Április - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 25 26 27 28
29 30  

Tantárgy adatlap

Kelet-Közép-Európa-tanulmányok

Tantárgy adatlap letöltése: Letöltés

A tantárgy kódja: 7NK40NBK05M
A tantárgy megnevezése (magyarul): Kelet-Közép-Európa-tanulmányok
A tantárgy neve (angolul): Studies of the East- and Central-Europe
A tanóra száma (Előadás + szeminárium + gyakorlat + egyéb): 4/0
Kreditérték: 6
A tantárgy meghirdetésének gyakorisága: tavaszi félév
Az oktatás nyelve: magyar
Előtanulmányi kötelezettségek: -
A tantárgy típusa: kötelező
Tantárgyfelelős tanszék: Nemzetközi Tanulmányok Intézet
A tantárgyfelelős neve: Dr. Zsinka László

A tantárgy szakmai tartalma: 
A kurzus célja, hogy Közép-, Kelet- és Délkelet-Európa népeinek történetével megismertesse a hallgatókat a letelepedéstől a 20. századig átívelő időszakban a poszthidegháborús időszak kezdetéig. A téma tárgyalása során a tárgyfelelősök célja, hogy mind a térségre jellemző általános politikai, gazdasági és társadalmi trendeket, mind pedig a sajátosságokat érzékeltessék, s nagy hangsúlyt fektetnek az itt élő etnikumok nemzeti ébredésének, kulturális jellegzetességeinek bemutatására is.

Évközi tanulmányi követelmények: 
A hallgatók félévközi feladata, hogy látogassák az órákat és megismerkedjenek a téma szakirodalmával.

Vizsgakövetelmény: 
Írásbeli vizsga, amelynek anyagát az órai előadások és a kötelezőként megadott szakirodalmak képezik. Az Erasmus-ösztöndíjjal külföldön tartózkodó hallgatók esetében a tárgy teljesítésének feltételei azonosak.

Az értékelés módszere: 
A hallgatók a vizsga során kis és közepes kérdéseket, valamint nagyobb esszékérdéseket kapnak, amelyeket a tárgyfelelősök pontozással értékelnek.

Tananyag leírása: 
1. Kelet-Közép-Európa történeti földrajza és népei. A bizánci örökség.
2. A középkori államalakulatok. Kelet-Közép-Európa a kora újkorban.
3. Kelet-Közép-Európa a „hosszú 19. században”.
4. A térség népei és a nemzeti ébredés I.: lengyelek, bolgárok, románok.
5. A térség népei és a nemzeti ébredés II.: csehek, szlovákok.
6. A térség népei és a nemzeti ébredés III.: horvátok, szerbek.
7. A térség népei és a nemzeti ébredés IV.: bosnyákok, albánok.
8. Csehek, szlovákok és csehszlovákok: a közös államtól a szétválásig.
9. A délszláv együttélés két állama a 20. században: az első és a második Jugoszlávia.
10. Lengyelország története a második világháború után.
11-12. Oroszország története a 20. században.

Április 4-én és 25-én (az intenzív hét és a tavaszi szünet miatt) nem lesz óra.

Órarendi beosztás: 
Csütörtök: 13.40-17.00, C 202.

Kompetencia leírása: 
A kurzus elvégzése után a hallgatók összefüggéseiben látják mindazon tényezőket, amelyek az évszázadok során hozzájárultak a közép-, kelet- és délkelet-európai térség népei sorsának alakulásához, és amelyek egy része ma is befolyásolja a régió sorsát.

Félévközi ellenőrzések: 
Félévközi ellenőrzés nincs.

A hallgató egyéni munkával megoldandó feladatai: 
A hallgatók a félév során részt vesznek az előadásokon, és feldolgozzák a kijelölt irodalmakat.

Szak neve: 
Nemzetközi tanulmányok mesterszak

Irodalomjegyzék:
Kötelező irodalom:

  • Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. História Könyvtár, Monográfiák 16. História – MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2001

Ajánlott irodalom:

  • Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. A délszláv állam története. Aula Kiadó, Budapest, 1999
  • Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998
Ajánlott irodalmak:
Juhász József: Volt egyszer egy Jugoszlávia. A délszláv állam története. Aula Kiadó, Budapest, 1999
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Romsics Ignác: Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-Európában a 19. és 20. században. Napvilág Kiadó, Budapest, 1998
Megtalálható a Központi Könyvtárban.
Kötelező irodalmak:
Niederhauser Emil: Kelet-Európa története. História Könyvtár, Monográfiák 16. História - MTA Történettudományi Intézete, Budapest, 2001
Megtalálható a Központi Könyvtárban.

 
A tantárgy oktatói:

Kemenszky Ágnes, Dr. Zsinka László

Utolsó módosítás: 2019-01-31 00:27:55

Kurzusok

Kurzus kódTipusFélévOktatói
EElmélet2018/19/2Kemenszky Ágnes, Dr. Zsinka László


A "Tantárgyfelelős tanszék", a tantárgyfelelős neve a tantárgy oktatói és a kurzusinformációk automatikusan frissülnek a tanulmányi rendszerünk alapján.