Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
MA/MSc
Találatok szűrése
Képzés nyelve
Telephely
Tagozat
Képzési típus
Képzési terület

MA/MSc

Biztosítási és pénzügyi matematika
A képzésért felelős szervezet: Matematikai és Statisztikai Modellezés Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Kovács Erzsébet
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Más egyetemekkel közös
A szakról röviden

Végzett hallgatóink a matematikai, statisztikai, pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteik birtokában képesek elemzéseket elvégezni az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor minden területén. A képzés az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel közösen folyik. 

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve:MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles biztosítási és pénzügyimatematikus-közgazdász
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Actuarial andFinancial Mathematician-Economist
 • válaszható specializációk: aktuárius, kvantitatív pénzügyek

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agazdaságtudományok képzési területről a gazdaság- és pénzügy-matematikaielemzés, az alkalmazott közgazdaságtan, a pénzügy és számvitel, továbbá atermészettudomány képzési területről a matematika alapképzési szak.

 

Az oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzésiciklusba való belépés minimális feltételei pontban meghatározott kreditekteljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományok képzésiterületről a közszolgálati, a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem ésmarketing, az emberi erőforrások, természettudomány képzési területről afizika, az informatika képzési területről a gazdaságinformatikus, amérnökinformatikus, a programtervező informatikus alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditekteljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerintiszakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretekösszevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimáliskreditek száma 70 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika)területéről legalább 35 kredit;
 • közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia,piacszerkezet, nemzetközi gazdaságtan, pénzügy) területéről legalább10 kredit;
 • üzleti ismeretek (számvitel, kontrolling, adózási ismeretek,vállalatértékelés, vezetés-szervezés, üzleti etika, üzleti kommunikáció,marketing, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügy) területéről legalább 15kredit;
 • társadalomtudományi ismeretek (gazdasági jog, szociológia,európai uniós ismeretek, pszichológia) területéről legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató akorábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittelrendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézménytanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szak orientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 6 kredit

A képzés célja biztosítási éspénzügyi matematikus-közgazdászok képzése, akik matematikai, statisztikai,pénzügyi és közgazdaságtudományi műveltségük, módszertani ismereteikbirtokában, az európai és világpiacon versenyképes elméleti és alkalmazotttudásukkal képesek önálló, kvantitatív szemléletű gondolkodásra, elemzések éskutatás végzésére az állami és magánszférában, a pénzügyi szektor mindenterületén. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikroés makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait ésjellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai,illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs ésmotivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódószakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és-megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg isigényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek,ismeri azok korlátait is.
 • Rendszerszinten és összefüggéseiben ismeri abiztosításmatematika és a pénzügyi matematika tudományának fogalmait ésmódszereit, a fontosabb gazdasági és pénzügyi összefüggéseket és elemzésükmódszereit.
 • Ismeri a gazdasági, pénzügyi, demográfiai és biztosításifolyamatokban megjelenő bizonytalanság és kockázat mérésének módszerét, amatematikai, statisztikai modellezését.
 • Ismeri a stacionárius folyamatok, az idősorelemzés, aWiener-folyamat, a sztochasztikus integrál modern fogalmait, azok alkalmazásaita biztosítási és pénzügyi matematikában.
 • Ismeri részvények, kötvények, értékpapírok, határidősügyletek, opciós ügyletek, csereügyletek használatával, árazásaival kapcsolatosalapvető modelleket, ezek összefüggéseit.

Ismeri az életbiztosítás és a nem-életbiztosítás területéheztartozó szerződésekkel kapcsolatos alapfogalmakat, a szerződések árazásáravonatkozó eljárásokat, a biztosítóintézetek, illetve biztosítási tevékenységetszabályozó törvényi előírásokat.

Ismeri és érti a bonyolultabb modellek alapvető struktúrájátfeltáró, egyszerűsítő eljárások (cluster-analízis, diszkriminancia-analízis,faktor-analízis, főkomponens-analízis, regresszió) alkalmazási lehetőségeit.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat ésmegoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezésimódszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiákkialakítására, döntések meghozatalára.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követőenképes közepes és nagyméretű vállalkozásban, gazdálkodó szervezetben átfogógazdasági funkciót ellátni.
 • Képes banki és biztosítási termékfejlesztésre, befektetésekértékelésére.
 • – Magas szintű matematikai elméleti tudása és a gyakorlatiismeretei kombinációja révén képes pénzügyi folyamatok tervezésére,előrejelzésére és irányítására.
 • Képes önálló elemzések, jelentések és felmérések készítésérea biztosításmatematika és a pénzügyi matematika területén, továbbá a pénzügyi,biztosítási problémákat alkotó módon, eredeti megoldást adva képesmegközelíteni.
 • Képes a biztosításmatematika és a pénzügyi matematikaterületén adódó bonyolult rendszerek áttekintésére, matematikai elemzésére ésmodellezésére, döntési folyamatok előkészítésére.
 • Birtokában van a biztosítás- és pénzügyi matematikai ésgazdasági szaknyelvnek, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak.
 • Az aktuárius specializáción végzett képes az életbiztosítás,az egészségbiztosítás, a nyugdíjbiztosítás és az általános (nem-élet- ésviszont-) biztosítás gyakorlatában előforduló kalkulációk elkészítésére, atartalékoláshoz kapcsolódó számítások elvégzésére, a kockázati folyamatokmodellezésére, a biztosítási kockázat mérésére, modellezésére.
 • A kvantitatív pénzügyek specializáción végzett továbbá képesa piaci, a hitelezési és a működési kockázatok felmérésére, a kockázatkezelésistratégia meghatározására, a különböző pénzügyi termékek áránakmeghatározására, a megbízó elvárásainak megfelelő befektetési portfóliókialakítására és ehhez kapcsolódóan az optimális tőkeallokációs stratégiakidolgozására.

 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat újeredményei iránt.
 • Törekszik a biztosításmatematika, pénzügyi matematikamodern, új eredményeinek megismerésére és minél szélesebb körű alkalmazására,új közgazdasági, matematikai kompetenciák megszerzésére.
 • Fogékony és nyitott a biztosításmatematika és pénzügyimatematika területén felmerülő problémák iránt, törekszik azoknak a szakmaeszközeivel való megragadására.
 • Törekszik a biztosításmatematika és pénzügyi matematikamodern eredményeinek, összefüggéseinek szintézisére és magas szintű, a szakmájaeszközeivel megalapozott értékelésére.
 • Fontosnak tartja, hogy a biztosításmatematika és pénzügyimatematika sajátos problémáit szakemberek és laikusok számára egyaránt szakszerűenfogalmazza meg.
 • Elkötelezett a szakterületén belül a tudományosanmegalapozott, illetve a kellően alá nem támasztott állítások megkülönböztetéseiránt.
 • Tudományos kutatásait a legmagasabb etikai normákfigyelembevételével végzi.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontbóljelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a relevánsproblémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő,tanácsadói feladatokat.
 • Tudatosan vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy azelemzések és gyakorlati eljárások során kapott eredmények a választottmodelltől, az alkalmazott módszertől is függnek.
 • A biztosításmatematika és pénzügyi matematika területénfelmerülő feladatok megoldása során szakmai felelősségének tudatában választjaki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
 • Tisztában van a matematikai gondolkodás, a precízfogalomalkotás fontosságával, véleményét ezek figyelembe vételével alkotja ki.
 • Kritikai gondolkodásmódja, rendszerszerű gondolkodásaalapján felelősséggel vesz részt az akár más szakterület képviselőivelmegvalósuló együttműködésben, a csoportmunkában.
 • Magas szintű biztosításmatematikai és pénzügyi matematikaiismeretei birtokában felelősen működik együtt szűkebb szakterületének, továbbáa más tudományterületek szakmai képviselőivel.
 • Törekszik a biztosításmatematika és pénzügyi matematikaalapvető értékeinek és normáinak kritikai értelmezésére és fejlesztésére.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek,amelyekből a szak felépül:

 • a biztosítási és pénzügyi matematika alapozó ismeretek(analízis elemei, valószínűségszámítás, statisztika, mikroökonómia,makroökonómia és pénzügy) 10-20 kredit;
 • biztosítási és pénzügyi matematika szakmai ismeretei(sztochasztikus folyamatok, többváltozós statisztika, idősorok elmélete,operációkutatás, parciális differenciálegyenletek, vállalati pénzügyek,befektetések, biztosítástan és jog, sztochasztikus analízis, kockázatokmatematikai modelljei, statisztikai ismeretek) 45-65 kredit.

Válaszhatóspecializációk:

 • aktuárius(életbiztosítás, nem-életbiztosítás, nyugdíjbiztosítás, egészségbiztosítás,biztosítási számvitel, biztosítási eredmény elemzése, tartalékolás, kockázatifolyamatok, pénzügyi folyamatok elemei);
 • kvantitatívpénzügyek (sztochasztikus analízis emelt szinten, pénzügyi folyamatok,kockáztatott érték, kockázati modellek, portfoliókezelés, pénzügyi piacok ésintézmények, származtatott eszközök, terméktervezés és -fejlesztés, hitelezésikockázat, döntéselmélet és döntési modellek).
Aspecializáció aránya a képzés egészén belül 30-40 kredit.

Amesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalábbközépfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvbőlközépfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvinyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általánosnyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevélszükséges.

A szakmai gyakorlatot, adiplomamunkához kapcsolódóan a képzés tanterve határozza meg.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 343/0412

Családpolitika és humán szakpolitikák gazdaságtana
A képzésért felelős szervezet: Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszék
Szakfelelős oktató: Dr. Mike Károly
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak a családok és háztartások által hozott döntések, a rájuk ható társadalmi és piaci folyamatok és szakpolitikák elemzésére és alakítására készít fel. A szakot elvégzők hazai és nemzetközi kormányzati intézményeknél, civil és nonprofit szervezeteknél, önkormányzati és államigazgatási szerveknél, szolgáltató cégeknél és kutatóintézetekben helyezkedhetnek el.

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve:MA-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles közgazdász családpolitika éshumán szakpolitikák gazdaságtana szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist inFamily Policy and in Public Policies for Human Development

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agazdaságtudományok képzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, agazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, apénzügy és számvitel, a gazdaság- és pénzügy- matematikai elemzés alapképzésiszak.

Meghatározott kreditek teljesítésévelelsősorban számításba vehető a gazdaságtudományok képzési területről aközszolgálati, a kereskedelem és marketing, turizmus és vendéglátás, atársadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányok, apolitikatudomány, a szociális munka, a szociológia, a jogi képzési területről amunkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, az államtudományok képzésiterületről az igazgatásszervező, a nemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervezőalapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésévelvehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetvea felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján afelsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimáliskreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági (mikro- és makroökonómia, nemzetközigazdaságtan, gazdaságelmélet, közgazdaság- elmélettörténet, gazdaságpolitika,emberi erőforrás menedzsment) ismeretek területről 18 kredit;
 • módszertani (matematika, statisztika, informatika,ökonometria, hatáselemzés, adatelemzés, közpolitikai esettanulmányok,számítógépes módszertan ismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzatiszintek gazdálkodása, irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi,társadalompolitikai) ismeretek területéről 12 kredit;
 • társadalomtudományi (szociológia, politológia, demográfia,szervezetszociológia, gazdaságtörténet, kormányzati és politikai döntéshozatal,nemek szerinti különbségek, esélyegyenlőségi tanulmányok, emberi jogok)alapismeretek területéről 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató akorábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittelrendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézménytanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka elkészítéséhez rendelt kreditérték: 15kredit
 • az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzésminimális kreditértéke: 6 kredit;
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 6 kredit

A képzés célja, olyan közgazdászok képzése, akik ismerik acsaládpolitikák különböző típusait, a családpolitikák egyénekre és családokragyakorolt hatását. Megértik a családpolitikai változásokmultidimenzionalitását. Képessé válnak makrotársadalmi környezetben iselhelyezni az egyes családpolitikai típusokat és reflektálni azok különbözőtársadalmi hatásaira, továbbá család- és népesedéspolitikát, gyermekvédelmi ésifjúságpolitikát, esélyegyenlőségi politikát, valamint a kapcsolódó humánszakpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító állami és nem állami,hazai és nemzetközi szervezetekben a családok döntéshozatalának és az ezzelkapcsolatos, a család funkcióit erősítő és kiegészítő közpolitikai kérdéseknek,valamint a családokat érintő szakpolitikai koncepciók, intézkedések hatásainakszakmailag megalapozott elemzésére, a bizonyítékalapú közpolitika módszereinekalkalmazására, az elöregedő társadalom demográfiai és közpolitikai kihívásairatudományos igényű válaszok kidolgozására és az ezekkel kapcsolatos tervezési ésirányítási feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaiknak doktori képzésbentörténő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikroés makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait ésjellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését éshazai, a nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs ésmotivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri a közszektor működésének leírását és megértésételősegítő, közgazdaságtani alapú, inter- és transzdiszciplináris elméletek ésfogalmi keretek összefüggéseit.
 • Ismeri a társadalomtudományok alapvető összefüggéseit, amai magyar társadalom szerkezetét, demográfiai helyzetét, a társadalmiváltozásokat leíró elméleteket.
 • Ismeri és érti a hazai, európai és globális társadalmiproblémákat, képes értelmezni azok hatásait.
 • Ismeri és hatékonyan alkalmazza a tudományos munkaértékelésének akadémiai kritériumait.
 • Ismeri a közgazdasági ösztönzők és a demográfiaifolyamatok alakulása (termékenység, halálozás, népességmozgalom,családszerkezet) közötti kapcsolatok elemzéseit, a demográfiai folyamatokközpolitikai befolyásolásának lehetőségeit és korlátait.
 • Ismeri a család döntéshozataláról szóló modelleket ésszámításokat, valamint ezek kritikáját.
 • Ismeri és tudja alkalmazni a családdal, a népesedésifolyamatokkal, a generációkkal, a generációk közötti együttműködésselfoglalkozó tudományok fogalmi kereteit, ismeri a családpolitika kulturális,szociológia, történelmi és politikai dimenzióit, korszerű elméleteit, történetiés jelenkori modelljeit, kölcsönhatásait a humán szakpolitikákkal, azokrendszerének felépítését és a működésüket meghatározó folyamatokat.
 • Tudományos ismeretekkel rendelkezik a családpolitikamegvalósításának hazai és nemzetközi gyakorlatáról, ismeri és érti acsaládpolitikai és az egyéb jóléti, szociálpolitikai intézmény- éseszközrendszert érintő koncepciókat és ezek kritikáit.
 • Birtokában van a szakmai munkában közvetlenül alkalmazhatómódszereknek, különösen a demográfiai és családpolitikai kutatás és elemzés, acsaládpolitikai tervezés és közpolitika-alkotás területén.
 • Ismeri a társadalomkutatásban, a döntés-előkészítésbenalkalmazott statisztika elméletét és módszertanát, az erre vonatkozólegfontosabb nemzetközi szakirodalmat, a bizonyítékalapú közpolitika-alkotáscsaládpolitikában alkalmazható fő módszertani megközelítéseit (ökonometriaielemzés, makroökonómiai modellezés, mikroszimuláció, kísérleti módszerek) éstisztában van a módszerek korlátaival is.

 • Képes elhelyezni a családpolitikával és a kapcsolódó humánszakpolitikákkal kapcsolatos szakterületi ismereteit a tágabb tudományos ésközpolitikai környezetben.
 • Képes alkalmazni a tudományos elemző munka elméleti ésmódszertani eszközeit és írástechnikáit.
 • Képes a családpolitika szakmai feladatainak megoldásasorán önálló elemzésre, értékelésre, azok generációk társadalmi helyzetéregyakorolt hatásának feltárására.
 • Képes a családok gazdasági helyzetével kapcsolatosgazdasági adatok elemzésére és a kapcsolódó közpolitikák értékelésére éstervezésére.
 • Képes alkalmazni a demográfiai megközelítéseket és ademográfia módszertanát az elöregedő társadalom kihívásainak, a moderntársadalmak konfliktusainak elemzésére.
 • Képes a szociálpolitika és a jóléti államok egyéb relevánshumán szakpolitikáinak elemzésére.
 • Eligazodik a társadalmi döntéshozatali mechanizmusokműködési módjában és hatásaiban, továbbá képes értelmezni az érdekütköztetés ésaz érdekérvényesítés családtudományokban jelentőséggel bíró fajtáit ésalkalmazásuk módját.
 • Képes konkrét kutatási projektek összeállítására acsaládpolitikához kapcsolódó társadalmi és demográfiai jelenségekkelkapcsolatban, a helyes kutatási kérdések megfogalmazására, a megfelelő kutatásimódszerek kiválasztására és alkalmazására.
 • Képes beavatkozási folyamatok és szakpolitikai döntésektervezésére, menedzselésére, megvalósítására.
 • Képes a családpolitika területén a hazai és külfölditudományos és egyéb szakmai források feltárására, feldolgozására és szakmaimunkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.

