Ugrás a fő tartalomra

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI HÍRLEVÉL 2022/2023 TANÉV FELSŐOKTATÁSI FELVÉTELI ELJÁRÁS

1.ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE: Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban: CORVINUS vagy Egyetem)

Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8.
Illetékes szervezeti egység: Corvinus Kommunikáció
E-mail: kommunikacio@uni-corvinus.hu
Telefon: + 36 1 / 482 – 5309
honlap: http://uni-corvinus.hu
Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Sárközi-Kerezsi Marica
Email: marica.kerezsi[kukac]uni-corvinus.hu

Jelen űrlap esetében további adatkezelő: Facebook, Inc.

2.AZ ADATKEZELÉS ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK

− Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet: GDPR); − az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény − a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.).

3.A KEZELT ADATOK KÖRE ÉS AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, IDŐTARTAMA

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE: név, email cím

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: az adatkezelés célja felvételi hírlevél szolgáltatás nyújtása (pl. felvételi információk, Corvinus Ösztöndíj, tanulmányi lehetőségek, képzési programok, felvételi eljárás, tanulmányi versenyek, nyílt napok) során megvalósuló adatkezelés.

ADATKEZELÉS JOGALAPJA: önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) a))

ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb 2022. augusztus 31- ig. ÉRINTETT: a hírlevél-szolgáltatást igénylők.

ADATOK FORRÁSA: az adatokat az érintett adja meg.

4.AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS

Az adatokhoz a CORVINUS Kommunikáció munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben, így például a marketinggel, kommunikációval foglalkozó munkatársai. Az Egyetem adatot harmadik félnek csak jogszabályi felhatalmazás alapján vagy az érintett hozzájárulásával ad ki.

Az adatokhoz továbbá a Facebook, Inc. is hozzáfér mint adatkezelő, a saját adatkezelési tájékoztatójában foglaltak szerint. A Facebook, Inc. adatkezelési tájékoztatója az űrlap alján elérhető.

5.ADATFELDOLGOZÓ IGÉNYBEVÉTELE

Adatfeldolgozó neve, cégjegyzékszáma: MiniCRM Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 01-10-047449
Adatfeldolgozó székhelye: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.
Adatfeldolgozó tevékenység rövid leírása: tájékoztató e-mailek kiküldése az adatkezelés érintettje által közzétett e-mail címre

6.ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

Az Egyetem a személyes adatokat az egyetemi szervereken tárolja. Az adatok tárolásához más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Egyetem megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen.

7.AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK

7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet adatkezelőktől, hogy tájékoztassa: – milyen személyes adatait, – milyen jogalapon, – milyen adatkezelési céllal, – milyen forrásból, – mennyi ideig kezeli, – kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataidhoz biztosított hozzáférést az Egyetem vagy kinek továbbította az Ön személyes adatait.

7.2. A helyesbítéshez való jog Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy adat-kezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét).

7.3. A törléshez való jog Az 1.1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az Egyetemtől személyes adatainak a törlését. Jogszabály által előírt adatkezelés esetén törlési kérelem nem teljesíthető.

7.4. A zároláshoz (az adatkezelés korlátozásához) való jog Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez. 1.1. pontban megadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az adatkelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

7.5. Hozzájárulás visszavonásának joga Az 1.1. pontban megadott elérhetőségein keresztül, írásban bármikor visszavon-hatja hozzájárulását a megadott adatai tekintetében, döntése szerint együttesen vagy adatonként külön-külön. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

7.6. Adathordozhatósághoz való jog illeti meg a 4.3. a) pont szerinti, automatizált módon kezelt adatai tekintetében [GDPR 20. cikk] Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem folytán hozott intézkedésekről vagy a kérelem elutasításáról és annak indokairól.

8.ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉG

Jogellenes adatkezelés esetén az érintett, a CORVINUS adatvédelmi tisztviselőjéhez, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) vagy bírósághoz fordulhat. Adatvédelmi tisztviselő e-mail címe: marica.kerezsi[kukac]uni-corvinus.hu

NAIH elérhetőségei (https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html): cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; posta cím:1363 Budapest, Pf:9; telefonszám: +36 (1) 391-1400; fax:+36 (1) 391-1400; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu ;web: https://naih.hu/ .

Bírósági út esetén, a per a Fővárosi Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per a lakóhely szerint illetékes törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken elérhető: http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Vágólapra másolva
X
×
GEN.:2024.05.23. - 09:23:07