Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Oktatás

Az NFKK tagjai több egyetemen is oktatnak felsőoktatással kapcsolatos tárgyakat.

Az NFKK tagjai több egyetemen is oktatnak felsőoktatással kapcsolatos tárgyakat. Kérjük, a tárgyak indulásával kapcsolatban, illetve a bekapcsolódás lehetőségeiről konzultáljon a tárgy oktatójával.

Alapszakos tárgyak

Felsőoktatási rendszerek (Hrubos Ildikó, BCE,Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): A tantárgy a nagy felsőoktatási modellekből indul ki, és azok módosulását,illetve továbbélését mutatja be a fejlett országokban a hallgatói létszám expanzió során. A hallgatók prezentációt tartanak és országtanulmányokat készítenek, amelyekben bemutatják a folyamat konkrét megvalósulását. (A tantárgy, illetve előzménye a kétezres évek elejétől folyamatosan meghirdetésre kerül, a Bologna-átálláskor kapta meg jelenlegi struktúráját.)

Oktatási rendszer és oktatáspolitika (Veres Pál ás Golovics József, BCE Közgazdaságtudományi Kar, választható tárgy): A tárgy az oktatási rendszer alapvető céljait, intézményeit, szereplőit mutatja be. Adott intézményi kontextusban elemzi a szereplők magatartását, különös tekintettel a szakpolitika céljaira és eszközrendszerére. Tárgyalja az oktatási rendszer társadalmi beágyazódását és részletesen a felsőoktatási rendszernek, mint az oktatási rendszer alrendszerének legfontosabb intézményi jellemzőit, különös tekintettel a képzési rendszerre, az irányításra, a finanszírozásra és a nemzetköziesedésre. A kurzusban kiemelt szerepet kap a hazai tények és tendenciák bemutatása, elemzése, összevetése a nemzetközi tendenciákkal. A hallgatók általuk választott témában csoportokban dolgoznak és prezentációt készítenek. Az órai munkával extra pontok szerzésére van lehetőség.

Kutatószeminárium: A finanszírozás és az irányítás kérdései a felsőoktatásban (Veres Pál, BCE, Közgazdaságtudományi Kar, választható tárgy): A felsőoktatási rendszer finanszírozásának és az irányításának elméleti és aktuális szakpolitikai kérdései, különös tekintettel az intézményi(koordinációs és tulajdonjogi) aspektusokra.

Mesterszakos tárgyak

Felsőoktatás-politika (Hrubos Ildikó, BCE, Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar, választható tárgy): A tantárgy keretében a hallgatók megismerik a felsőoktatás-politika változásának nemzetközi trendjeit a tömegoktatás szakaszába való átmenet során. Kiemelt szerepet kap az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának folyamata, illetve az utóbbi években megvalósuló globalizáció felsőoktatási megjelenése. A tantárgy épít a Felsőoktatási rendszerek BA tantárgyra, de nem belépési feltétel annak elvégzése. A Bologna-átállás során került be a tantervbe, a struktúramegtartása mellett tartalma folyamatosan módosul, a legfrissebb témák és jelenségek beépítésével.

Felsőoktatás-politika (Derényi András, ELTE PPK,Neveléstudomány MA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): a tantárgycélja, hogy a hallgatók megismerjék a felsőoktatás-politika meghatározó nemzetközi és hazai trendjeit, elemeit, szereplőit, továbbá azokat az eszközöket és folyamatokat, amelyek a felsőoktatási intézményrendszer alakítását, illetve az intézményi szintű politika implementációt célozzák.Képessé váljanak arra, hogy munkájuk során figyelembe vegyék a különböző szintű felsőoktatás-politikai céloknak és eszközöknek a felsőoktatás-pedagógiai folyamatokra gyakorolt hatását.

Intézményirányítás (Kováts Gergely, ELTE PPK, Neveléstudomány MA szak felsőoktatási szakirány kötelező tárgya): A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a pedagógiai, szervezési és vezetési folyamatok kapcsolatát; az intézmény-irányítás összefüggéseit az intézményeket körülvevő társadalmi, gazdasági, kulturális tényezőkkel, valamint a politika általközvetített érdekekkel; az intézmény-irányítás szerepét, sajátosságait a felsőoktatási intézmények egyre inkább integrálttá vált feladatainak (oktatás,kutatás, harmadik misszió) eredményes támogatásában és képessé váljanak az intézmény-irányítás sajátosságainak diagnosztizálására, problémáinak felfedezésére és változtatási lehetőségek megfogalmazására.