 • A társadalmi problémák, az okok és összefüggések irántianalitikus és kritikai érzék jellemzi.
 • Előtérbe helyezi a bizonyítékalapú, kritikaigondolkodásmódot.
 • Részt vesz a nemzetközi és a hazai tudományos vitákban,nyitott a szakmai együttműködésekre, részt vesz a szakpolitikai diskurzusokban.
 • Mélyíti és fejleszti a családtudományok mintinterdiszciplináris tudományág terén szerzett tudását.
 • Önreflexióra képes és átlátható kutatói etikával dolgozik.

 • Etikai és szakmai felelősséget vállal saját munkájáért, azáltala irányított szervezetért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja,tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését,azokért felelősséget vállal és visel.
 • Szakmai szemléletmódja gondolkodó és elemző. A társadalmiés közpolitikai problémák komplex megfogalmazására és megértésére törekszik.
 • Szakmai döntéseit alátámasztja módszertanilag és etikailagegyaránt megalapozott érveléssel.
 • A hazai és nemzetközi szakmai folyamatok ismeretében képesszakmai állásfoglalás kialakítására és képviseletére.
 • Kritikus reflexióval él a családtudomány, mintinterdiszciplináris tudományág fejlődéséről.
 • Saját szakterületén képes felelősségteljesen megítélnikollégái munkáját.

 • Közgazdaságtani és kutatás-módszertani [mikroökonómia,makroökonómia és ökonometria (statisztika)] társadalomtudományi alapozó ismeretkörök18-30 kredit.
 • Szakspecifikus szakmai ismeretek 66-90 kredit:
 • közgazdasági: közösségi gazdaságtan, költségvetésipolitika, családi döntések és fogyasztói magatartás, az oktatás, aszociálpolitika, az egészségügy, a nyugdíjrendszer gazdaságtana,munkagazdaságtan, fogyasztóvédelmi szabályozás gazdaságtana, esélyegyenlőségikérdések közgazdasági elemzése, viselkedési és kísérleti közgazdaságtan 24-36kredit;
 • közpolitikai: közpolitika folyamata, közpolitika elemzés(haladó), közpolitika elméletek, humán szakpolitikai szolgáltatások igazgatásimódszerei, Európai Unió politikai gazdaságtana, Európai Unió közpolitikái és ahumán szakpolitikák 18-24 kredit;
 • társadalomtudományi: népesedési kérdések, közgazdaságtanés demográfia összefüggései a közpolitika szempontjából, általános és területiszociálpolitika, foglalkoztatás-politika, gyermekvédelem és gyermekjogok,családsegítés, magyar politikai és kormányzati rendszer, politikai gazdaságtanés jóléti rendszerek, szociálpszichológia, családszociológia, nemek közöttiegyenlőség problémáinak közpolitikai, esélyegyenlőségi vonatkozásai 18-24kredit;
 • jogi: családjog, esélyegyenlőséggel kapcsolatosjogalkotás, gyermekjogok, fogyasztóvédelem 6 kredit;
 • szakmai gyakorlat 6 kredit.

Választható specializációs modulok az ágazatiszakpolitikai szakértés (gazdasági, közpolitikai és társadalomtudományiismeretek) területéről vagy a módszertani szakértés (bizonyítékalapúszakpolitika-alkotás módszerei, kutatásmódszertani és társadalomtudományiismeretek) területéről.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilagelismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másikélő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnekmegfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1),komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzéshez szakmai gyakorlat kapcsolódik. A szakmaigyakorlat követelményeit az intézményi tanterv határozza meg.

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás
A képzésért felelős szervezet: Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Brodszky Valentin
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A koronavírus-válság megerősítette, hogy napjainkban az egészségügyi rendszerek, a gyógyszeripar, a biotechnológia, az orvostechnikai és a digitális egészségügyi ipar mennyire dinamikusan változik. A szak felkészíti a hallgatókat arra, hogyan alkalmazkodjanak a gyorsan változó technológiai trendekhez az egészségügyi és biotechnológiai ágazatokban és átfogó ismeretet nyújt az egészségpolitikai és az egészség-gazdaságtani döntések módszertani eszközeiről.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles egészségpolitikai szakértő
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Expert in Health Policy, Planning andFinancing
 • választhatóspecializációk: egészségpolitika tervezés és elemzés, egészség-gazdaságtan

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: a társadalomtudomány képzésiterületről a társadalmi tanulmányok, a szociológia, az orvos- ésegészségtudomány képzési területről az egészségügyi gondozás és prevenció, azápolás és betegellátás, az egészségügyi szervező, a gazdaságtudományok képzésiterületről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdálkodási és menedzsmentalapképzési szakok, továbbá a közszolgálati alapképzési szak.

 

Meghatározottkreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési ésmesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényszerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgálóismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshezszükséges minimális kreditek száma 30 kredit a közgazdasági ismeretek, atársadalompolitika, a statisztika, a politikatudomány, a szociológia, apszichológia, a kommunikáció, a számítástechnika, az epidemiológia, anépegészségügyi medicina, az egészségügyi informatika, az egészségügyiigazgatás területeiről.

 • a szakorientációja: elmélet-orientált: 60-70 százalék
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 12 kredit;
 • intézményenkívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 4 kredit;
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 12 kredit;

A képzés céljaegészségpolitikai szakértő szakemberek képzése, akik az egészségügy területénképesek önálló egészségpolitikai, tervezési és finanszírozási szakértői(elemző, tervező-fejlesztő és programmenedzseri) feladatokat ellátni és ezáltal hozzájárulni a tevékenységük színterét jelentő intézmény, térségi(országos, regionális, kistérségi) rendszer teljesítményének, eredményességénekjavításához. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Alaposan ismeri az egészségügy makro- és mezo-szintű rendszereinek,intézményeinek és szolgáltatásainak elemzéséhez és a tervezéshez szükségesmódszertant.
 • Alaposan ismeri a kormányzat, az önkormányzatok, a magánszektor, a szakmaiés civil szerveződések lehetséges szerepét az egészségpolitikai célokelérésében.
 • Alaposan ismeri a forrásteremtés és az egészségügyi szolgáltatásokfinanszírozása elméleti kérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait.
 • Alaposanismeri az egészségügyi kiadások elemzési módszereit.

 • Képes az egészségügy nemzetközi folyamatainak és a magyar egészségügyregyakorolt hatásuknak az elemzésére.
 • Képes az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére, folyamatainak,lehetséges jövőbeli alternatíváinak társadalmi, gazdasági és nemzetköziösszefüggéseikben történő elemzésére.
 • Képes az egészségügyi ellátás mezo-szintű rendszerei teljesítményének,problémáinak sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, elemzésére,döntési alternatívák kidolgozására, hatástanulmányok készítésére.
 • Képes az egészségügyi finanszírozó és szolgáltató intézményekgazdálkodásának, teljesítményének és működési problémáinak elemzésére, döntésialternatívák kidolgozására, az intézmények stratégiai és rövid távú terveielkészítésében való közreműködésre.
 • Képes mezo- és intézményszintű egészségügyi programok menedzselésében valóközreműködésre.
 • Képes nemzetközi szintű egészség-gazdaságtani ismeretek birtokában aszolgáltatások minőségére, az egészségügyi technológiák, terápiák ésgyógyszerek költséghatékonyságára vonatkozó elemzések megtervezésére és areleváns programok menedzselésére.
 • Képes azelért eredmények szakmai nyilvánosság előtti szakszerű, meggyőző írásbeli ésszóbeli megjelenítésére.

 • Nyitott és fogékony az interdiszciplináris munkacsoportban, szervezetben,nemzetközi együttműködésben való részvételre, ahol törekszik határozottan,konstruktívan, kezdeményezően együttműködni.
 • Törekszik a racionális elemzésre, problémamegoldásra, érvelésre.
 • Nyitott az új jelenségek, új tudományos eredmények iránt.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottjai tudásához, munkájához ésmagatartásához, kötelességének tartja a hibák kijavítását, a munkatársakfejlesztését.
 • Igényli a folyamatos önképzést.
 • Fontosnak tartja gondolatainak, szakmai eredményeinek, javaslatainakközzétételét szakmai fórumokon előadások és szakmai tanulmányok, publikációkformájában is, magyar és idegen nyelven egyaránt.
 • Kész megosztani tudását a nem szakmai közönséggel is.
 • Tiszteli és betartja a szakmai, etikai normákat.
 • Határozottanés elkötelezetten kiáll a globális problémák megoldására irányuló szakmaitörekvések mellett, különösen a fenntarthatóságot veszélyeztető tendenciákkal szembenitudományos és gyakorlati erőfeszítések támogatásával.

 • Az egészségpolitikai tervezés és az egészséggazdaságtan elemzésénekfolyamatában önálló munkát végez.
 • Önálló szakmai álláspontot alakít ki a döntés előkészítése során.
 • Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések ésgyakorlati eljárások során kapott eredmények a választott módszertől isfüggnek.
 • Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásábanés szerepet vállal az irányításukban.
 • Felelős magatartást tanúsít a munkatársak, beosztottak vonatkozásában, éstámogatja az irányított munkatársak szakmai életpályájának kibontakoztatását,valamint egészségük fejlesztését.
 • Társadalmiés közéleti ügyekben kezdeményez.

 • Alaposan ismeri az egészségügyi rendszerek teljesítmény értékelésénekelméleteit.
 • Alaposan ismeri az egészségpolitikai célok elérését szolgálófejlesztéseket, intézményi kapacitásokat, a munkaerő mennyiségét és minőségét,a szolgáltatások kínálatát, keresletét és árát, a szolgáltatások minőségétbefolyásoló eszköztárat, valamint alkalmazásának feltételeit és korlátait.
 • Alaposan ismeri a regionális és kistérségi multiszektorálisegészségpolitika, egészségügyi fejlesztés, stratégiai tervezés elméletikérdéseit, nemzetközi és hazai tapasztalatait.
 • Alaposan ismeri térségi ellátásszervezés elméleti kérdéseit, nemzetközi éshazai tapasztalatait.
 • Alaposan ismeri az egészségügy emberi erőforrásainak térségi és intézményiszintű elemzését és menedzsmentjét.
 • Alaposanismeri az egészségügyi intézményekben megvalósítandó stratégiai tervezésnek ésminőségmenedzsmentnek az elméleteit és módszereit.

 • Képes a gazdasági, társadalmi és demográfiai folyamatokból eredő hatásokelemzésére regionális és kistérségi rendszerek, egészségügyi intézményekszintjén.
 • Képes az egészségügyi rendszerek teljesítményének értékelésére vonatkozómódszerek hiányosságából fakadó problémák megfelelő bemutatására,interpretálására.
 • Képes a lakosság egészségi állapotának javulását, az ellátórendszerhatékonyságát és minőségének javítását, az egyenlőtlenségek csökkentését és afinanszírozhatóság céljainak elérését szolgáló egészségpolitikai eszköztárkritikus értékelésére, és az adott régió, kistérség vagy intézmény sajátoskörülményeire való adaptálására.
 • Képes a kormányzat, önkormányzatok, a magánszektor, a szakmai és civilszerveződések lehetséges szerepének elemzésére, javaslatok megfogalmazására azegészségpolitikai célok elérésében.
 • Képes az egészségügyi szolgáltatások finanszírozási módszereialkalmazásának elemzésére, a finanszírozási adatbázison alapuló elemzésekkészítésére.
 • Képes egy adott régió, kistérség, intézményfinanszírozási helyzeténekelemzésére, javaslatok megfogalmazására.
 • Képes térségi, regionális, és kistérségi stratégiai tervek és cselekvésiprogramok elkészítésére.
 • Képes az ellátásszervezést szolgáló programok elemzésére, tervezésére ésmenedzselésére.
 • Képes az egészségügyi intézmények stratégiai tervezéséhez, az orvos-szakmaiés a gazdasági érdekek összeegyeztetéséhez szükséges ismeretek és szemléletalkalmazására.
 • Képesnemzetközi kooperációk tervezésére és elemzésére az egészségügy országos,regionális, kistérségi és intézményi szintjén.

 • Alaposan ismeri a bizonyítékokon alapuló orvoslás alapelveit.
 • Alaposan ismeri az egészségnyereség mérésének módszereit.
 • Alaposan ismeri a gazdasági elemzések nemzetközi gyakorlatban alkalmazottmódszereit.
 • Alaposan ismeri a gazdasági elemzésekben alkalmazott modellezésalaptípusait és módszertanát.
 • Alaposan ismeri az egészségügyi technológia értékelés elméletét ésmódszertanát.
 • Alaposanismeri az egészségügyi technológiák fejlesztési döntéseinek, árképzésének,finanszírozásának és marketingjének módszertanát.

 • Képes az életminőség mérési módszereinek alkalmazására.
 • Képes teljes körű gazdasági elemzés megtervezésére és kivitelezésére.
 • Képes az egészségügyi technológiák költséghatékonyságára vonatkozószakirodalom kritikus értékelésére.
 • Képes egészség-gazdaságtani modellezési módszerek alkalmazására.
 • Képes az egészségügyi technológiák értékelésére.
 • Képes az egészségügyi technológiák és szolgáltatások árképzési,finanszírozási és marketing módszereinek a minőségre, a hozzáférésre és ahatékonyságra gyakorolt lehetséges hatásainak elemzésére.
 • Képes azegészségügyi technológiák támogatási rendszerének gazdasági éstársadalompolitikai szempontok alapján történő elemzésére.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

Egészségpolitikaiszakmai ismeretek 56-66 kredit, amelyből:

 • epidemiológia és biostatisztika (8-12 kredit),
 • egészségpolitika és népegészségügy (8-16 kredit),
 • egészségügyi informatika (2-4 kredit),
 • egészségügyi jog és etika (3-6 kredit),
 • egészségügyi rendszerek és finanszírozásuk (6-12 kredit),
 • közgazdaságtani alapismeretek (6-12 kredit),
 • egészség-gazdaságtan (4-8 kredit),
 • népegészségügyistratégiák, projektek és elemzések (4-8 kredit).

A választható,sajátos kompetenciákat eredményező specializációk, témakörei és kreditarányuk

A választhatóspecializáció kreditaránya további 28-36 kredit:

egészségpolitika tervezés és elemzés:

 • térségi fejlesztés és ellátásszervezés az egészségügyben (4-8 kredit),
 • egészségügyi menedzsment (6-12 kredit),
 • minőségmenedzsment (4-8 kredit),
 • stratégiai tervezés és menedzsment (7-9 kredit),
 • szociális munka és egészségügy (3-6 kredit), közigazgatási ismeretek (3-6kredit);

egészség-gazdaságtan:

 • egészség-gazdaságtani elemzések módszertana (8-12 kredit),
 • egészségnyereség mérése (4-6 kredit),
 • egészségügyi technológiák finanszírozása, marketingje (8-12 kredit),
 • egészségügyi technológiák értékelése (4-6 kredit).

A mesterfokozat megszerzéséhez az EurópaiUnió valamelyik hivatalos nyelvéből egy államilag elismert középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagyoklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat a harmadikfélév szorgalmi időszakában végzett, legalább 120 órás gyakorlat. A szakmaigyakorlat színterei lehetnek: egészségügyi szolgáltató intézmények (elsősorbankórházak), Országos Egészségbiztosítási Pénztár, KormányhivatalokNépegészségügyi Szakigazgatási Szervei, Emberi Erőforrások Minisztériuma,önkéntes egészségpénztárak, kutatóintézetek, egészségügyi technológiaértékeléssel foglalkozó szervezetek, egészségügyi technológiák fejlesztői ésbeszállítói.

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 314/0311
Ellátásilánc-menedzsment (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Nagy Judit
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos, Duális
A szakról röviden

A szakon a hallgatók megismerkednek a beszerzéssel, a termelés és a lean működés sajátosságaival, az ellátásilánc menedzsmenttel, a logisztikai szolgáltatásokkal. A képzés gyakorlatorientált és kis létszámú. A programot azoknak ajánljuk, akik szeretnek rendszerekben, folyamatokban gondolkodni, nem okoz nekik gondot a matematika.
Hazai és nemzetközi nagyvállalatoknál, kkv-nál folyamatfejlesztő, logisztikai vezető, beszerző, supply chain planner, készletgazdálkodási vezető, kereslet tervező.
 • Erős pénzügyi orientáció és képességfejlesztés
 • A szak kis létszámú, amely lehetővé teszi az odafigyelést az egyéni képességek fejlesztésére
 • Az ellátási lánc folyamatokat tágan értelmezzük: a beszerzéstől a termelésen át, a disztribúciós logisztikáig átfogjuk a teljes értékteremtő folyamatot
 • Lehetőség van valós vállalati projekteken dolgozni, vállalatlátogatáson megismerni az elméletben is tárgyalt problémákat
 • A szak hallgatói részt vehetnek a CEMS Master in International Management és a Passaui Egyetem kettősdiploma programjában
 • Az Eduniversal Best Masters Ranking 2019-es felmérése szerint szakunk a világ 72. legjobb képzése az ellátásilánc területen
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad. Amennyiben a Ellátásilánc-menedzsment mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szakrészletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek.

