Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Külföldi félév

Cserefélév előtt/kiutazás előtt

 • Aktív félévet regisztrálnia és a Külföldi félév adminisztrációs tárgyat fel kell vennie a Neptun-rendszerben (regisztrációs hét).
 • Amennyiben a külföldi félév alatt itthon, és itthon is szeretne tárgyat teljesíteni, azt Kedvezményes Tanulmányi Rend kérvény beadásával teheti meg (elektronikusan Neptun-rendszerben) – maximum két tantárgyra vonatkozóan, melyeket előre fel kell vennie a regisztrációs héten a tárgyfelvételkor.
 • Amennyiben nem fogadtat el kötelező/kötelezően választható tárgyat, akkor a Learning Agreement-jéhez egy kérvényt kell csatolnia. A kérvényhez mellékelnie kell a saját, itthoni tantárgylistát a már elvégzett és a még elvégzendő tantárgyak megjelölésével, illetve a partner egyetem által akiutazás félévében kínált tantárgyak listáját, ahonnan összeállította a felveendő‘ tárgyak listáját. A kérvény beadási határidejét a Learning Agreement külföldi egyetemeken történő leadásának határidejéhez igazodva a Kari Erasmus Iroda határozza meg, a leadás helye a Kari Erasmus Iroda. A benyújtott kérvényekről az illetékes oktatási dékánhelyettes dönt, mely döntésről e-mailben kapnak értesítést.
 • A kitöltött Learning Agreement-et a Gazdálkodástudományi kari kötelező melléklettel (vagy a kérvénnyel) együtt kell eljuttatni a Kari Erasmus Irodába (E.148.) aláírásra (kivéve azok a DSG hallgatók, akik nem szerepelnek a MOB rendszerében, ők a DSG koordinátornak adják le). Kérjük,figyeljenek a határidők betartására. A Learning Agreement engedélyezés átfutása 10-15 munkanap.
 • A külföldi intézményben csak a képzési szintjüknek megfelelőszintű tárgyak közül választhatnak.
 • Külföldi egyetemen csak olyan tantárgy teljesíthető, melyet itthon még nem teljesített a hallgató, illetve melyből még nem volteredménytelen kísérlete.
 • A BCE Kreditátviteli Szabályzata 16. pontja alapján más intézményben szerzett idegen nyelvi kurzus nem akkreditálható.
 • Ha változtatnia kell a Learning Agreementjén (mert pl.: egy tárgy nem indul, vagy ütközik egy másikkal), a Learning Agreement második oldalát, a During the mobility/Changes oldalait kell kitöltenie, aláírnia, a fogadóintézménnyel aláíratnia, majd az első oldallal együtt elküldenie az aliz.vegh(kukac)uni-corvinus(pont)hu címre a fogadóintézményben érvényes tárgyfelvételi időszak végét követő maximum 15 munkanapon belül. A visszaérkezést követően csak így fogadjuk el a beszámítani kívánt tárgyakat.
 • Amennyiben később adja le a módosítást, a dékánhelyettes nem fogja azt aláírni. Amennyiben Erasmus+ csereféléven volt, a mindhárom fél által aláírt Learning Agreement During the mobility/Changes oldalait az erasmus@uni-corvinus.hu-ra kell küldeni, hogy érvényes legyen az Erasmus+féléve.

Cserefélév után/hazaérkezés után

 • A tárgybefogadási kérelmet és a mellékleteket (Transcript,Learning Agreement, Changes – kötelező melléklet) le kell adnia a tanulmányi előadójának. Csak azok a tárgyak fogadhatók el, amelyek szerepelnek a Transcripten, és a kiutazás előtt leadott Learning Agreement-en (és aChanges-en) is.
 • Az eredeti Transcriptet a hallgatónak kell beszereznie a Nemzetközi/Kari Erasmus Iroda koordinátorától.
 • A tárgybefogadási kérelem leadása díjköteles, letölthető a BCE GTK honlapjáról.


A kérelem leadásának határideje:


 • Őszi külföldi félév esetén március 14.
 • Tavaszi külföldi félév esetén szeptember 14.
 • A tárgybefogadási kérelemben akkreditált/befogadott tárgyak a kint tartózkodás félévére (külföldi félév) kerülnek berögzítésre. Az akkreditációt követően a tárgyakat és az elfogadott érdemjegyeket a Kreditátviteli Bizottság határozata alapján a tanulmányi előadók rögzítik a NEPTUN-rendszerbe.
 • A külföldi kint tartózkodás félévében (külföldi félév) a hallgató záróvizsgát nem tehet.


Külföldi tanulmányok beszámítása

Az Egyetemi Tanács 2005. szeptember 26-i ülésén 1/2005/06.számú határozatával elfogadta a Hallgatók külföldi részképzésére vonatkozóeljárásról szóló szabályzat módosított változatát.