Doktori képzésben meghirdetett tárgyak

Felsőoktatás és karrier (a BCE doktori képzéseiben meghirdetett szabadon választható tárgy): a doktorandusz hallgatóknak már a doktori képzés során is oktatóként és kutatóként kell bekapcsolódniuk az egyetem oktatási és kutatási tevékenységeibe. A megfelelő helytálláshoz azonban nemcsak oktatói és kutatói készségekre van szükség, hanem annak a közegnek az alapos ismeretére is, amelyben érvényesülni szeretnénk. Ez az oktatói és kutatói készségektől eltérő „helyismeretet” igényel. Ennek megszerzése nemcsak a jobb érvényesüléshez szükséges, hanem bizonyos szempontból kötelesség is: az egyetemi oktatóknak és kutatóknak jelentős autonómiája van, amely éppúgy kiterjed az oktatásra és a kutatás tárgyának, módszereinek megválasztására, mint az egyetemi közélet alakítására. Ahhoz, hogy ezzel az autonómiával élni tudjunk,sőt, felelősen tudjunk élni, szükség van az alapvető „egyetemi (állam)polgári ismeretek” megszerzésére.

Regionális és szolgáltató egyetem (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgykeretében tárgyalt főbb témakörök: Regionális és szolgáltató egyetem – a felsőoktatás szervezetszociológiai és oktatásgazdasági sajátosságai. A felsőoktatás 19., 20. és 21. századi fejlődésének legfontosabb jelenségeinek áttekintése oktatásgazdasági és szervezetszociológiai aspektusból. Az intézmények szervezetszociológiai jellemzőinek fejlődése a humboldti és a napóleoni egyetemsajátosságaitól gazdálkodó és szolgáltató egyetem sajátosságaiig. A felsőoktatás tömegesedésének szociológiai, és gazdasági összefüggései, és hatása a felsőoktatás szervezetére és működésére; az állam és a felsőoktatás kapcsolatának alakulás – oktatáspolitika, finanszírozás; a felsőoktatás és a gazdaság kapcsolatrendszere – munkaerő-piaci és innovációs kapcsolatok; a felsőoktatás regionális kapcsolatai.

Diplomások foglalkoztathatósága (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgykeretében tárgyalt főbb témakörök: Foglalkoztatáspolitika. Felsőoktatás tömegesedése. A foglalkoztathatóság (employability) fogalma, megközelítései. A diplomás foglalkoztathatóság legfontosabb szakirodalmának megismerése. A diplomás foglalkoztathatóság értelmezési formáinak és az ezekkel kapcsolatos nemzetközi vizsgálatok megismerése: a közvetlen, vagy rövidtávú foglalkoztathatóság,azaz végzés utáni elhelyezkedés, – tágabb értelmezésben átmenet a munkavilágába; a foglalkoztathatóságot befolyásoló tulajdonságok, kompetenciák, s az ezekkel kapcsolatos képzési tényezők, a gazdaság elvárásai vs. az oktatáselképzelései, céljai; a hosszú távú, élethosszig tartó foglalkoztatottság, és az azt meghatározó, befolyásoló tényezők, (a diplomások tudásának fenntartása,megújítása, az elősegítő társadalmi rendszerek, LLL stb.). A diplomások foglalkoztathatóságának hazai kutatási lehetőségei, módszerei. Kutatási lehetőségek feltárása, módszerek kidolgozása. Kiemelt figyelemmel a tervezett OTKA kutatásra. Pilot kutatások a DPR 2011 alapján, ill a Debreceni Egyetem végzettjei, oktatói és foglalkoztatói körében.

Felsőoktatás-politika (Polónyi István, Debreceni Egyetem, Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Doktor Program): A tárgy keretében tárgyalt főbb témakörök: a közpolitika és elemzése; a felsőoktatás történelmi fejlődése; a felsőoktatás-politika szereplői; a felsőoktatás-politika eszközei(törvények, stratégiai tervezés, finanszírozás, felsőoktatás irányítása); a hazai felsőoktatási törvények felsőoktatás-politikai elemeinek változása; a hazai felsőoktatás finanszírozásának története; az intézményi autonómia és az intézményi vezetés változása, – nemzetközi és hazai tendenciák.

Az NFKK tagjai szívesen nyújtanak segítséget felsőoktatási témájú szakdolgozatok és disszertációk készítésében. A konzultációval kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az oktatóval vagy az NFKK titkárságával.

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.16. - 02:19:58