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Ellátásilánc-menedzsment

Kétszeri Dávid, GS1 Magyarország, CEO

Somogyi Attila, Jungheinrich Magyarország, értékesítési vezető

Pudleiner Rezső, TE Connectivity, Lean, SixSigma and Digital Manufacturing Department Leader

Gazdaságinformatikus
A képzésért felelős szervezet: Informatikai Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Szabó Zoltán
Képzési terület: Informatika
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Esti
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden 

A szak vezetési és módszertani szakmai ismereteket nyújt, elsődlegesen az üzleti problémák informatikai eszközökkel való megoldása terén. Például informatikai tervezés és irányítás, IT audit, modellezés, adatelemzés és üzleti intelligencia, IT projektek vezetése.

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve:MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles gazdaságinformatikus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: BusinessInformatics Engineer

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agazdaságinformatikus alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditekteljesítésével elsősorban számításba vehető: a mérnökinformatikus, aprogramtervező informatikus és az üzemmérnök-informatikus alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditekteljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerintiszakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretekösszevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottságaelfogad.

A megadott oklevéllel rendelkezők esetén – azüzemmérnök-informatikus alapképzési oklevéllel rendelkezők kivételével – amesterképzési képzési ciklusba való belépéshez szükséges minimális kreditekszáma 70 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományos ismeretek (analízis, valószínűségszámítás,statisztika, operációkutatás, matematika, számítástudomány) területéről 10kredit;
 • gazdasági és humán ismeretek [közgazdaságtani,vállalatgazdaságtani, gazdaságtudományi, pénzügyi, jogi ismeretek, európaiuniós ismeretek, menedzsment, vezetéselméleti (döntéselmélet, módszertan)ismeretek] területéről 20 kredit;
 • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, operációsrendszerek, számítógép-hálózatok, programozáselmélet, programnyelvek,programtervezés, adatbázis-kezelés, IR-architektúrák, -fejlesztés,-menedzselés, minőségbiztosítás, integrált fejlesztőeszközök, fejlesztésitámogatások, informatikai audit, integrált vállalatirányítási rendszerek,speciális alkalmazások) területéről 40 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató azalapképzési tanulmányaiból a felsorolt területeken legalább 40 kredittelrendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézménytanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Az üzemmérnök-informatikus alapképzési szakról a mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • természettudományos alapismeretek (analízis, statisztika, operációkutatás) 10 kredit, gazdasági és humán ismeretek (közgazdaságtan, pénzügyi ismeretek, számvitel, kontrolling) 20 kredit;
 • informatikai ismeretek (számítógép-architektúrák, adatbázisok, üzleti intelligencia, vállalatirányítási rendszerek, minőségbiztosítás, informatikai audit, rendszerfejlesztés) 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben a 60 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 6 kredit

A képzés célja gazdaságinformatikusok képzése, akik képeseka komplex üzleti folyamatokat megérteni, problémákat feltárni és megoldásialternatívákat kidolgozni. Alkalmasak az értékteremtő folyamatokat támogatóinformatikai rendszerekkel szemben támasztott igények felismerésére,fejlesztésre és a kész alkalmazások menedzselésére, valamintkutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására. Felkészültektanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Az angol nyelvtudása eléri a képzéshez, az angol nyelvűszakirodalom megismeréséhez, a szakszöveg megértéshez, feldolgozásához, és aszakképzettséggel ellátható szakmai feladatokhoz elvégzéséhez szükséges,valamint a folyamatos szakmai önképzéshez szükséges szintet.
 • Ismeri és érti a vállalat tevékenységi rendszerét, azértéklánc, az ellátási lánc fogalmait, a folyamatszemléletű vállalati vezetésalapelveit, a vállalati stratégiaalkotás folyamatát.
 • Ismeri és érti a vállalati funkciók közötti kapcsolatokat,beleértve a marketing, a pénzügyi és számviteli, emberi erőforrás menedzsment,innováció menedzsment valamint az értékteremtő folyamatok menedzsmentjévelkapcsolatos főbb fogalmakat és eljárásokat.
 • Rendelkezik az információrendszerekkel kapcsolatos részletesismeretekkel, érti az architektúra fejlesztési elveket és módszereket.
 • Ismeri az üzleti, információ és az adatarchitektúra elveités kidolgozásának módszereit, az implementáció főbb összefüggéseit és aváltozásmenedzsmenttel kapcsolatos teendőkkel is tisztában van.
 • Érti az információ és az üzleti architektúra közöttikapcsolatokat, valamint az üzleti igényeket le is tudja képezni az informatikaikövetelményekre.
 • Ismeri az információ architektúra különböző rétegeinek(tranzakció-feldolgozás, operatív működés támogatása, döntéstámogatás,csoportmunka, munkafolyamat) alapvető jellemzőit és a közöttük levőösszefüggéseket.
 • Részletes ismeretekkel rendelkezik az információmenedzsmentvalamennyi területéről, beleértve az informatikai stratégia,folyamatmenedzsment, rendszerfejlesztés, tudásmenedzsment, ITszolgáltatásmenedzsment, projektmenedzsment, kockázatmenedzsment,teljesítménymenedzsment, informatikai vagyonnal való gazdálkodás, informatikaibiztonság és IT audit fogalmi rendszerét és összefüggéseit.
 • Átfogó ismeretekkel rendelkezik az információs társadalomszabályozási kérdéseiről, problémáiról, beleértve az egyes területek (média,telekommunikáció, gazdaságtan) értelmezését és az informatikai jogivonatkozásokat is.
 • Ismeri informatikai szakterületeinek globális trendjeit, tudományterületihatárait, az informatikai és társadalmi innovációban betöltött szerepet és azezekből adódó új követelményeket.
 • Ismeri az alkalmazási területekhez kötődő problémák és ezekmegoldását célzó feladatok megoldási módszereit, eljárásait, és az alkalmazásikorlátokat.
 • Ismeri és érti a többváltozós statisztika és aszámítástudomány fogalmait és összefüggéseit, alkalmazási lehetőségeit éskorlátait.

 • Megtervezi és irányítja valós üzleti, szervezeti problémákmegoldását szolgáló informatikai alkalmazások fejlesztését, módszereket.
 • Képes üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, avégrehajtást segítő szoftveralkalmazások feltárására, az üzleti-szervezetiigényeknek való megfeleltetésre.
 • Képes rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására,fejlesztőeszközök (üzleti modellezés, illetve számítógéppel támogatottfejlesztés eszközei) használatára, használatával készülő fejlesztésekalkalmazások kivitelezésének irányítására.
 • Képes adatbázisok tervezésével, létrehozásával ésmenedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására.
 • Képes a gazdasági alkalmazások adaptációjára, azIT-alkalmazások bevezetéséhez szükséges szervezeti változtatásokkezdeményezésére, a bevezetési kockázatok felmérésére és kiküszöbölésükhözszükséges intézkedések megtervezésére, a végrehajtásban az együttműködésére.
 • Képes a szervezet informatikai egységének menedzselésére,informatikai feladatokat külső szolgáltatóhoz (outsourcing) szükség szerintkihelyez.
 • Képes a működtetési kockázatok kezelésére megismertmódszerek alkalmazására.
 • Képes fejlesztési projektek tervezésére és irányítására, ésinformatikai feladatok megoldásaiban különböző szervezeti és szervezésimegoldások feltárására.

Az informatikai auditorral együttműködve képes biztosítaniaz eljárásokhoz szükséges feltételeket és kontrollokat.

Képes az informatikai alkalmazásokban rejlő üzletilehetőségek feltárására, kommunikálására.

 • Figyelemmel kíséri az informatikai és vállalati(közigazgatási, közszolgálati) területtel kapcsolatos szakmai, technológiaifejlődést.
 • Kritikai nézőpontot, új látásmódot, megoldásokat,módszertanokat alkalmaz szakterületén, tudományterületén.
 • Kutatást, fejlesztés tervezése, vezetése során a szükségesinnovációkhoz tudományos érveket használ.
 • Fontosnak tartja, hogy közvetítse a szakmai eredményeket azinformatikai és az alkalmazási területe egyéb képviselői között.
 • Elfogadja és fejleszti a munka- és szervezeti kultúrát,következetesen érvényesíti az informatikai biztonsággal összefüggő szakmaetikaielveket.
 • Elkötelezett a minőségi követelmények betartására ésbetartatására.
 • Tiszteletben tartja az övétől eltérő véleményeket, törekszika szakmai érveken alapuló meggyőzésre.
 • Fontosnak tartja a környezettudatos magatartás közvetítésétés megvalósítását.
 • Tevékenyen részt vesz, irányítási feladatok lát elprojektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban,projektmenedzsment tudását és képességeit folyamatosan fejleszti,kezdeményezéseiben, döntéseiben a siker közös értékét tartja szem előtt.

 • Önálló informatikai munkakörben, a célnak megfelelően, demaga által megszabott módon végzi feladatait, a szakmai kérdésekvégiggondolását, kidolgozását.
 • Felelősséget érez a határidők betartására és betartatására.
 • Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt dolgozó,illetve a vele együtt (egy projektben) tevékenykedő munkatársai munkájáért.
 • Fejlesztési-üzemeltetési felelősséggel működéskritikusinformatikai rendszereket irányít.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek,amelyekből a szak felépül:

 • természettudományi és gazdasági ismeretek (számítástudomány,operációkutatás, többváltozós statisztika, menedzsment kontroll, stratégia,vezetői számvitel) 18-30 kredit;
 • gazdaságinformatikai szakmai ismeretek (szoftverengineering, hálózati technológiák, biztonság, rendszerfejlesztés,adatbányászat, adattárház, vállalati architektúra, informatikai stratégia,folyamatmenedzsment) 20-25 kredit.

A választható specializációkat is figyelembe véve azinformatika szakma igényeinek megfelelő szakterületeken szerezhető speciálisismeret. A képző intézmény által ajánlott specializáció kreditértéke további25-50 kredit.

A mesterfokozat megszerzéséhez bármely olyan élő idegennyelvből, amelyen az adott szakmának tudományos szakirodalma van, államilagelismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékűérettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább hathétig tartó, 240 igazolt munkaórát tartalmazó gyakorlat, amelyet afelsőoktatási intézmény tanterve határoz meg.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 481/0613

Kommunikáció- és médiatudomány
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Benczes Réka
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak a legkorszerűbb ismereteket nyújtja a társadalom kommunikációs működéséről, a kommunikáció és média intézményeiről, így felkészíti a diákokat ezek irányítására. A program az itthon és a régióban egyedül a Corvinuson működő kommunikációs doktori képzés előszobája, a végzettek számára a kutatói életpálya is nyitva áll.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség:okleveleskommunikáció- és médiaszakértő
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Communications and Media StudiesExpert

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: kommunikáció- ésmédiatudomány alapképzési szak, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. éviLXXX. törvény szerinti főiskolai szintű kommunikáció alapképzési szak

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorbanszámításba vehető: a bölcsészettudomány, a gazdaságtudományok, a jogi, azinformatika, a művészet, a művészetközvetítés és a társadalomtudomány képzésiterületek alapképzési szakjai

 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetőkfigyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve afelsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatásiintézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Oklevéllel rendelkezők eseténa mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépésheza korábbi tanulmányok szerint szükséges minimális kreditek száma legalább 30kredit: a hálózati kommunikáció, a gazdálkodás és menedzsment, a HR, akulturális antropológia, a kultúratudomány, a kommunikáció, a marketing, amédiaelmélet, a médiakultúra, a médiaműveltség, a munkapszichológia, azinterkulturális alapismeretek, a művészet és művészetközvetítés, anyelvtudomány, a nemzetközi kommunikáció, a speciális médiaismeretek, aszociológia, a szociálpszichológia és a PR területeiről

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 2kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6kredit.

A képzés célja a munkaerőpiac újés folyamatosan változó kihívásaira jól reagáló kommunikáció- és médiaszakértőszakemberek képzése, akik magabiztos ismeretekkel és tudással rendelkeznek atársadalmat működtető alrendszerek kommunikációs és mediálismeghatározottságára vonatkozóan. Ismerik és működtetni tudják a kommunikáció ésmédia különböző intézményeit, illetve felkészültek ezen intézmények elemzőértékelésére is, valamint kutatási programokba való bekapcsolódásra.Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

 • Magas szinten ismeri a legfontosabb társadalomtudományi összefüggéseket.
 • Ismeretei kiterjednek a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére,a rokon szakterületekhez való kapcsolatok meg- és felismerésére, a tágabbrendszer adta lehetőségek és a hatásrendszerre vonatkozó kontextusokhasználatára.
 • Elmélyült és értő ismeretei vannak a kommunikáció- és médiatudomány mindenfontos területéről, a társadalmi kommunikáció színtereiről, az itt működőintézményekről és ezek működési mechanizmusairól, folyamatairól, ismeri az errea területre vonatkozó történeti vonatkozásokat.
 • Ismeri és átlátja azokat a hazai, európai és globális társadalmi éskulturális jelenségeket és problémákat, amelyek meghatározó szerepet játszottakés játszanak a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáinakkialakításában.
 • Ismeri a kommunikációs és mediális rendszerek különböző területeinekproblémáit és összefüggéseit, többek között a média és populáris kultúraösszefüggéseit, a globális médiapiac működési elveit, a kulturális csereglobális szabályait.
 • Ismeri a kommunikáció és kultúra összefüggéseit, e kapcsolat különbözőszintű megnyilvánulásait és ezek következményeit a társadalmi kommunikációösszefüggésrendszerében.
 • Megfelelő és elegendő ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon atársadalmi döntéshozatal különböző mechanizmusaiban.
 • Érti és átlátja a társadalmi érdekérvényesítés csatornáit, azérdekütköztetés fórumait és a döntések befolyásolásának legális és etikusmódszereit.
 • Saját szakmai ismeretei alapján felismeri e terület kommunikációs ésinformációs sajátosságait.
 • Ismeri az Európai Unió által definiált kulturális tér sajátosságait, és azebből eredő következményeket.
 • Ismeri az állami szabályozás működését, jogi hátterét, intézményrendszerétés eszközeit.
 • Birtokában van a szakterületén alkalmazható és alkalmazandó módszertaniismereteknek, érti a legújabb módszertani fejlesztések lényegét, átlátja ezekfejlődési tendenciáit.

 • Rendelkezik az új látásmód képességével, képes a szociokulturáliskörnyezetet interdiszciplináris szemlélettel megközelíteni, és képes arra, hogya szakterületre jellemző megismerési felkészültségeket szakszerűen alkalmazza.
 • Képes szakterülete ismereteit alkalmazni a problémák és konfliktusokfelismerésére, és hatékonyan közre is tud működni ezek megoldási javaslatainakkidolgozásában és megoldásában.
 • Szakmai feladatainak megoldásában képes önálló elemzésre, értékelésre, éskövetkeztetések és magyarázatok szintetizálására.
 • Képes a hazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására,feldolgozására, és szakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlatialkalmazására.
 • Képes szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájúösszefoglalókat, elemzéseket és az elemzéseket magába foglaló tanulmányokat,szöveges összegzéseket készíteni.
 • Képes az információk kritikus elemzéséhez és feldolgozásához kellőenmegalapozott technikák széles skálájának alkalmazására.
 • Képes hiányosan rendelkezésre álló adatok esetében is helytálló és korrektvéleményt vagy bírálatot megfogalmazni, döntést hozni, és az ebből adódókövetkeztéseket szakmai és nem szakmai közönség számára érthetően kommunikálni.
 • Képes a szervezeten belüli munkafolyamatokat a felkészültségének megfelelőszinten irányítani, eredményesen együttműködni az intézményen belüli és kívülipartnerekkel, megfelelő szakmai gyakorlat után vezetői munkakört betölteni.
 • Képes az intézménye, illetve szakmai szervezete számára befogadható ésvégrehajtható projektek felkutatására, a pályázati és végrehajtási munkairányítására, és a folyamatot koordináló eredményes együttműködésre apartnerekkel.
 • Képes a gyorsan változó munkahelyi és szervezeti körülményekhezalkalmazkodni.
 • Képes a változások kezelésére vonatkozó adaptáció koncepciójánakkidolgozására, ennek munkatársaival és egyéb partnereivel való megvitatására éselfogadtatására.
 • Képes önálló szakmai koncepciók kidolgozására és ezek kivitelezésére.
 • A szakon megszerzett tudás birtokában képes a társadalomtudományi és ezenbelül a kommunikáció- és médiatudományi tudásával kapcsolatos szakmaireflexióra, és szakmai tudásának folyamatos fejlesztésére.
 • Képes szakmai tudásának birtokában az eredményes és hatékony értelmiségimunkára.
 • Képes minimálisan egy idegen nyelven (javasoltan angolul) is szakmájagyakorlására, a szakmai szókincs használatára, idegen nyelvű szakszöveg helyesértelmezésére, ennek érdekében pedig idegen nyelvi kommunikációs képességefolyamatos fejlesztésére.
 • Képes azélethosszig tartó tanulás folyamatában való részvételre.

