Ugrás a fő tartalomra
Vissza a főoldalra

Globális Tanulmányok Intézet intézetvezető

Kapcsolódó posztok

Kapcsolódó események

Az Egyetem akkor lesz képes regionálisan kiemelkedő programokat kínálni, hallgatóközpontú oktatást biztosítani, nemzetközi kutatási láthatóságát érdemben emelni, innovatív vállalati-intézményi partnerségeket működtetni, ha a következő években az intézetek működési kiválóságát fejleszti, és ehhez kapcsolódóan az oktatás-kutatási stratégiai célokkal azonosuló, megvalósításukért elkötelezetten dolgozó, nemzetközileg versenyképes oktató-kutató munkatársi közösséget (faculty-t) teremt. Ezen cél megvalósításában kiemelt szerepe van az intézetvezetőnek.
Az intézetvezető munkáltatója az általános rektorhelyettes. Az intézetvezető vezető állású munkavállaló.

Az Intézet szakmai profiljába a nemzetközi kapcsolatok műhely és a világgazdasági szakterület tartozik. Ez a műhely az Egyetem egyik legnagyobb hallgatói vonzerőt kifejteni képes képzési programjának letéteményese.

  • A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 7.
  • A munkakör betöltésének várható kezdési időpontja: 2022. november 1.
  • A pályázat elbírálásnak várható időpontja: 2022. október 31.

Az intézetvezető SZMR szerinti főbb felelősségei/ feladatai:
• Az intézeti stratégia megalkotásának és megvalósításának irányítása.
• Az intézeten belüli oktatási és kutatási, valamint innovációs tevékenységek megvalósításának szakmai irányítása.
• Az intézeti humánerőforrás-fejlesztések tervezése, oktatói-kutatói és nem oktatói-kutatói pályázatok, megbízások, akadémiai előmeneteli döntések kezdeményezése, és e döntésekben való közreműködés.
• Javaslattétel az intézet munkájának részben vagy egészben tanszékekbe szervezésére.
• Évente beszámolás az intézeti értekezlet előtt az intézet tevékenységéről, az intézeti stratégiáról és annak megvalósulásáról.
• Az intézeti tanács véleményének kikérése az intézeti stratégiáról, éves munkatervéről és beszámolójáról, humánerőforrás-fejlesztési terveiről, továbbá stratégiai jelentőségű döntések előtt.
• Az SZMSZ-ben meghatározott testületek munkájának vezetése, illetve tagsági feladatok ellátása.
Az intézetvezető az általános rektorhelyettesnek tartozik felelősséggel.
Amennyiben az intézet részben vagy egészben tanszékekbe szerveződik, a tanszék keretében folyó oktató-kutató munka szakmai koordinációját a tanszékvezető végzi. A tanszékvezető nem minősül vezető állású munkavállalónak. A megbízásról és a megbízás visszavonásáról az intézetvezető dönt, az általános rektorhelyettes jóváhagyásával.
A tanszékvezető az intézetvezetőnek tartozik felelősséggel.
Az intézetvezető munkáját helyettes segítheti. Az intézetvezető helyettes az intézetvezetőnek tartozik felelősséggel.

Az intézetvezető feladata továbbá az egyetemi stratégia támogatását szolgáló, alábbi változásmenedzsment feladatok ellátása az általános rektorhelyettessel együttműködésben:
• Az egyetemi stratégia megvalósítást szolgáló intézeti működés kialakításában, fejlesztésében való aktív közreműködés.
• Az intézeti oktató-kutató munka tervezése, szervezése.
• Az intézeti oktatói-kutató állomány tervezése.

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidős, az Akadémiai életpályamodellnek megfelelő időre szóló vezető állású munkajogviszony, melyet a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény), valamint az Egyetem Foglalkoztatási Szabályzata szabályoz. A vezetői megbízás határozott időre szól, 2025. június 30. napjáig.

A munkavégzés helye:
Budapesti Corvinus Egyetem (1093 Budapest, Fővám tér 8.)
Szervezeti egység: Rektori Szervezet

Pályázati feltételek:
• Egyetemi tanár, egyetemi docens és/vagy 5-10 éves vezetői tapasztalat és tudományos fokozat.
• Felsőoktatási intézményben oktató vagy tudományos kutató munkakörben való foglalkoztatás.
• Nemzetközi akadémiai élvonalba tartozó oktatási-kutatási tapasztalat.
• Tárgyalóképes angol nyelvtudás.

Elvárt kompetenciák:
• Stratégiai szemlélet, stratégiai menedzsment.
• Stratégiai változásmenedzsment eszköztárának ismerete és alkalmazási képessége.
• Felhatalmazó és motiváló vezetői attitűd.
• Humán erőforrás menedzsment.
• Koordináció-, együttműködési készség.
• Nemzetközi akadémiai és szakmai kapcsolatrendszer.
• Teljesítmény-, és eredményorientáció.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Személyes dokumentumok
o Szakmai önéletrajz;
o Motivációs levél;
o 3 hónapnál nem régebbi, hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt;
o Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja (nincs rá formanyomtatvány);
o Nyilatkozat a pályázó további jogviszonyairól és összeférhetetlenségéről az itt elérhető nyomtatvány kitöltésével és aláírásával (belső pályázó esetén, ha a pályázó az egyetemi online felületen már kitöltötte az összeférhetetlenségi nyilatkozatot és a nyilatkozat tartalmában a nyilatkozattétel óta nem történt változás, akkor nincs további teendő);
o Személyi összeférhetetlenségi nyilatkozat;
o Az előírt végzettség és tapasztalat igazolását alátámasztó irat(ok) másolata (a nyelvtudást igazoló dokumentumokat is kérjük benyújtani, külföldön szerzett doktori fokozat esetén a honosítási határozat is szükséges).


Szakmai és vezetői koncepció (3-5 oldal), amely tartalmazza a következőket:
o A jövőbeni intézetben az oktatásra, kutatásra, nemzetköziesítésre, szolgálatra és külső forrásbevonásra vonatkozó stratégiai elképzelések bemutatása (3 éves kitekintéssel és a következő 1 évre vonatkozó cselekvési irányok meghatározásával, konkrét célkitűzésekre építve);
o A jövőbeni intézet pontos szervezeti kereteinek bemutatása, a szükséges emberi erőforrásokra vonatkozó tervek bemutatása.

Munkabér és juttatások:
A munkabér és juttatások megállapítása az Egyetem Javadalmazási politikájában lefektetett, vezetőkre vonatkozó munkakörértékelési rendszer és a differenciált bérezési feltételei szerint történik, amelyről a HR vezetőtől lehet előzetesen tájékozódni.

További információ:

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Egyetem HR vezetője, Csentericsné Arnold Zsuzsanna nyújt (e-mail: zsuzsanna.arnold@uni-corvinus.hu ).

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.06.13. - 08:00:30