annak ellenőrzése, hogy a doktorjelölt elsajátította a kötelező tárgyak ismeretanyagát. Szigorlatra az abszolutóriumot megszerzett doktorjelöltek jelentkezhetnek.
A szigorlat részei: írásbeli feladat elkészítése, valamint szóbeli vizsga. A szigorlati tételek elérhetők itt.


Műhelyvita

A végleges disszertáció benyújtásának feltétele az értekezés-tervezet megvédése a nyilvános műhelyvitán. Az értekezés-tervezet a disszertáció “majdnem kész” változata, amely teljes mértékben tartalmazza a kutatási kérdéseket és az elért eredményeket.
Az értekezés-tervezetet elektronikusan kell elküldi a programigazgatónak. A programigazgató ellenőrzi, megfelel-e a tervezet a formai követelményeknek. A további tudnivalókról szintén a Programigazgató ad tájékoztatást.


A védés folyamata
 1. A tervezetet két opponens értékeli. Az opponensek közül az egyik a végleges disszertáció opponense lesz!
 2. Az opponensi vélemények birtokában a tervezetet meg kell védeni a nyilvánosság előtt.
 3. A védésről jegyzőkönyv készül, amely tételesen felsorolja az értekezés-tervezet módosításával kapcsolatos javaslatokat.
Figyelem! A munkahelyi vita jegyzőkönyvét a végleges disszertáció opponensei is ismerni fogják. A jegyzőkönyvben rögzített módosítási javaslatok figyelembe nem vétele a végleges disszertáció negatív értékelését vonhatja maga után!


A disszertáció leadása

A leadás előtt küldd el publikációs jegyzékedet a programigazgatónak, hogy ellenőrizzük a publikációs követelményeknek való megfelelést (lásd lent).
A disszertációt és a kapcsolódó dokumentumokat az Egyetemi Doktori Irodában kell leadni: további részletek


Publikációs követelmények

A disszertáció csak akkor bíráltatható el, ha a doktorjelölt rendelkezik legalább 45 publikációs ponttal, amelyből legalább 25 pont A-C kategóriás folyóirat-cikkhez kapcsolódik. Még nem megjelent, de közlésre igazoltan elfogadott cikkekből legfeljebb kettőt lehet elszámolni.Szabályzatok, Dokumentumok

Publikációs szabályzat 2019 előtt
A BCE Szenátusa által 2019.03.26-án elfogadott új publikációs szabályzata
Publication requirements for students who began the doctoral studies in 2016 or later
Publikációs követelmények 2020
Képzési terv 2021/22
Működési Szabályzat 2020
TKDI SZMSZ 2016 után
TKDI SZMSZ 2016 előtt
Képzési terv 2021/22
Szervezeti és Működési Szabályzat – 2016-os és azutáni évfolyamok
Szervezeti és Működési Szabályzat – 2014

Urkund Szövegegyezőség-vizsgálat

Plágium-vizsgálati tájékoztató
Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2023.02.02. - 20:48:03