 • Nyitott atársadalmi változások dinamikus és értékalapú befogadására, fogékony azelőítéletek ellen küzdő szemléleti alapok adaptálására.
 • Elfogadja,hogy a kulturális jelenségek történetileg és társadalmilag meghatározottak ésváltozóak.
 • Elfogadja amagyar és az európai identitás vallási és társadalmi, történeti és jelenkorisokszínűségét és felvállalja ezen értékek képviseletét.
 • Igénye vanaz Európán kívüli kultúrák megismerésére, nyitottan és elfogadóan viszonyul ekultúrák felé.
 • Elfogadja éskövetkezetesen vállalja a társadalomtudományi gondolkodás sokszínűségét, éshitelesen képviseli szűkebb és tágabb környezetében ennek szemléleti alapjait,
 • Nő szakmaiidentitásának tudatossága, megalapozottságának mértéke, megszilárdulhivatástudata.
 • Kritikusanviszonyul azokhoz a megközelítésekhez, amelyek korlátozni kívánják atársadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségét tudományos, gyakorlati, jogivagy politikai kommunikációs színtereken.
 • Érzékeny ésnyitott a legsúlyosabb társadalmi problémákra, szemléletét áthatja azelesettekkel és a kiszolgáltatokkal szembeni szakmai és emberi szolidaritás.
 • Elkötelezetta társadalmi egyenlőség, az élet minden területén érvényes demokratikusértékek, a jogállamiság és az európai értékközösség mellett és véleményét amegfelelő formában meg is tudja fogalmazni.
 • Nyitott aszakmai innováció minden formája iránt, befogadó, de nem gondolkodás nélkülelfogadó az elméleti, gyakorlati és módszertani újításokkal szemben.
 • Bízik sajáttudásában és képességeiben, elkötelezett a szakmai elképzelések iránt.
 • Nyitott akritikus önértékelésre, a szakmai továbbképzés különböző formáira, azértelmiségi világlátás önfejlesztő módszereire és törekszik önmagafejlesztésére e területeken.
 • Határozottanés elkötelezetten kiáll a globális problémák megoldására irányuló szakmaitörekvések mellett, különösen a fenntarthatóságot veszélyeztető tendenciákkalszembeni tudományos és gyakorlati erőfeszítések támogatásával.
 • Nyitott ésbefogadó a társadalomtudományokban most formálódó minőségbiztosításitörekvésekkel szemben, elkötelezetten törekszik ezek saját szervezetben történőalkalmazására és működtetésére.
 • Nyitott ésegyüttműködésre kész a nemzetközi szakmai kapcsolatok ápolására, kezdeményezőezek létrehozásával és működtetésével kapcsolatban.
 • Nyitott éselfogadó azokkal a felkérésekkel kapcsolatban, amelyek tudásának, ismereteinek,szakmai tapasztalatainak megosztására irányulnak.

 • Akommunikáció- és médiatudomány szakmai közegeiben önálló és kezdeményezőszerepet vállal az általa elfogadott társadalomfelfogás érvényesítésében.
 • Sajátszakmai közegében olyan történetileg és politikailag koherens egyéniálláspontot alakít ki, amely segíti önmaga és környezete fejlődését, tudatosodását.
 • A szervezetistruktúrában elfoglalt helyének megfelelő önállósággal és felelősséggelszervezi munkáját és az irányítása alatt dolgozó munkatársak tevékenységét,felelősséggel vállal fel és működtet egyenrangú partneri viszonyokat.
 • Önállóan ésfelelősségteljesen vesz részt saját intézménye és szervezete egységeineklétrehozásában és irányításában.
 • Felelősségteljesenépíti fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársakszakmai életpályájának kibontakoztatását.
 • Szakmai éstársadalmi fórumokon szuverén szereplőként jeleníti meg nézeteit, felelősenképviseli szakmáját, szervezetét, és szakmai csoportját, elkötelezettenszolgálja és képviseli szakmája érdekeit.
 • Önálló,konstruktív és asszertív az intézményen belüli és kívüli együttműködésiformákban.
 • Mindenszervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon veti latba tudását ésbefolyását a minőségi munkavégzés és annak elismertetése mellett.
 • Öntudatosan és felelősen áll ki minden kooperációs formában atársadalom, szűkebb szakmai területe és munkahelye jogi, etikai és szakmainormáinak következetes végrehajtása és védelme érdekében.  
 • Felelősségetvállal választott szakterülete szakmai és etikai normáinak betartására.
 • Felelősségetvállal az általa előállított anyanyelvű és idegen-nyelvű szakmai szövegeiért,tudatában van azok lehetséges következményeinek.
 • Tudatosanképviseli azon módszereket, amelyekkel saját szakmájában dolgozik, és elfogadjamás tudományágak eltérő módszertani sajátosságait.
 • Haszükséges, saját felelősségi körén belül felelősséget vállal egyének éscsoportok szakmai fejlődéséért.
 • Önálló ésfelelős szerepeket vállal hazai és nemzetközi szakmai szervezetek alapításában,működtetésében, érdekérvényesítő fórumok munkájában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • akommunikáció- és médiatudomány társadalomtudományi beágyazottsága [akommunikáció és média társadalomtudományi vizsgálata, a kommunikáció és médiainterdiszciplináris megközelítése; a kommunikáció és média szabályozásánakelméletei (például jogi, etikai, gazdasági, politikai, kulturális)] 15-20kredit;
 • akommunikáció- és médiakutatás szakmai ismeretei, problématerületei (a közvetlenemberi kommunikáció elméletei, a társadalmi kommunikáció elméletei, kultúra éskommunikáció, szervezeti és intézményi kommunikáció, kommunikációskutatás-módszertani ismeretek, kommunikációs technológiák, szakmai gyakorlatiismeretek) 74-79 kredit.
A képző intézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhezalkalmas, a személyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshezkapcsolódóan sajátos kompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret.A választható ismeretek kreditértéke a kommunikáció- és médiakutatás szakmaiismeretei, problématerületei stúdiumokon belül 30-40 kredit.   

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilagelismert felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy, az alapfokozatmegszerzéséhez szükséges nyelvtől eltérő további nyelvből államilag elismertközépfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.   

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározottgyakorlat.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 321/0321

Közgazdálkodás és közpolitika
A képzésért felelős szervezet: Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Szakfelelős oktató: Bartha Attila
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali, Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szakon az átfogóbb ismeretek mellett a hallgatók specializált tudást szerezhetnek a közszféra és a civil/nonprofit szféra szervezeteinek menedzsmentje, a kormányzati és európai uniós szakpolitikák hatásainak közgazdaságtani eszközökkel történő elemzése és értékelése.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles közgazdász közgazdálkodás és közpolitika szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Public Policy andManagement

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazott közgazdaságtanalapképzési szak.

Meghatározottkreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a gazdaságtudományokképzési területről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, anemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a társadalomtudomány képzésiterületről a nemzetközi tanulmányok, a politikatudomány, a szociális munka, aszociológia, a jogi képzési területről a munkaügyi és társadalombiztosításiigazgatási, az államtudományok képzési területről az igazgatásszervező, anemzetközi igazgatási, a közigazgatás-szervező, az orvos- és egészségtudományképzési területről az egészségügyi szervező alapképzési szak.

 

Meghatározottkreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési ésmesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényszerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgálóismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükségesminimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • módszertani,gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek területről 40 kredit;
 • szakspecifikusismeretek (közszolgálati intézmények, kormányzati szintek gazdálkodása,irányítása, közpolitikai, szakpolitikai ismeretek, közjogi, társadalompolitikaiismeretek) területéről 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvételfeltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsoroltterületeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés célja közgazdászokképzése, akik az elsajátított közgazdaság-tudományi, társadalomtudományi,vezetéstudományi, jogi, módszertani és szakirányú elméleti és gyakorlatiismereteik birtokában képesek a közszektor állami és nem állami intézményeiben,nonprofit szervezeteiben, a központi és a helyi kormányzatokban, az ágazatiközpolitikákat kezdeményező, alakító és megvalósító hazai és nemzetközi(európai unió) szervezetekben és szerveződésekben a közpolitikai,közgazdálkodási és közigazgatási problémák szakmailag megalapozott szemléletikeretekben történő elemzésére, tervezési, koordinációs és irányítási feladatokellátására, a közcélú projektek bármely munkafázisában érdemi részvételre.Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak atevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, azinformációgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényesmatematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azokkorlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetésiszabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a közszektor működésének leírását és megértését elősegítő,közgazdaságtani alapú, inter- és transzdiszciplináris elméletek és fogalmikeretek összefüggéseit.
 • Ismeri a közszektor gazdaságtanának fogalmait és azok összefüggéseit, aközpolitika alakításának és megvalósításának elveit és gyakorlatát, azalkotmányos társadalmi értékek és normák érvényre juttatásának (a közjótelőmozdító közpolitikának) konfliktusos természetét.
 • Ismeri a többszintű kormányzás fontosabb szintjein (helyi-területi,nemzetállami, európai uniós) megvalósuló kormányzás intézményrendszerét,működését és közpolitikáit.
 • Tisztában van közcélú szervezetek szervezésére, működtetésére, irányításravonatkozó elvekkel és módszerekkel
 • Ismeri a gazdasági, szervezeti, politikai és az emberi erőforrásokfelhasználásának elveit és gyakorlati módszereit.
 • Ismeri a költségvetési gazdálkodás és közintézményi menedzsment fogalmaités azok összefüggéseit. Ismeri a gazdálkodásra ható tényezőket és e tényezőkbefolyásolására használatos módszereket.
 • Ismeri a komplex társadalmi-közpolitikai problémák és megoldásialternatíváik elemzéséhez alkalmazható módszertani eszköztár (különösen asokváltozós statisztikai elemzések, döntésorientált elemzési technikák,összehasonlító esettanulmány) fontosabb elemeit.
 • Tisztábanvan tudásának korlátaival, az élethosszig tartó folyamatos tanulásszükségességével.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására,komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntésekmeghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezetikultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes ésnagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkció ellátására, összetett gazdálkodásifolyamatok tervezésére, irányítására, erőforrásokkal történő gazdálkodásra.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes magyar és idegen nyelven közgazdálkodási és közpolitikai elméleti ésténybeli források feltárására, szakterületének, a szakterület szerint relevánskapcsolódó tudományoknak a szakmai közleményeinek követésére.
 • Képes komplex társadalmi, közpolitikai problémák elemzésére, azokmegoldására irányuló stratégiák kialakítására, a végrehajtás megtervezésére,döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számára szakmai tanácsadásra.
 • Képes a közgazdálkodási és közpolitikai elemzési, döntés-előkészítési munkasorán komplex statisztikai elemzési, modellezési, összehasonlító intézményielemzési, valamint esettanulmány alapú eljárások sikeres alkalmazására.
 • Képes a hazai és az európai uniós fejlesztési politikák megvalósításábanvaló közreműködésre, a közcélú szervezetek munkafolyamatainak elemzésére,tervezésére és irányítására.
 • Képes a társadalmi értékek érvényre jutásának és az értékátváltásoknakföltárására, explicit bemutatására, továbbá az ellentétes érintettségből fakadókonfliktusos helyzetek megértésére és kreatív kezelésére.
 • Képes a szakterületi, pénzügyi, menedzsment, kutatás-módszertani,információtechnikai ismeretek összetett módon a gyakorlatban valóalkalmazására.
 • Képes aközgazdasági, jogi, politikatudományi, szociológiai ismeretanyagát valóságosközpolitikai problémák és megoldások (javaslatok) elemzésében hasznosítani.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához ésmagatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémákkezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során,munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti éseurópai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársaités beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Elkötelezett a közjó felismerése és előmozdítása iránt.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához ésmagatartásához.
 • Kötelességének tartja a hibák kijavítását, munkatársai fejlesztését.
 • Tudatosan keresi a megoldandó közgazdálkodási és közpolitikai problémákat,innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémák kezelésében.
 • Nyitott ésbefogadó a közgazdálkodási és közpolitikai elmélet és gyakorlat új eredményei,a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásai iránt.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenis önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés előkészítő, tanácsadóifeladatokat.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai ésáltalános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Önálló szakmai nézetei alapján, szervezetpolitikai, stratégiai, irányításiszempontból jelentős területeken önállóan lát el gazdasági elemző,döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában, csoportokés munkatársak együttműködésében szervezeten belül és szervezetek közöttegyaránt.
 • A szakmai kérdések megfogalmazásakor a gazdasági és gazdaságon kívülikövetkezmények önálló és felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.Felelősséget vállal és visel tevékenységének más szakterületeket érintőkövetkezményeiért.
 • Önállóan készített szakmai összefoglalóinak, előadásainak, publikációinakszakmai tartalmáért és szaknyelvi korrektségéért felelősséget vállal.
 • Társadalmiés közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak,beosztottak vonatkozásában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságtan40-60 kredit;
 • közigazgatás-tudomány,közpolitika-tudomány és közpolitika-elemzés 20-30 kredit;
 • szervezés-és vezetéstudomány 10-15 kredit;
 • politikatudomány10-15 kredit;
 • jogtudomány10-15 kredit.

Aválasztható specializációkat is figyelembe véve a közpolitika-elemzés és-értékelés, a közszervezetek vezetési és szervezési feladatai, az ágazatiszakpolitikai szakértés szakterületein szerezhető speciális ismeret. A képzőintézmény által ajánlott specializáció kredit aránya a képzés egészén belül15-25 kredit. 

A diplomamegszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, legalább középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2),komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagyállamilag elismert felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagyezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Feltöltés alatt

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 314/0311

Közgazdasági elemző
A képzésért felelős szervezet: Közgazdaságtani Intézet
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

Végzett hallgatóink a felsőfokú oktatásban, az államigazgatásban, a Magyar Nemzeti Bankban, multinacionális cégeknél, nagybankoknál, kutatóintézetekben helyezkedhetnek el, ahol szükséges az alapos módszertani és közgazdasági elméleti tudás, a közgazdasági modellezési képesség. A képzést a Magyar Nemzeti Bank szakmailag és pénzügyileg kiemelten támogatja.
Képzéssel foglalkozó adminisztratív ügyekért felelős munkatárs: Deák Ákos (akos.deak@uni-corvinus.hu; +36 1 482 5401)

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles közgazdasági elemző
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economic Analyst

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: az alkalmazottközgazdaságtan, a gazdaság- és- pénzügy-matematikai elemzés alapképzési szak.

 

Azoklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépésminimális feltételei pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításbavehető: a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, agazdálkodás és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a nemzetközigazdálkodás, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzletiszakoktató, az informatikai képzési területről a gazdaságinformatikusalapképzési szak.

 

Azoklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépésminimális feltételei. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetőkfigyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve afelsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján afelsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshezszükséges minimális kreditek száma 80 kredit az alábbi területekről:

 • gazdaságtaniés társadalomtudományi ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, közgazdaság,gazdálkodás) területéről 50 kredit;
 • módszertaniismeretek (matematika, statisztika, ökonometria, döntéstudomány és informatikaiismeretek) területéről 30 kredit.

A mesterképzésbe való felvételfeltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján a felsoroltterületeken legalább 50 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szakorientációja: elmélet-orientált (60-70 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés célja közgazdaságielemző szakemberek képzése, akik közgazdaság-tudományi műveltségük, az európaiés világpiacon versenyképes tudásuk alapján, elméleti és módszertani ismereteikbirtokában képesek önálló, kreatív, közgazdász szemléletű gondolkodásra,alkalmazott közgazdaság-tudományi elemzések és kutatások végzésére azakadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktoriképzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre. Ismeri az európaiintegrációs folyamatot és az Európai Uniónak a tevékenységéhez kapcsolódószakpolitikáit.
 • Ismeri a problémafelismerés-, -megfogalmazás- és -megoldás, azinformációgyűjtés- és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényes matematikai-statisztikai,ökonometriai, modellezési módszereit és azok korlátait.
 • Ismeri a vállalkozás, a gazdálkodó szervezet és a projekt tervezésének ésvezetésének szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri és érti a közgazdaságtanban használt matematikai módszereket és azokkorlátait valamint a korszerű, elméletileg igényes statisztikai, ökonometriaimódszereket és azok korlátait.
 • Ismeri és érti a mikro- és makroökonómia fogalmi kereteit, továbbá agazdasági rendszer működési elveit, automatizmusait és intézményisajátosságait.
 • Rendelkezik a közgazdaságtan területén jelentkező problémákbeazonosításához és megoldásához szükséges szakértői tudással.
 • Ismeri és érti a közgazdaságtan releváns információgyűjtési,információelemzési és problémamegoldási módszereit, ezek alkalmazásifeltételeit, valamint a közgazdasági elemzésekben használható számítástechnikaieszközök lehetőségeit és korlátait.
 • Ismeri és érti a közgazdaságtan és a tudományos munka szakmai és etikainormáit.
 • Elsajátítottaa szakszerű és hatékony kommunikáció írásbeli és szóbeli formáit, az adatok ésfolyamatok vizualizációjának módjait, ideértve az infokommunikációs technológiaáltal nyújtott lehetőségeket is.

