Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Felvételi

 • kommunikáció- és médiatudomány MA szak,
 • elméleti nyelvészet MA szak,
 • filmtudományi MA szak,
 • pszichológia MA szak,
 • szociológia MA szak,
 • bármely más társadalomtudományi MA szak,
 • a DI Tanácsának döntése alapján egyéb MA szakok
A jelentkezés feltételei
Az alábbiakban a TKDI-be történő jelentkezés általános feltételei szerepelnek:


a) Legalább jó (vagy ezzel egyenértékű) minősítésű egyetemi, illetve azzal egyenértékű akkreditált mesterképzésben (MA vagy MSc) megszerzett oklevél, és legalább 300 kredit teljesítése osztatlan egyetemi vagy kétlépcsős, alap- és mesterszakos képzésben. Részidős MBA diplomát nem fogadunk el!
A 2019/2020-as tanévben végző jelentkezőknek legkésőbb 2020. szeptember 1.-jén kell bemutatniuk diplomájukat. A felvétel mindaddig feltételes, amíg a hallgató be nem mutatja oklevelét. Előnyt élveznek azok a jelentkezők, akik OTDK díjat nyertek. Szintén előnyt jelent az igazolható kutatói képesség (OTD, tudományos publikációk).

b) legalább egy idegen nyelvből komplex, „B2” vagy annál magasabb szintű államilag elismert nyelvvizsga. /A doktori program 2018/2019-es tanévtől magyar-angol nyelvű, így felvételi követelmény az angol nyelv magas szintű ismerete. Amennyiben a jelentkező nem angol nyelvből rendelkezik nyelvvizsgával, akkor angol tudását a TKDI által előírt módon a felvételin kell igazolnia./

c) A felvételi eljárás során megfelelőnek ítélt szakmai és tudományos felkészültség.

A felvételi eljárás menete
A Doktori Iskola a jelentkezőktől előzetes kutatási tapasztalatot vár el, amit kutatási portfólió beadásával mutathat be a felvételiző. A kutatási portfólió angol vagy magyar nyelven is beadható. A kutatási portfólió terjedelme nem haladhatja meg a 30.000 karaktert szóközök nélkül. A portfólió két részből áll és meg kell felelnie a tudományos írásmű tartalmi és formai követelményeinek:
 1. Témafelvető esszé, melynek terjedelme 10.000 – 15.000 karakter. Az esszé a doktori kutatással kapcsolatban tartalmazza a tervezett kutatás motivációját, témáját, annak diszciplináris összefüggéseit, lehatárolását, a feldolgozandó szakirodalmi témákat, a kutatási célokat és a tervezett módszertani megközelítést.
 2. A jelentkező korábbi tudományos tapasztalatát bemutató munka /annak kiválasztott részlete, ami illusztrálja a jelentkező képességét valamely téma szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének területén. /Például: publikáció, szakdolgozat (részlete), kutatási beszámoló, TDK dolgozat (részlete) formájában./ Terjedelme: 10.000 – 15.000 karakter.
A kutatási portfóliót a felvételi vizsgabizottság tagjai előzetesen értékelik, majd a szóbeli meghallgatás során a témafelvető esszével kapcsolatos kérdésekre adott válaszok megvitatása, illetőleg a jelentkező intellektuális kapacitásának és tudományos munkára való alkalmasságának vizsgálata történik.

A felvételi vizsga választhatóan angol vagy magyar nyelven is történhet, ugyanakkor magyar nyelvű felvételi vizsga választása esetén kérjük a témafelvető esszé rövid, angol nyelvű összegzését.

A felvételi értékelésének szempontjai
A felvételi eljárásban a jelentkezők felvételének sorrendje a kutatási portfólióra kapott pontszám és a szóbeli meghallgatáson szerzett pontszám összesítése alapján alakul ki. A Doktori Iskolába való felvétel szigorúan a rangsor alapján történik.

A felvételi bizottság 100 pontos skálán rangsorolja a jelentkezőket (a.) a korábbi tudományos eredményeik, (b.) a beadott kutatási portfóliójuk és (c.) a felvételi beszélgetés alapján. A három területen adható pontok a felvételi bizottság tagjai által megítélt pontok átlaga alapján számítandók. (A végső pontszámításnál a kategóriák szerinti egyéni pontozást már nem veszi figyelembe a bizottság.) A pontozás módja:

Korábbi tudományos eredmények
(max. 20 pont)
Kutatási portfólió – 2 rész: témafelvető esszé és tudományos tapasztalatot bemutató munka (max. 40 pont)Szóbeli felvételi beszélgetés
(10-10 pont)
Korábbi tudományos munka, gyakorlat, publikációkutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása (témafelvető esszénél)a problémafelvetés bemutatása, megközelítés újdonsága, aktualitása
szakmai/ vezetői gyakorlata kutatási cél(-ok), tervezett módszertan megválasztása (témafelvető esszénél)diszciplináris összefüggések megjelenése
idegen nyelvi kompetenciatöbblet
(egy középfokú nyelvvizsga felett)
+1 középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga
szakirodalmi kritikai elemzése és szintézise (témafelvető esszénél és tudományos tapasztalatot bemutató munkánál)kérdésekre adott válaszok
tudományos publikációs íráskészség (tudományos tapasztalatot bemutató munkánál)nyelvi felkészültség
TeljesítményMaximális pont
Előzetes teljesítmény
kutatási projektben való igazolt részvétel5
konferencia részvétel (absztrakt)3
magyar folyóiratban publikáció (db)EDSZ publikációs pontszámítása szerint
nemzetközi folyóiratban publikáció (db)EDSZ publikációs pontszámítása szerint
könyvfejezet (db)EDSZ publikációs pontszámítása szerint
TDK I-III helyezett (db)3
OTDK I-III helyezett (db)6
idegen nyelvi kompetenciatöbblet
(egy középfokú nyelvvizsga felett)
+1 középfokú nyelvvizsga
felsőfokú nyelvvizsga
4
szakmai-vezetői gyakorlat5
Összesen (maximum)20
Beadandó írásmű: témafelvető esszé
kutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása10
a kutatási cél(-ok), tervezett módszertan megválasztása8
szakirodalmi kritikai elemzése és szintézise8
Összesen (maximum)26
Tudományos tapasztalatot bemutató munka (’írásbeli’)
szakirodalom tudományos elemzése és szintézise8
tudományos publikációs íráskészség6
Összesen (maximum)14
Szóbeli vizsga motivációs beszélgetés
a problémafelvetés bemutatása, megközelítés újdonsága, aktualitása10
diszciplináris összefüggések megjelenése10
kérdésekre adott válaszok10
nyelvi felkészültség10
Összesen (maximum)40
Mindösszesen100
(a.) Korábbi tudományos eredményekre/ felkészültségre max. 20 pont kapható három alkategóriában: 1. Korábbi tudományos munka, gyakorlat, publikáció; 2. szakmai-vezetői gyakorlat; 3. idegen nyelvi kompetenciatöbblet: második nyelvből államilag elismert, legalább B2 szintű komplex, államilag elismert, vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

(b.) Kutatási portfólióra max. 40 pont adható. Értékelési szempontok: 1. a választott kutatási téma megalapozottsága, a téma diszciplináris összefüggéseinek, lehatárolásának bemutatása, 2. a kutatási cél-(ok), tervezett módszertan megválasztása, 3. a szakirodalmi kritikai elemzésének és szintézisének képessége, 4. tudományos publikációs íráskészség.

(c.) Szóbeli felvételi beszélgetésen max. 40 pont, szempontonként 10-10 pont adható. Szempontok: 1. a problémafelvetés bemutatása (világos, követhető gondolatmenet), a megközelítés újdonsága, aktualitása 2. a diszciplináris összefüggések megjelenése, 3. a felvételi beszélgetésen feltett kérdésekre adott válaszok értékelése, 4. nyelvi felkészültség

Az elérhető 100 pontból legalább 67 pont megszerzése a felvétel feltétele. A felvételről – az ODT által meghatározott keretszámok és az adott iskola rendelkezésére bocsátott ösztöndíjkeretek figyelembevételével – a TKDI előterjesztése alapján az EDT dönt. A döntés során a pontszámok alapján kialakult rangsortól eltérni csak akkor lehet, ha a DI magyar állami ösztöndíjas kerete már betelt, s a rangsorban következő jelölt csak a magyar állam ösztöndíj elnyerése esetén kérte felvételét, és, ha a pályázó elérte a maximális felvételi pontszám kétharmadát.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:
 • kitöltött és aláírt jelentkezési lap
 • szakmai, tudományos önéletrajz
 • eljárási díj befizetéséről szóló igazolás
 • előírt iskolai végzettséget igazoló, vagy annak folyamatban levő megszerzéséről tanúskodó dokumentum másolata
 • nyelvvizsga bizonyítványok másolata (ha van)
 • publikációs jegyzék (ha van)
 • kutatási portfólió
 • előzetes szakmai, tudományos teljesítményeket igazoló dokumentumok másolata, ha van (oklevelek, emléklapok, publikációk, kinevezések stb.)
A jelentkezéshez kérünk benyújtani egy, a Doktori Iskola valamely Témakiírója által írt nyilatkozatot, hogy sikeres felvétel esetén vállalná a jelentkező témavezetését.Ezt elegendő egy, a támogatást igazoló email PDF formájában csatolni.  

Az aktuális témakiírások megtekintéséhez kattintson ide
A felvételizőkkel személyes beszélgetést folytatunk. A beszélgetés a benyújtott pályázaton alapul. A jelentkezők rangsorolásánál a kutatási elképzelések kiforrottságát, a kutatási elképzelések és a témakiírások közti illeszkedést, az elméleti-módszertani felkészültséget, a szakirodalmi tájékozottságot valamint az angol kommunikációs készségeket vesszük figyelembe.
Vágólapra másolva