Ezen hatályos szabályzat 3.§-a értelmében:

(3) A hallgatónak a kiutazás előtt rendelkeznie kell

a) az Egyetem, a külföldi fogadó intézmény és a hallgató között megkötendő (háromoldalú) „tanulmányi szerződés” (Learning Agreement)legalább az Egyetem és a hallgató között megkötött (félkész) változatával. Egy féléves részképzés esetén a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 21 beszámítható ECTS kreditet, vagy amennyiben ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább 5 beszámítható tantárgyat. Azokban az esetekben,amikor a fogadó intézmény nem használ ECTS-t, a tanulmányi szerződésnek tartalmaznia kell legalább 15, az Egyetemen érvényes beszámítható kreditet, ill. ha ez több mint 5 tantárgyat jelentene, akkor legalább 5 beszámítható tantárgyat.

A beszámítható kreditek vagy tantárgyak számától függetlenül a hallgatószámára előírt teljesítendő összes kreditmennyiség egy féléves részképzés alatt 30 ECTS, vagy amennyiben ez több mint 6 tárgyat jelentene, ill. a fogadóintézmény nem használ ECTS-t, akkor legalább 6 tantárgyat kell külföldön elvégeznie, kivéve ha a fogadó intézmény mást ír elő.

Az egy félévnél rövidebb,ill. hosszabb részképzési időszakra vonatkozó teljesítendő kreditek, ill. elvégzendő tantárgyak mennyisége arányosan kevesebb, ill. több. A külföldi részképzés idején kutatómunkát folytató (pl. doktorandusz) vagy diplomamunkát író hallgató a tanulmányi szerződésen a kutatómunkát vagy diplomamunkát tünteti fel.

(8) A hallgató külföldi részképzésének ideje alatt megszerzett kreditjei az itthoni (az Egyetemen folyó) tanulmányi kötelezettségeibe kerülnek beszámításra, és a hallgató külföldi részképzése alatt is aktív félévet zár le az Egyetemen.

(9) A külföldi részképzésen felvett tárgyak egy része bizonyos, Egyetemünkön oktatott tárgyakat vált ki. A hallgatónak törekednie kell rá, hogy minél több ilyen tantárgyat végezzen el külföldi részképzése során. A kiváltásnak nem feltétlenül az adott félévre kell vonatkoznia,engedély adható később tanulandó tárgyak kiváltására is. Kötelező tárgyak esetén tárgyekvivalenciára van szükség, választható tárgyak esetén nemszükséges tárgyszintű ekvivalencia.”

Operatív tudnivalók a Learning Agreement-ek megkötésével kapcsolatosan

A külföldi részképzésre utazó hallgatók (Erasmus, kétoldalú csereprogramok stb.) a kiutazás előtti félév befejezése előtt el kell kezdjék a Learning Agreement-ekkel kapcsolatos ügyintézést:

1. Letöltik a külföldi partnerintézmény honlapjáról a következő félévben meghirdetendő tárgyak listáját, és ezek közül kiválasztják a számukra leginkább megfelelő tárgyakat (törekedve mindenképpen arra, hogy ezekkel minél több Egyetemünkön oktatott tárgyat ki tudjon váltani).

2. Szintén letöltik vagy e-mailben megkérik a partnerintézmény koordinátorától azon tárgyaknak a részletes leírását, amely tárgyat Egyetemünkön oktatunk.

3. A részletes tárgyleírással, a kitöltött Learning Agreement-tel és a kitöltött Kötelező melléklettel (ez utóbbi két nyomtatvány az Egyetemi Erasmus Iroda honlapjáról letölthető) felkeresik a Corvinus Egyetemen hasonló témában oktatott tárgy felelősét, és engedélyeztetik vele a kiváltandó tárgyakat.

4. Amennyiben az összes kiváltandó tárgyat engedélyeztették a tárgyfelelőssel (ez alól csak a választható tárgyakként való elismertetésképez kivételt), a Learning Agreement-et végső aláírásra a Kari Erasmus koordinátorhoz hozzák az összes melléklettel együtt.

5. Az aláírt Learning Agreement-et ezek után lehet elvinni a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába aláírásra, és a szerződés megkötésére.

6. A megkezdett külföldi félév legelején az esetleges tantárgy változtatásokat a fent ismertetett módszerrel a Learning Agreement„changes” oldalán tehetik meg, és faxolják vissza a Corvinus Egyetem Erasmus Irodájába.

7. A külföldön felveendő tárgyakat az itthoni Neptun rendszerben nem kell előzetesen felvenni.

8. A külföldön teljesített tárgyakat a cserefélévről történt visszaérkezés, és az ott elvégzett tárgyak igazolásaként elküldött Transcript megérkezése után lehet elismertetni.

9. A külföldön végzett tárgyak itthoni elismertetésének menete:
 

 • Kreditátviteli bizottsághoz címzett kérvény kitöltése(nyomtatvány a honlapról szintén letölthető) és leadása az illetékes tanulmányi előadóhoz mellékelve a Transcript, Learning Agreement és Kötelező mellékletmásolatait.
 • A Kreditátviteli Bizottsága döntése alapján kerülnek elfogadásra és rögzítésre a Neptun rendszerben és az indexben a külföldön elvégzett tárgyak.
timponder_photography-81_1.jpg
Vágólapra másolva
GEN.:2022.05.18. - 15:20:52