 • Képes önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldásimódokat megfogalmazni, képes az igényes elemzési, modellezési módszerekalkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására,döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetveszervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes ésnagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodásifolyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes a társadalmi és üzleti problémák közgazdasági szempontú elemzésére,önálló megfogalmazására.
 • Képes magyar és idegen nyelven elméleti, módszertani és ténybeli forrásokatfeltárni, szakterületének, a szakterület szerint releváns kapcsolódótudományoknak a szakmai közleményeit követni.
 • Képes a feltárt szakmai forrásokat, adatokat rendszerezni, kritikailagelemezni, ehhez korszerű infokommunikációs technológiai eszközöketfelhasználni, elemzései során az igényes matematikai-statisztikai, ökonometriaiés modellezési módszerekre támaszkodni.
 • Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, amegoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számáraszakmai tanácsadásra.
 • Képes szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készíteni,előadásokat tartani, szakmai vitákban aktívan részt venni, az infokommunikációsés a prezentációs eszközrendszer korszerű módszereinek felhasználásával, idegennyelven is.
 • Képesnagyméretű és összetett projektben, csoportos feladatmegoldásban részt venni,vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához ésmagatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémákkezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményeiiránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során,munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti éseurópai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai, fenntarthatóságiszempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársaités beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Ismeri a közgazdaságtani elemzés alapvető értékeit és normáit, törekszikazok kritikai értelmezésére és fejlesztésére.
 • Problémacentrikus látásmóddal, problémamegoldó gondolkodással rendelkezik,kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során.
 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához, munkájához ésmagatartásához, szemléletmódja révén nyitott és befogadó a gazdaságtudomány ésgyakorlat új eredményei, a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületétérintő változásai iránt.
 • Projektben,csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív, együttműködő,kezdeményező, kész megosztani szakmai és társadalmi tudását a szakmai és a nemszakmai közönséggel is.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenis önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntéselőkészítő, tanácsadóifeladatokat. Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást,vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai ésáltalános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Önállóan alakítja ki az adott probléma szempontjából releváns álláspontját,szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenönállóan lát el gazdasági elemző, döntéselőkészítő, tanácsadói feladatokat.
 • Az elemzői feladatok megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza areleváns problémamegoldási módszereket, vizsgálja, vállalja és kezeli annakfelelősségét, hogy az elemzések és gyakorlati eljárások során kapott eredményeka választott módszertől is függenek.
 • Felelősségetvállal saját munkájáért, döntéseiért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

 • gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek (gazdaságtani ésmódszertani ismeretek mikroökonómia és makroökonómia, elméleti és alkalmazottökonometria, a fentiekhez szükséges matematikai ismeretek, a közgazdaságigondolkodás története) 60-70 kredit.
 • közgazdaságielemző közgazdaságtani szakmai ismeretei [gazdasági dinamika, gazdaságifejlődés és növekedés (gazdasági fejlődés, innováció, oktatás-gazdaságtan); aközgazdaságtan módszertana (haladó statisztikai és ökonometriai ismeretek,szabályozási rendszerek); területi és környezeti gazdaságtanok (nemzetközigazdaságtan, regionális gazdaságtan, környezet-gazdaságtan); gazdaságmodellezés(többszektoros és dinamikus modellek, gazdasági előrejelzés); pénzügyigazdaságtan (nemzetközi pénzügyek, monetáris makroökonómia); közösségigazdaságtan és pénzügyek (közösségi gazdaságtan, közösségi pénzügyek);fogyasztói-munkavállalói-vállalati magatartás (munkagazdaságtan, demográfia,iparági piacszerkezetek); intézmények, gazdaságpolitika (intézményi és összehasonlítóközgazdaságtanok) 40-50 kredit.

Amesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből és egy további idegen nyelvbőlállamilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkelegyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

Feltöltés alatt

A szakképzettség képzési területekegységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 314/0311

Marketing (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Marketing Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Bauer András
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak célja, hogy a hallgatókkal az üzleti alapok mellett megtanítsa, hogyan gondolkodnak a fogyasztók, mit értünk fogyasztói élmény alatt, milyen egy hatékony közösségi médiakampány. Az elméleti tantárgyakat gyakorlati projektek egészítik ki, illetve lehetőség van céges kurzusok részvételére is,
Nemzetközi és hazai vállalatoknál, média- és reklámügynökségeknél márkamenedzser, insight kutató, reklámügynökségi account, médiatervező
 • Céges kurzusok a Procter &Gamble, a Starschema részvételével
 • Olyan egyedi tantárgyak oktatása, mint a Design és identitás, Marketing engineering
 • Kiemelt témakör az adatvizualizáció, a Big Data és az SPSS alapú tárgyak
 • A legjobb hallgatókat cégek díjazzák és mentorálják
 • Kettős diploma lehetősége Kedge, Porto és Passau egyetemein
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad.Amennyiben a marketing mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között. 
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek.

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Egyetemi tanár

Dr. Kenesei Zsófia zsofia.kenesei@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingmenedzsment Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
E épület, E.339
Telefon: +36 1 482 5521 • Mellék: 5521

Tervezőművész, a Co&Co Designcommunication Kft. alapítója

Dr. Cosován Attila attila.cosovan@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketing-, Média- és Designkommunikáció Tanszék
egyetemi tanár
E épület, E.333
Telefon: +36 1 482 5649 • Mellék: 5649

Tanszékvezető egyetemi docens

Dr. Neulinger Ágnes agnes.neulinger@uni-corvinus.hu Marketing Intézet / Marketingkutatás és Fogyasztói Magatartás Tanszék
Tanszékvezető egyetemi docens / Head of Department, Associate Professor
E épület, 316
Telefon: +36 1 482 5610 • Mellék: 5610
Nemzetközi adózás (keresztfélévben indul, angol nyelven)
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Lakatos László Péter
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Levelező
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak célja megismertetni a hallgatót, hogyan kell adózási képviseletet ellátni vállalatok nemzetközi ügyleteiben, vagy hogyan kell befektetéseket és üzleti tranzakciókat kezelni adózási szempontból.
Nemzetközi vállalatoknál, szervezeteknél adószakértő, tanácsadó cégeknél adózással foglalkozó munkatárs.
 • Magyarországon csak a Corvinus Egyetemen érhető el ilyen képzés
 • A képzés a nemzetközi adótanácsadó cégek által elvárt kompetenciához igazodik
 • A tanulmányok időbeosztása igazodik a szakmában dolgozók életritmusához
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad. Amennyiben a nemzetközi adózás mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft + 430.000 Ft idegennyelvi hozzájárulás

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Nemzetközi adózás
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Tétényi András
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szakon olyan szakembereket képzünk, akik nemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi politikai, európai integrációs, üzleti, regionális és globalizációs ismeretek birtokában képesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. A végzett hallgatóink multinacionális vállalatoknál, bankoknál, nemzetközi szervezeteknél helyezkednek el.

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve:MSc-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles közgazdász nemzetközi gazdaság ésgazdálkodás szakon
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist inInternational Economy and Business

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: anemzetközi gazdálkodás alapképzési szak.


Meghatározott kreditekteljesítésével elsősorban számításba vehető a gazdaságtudományok képzésiterületről a gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelemés marketing, a pénzügy és számvitel, a turizmus-vendéglátás, az üzletiszakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati,valamint társadalomtudomány képzési területről a nemzetközi tanulmányokalapképzési szak.


Meghatározott kreditekteljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerintifőiskolai alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjáulszolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

Oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzésiciklusba való belépés minimális feltételei:

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshezszükséges minimális kreditek száma 45 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdasági és módszertani ismeretek (mikro- ésmakroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, gazdaságelmélet,közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságpolitika, matematika, statisztika,informatika) területéről legalább 18 kredit;
 • üzleti alapismeretek (pénzügytan, vállalati pénzügyek,vállalati gazdaságtan, marketing, számvitel, vezetés és szervezés, emberierőforrás gazdálkodás) területéről legalább 12 kredit;
 • szakmai ismeretek területéről legalább 15 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató akorábbi tanulmányai alapján a felsorolt területeken legalább 15 kredittelrendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézménytanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 6 kredit

A képzés célja közgazdász szakemberek képzése, akik alapvetőnemzetközi, mikro- és makrogazdasági, nemzetközi gazdaságpolitikai, európaiintegrációs, nemzetközi jogi, valamint nemzetközi üzleti ismereteik birtokábanképesek nemzetközi jellegű közgazdasági elemző munkára. Elsajátítottkompetenciáik segítségével a gazdasági intézményrendszer különböző területeinés szintjein, önálló munka végzésére, valamint döntés-előkészítő és elemzőmunkára alkalmasak, továbbá szállítmányozási feladatok irányítására ésellenőrzésére is képesek. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történőfolytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikroés makro szerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait ésjellemzőit, ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését éshazai, illetve nemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs ésmotivációs tényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónaka tevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és-megoldás, az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg isigényes matematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeriazok korlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekttervezési és vezetési szabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a társadalmi-gazdasági összefüggéseket, és az azokatbefolyásoló tényezőket lokális, regionális, nemzeti és nemzetközi szinteken.
 • Ismeri és használja a közgazdasági, nemzetközi gazdasági,világgazdasági, gazdálkodási és döntési elméleteket és elemzési módszereket.
 • Ismeri és érti a szak kutatásához, szakirodalmi eredményekfeldolgozásához, illetve innovatív gyakorlati munkához szükségesproblémamegoldó technikákat, a munkatársak, csoportok, illetve projektek,nagyobb szervezetek irányítási módszereit, a stratégiai tervezés és menedzsmentvállalati, állami, regionális és globális módszereit.
 • Ismeri és érti a nemzetközi üzleti, pénzügyi,szállítmányozási folyamatok beazonosítására alkalmas szakértői tudás alapjait,a szakterület szerint releváns információgyűjtési,
 • elemzési és problémamegoldási módszereket, ezek alkalmazásifeltételeit és korlátait.
 • Ismeri és érti a gazdaságpolitika, a külkereskedelmifolyamatok, a külgazdasági politika gyakorlatát, trendjeit és azok hatásait.Ismeri a nemzetközi vállalkozásokhoz kapcsolódó más (jogi, területfejlesztési,oktatási) szakterületek által adott kereteket.
 • A köznyelv magas szintű ismerete mellett birtokában van agazdasági szaknyelvnek, kifejezési és fogalmazási sajátosságainak, azanyanyelven és legalább két idegen nyelven is.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat ésmegoldási módokat fogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezésimódszerek alkalmazására, komplex problémák megoldására irányuló stratégiákkialakítására, döntések meghozatalára, változó hazai és nemzetközikörnyezetben, illetve szervezeti kultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követőenközepes és nagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet,gazdálkodó szervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetettgazdálkodási folyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékonymunkavégzésre.
 • Képes a munkaköréhez tartozó összetett szakfunkciókellátására, szervezésére, irányítására, módszertanok kreatív alkalmazására,szakmailag megalapozott vélemény megfogalmazására, döntések előkészítésére ésmeghozatalára. Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges,interdiszciplináris megközelítést alkalmaz.
 • Képes a vállalati, régiós, állami és nemzetközi szervezetekműködésében megjelenő problémák és az új környezeti jelenségek önállófelismerésére, feladatok kijelölésére, megoldására.
 • Képes hatékony nemzetközi üzleti stratégiák kidolgozására.Képes a nemzetközi üzleti környezet geopolitikai, társadalmi, kulturális ésvallási vonatkozásainak elemzésére.
 • Képes tárgyalási, meggyőzési technikák aktív és hatékonyalkalmazására, üzleti kommunikációra legalább két idegen nyelven.
 • Képes gazdálkodó szervezetben, nemzetközi szervezetekben,kormányzati intézményekben, gazdasági munkakörben, külkereskedelmi, pénzügyi,fejlesztés politikai, gazdaságpolitikai folyamatokhoz gazdasági tevékenységettervezni, szervezni, továbbá ennek során tanult elemeket és módszereketalkalmazni, következtetéseket megfogalmazni, javaslatokat tenni és döntésekethozni.
 • Hazai és nemzetközi projektekben, csoportosfeladatmegoldásokban vesz részt, vezetőként a tevékenységet tervezi, irányítja,szervezi, koordinálja, értékeli.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájáhozés magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdaságiproblémák kezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat újeredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállásjellemzi a személyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulásasorán, munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális,nemzeti és európai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére,erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Vállalja és hitelesen képviseli szakmája társadalmiszerepét, alapvető viszonyát a világhoz.
 • Elkötelezett az általános társadalmi értékek mellett,szociálisan érzékeny mind hazai, mind nemzetközi viszonylatban.
 • Elkötelezettség jellemzi a minőség, a fenntarthatóság és asokszínűség iránt. Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak tudásához,munkájához és magatartásához. Kötelességének tartja a hibák kijavítását,munkatársai fejlesztését.
 • Érdeklődéssel fordul a kapcsolódó szaktudományok eredményeiés megoldásai felé, nyitott a kapcsolatépítésre.
 • Jellemző rá a tudás megújításának képessége, a nyitottgondolkodásmód, a tolerancia és az együttműködési készség.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontbóljelentős területeken is önállóan választja ki és alkalmazza a relevánsproblémamegoldási módszereket, önállóan lát el gazdasági elemző,döntés-előkészítő, tanácsadói feladatokat. Önállóan létesít, szervez és irányítnagyobb méretű vállalkozást, vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányítottszervezetért, vállalkozásáért, az alkalmazottakért. Önállóan azonosítja,tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai és általános fejlődését,azokért felelősséget vállal és visel.
 • Társadalmi és közéleti ügyekben kezdeményező, felelősmagatartást tanúsít a munkatársak, beosztottak vonatkozásában.
 • Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiákkialakításában, csoportok és munkatársak együttműködésében szervezeten belül ésszervezetek között egyaránt.
 • Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámíthatókontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan agyakorlatban.
 • Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, aprojektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többitagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek,amelyekből a szak felépül:

 • közgazdaságtani és módszertani ismeretek (kvantitatívmódszerek, ökonometria, gazdaságpolitika, politikai gazdaságtan, közgazdaságielméletek, nemzetközi gazdaságtan, nemzetközi pénzügyek, döntéselmélet,kutatásmódszertan) 25-40 kredit;
 • a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szakmai ismeretei(nemzetközi vállalati környezet- és piacelemzés elmélete, regionális integrációselemzés tervezése, végrehajtása, a világgazdasági fejlődés főbb elméleteinek,összehasonlító módszereinek ismeretei, nemzetközi gazdasági és üzletiinformációs rendszer formái, a nemzetközi pénzügyi folyamatok lényege, formái,hatásai, nemzetközi szervezetek irányítása, befolyásolása, hatásmechanizmusaikelemzése, társadalomtudományi módszertanok, legújabb szakmaterületi eredményekelsajátítása, alkalmazása, valamint a fejlődés-gazdaságtan vállalati,regionális és világgazdasági vonatkozásai) 30-45 kredit.

A válaszható specializációk, szakmai modulok képzésen belülkreditaránya: 30-45 kredit.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilagelismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy egy másikélő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnekmegfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú (C1),komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A képzéshez szakmai gyakorlatkapcsolódhat. A szakmai gyakorlat követelményeit a képzés tanterve határozzameg.

A szakképzettség képzési területek egységes osztályozásirendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 314/0311

Nemzetközi tanulmányok
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: dr. Lehoczki Bernadett
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

Végzett hallgatóink képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. Hallgatóink magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles nemzetközi kapcsolatok elemző
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: International Relations Expert

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: a nemzetközi tanulmányok és anemzetközi igazgatási alapképzési szak.

 

A mesterképzési képzési ciklusba való belépésminimális feltételei pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorbanszámításba vehető a társadalomtudomány; a bölcsészettudomány; agazdaságtudományok; a jogi; valamint az államtudományok képzési területekheztartozó alapképzési szakok.

 

A mesterképzési képzési ciklusba való belépésminimális feltételei pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetőkfigyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve afelsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján afelsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

Oklevéllel rendelkezők eseténa mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

A mesterképzésbe való belépésheza korábbi tanulmányokból szükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbiismeretkörökből:

 • társadalomtudományialapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia,pszichológia,
 • jogi-igazgatásiismeretek: közjog és magánjog, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika,gazdasági jog,
 • gazdaságiismeretek: közgazdaságtan, makro-, mikroökonómia, vállalatgazdaságtan,pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
 • politikatudományi:politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
 • történeti,kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- éskultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvételfeltétele, hogy a hallgató legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint meg kell szerezni.

 

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés célja olyan szakértőketképzése, akik megfelelő elméleti ismeretek birtokában képesek a jelenleginemzetközi politikai és gazdasági viszonyok tendenciáinak elemzésére.Felkészültek nemzetközi gazdasági, nemzetközi jogi, nemzetközi kapcsolatokatérintő elméletei, regionális-civilizációs interdiszciplináris ismereteik,valamint szaknyelvi tudásuk birtokában a globalizálódó nemzetközi rendszerösszefüggéseinek megértésére. Képesek egy adott régió gazdasági, politikai éstársadalmi összefüggéseinek mélyebb elemzésére. Felkészültek tanulmányaikdoktori képzésben történő folytatására.

 • Magasszinten ismeri és a magabiztos gyakorlati használhatóság követelményeinekmegfelelően érti és értelmezi a legfontosabb társadalomtudományiösszefüggéseket.
 • Ismeri anemzetközi kapcsolatok elméletének legfontosabb paradigmáit, és tájékozott azegyes elméleti irányzatok közötti vitákkal kapcsolatban.
 • Tájékozott afőbb civilizáció- és kultúraelméletekben, valamint ismeri az egyes régiók főbbgazdasági, politikai és társadalmi tendenciáit.
 • Tájékozott a21. századi legjelentősebb világpolitikai konfliktusok és válságokösszefüggésrendszerében.
 • Ismeri avilággazdaság főbb tendenciáit és a világ egyes régióinak gazdaságifolyamatait, különös tekintettel az Európai Unió gazdasági helyzetérevonatkozóan.
 • Tájékozott amagyar külpolitika főbb aktuális kérdéseiben és dilemmáiban.
 • Ismeri azemberi jogi és kisebbségi jogi rezsimeket, valamint azok regionális rendszerét.
 • Ismeri azENSZ döntéshozatali mechanizmusát, ennek működését, illetve a reformjáravonatkozó elképzeléseket.
 • Ismeri avilágpolitikai folyamatokat meghatározó főbb nagyhatalmak külpolitikáját,illetve a világgazdaságban elfoglalt helyét.
 • Ismeri avilág főbb civilizációinak, kultúrkörének és a nagy világvallásoknak asajátosságait.
 • Ismeri ésérti azokat a hazai, európai és globális társadalmi problémákat, amelyekmeghatározzák a társadalomtudományi gondolkodás alaptendenciáit.
 • Ismeri ésérti a korábban megtanult idegen nyelvek szaknyelvi anyagát.
 • Rendszerezettismeretekkel rendelkezik a magyar, az európai és az Európán kívüli politikairendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek domináns nemzetközitípusairól.
 • Ismeri atársadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési, feldolgozási és értelmezésitechnikákat, és a politikai kutatás megkülönböztető sajátosságait.
 • Ismeri anemzetközi politikai, gazdasági, jogi és társadalmi intézmények és folyamatokmélyebb összefüggéseit.

 • Képes amegszerzett interdiszciplináris ismeretek birtokában egy adott világpolitikaikonfliktus és válság külpolitikai elemzésére.
 • Képes avilággazdasági folyamatok mélyebb megértésére és az Európai Uniót, illetveMagyarországot érintő gazdasági jellegű kihívások elemzésére.
 • Képesösszehasonlító gazdasági elemzések végzésére alapvető közgazdasági ésstatisztikai ismeretek, valamint világgazdasági elméletek birtokában.
 • Képestájékozódni a különféle nemzetközi szervezetek döntéshozatali mechanizmusában,valamint képes megérteni az egyes nagyhatalmak főbb külpolitikai döntéshozatalimechanizmusát.
 • Képesdefiniálni a nemzetközi rendszer egyes szereplőinek gazdasági és politikaiérdekeit, illetve azok összefüggésrendszerét.
 • Képes amegszerzett ismeretei birtokában a társadalmi folyamatok általa kutatottszeletében új tudományos eredmények elemzésére, új tények és összefüggésekfeltárására, tudásának önálló szakmai koncepció formájában történőértékesítésére.
 • Képes akitekintő jellegű munkára, az egyéb a társszakterületek és tudományágakeredményeinek az aktív és hatékony felhasználására.
 • Képesbekapcsolódni szakterületének nemzetközi kutatási projektjeibe, valamint ilyenprojektek pályázati munkáiba.
 • Képes aszakmai feladatok megoldása során az önálló elemzésre, értékelésre és akülönböző következtetések szintetizálására.
 • Képes ahazai és külföldi társadalomtudományi források feltárására, feldolgozására ésszakmai munkája során a leszűrt következtetések gyakorlati alkalmazására.
 • Szakterületénekegyes résztémáiról önálló, szaktudományos formájú összefoglalókat, elemzéseketkészít.
 • Amunkafolyamatokat a felkészültségének megfelelő szinten irányítja, eredményesenegyüttműködik az intézményen belüli és kívüli partnerekkel.
 • Képes aváltozásokhoz alkalmazkodni, adaptációs koncepcióját el tudja fogadtatnimunkatársaival és egyéb partnereivel is.
 • Képes önállószakmai koncepciók kidolgozására, és a vitákban megvédi az elképzeléseit akáridegen nyelven is.
 • Képeskonzisztensen használni a politikatudományi fogalmakat.
 • Képes atársadalmi konfliktusok és problémák bonyolult rendszerében eligazodni, szűkebbszakterületén elmélyültebb ismereteire építve aktívan be tud kapcsolódni akonfliktusok feltárásának munkálataiba.

 • Nyitott éstoleráns azoknak a társadalmi csoportoknak a nézeteivel, gondolkodási formáivalés életmódjával szemben, amelyekkel társadalomkutatóként szakmai munkája soránkapcsolatba kerül.
 • Nyitottminden társadalomkritikai szerepvállalásra, ha szakmai felfogásával ütközőfolyamatok indulnak el társadalmi környezetében.
 • Nyitott ésbefogadó szakterületének a legkülönfélébb nemzetközi kutatási eredményei iránt,és elkötelezett az általa hasznosnak ítélt új tudáselemek hazai megismertetésemellett.
 • Felelősségteljesenépíti fel szakmai karrierjét, és támogatja az általa irányított munkatársakszakmai életpályájának kibontakoztatását.
 • Legjobbtudása szerint, elkötelezetten szolgálja és képviseli a szakmai érdekeket.
 • Mindenszervezeti, intézményi tevékenysége során felelős módon latba veti tudását ésbefolyását a minőségi munkavégzés elismertetése mellett.
 • Munkavégzésiés társadalmi konfliktushelyzetekben önállóan és felelősen hozza meg döntéseit,következetesen képviselve a rábízottak érdekeit.
 • Folyamatosaz igénye az önművelésre, és a köznapi életben mások politikai véleményénektiszteletben tartására.
 • Lényeglátás,kreativitás és módszertani tudatosság jellemzik.

 • Önálló ésfelelős szereplője szakterülete tudományos életének, képviseli szakmai elveités kutatási eredményeit minden lehetséges fórumon.
 • Önálló ésfelelős döntéseket hoz munkája során saját tudományos munkásságára, valamint azirányítása alá tartozók munkaprogramjaira vonatkozóan.
 • Felelősenvállalja a társadalmi fórumok résztvevői számára szaktudományos ismereteinekközérthető átadását.
 • Felelősségteljesenvesz részt munkaszervezetének működtetésében, a szakmai koncepciókkidolgozásában, megvitatásában és megvalósításában.
 • Felelősségteljesenvesz részt munkaszervezeti egységek létrehozásában és irányításában.
 • Felelősmódon őrködik szakmai munkájában a társadalomtudományi kutatások és elemzésekszigorú etikai szabályainak a betartása felett, vállalja új etikai kérdésekfelvetését és megválaszolását.
 • Önálló ésfelelős szerepeket vállal a szakmai szervezetek hazai és nemzetköziműködésében, valamint az érdekérvényesítő fórumok munkájában.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:
a képzést alapozó társadalomtudományi ismeretek (társadalomtudományikutatás módszertana, összehasonlító államjog, politikai gondolkodás története,közgazdasági elmélettörténet) 5-20 kredit;   

a nemzetközitanulmányokhoz kapcsolódó szakmai ismeretek 80-100 kredit, a diplomamunkakészítésével együtt az alábbiak szerint:

 • nemzetközikapcsolatok elmélete és gyakorlata [biztonságpolitikai tanulmányok,geopolitikai elméletek, külpolitikai döntéshozatal, általános ésszakdiplomáciai ismeretek, kultúrdiplomácia, konfliktus és válságkezelés,globális kormányzás] 5-40 kredit;
 • regionális-civilizációstanulmányok [különösen: civilizációelmélet, regionális integrációk, Közel-Kelet-tanulmányok,Kína-tanulmányok, Balkán-tanulmányok, Latin-Amerika tanulmányok,India-tanulmányok, Japán-tanulmányok, USA-tanulmányok,Délkelet-Ázsia-tanulmányok, Afrika-tanulmányok, Ausztrália-tanulmányok,Mediterrán-tanulmányok, Oroszország-tanulmányok, a poszt-szovjet térség ésKözép-Ázsia, Európa-tanulmányok] 5-40 kredit;
 • nemzetközijog gyakorlata [nemzetközi jogi esettanulmányok, diplomáciai és konzuli jog,emberi és kisebbségi jogok, regionális nemzetközi szervezetek, nem kormányzatiszervezetek] 5-40 kredit;
 • nemzetközigazdaságtan [fejlődéselméletek, nemzetközi fejlesztéspolitika, világgazdaságirégiók, gazdasági integrációk elmélete és gyakorlata, Magyarország gazdasága éskülgazdasági kapcsolatai, gazdasági kormányzás, a globalizáció gazdaságtana]5-40 kredit;
 • nemzetközikapcsolatok elemzése [külpolitikai elemzések, összehasonlító gazdaságelemzés,migrációs folyamatok elemzése] 5-40 kredit;
 • nemzetközikapcsolatok és az EU szaknyelve, szakmai ismeretek idegen nyelven 5-30 kredit.

A képzőintézmény által ajánlott specializáció a szakterület műveléséhez alkalmas, aszemélyes képességeket fejlesztő, az egyéni érdeklődéshez kapcsolódóan sajátoskompetenciákat eredményező elméleti és gyakorlati ismeret. A szakmaspecifikusismeretek kreditértek a képzés egészén belül legalább 30 kredit.

Amesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilagelismert felsőfokú (C1), komplex típusú és egy másik élő idegen nyelvbőlközépfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga szükséges, amelyek közül legalább azegyik a társadalomtudomány, a jogi, a gazdaságtudományok vagy az államtudományiképzési területnek megfelelő szaknyelvi (nemzetközi kapcsolatok, diplomáciai,gazdálkodási menedzsment, gazdasági, idegenforgalmi,idegenforgalmi-vendéglátóipari, jogi és közigazgatási, katonai, kereskedelmi,közgazdasági, pénzügyi, üzleti) nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél.

A képzéshez szakmai gyakorlatkapcsolódhat. A szakmai gyakorlat követelményeit az intézményi tantervhatározza meg.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 313/0312

Pénzügy (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Berlinger Edina
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak célja olyan szakemberek képzése, akik vállalati, banki és közpénzügyi területeken a pénzügyi folyamatokat átlátják, ez alapján döntés-előkészítésre és döntéshozatalra képesek. A képzést olyanoknak ajánljuk, akik a pénzügyi szektorban, komoly elméleti és módszertani tudással felvértezve szeretnének dolgozni.

Befektetés-elemző, Pénzügypolitika és közpénzügyek, Vállalati pénzügy

 • befektetéselemzőként
 • banki kockázatkezelőként
 • portfóliókezelőként
 • kríziskezelőként
 • vállalatértékelőként
 • vállalati pénzügyek vezetőjeként hazai és nemzetközi szervezeteknél
 • állami szerveknél
 • befektetési bankoknál
 • pénzintézeteknél

 • A legfelkészültebb és legtapasztaltabb oktatók tanítanak ezek a szakon különösen a kvantitatív pénzügyek, a banki kockázatkezelés, a vállalati pénzügyek és a vállalatértékelés terén.
 • A képzés tagja a CFA University Affiliation programnak, így hallgatóink a nemzetközi chartered financial analyst (CFA) képesítő vizsga mindhárom szintjének tananyagát legalább 70 százalékban elsajátíthatják tanulmányaik során.
 • A képzést a Bloomberg és Reuters terminálokkal felszerelt Pénzügyi Laboratórium (Finlab) támogatja.
 • Az oktatás során többek között olyan nagy cégekkel működünk együtt, mint a BÉT, Citibank, Deloitte, McKinsey, Morgan Stanley, MSCI, OTP
 • Lehetőség van a bekapcsolódni a CEMS double degree programba.
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad. Amennyiben a pénzügy mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátítandó kompetenciái alább letölthetőek.

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu 

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Dr. Bihary Zsolt zsolt.bihary2@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 277.1
Telefon: +36 1 482 5216 • Mellék: 5216
Dr. Dömötör Barbara barbara.domotor@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 281
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156
Dr. Naffa Helena helena.naffa@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 281
Telefon: +36 1 482 5156 • Mellék: 5156
Walter György gyorgy.walter@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Corvinus MBA Center
E épület
Telefon: +36 1 482 5515
Politikatudomány
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Lánczi András
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

Végzett hallgatóink a politika, a közigazgatás, a média, a tanácsadás, a nemzetközi szervezetek világában helyezkednek el. Egyedülálló képzésünkön problémamegoldó, interaktív formában sajátítják el a politikai rendszerekre, intézményekre vonatkozó tudományos elméleteket, kutatási módszereket.

 • végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve:MA-) fokozat
 • szakképzettség: okleveles politológus
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: PoliticalScientist

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: társadalomtudományképzési területről a politológia, a politikatudományok, a nemzetközitanulmányok, a társadalmi tanulmányok, az államtudományi képzési területről azigazgatásszervező, a közigazgatás-szervező alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditekteljesítésével elsősorban számításba vehetők figyelembe továbbá: atársadalomtudomány képzési területről a kommunikáció- és médiatudomány, a kulturálisantropológia, a szociológia, a gazdaságtudományok képzési területről azalkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés,közszolgálati, az emberi erőforrások, a nemzetközi gazdálkodás, abölcsészettudomány képzési területről a történelem, a szabad bölcsészet, azandragógia, a közösségszervezés alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditekteljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzésiszakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerintiszakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretekösszevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottságaelfogad.

Oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzésiciklusba való belépés minimális feltételei:

 • A mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokalapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit apolitikatudomány, a politikai gondolkodás, a politikatörténet, a nemzetköziviszonyok elmélete, az Európa-tanulmányok, az alkotmánytan, a közigazgatástan,a közpolitika ismeretkörökből.
 • A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató akorábbi tanulmányai alapján legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint meg kell szerezni.

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 20 kredit
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimáliskreditérték: 15 kredit

A szak célja politológusokképzése, akik elmélyült ismeretekkel rendelkeznek a társadalom politikairendszerére és viszonyaira, azok főbb törvényszerűségeire vonatkozóan, éstájékozottak a politikai intézményekre, a politikai hatalom szerveződésére és aközpolitika formálására vonatkozó tudományos elméletek, valamint a gyakorlatialkalmazáshoz szükséges tudásanyag tekintetében. Felkészültek kutatásiprogramokba való bekapcsolódásra, tanulmányaik doktori képzésben történőfolytatására.

 • Ismeri egy adott tanulmányi vagy szakterület általános ésspecifikus jellemzőit, határait, legfontosabb fejlődési irányait, a szakterületkapcsolódását a rokon szakterületekhez.
 • Részletekbe menően ismeri az adott szakterületösszefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő terminológiát.
 • Ismeri szakterületének sajátos kutatási, ismeretszerzési ésproblémamegoldási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdésekgyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.
 • Jól ismeri szakterülete szókincsét és az írott és beszéltnyelvi kommunikáció sajátosságait, legfontosabb formáit, módszereit éstechnikáit anyanyelvén, és egy idegen nyelven.
 • Rendszerezett ismeretekkel rendelkezik a magyar és azeurópai politikai rendszerekről, valamint a kormányzati rendszerek dominánsnemzetközi típusairól.
 • Ismeri és konzisztensen használja a politikatudományifogalmakat.
 • Elmélyült politikaelméleti ismeretekkel rendelkezik.
 • Elsajátította a politikai elemzés módszertanát.
 • Ismeri a társadalomtudományokra jellemző adatgyűjtési,feldolgozási és értelmezési technikákat, és a politikai kutatás megkülönböztetősajátosságait.
 • Ismeri a politikai intézmények és folyamatok mélyebb összefüggéseit.

 • Képes az adott szakterület ismeretrendszerét alkotókülönböző elképzeléseket elemezni, összefüggéseit szintetizálni, és ennekalapján politikai tendenciákat értékelni.
 • Sokoldalú, interdiszciplináris megközelítéssel azonosítspeciális szakmai problémákat, feltárja és megfogalmazza az azok megoldásáhozszükséges részletes elméleti és gyakorlati hátteret.
 • Magas szinten használja a szakterület ismeretközvetítésitechnikáit, és dolgozza fel a magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait.
 • Szakterületének egyes résztémáiról önálló, szaktudományosformájú összefoglalókat, elemzéseket készít.
 • Képes a politikatudomány szakterületeinek megfelelő önállóelemző munka végzésére, illetve mások elemzésének elbírálására, véleménymegformálására.
 • Képes a politika világára vonatkozó önálló kérdések éskutatási témák felvetésére.
 • Képes a politikatudomány forrásainak használatára, adatokkikeresésére, illetve adatok generálására.
 • Képes más tudományág képviselői előtt saját szaktudományuktudásanyagának, megismerési szempontjainak és módszereinek bemutatására.
 • Képes tudományos vitákban való részvételre.
 • Képes szakmai témák megértésére, bemutatására angol nyelven,szóban és írásban egyaránt.

Képes nyelvi ismereteinek elmélyítésére más idegen nyelvekelsajátításával.

Képes politikával kapcsolatos szakértői anyagokelkészítésére és politikatudományi kutatások elvégzésére.

Képes önálló szakmai vélemény kialakítására.

 • Vállalja azt a szakmai identitást, amely szakterületesajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét adja.
 • Hitelesen közvetíti szakmája összefoglaló és részletezettproblémaköreit.
 • Új, komplex megközelítést kívánó, stratégiai döntésihelyzetekben, illetve nem várt élethelyzetekben is törekszik a jogszabályok ésetikai normák teljes körű figyelembevételével dönteni.
 • Kezdeményező szerepet vállal szakmájának a közösségszolgálatába állításával kapcsolatosan.
 • Fejlett szakmai identitással, hivatástudattal rendelkezik,amelyet a szakmai és szélesebb társadalmi közösség felé is vállal.
 • Törekszik arra, hogy szakterülete legújabb eredményeit sajátfejlődésének szolgálatába állítsa.
 • Lényeglátás, kreativitás, és módszertani tudatosságjellemzi.
 • Kritikai módon viszonyul a politikai jelenségekhez.

Elkötelezett a minőségi munka iránt.

Folyamatos az igénye az önművelésre, és a köznapi életbenmások politikai véleményének tiszteletben tartására.

Ismeri és gyakorlatorientáltan alkalmazza a politikaikommunikáció legújabb trendjeit.

 • Jelentős mértékű önállósággal végzi átfogó és speciálisszakmai kérdések végiggondolását és adott források alapján történőkidolgozását.
 • Kialakított szakmai véleményét előre ismert döntésihelyzetekben önállóan képviseli.
 • Új, komplex döntési helyzetekben is felelősséget vállal aképviselt döntések környezeti és társadalmi hatásaiért.
 • Bekapcsolódik kutatási és fejlesztési projektekbe, aprojektcsoportban a cél elérése érdekében autonóm módon, a csoport többitagjával együttműködve mozgósítja elméleti és gyakorlati tudását, képességeit.
 • Különböző bonyolultságú és különböző mértékben kiszámíthatókontextusokban a módszerek és technikák széles körét alkalmazza önállóan agyakorlatban.
 • A politikai kutatások során szerzett tudás és információkkezelése tekintetében felelősségteljes magatartást tanúsít.

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek,amelyekből a szak felépül:

 • társadalomtudományi alapismeretek [társadalomtörténet,közgazdaságtan, kommunikáció; értelmiségképző tárgyak, általános ismeretek(eszmetörténet, filozófia, pszichológia)] 15-20 kredit;
 • politológiai szakmai ismeretek (politikaelmélet,politikatörténet, demokráciaelmélet, politikai gondolkodás részterületei,politikai gazdaságtan, politikai intézmények, összehasonlító politikatudomány,közpolitika és közigazgatás, a politikai kutatás kvantitatív és kvalitatívmódszerei, közgazdaságtan, szociológia, pszichológia, filozófia, jogtudomány,alkotmányjog, történettudomány, nemzetközi tanulmányok, kommunikációelmélet)30-35 kredit;
 • választható szakspecifikus ismeretek: 10-20 kredit.

A választható, sajátos kompetenciákat eredményezőspecializációkat is figyelembe véve a politikai kutatás módszertana, akomparatisztika, a politika intézményei (állam, kormányzat, pártok,pártrendszerek, választójog, választási tanulmányok), a közpolitika, aközigazgatás, a regionalizmus, az európai integráció, a politikai rekrutáció,elitek, a politikai kommunikáció, a média, a politikai menedzsmentismeretkörökben szerezhető speciális ismeret.

A választható specializációk kreditértéke további 23-40kredit

Amesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvből államilag elismert, középfokú (B2),komplex típusú nyelvvizsga és az Európai Unió egy másik hivatalos idegennyelvéből vagy orosz nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusúnyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevélmegszerzése szükséges.

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott gyakorlat.   

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 313/0312

Regionális és környezeti gazdaságtan
A képzésért felelős szervezet: Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Péti Márton
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar, Angol
Telephely: Budapest, Székesfehérvár
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

Azoknak ajánljuk, akik érdekel a zöldgazdaság, az urbanisztika és a térségfejlesztés, akik olyan munkahelyen helyezkednének el, ahol előtérben van a fenntarthatósági, földrajzi és jövőorientált szemlélet. Hallgatóközpontú és gyakorlatorientált képzés

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles közgazdász regionális és környezeti gazdaságtan szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Regional andEnvironmental Economic Studies

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: agazdaságtudományok képzési terület alapképzési szakjai, továbbá az agrárképzési területről a környezetgazdálkodási agrármérnöki, a vidékfejlesztésiagrármérnöki, a természettudomány képzési területről a geográfus, környezettanalapképzési szak.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe figyelembetovábbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve afelsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket akredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján afelsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshezszükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • közgazdaságiés gazdálkodástudományi ismeretek (mikroökönómia, makroökonómia, világ- ésnemzetközi gazdaságtan, közösségi gazdaságtan, marketing, vezetés és szervezéstudományi tárgyak, marketing, üzleti kommunikáció) területéről legalább 20kredit;
 • módszertaniismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről legalább 20kredit;
 • természet-és társadalomtudományi látókörbővítő ismeretek (filozófia, szociológia,politikatudomány, történelem, biológia, kémia, fizika, földrajz,földtudományok) területéről legalább 20 kredit.

Amesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányaialapján a felsorolt területeken legalább 40 kredittel rendelkezzen. Amesterképzésben a hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi ésvizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szakorientációja: elméletorientált (60-70 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés céljagazdasági szakemberek képzése, akik elméleti és módszertani ismereteikbirtokában alkalmasak a társadalmi és természeti rendszerek közöttikölcsönhatások figyelembevételével a környezeti problémák társadalmidimenzióinak feltárására, társadalmi, kulturális és ökológiai folyamatokgazdasági szempontú elemzésére. A gazdaság és társadalom tér dimenzióinakfigyelembevételével globális és regionális fejlődés- és környezeti politikák,stratégiák és programok kidolgozásában való alkotó, innovatív közreműködésre, agazdasági földrajz (economic geography), a regionális és a környezetitársadalomtudományok művelésére. Alkalmasak önálló elemző, tervező feladatokmegoldására, csoportban történő munkavégzésre és irányításra, valamint afenntartható fejlődéssel kapcsolatos elemzések és kutatás végzésére azakadémiai, állami és magánszférában. Felkészültek tanulmányaik doktoriképzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak atevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, azinformációgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényesmatematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azokkorlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetésiszabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Elsajátította az alapvető regionális és település-, valamint környezetigazdaságtani, geográfiai és szociológiai összefüggéseket, a regionális éskörnyezeti tudományok kutatásában használt matematikai és statisztikai éstérinformatikai módszereket és ismeri azok korlátait.
 • Felkészült a bioszféra-társadalom-gazdaság kölcsönhatásainak rendszerétleíró modellek megértésére és felépítésére, és a modellezés eredményeinek afejlesztési döntésekben való figyelembevételére.
 • Releváns és átfogó ismeretekkel rendelkezik a gazdasági rendszer és atársadalom más alrendszerei, valamint az ökológiai rendszer közöttilegfontosabb összefüggésekről, a regionális és vidékfejlesztési politikáknak ésa környezet eltartóképességének viszonyáról, a fejlesztések ökológiai éstársadalmi lehetőségeinek és determinációinak a kapcsolatáról.
 • Részleteiben ismeri a gazdasági növekedésnek, a népességrobbanásnak és anépesség jövedelmi differenciálódásának a Föld eltartóképességére gyakorolthatásait a tíz legkényesebb dimenzióban (klímaváltozás, a nitrogén és a foszforkörforgása, a biodiverzitás csökkenése, az ózonréteg károsodása, az ultraporülepedése, az óceánok savasodása, a mezőgazdasági földhasználat, az édesvízhasználata, kémiai anyagok okozta szennyezés) a kitettség mértékét és aváltozásokat indukáló legfontosabb fejlődési problémákat, azok hatásait agazdasági-társadalmi-ökológiai rendszerekre.
 • Ismeri a környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos hazai és nemzetközijogi szabályozás elveit és kereteit.
 • Ismeri és érti a vállalkozások társadalmi felelősségvállalásának és etikusműködésének elveit és azok társadalmi jelentőségét, a környezetmenedzsmenttudományos alapjait és gyakorlatát.
 • A szakmaikérdéseken túl is releváns, átfogó társadalmi és közéleti műveltséggel éstudásanyaggal rendelkezik.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására,komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntésekmeghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezetikultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes ésnagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodásifolyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik. Nemzetközi,multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Képes gazdasági-társadalmi-környezeti problémákat érintő érvelések egyszerűformalizálására, saját elemzésen alapuló egyéni álláspontot kialakítani, aztvitában megvédeni, továbbá felismeri az álláspont revíziójának, feladásánakszükségességét.
 • Képes komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, amegoldás megtervezésére, döntések meghozatalára, gazdasági szereplők számáraszakmai tanácsadásra.
 • Képes a szakterületén releváns gazdasági problémák feltárására. Elemezéseés megoldása során képes figyelembe venni azok komplex társadalmi,szakpolitikai és környezeti valamint térbeliséggel kapcsolatosösszefüggésrendszerét.
 • Képes szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készíteni,előadásokat tartani, szakmai vitákban aktívan részt venni, az infokommunikációsés a prezentációs eszközrendszer korszerű módszereinek felhasználásával, idegennyelven is.
 • Képes nagyméretű és összetett projektben, csoportos feladatmegoldásbanrészt venni, vezetőként a tevékenységet vezetni, szervezni, értékelni.
 • Relevánstudással, felkészülten és aktívan képes részt venni a társadalmi és közéletben.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához ésmagatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémákkezelésében.
 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során,munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti éseurópai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,fenntarthatósági szempontokat is). Törekszik tudásának és munkakapcsolatainakfejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti,támogatja.
 • Problémacentrikus látásmóddal, problémamegoldó gondolkodással rendelkezik.
 • Szemléletmódja révén nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat újeredményei, a társadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintőváltozásai iránt.
 • Projektben, csoportos feladatvégzés esetén határozott, konstruktív,együttműködő, kezdeményező.
 • Készmegosztani szakmai és társadalmi tudását a szakmai és a nem szakmai közönséggelis.

 • Szervezet-politikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentősterületeken is önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadóifeladatokat. Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást,vagy nagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai ésáltalános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Vizsgálja, vállalja és kezeli annak felelősségét, hogy az elemzések ésgyakorlati eljárások során kapott eredmények a választott módszertől isfüggnek.
 • Társadalmiés közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • gazdaságtudományi és társadalomtudományi ismeretek (gazdaságtani ésmódszertani alapismeretek, közösségi gazdaságtan, kvantitatív módszerek,vezetői gazdaságtan, gazdaságszociológia, humánökológia) 25-45 kredit;
 • környezetigazdaságtani szakmai ismeretek [gazdasági fejlődés és növekedés (gazdaságifejlődés, innováció); gazdasági folyamatok térbelisége, társadalmi folyamatoktérbelisége, regionális és környezeti elemzési módszerek, regionálisgazdaságtan, környezet- gazdaságtan, regionális politika, térségigazdaságfejlesztés, ökológiai, környezetvédelmi ismeretek, integráltvidékfejlesztés, regionális programozás és menedzsment, helyi gazdaság- ésvállalkozásfejlesztés, környezetpolitika, környezeti menedzsment, ipariökológia, környezeti etika, városszociológia és városföldrajz,városmenedzsment, városfinanszírozás) 50-70 kredit.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbőlvagy egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplextípusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevélszükséges.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 314/0311

Sportközgazdász
A képzésért felelős szervezet: Vállalatgazdaságtan Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. András Krisztina
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Székesfehérvár
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos, Duális
A szakról röviden

A képzés arra ad választ, hogyan lehet a gazdasági ismereteket összekapcsolni és elmélyíteni a sportélet különböző területeivel. Végzett hallgatóink a hazai és nemzetközi sportélet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására képesek.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles sportközgazdász
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Sports Economist

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: a gazdaságtudományok képzési terület üzleti alapképzési szakjai, valamintaz informatika képzési területről a gazdaságinformatikus alapképzési szak.

 

Meghatározottkreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a sporttudományképzési területről a sportszervező, a rekreációszervezés és egészségfejlesztés,valamint a sport- és rekreációszervezés alapképzési szak, a gazdaságtudományokképzési területről az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- éspénzügy-matematikai elemzés, a közszolgálati, a gazdaságelemzés alapképzésiszak.

 

Meghatározottkreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési ésmesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényszerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgálóismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 30kredit az alábbi területekről:

 • módszertaniismeretek (matematika, statisztika) területéről 8 kredit;
 • elméletigazdaságtani ismeretek (mikroökonómia, makroökonómia, pénzügytan) területéről10 kredit;
 • egységesüzleti alapozó ismeretek (marketing, gazdasági jog, vállalat-gazdaságtan,számvitel, vállalati pénzügy) területéről 12 kredit.

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés célja sportközgazdászokképzése, akik közgazdaságtudományi és sporttudományi műveltségükkel képesek azeurópai és a hazai sportélet területein, valamint a világpiacon önálló kreatívközgazdász szemléletű gondolkodásra, gazdálkodó szervezetek tevékenységénekelemzésére és komplex fejlesztési feladatainak megoldására, alkalmazottsporttudományi és közgazdaság tudományi elemzések és kutatások végzésére azakadémiai, állami és magánszférában, a sportélet területén – a modernpiacgazdaság viszonyait figyelembe véve – a fejlesztési célokat meghatározni,ugyanakkor a magas szintű sportközgazdászi (innovációs) elméleti tudás ésképességek birtokában alkalmasak a hazai és nemzetközi gazdasági élet különbözőterületein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is. Felkészültektanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak atevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, azinformációgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényesmatematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azokkorlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetésiszabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a sportgazdasági rendszer működési elveit intézményi sajátosságait,a sportszervezetek struktúráját, működését, kapcsolatrendszerét, asportgazdaság szereplőinek viselkedését meghatározó környezeti tényezőket, adöntések információs és motivációs tényezőit.
 • Ismeri és érti a sportgazdaság területén a problémák beazonosításáraalkalmas sportközgazdász szakértői tudás alapjait, a sportgazdaság területénalkalmazható információgyűjtési elemzési, problémamegoldási módszereket.
 • Tisztában van a sportjog, a sportszociológia, a sportfinanszírozás,sportszervezeti pénzügyek és számvitel releváns fogalmaival, elméleteivel.
 • Ismeri és érti a sportgazdaság hazai és nemzetközi környezeti, társadalmiés gazdasági összefüggéseit, követelményeit, az aktuális kutatási kérdéseket éseredményeket.
 • Széles kontextusban ismeri az életpálya-tervezés lehetőségeit, feltételeit,eszközeit és módszereit, beleértve mások segítésének, motiválásának feltétel-és eszközrendszerét.
 • A munkavilágán túl is releváns, átfogó társadalmi és közéleti műveltséggel éstudásanyaggal rendelkezik.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására,komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntésekmeghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezetikultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően képes közepes ésnagyméretű vállalkozás, komplex szervezeti egység vezetésére, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkciók ellátására, összetett gazdálkodásifolyamatok tervezésére, irányítására, az erőforrásokkal történő gazdálkodásra.Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Magyar és idegen nyelven elméleti és ténybeli forrásokat tár fel,sportgazdasági szakterületen, illetve a releváns kapcsolódó tudományoknak aszakmai közleményeit követi.
 • A sportgazdaság területén releváns gazdasági problémák feltárása, elemezéseés megoldása során figyelembe veszi azok komplex társadalmi, szakpolitikaiösszefüggésrendszerét.
 • Az elemzés és a gyakorlati problémamegoldás során, ha szükséges,interdiszciplináris megközelítést alkalmaz.
 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, multidiszciplináris kontextusban, új és eddig ismeretlenkörnyezetben, nem teljes, illetve korlátozott információk mellett is.
 • Képes szakmai elemzéseket, esettanulmányokat a szakmai közlés szabályaiszerint közzétenni, szükség esetén idegen nyelven is. Képesek hatékonyanfelhasználni a sportélet különböző erőforrásait, ismeri a sport berkeibenazokat az alapvető viszonyokat és törvényszerűségeket, amelyek kizárólag atestnevelésre és a sportmozgalomra jellemzők.
 • Amesterképzésben végzett képes civil szervezetek alapítására, működtetésére,különös tekintettel a sport civil szervezetekre.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához ésmagatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémákkezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményeiiránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során,munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti éseurópai értékre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,fenntarthatósági szempontokat is). Törekszik tudásának és munkakapcsolatainakfejlesztésére, erre munkatársait és beosztottait is ösztönzi, segíti,támogatja.
 • Hivatásának tartja a gazdaságtudományok átfogó gondolkodásmódjának ésértékrendszerének, gyakorlati működése alapvető jellemzőinek hitelesközvetítését munkahelyi környezetben és azon kívül, szakmai és nem szakmaiközönség számára is.
 • Fontosnak tartja gondolatainak, szakmai eredményeinek, javaslatainakközzétételét szakmai fórumokon előadások és szakmai tanulmányok, publikációkformájában is, magyar és idegen nyelven egyaránt.
 • Sajátszakmai pályájának tervezésében és szervezésében a szakmai és társadalmi tudásés a társadalmi hasznosság gyarapításának igénye motiválja.


 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenis önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadóifeladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagynagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai ésáltalános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Önállóan tárja fel a szakterületi kapcsolódásokat. Felelősséget vállal ésvisel tevékenységének más szakterületeket érintő következményeiért.
 • Az eredményes szakmai munkához szükséges tágabb szakmai, szakpolitikai,hazai és nemzetközi kapcsolatait önállóan kezdeményezi és szervezi, döntéseinekkövetkezményeit ilyen kontextusokban is vállalja.
 • Társadalmiés közéleti ügyekben kezdeményező, felelős magatartást tanúsít a munkatársak,beosztottak vonatkozásában.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • gazdaságtani és társadalomtudományi ismeretek (sportgazdaságtan, makro- ésmikroökonómiai ismeretek, pénzügyi elemzés, társadalom és sport, vezetőiközgazdaságtan, gazdasági jog, kutatásmódszertan, projektmenedzsment, üzletitervezés, statisztika és ökonometria) 25-35 kredit;
 • a sportközgazdász szakmai ismeretek (sportfinanszírozás makro- ésmikrogazdasági vonatkozásai, sportszervezetek számvitele, sportszervezetekpénzügyei és adózása, nemzetközi és kereskedelmi sportjog, egyéni éscsapatsportágak gazdaságtana, sportmarketing, nemzetközi szervezetek, licenciaeljárások, a világesemények szerepe a sportgazdaságban, olimpizmus,sportszervezetek vezetése, és szervezeti felépítése, biztosítások a sportban,sport és média, infrastruktúra és sportvállalkozás, döntéselmélet, élsportolókéletpálya modelljei, sikerlélektan, sportolói önismeret, teljesítménymérés ésmenedzsment, sport és turizmus, a szabadidősport társadalmi és gazdaságikérdései) 35-45 kredit.
 • A képző intézményáltal ajánlott válaszható specializációk, szakmai modulok 25-35 kredit.

A mesterfokozat megszerzéséhez angol nyelvbőlállamilag elismert, legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagyegy másik élő idegen nyelvből középfokú (B2), komplex típusú, a képzésiterületnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert felsőfokú(C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat legalább 60óra sportszervezetek vezetése és gazdasági felépítése, sportszolgáltatásokmenedzselése területén szerzett gyakorlat, amelyet a képzés tanterve határozmeg.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 345/0413

Számvitel (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Gyenge Magdolna
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos, Duális
A szakról röviden

A szak célja megismertetni a hallgatókkal a számvitel és a könyvvizsgálat specifikus összefüggéseit, hazai és nemzetközi szabályozásának lényegét, tartalmát és elemeit. A nemzetközi számviteli, könyvvizsgálati és adózási standardok, szabályok felkészítenek a nemzetközi üzleti életben való helytállásra.
Az általános menedzsment ismereteket igénylő pozíciókon kívül többek között a következő munkakörök tölthetők be nemzetközi és hazai vállalatoknál, tanácsadó cégeknél, állami szerveknél: CFO, gazdasági vezető/igazgató, könyvvizsgáló, adótanácsadó, adószakértő, számviteli rendért felelős vezető, kontroller, igazságügyi könyvszakértő

 • Szakunkon az ország meghatározó számviteli szakemberei oktatnak. Számos kollégánk jelentős szerepet tölt be a Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezetésében, valamint szakmai szervezeteiben, de létrejötte óta az Országos Számviteli Bizottság elnöki tisztségét is kollégáink látták, látják el.
 • A képzést a gyors gyakorlati beépülés jellemzi: ami szerdán problémaként felmerül a gyakorlatban, az csütörtökön már hallgatói esettanulmány a szemináriumon.
 • Kiemelt partnereink a duális képzésen: Ernst & Young, KPMG, PwC, Deloitte
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad. Amennyiben a számvitel mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Számvitel

Adjunktus

Dr. Gulyás Éva eva.gulyas@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Vezetői Számvitel Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 317.1
Telefon: +36 1 482 5067 • Mellék: 5067

Adjunktus

dr. Székács Péterné szekacsk@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Vezetői Számvitel Tanszék
egyetemi adjunktus
E épület, E.302
Telefon: +36 1 482 5315 • Mellék: 5315

Intézetigazgató

Dr. Lukács János janos.lukacs@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Egyetemi tanár, Intézetvezető / Professor, Head of Institute
E épület, 317.1, E.317.2
Telefon: +36 1 482 5040 • Mellék: 5040, 5082

Docens

Dr. Veit József jozsef.veit@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Pénzügyi Számvitel Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 315
Telefon: +36 1 482 5031 • Mellék: 5031

Docens

Dr. Lakatos László Péter lakatos@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Pénzügyi Számvitel Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 315
Telefon: +36 1 482 5031 • Mellék: 5031
Szociológia
A képzésért felelős szervezet: Kommunikáció és Szociológia Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Nagy Beáta
Képzési terület: Társadalomtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Angol
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak a globalizációból fakadó társadalmi és technológiai kihívások megértésére, a globális társadalmi folyamatok elemzésére készít fel. Hallgatóink bekapcsolódhatnak hazai és nemzetközi kutatási projektekbe.


 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MA-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles szociológus
 • szakképzettségangol nyelvű megjelölése: Sociologist

Teljeskreditérték beszámításával vehető figyelembe: a szociológia, a társadalmitanulmányok alapképzési szak.

 

Meghatározottkreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési ésmesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényszerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgálóismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

 • Azalapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez a korábbi tanulmányokalapján szükséges minimális kreditek száma legalább 60 kredit a szociológiaiképzés szempontjából releváns társadalomtudományi területről.
 • A mesterképzésbevaló felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 20 kredittel rendelkezzen.
 • A hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint meg kell szerezni.

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

A képzés céljamagas szintű szociológiai felkészültséggel rendelkező szakemberek képzése, akika társadalmi élet különböző területein (kutatás, oktatás, kultúra, média,politika, gazdasági élet, egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás,társadalompolitika) önállóan vagy csoportban végzendő kutatási, szakértői,oktatási, döntéshozói, irányítási, tervezési és szervezési, feladatok felelősségteljeselvégzésére képesek. A végzettek korszerű társadalomelméleti,kutatás-módszertani és gyakorlati tudással, interdiszciplináris ismeretekkel ésnemzetközi kitekintéssel rendelkeznek. Felkészültek tanulmányaik doktoriképzésben történő folytatására.

 • Magas szinten ismeri, érti és értelmezi a fontos szociológiai és társadalmiösszefüggéseket.
 • Elmélyült ismeretekkel rendelkezik szűkebb szakterületének minden fontosabbszegmenséről, érti a szociológiában meghatározó folyamatokat.
 • Rendelkezik a szakmai munkában alkalmazható magas szintű kvantitatív éskvalitatív módszertani tudástartalmakkal, követi a társadalomtudományimódszertan főbb fejlődési tendenciáit.
 • Ismeri és érti a szociológiával szoros kapcsolatban lévő társtudományokfogalmi rendszereit, lényegi összefüggéseit és főbb irányzatait.
 • Ismeri és érti azokat a társadalmi problémákat, amelyek meghatározzák aszociológiai gondolkodás meghatározó tendenciáit.
 • Magas szintű ismeretanyaggal rendelkezik ahhoz, hogy eligazodjon atársadalmi döntéshozatal mechanizmusaiban, értse és átlássa a különbözőérdekérvényesítési és érdekütköztetési fórumokat.
 • Ismeri és érti a szakma műveléséhez szükséges legalább két idegen nyelvszaknyelvi anyagát.
 • Ismeri, értiés folyamatosan fejleszti azt a tudásanyagot, amely biztos műveltségi hátteretad a szociológia magas szintű műveléséhez.

 • Képes eligazodni a társadalmi problémák és konfliktusok rendszerében.
 • Szűkebb szakterületén képes a társadalmi problémák és konfliktusok okainakés hatásmechanizmusainak elemzésére és összegző értékelésére.
 • Képes a releváns, magyar és idegen nyelven közzétett publikációk folyamatostanulmányozására, az azokhoz kapcsolódó bibliográfiák, tematikus összeállításokfigyelemmel kísérésére.
 • Képes a magyar és idegen nyelven közzétett kutatási eredmények sajátszakterületen történő alkalmazására.
 • A szakmailag megbízható forrásokra és azok gyakorlati tapasztalatairaalapozva képes a szakterülete szempontjából releváns fogalomkészletre,argumentációra és következtetésekre épülő szociológiai elemzéseket készíteni.
 • Az integrált társadalomtudományi ismeretek segítségével felkészült aszakmai kompetenciájába tartozó munkafolyamatok irányítására, a feladatokvégrehajtásához szükséges kooperációra munkatársaival és más partnerekkel.
 • Képes az újszerű szociológiai ismeretek megszerzésére, innovatív feladatokelvégzésére, érvelni tud azok fontossága mellett.
 • Szakterületén képes projektlehetőségek felkutatására, projekttervezési,vezetési és végrehajtási feladatok elvégzésére, a projektpartnerekkel valóegyüttműködésre.
 • Képes résztvenni szervezetfejlesztési koncepciók kidolgozásában, az adott szervezetekrendszerszemléletű működési elveinek meghatározásában, és ezek nyilvánosságelőtt történő szakszerű bemutatásában.

 • Bízik saját tudásában és képességeiben, elkötelezetten képviseli szakmaielképzeléseit.
 • Kritikusan ítéli meg a társadalomtudományok nyitottságát és sokszínűségétkorlátozni igyekvő tudományos, gyakorlati, jogi vagy politikai törekvéseket.
 • Határozottan és elkötelezetten kiáll a globális és lokális problémákmegoldására irányuló szakmai törekvések mellett.
 • Nyitott, befogadó, ugyanakkor kritikus a szakmai újításokkal szemben.
 • Elkötelezetten támogat minden olyan törekvést, amely a társadalmiesélyegyenlőség javítását szolgálja.
 • Nyitott és elkötelezett a nemzetközi szakmai együttműködések iránt.
 • Tudatosan törekszik a tudományos értelemben vett objektivitásra.
 • A tudományos szemléletmódok iránti megbecsülés elve alapján tevékenykedik,és nyitott a különböző megközelítési és értelmezési módokra.
 • A tudományoskorrektség elve alapján jár el, kerülve minden hátrányos megkülönböztetést.

 • Önállóan és felelősségteljesen vesz részt munkaszervezetének működtetésébenés irányításában, a szakmai koncepciók kidolgozásában, megvitatásában ésmegvalósításában.
 • Felelősségteljesen támogatja az általa irányított munkatársak szakmaiéletpályájának alakulását.
 • Elkötelezetten képviseli a szakmai érdekeket.
 • Törekszik a hazai és nemzetközi szakmai szervezetek munkájában részt venni.
 • Önállóan vesz részt szervezeti rendszerek fejlesztésében.
 • Személyes felelősséggel tartozik a szociológus mesterség szakmai és etikaiszabályainak betartásáért, a szociológus szakma integritásának megőrzéséért.
 • Tiszteletben tartja munkatársai és tanítványai jogait.
 • Fokozottfelelősséggel tartozik a kutatási alanyok biztonsága, anonimitása és személyesadataik védelme iránt.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • klasszikus és kortárs társadalomtudományi elméletek 10-35 kredit;
 • kutatásmódszertan (emelt szintű kvantitatív és kvalitatív módszerek,informatikai alkalmazások) 10-50 kredit;
 • differenciáltszakmai ismeretek (így oktatás, kultúra, média, politika, gazdaság,egészségügy, környezetvédelem, településgazdálkodás, társadalompolitika) 20-60kredit.

A képzőintézmény által ajánlható specializációhoz tartozó tantárgyakhoz rendelhetőkreditérték legfeljebb 30 kredit. 

Amesterfokozat megszerzéséhez egy – angol, francia vagy német nyelvből szerzett– államilag elismert legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga,továbbá egy másik élő idegen nyelvből államilag elismert, legalább középfokú(B2), komplex nyelvvizsga szükséges.

A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározottgyakorlat, amelynek kreditértéke 2-6 kredit.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 312/0314

Turizmus-menedzsment
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

Végzett hallgatóink önkormányzatokban, minisztériumokban és háttérintézményeiben, turisztikai desztinációs menedzsment szervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál helyezkednek el.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles közgazdász turizmus-menedzsment szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Tourism and Management

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: aturizmus-vendéglátás alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehetőa gazdálkodási és menedzsment, az emberi erőforrások, a kereskedelem ésmarketing, a nemzetközi gazdálkodás, a pénzügy és számvitel, az üzletiszakoktató, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaság- és pénzügy-matematikaielemzés, valamint a közszolgálati alapképzési szak.

 

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azokaz alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjáulszolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátvitelibizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshezszükséges minimális kreditek száma 60 kredit az alábbi területekről:

 • gazdaságtaniés módszertani (mikroökonómia, makroökonómia, matematika, statisztika,informatika, vállalatgazdaságtan, számvitel, kontrolling, pénzügyek, emberierőforrás- menedzsment) és társadalomtudományi ismeretek területéről legalább40 kredit;
 • turizmusáltalános elmélete, turizmus gazdaságtana, turizmus földrajza, turizmusmarketing, vendéglátó-szálloda területéről legalább 20 kredit.

A mesterképzésbe való felvételfeltétele, hogy a hallgató az alapképzési tanulmányai alapján a felsoroltterületeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A mesterképzésben a hiányzókrediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatábanmeghatározottak szerint kell megszerezni.

 • a szakorientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

Amesterképzési szak célja turizmus menedzser szakemberek képzése a turizmusiparmunkaerőpiacára, akik szakmai kompetenciák és ismeretek birtokában képesek aturizmust közvetlenül, illetve közvetve szolgáló munkaterületeken a tervezést,a döntés-előkészítést és az irányítást szolgáló feladatok önálló ellátására, azérintett gazdasági területek, illetve a szervezetek működésének rendszerszintűelemzésére, a kínálat kialakításával, a szervezetfejlesztéssel kapcsolatoskoncepciók, tervek és tanulmányok elkészítésére, fejlesztési projektekmegvalósítására, illetve a vállalkozások és intézmények vezetésére. A végzettektöbbek között önkormányzatokban, minisztériumokban, azok háttérintézményeiben,szakigazgatási hivatalokban, turisztikai desztinációs menedzsmentszervezetekben, a turizmusmarketinggel foglalkozó vállalatoknál és nonprofitszervezetekben kerülhetnek foglalkoztatásra. Felkészültek tanulmányaik doktoriképzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak atevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Birtokában van a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, azinformációgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényesmatematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereinek, ismeri azokkorlátait is.
 • Ismeri a vállalkozás, gazdálkodó szervezet és projekt tervezési és vezetésiszabályait, szakmai és etikai normáit.
 • Ismeri a turizmus komplex rendszerére, valamint a hozzá kapcsolódótevékenységi területekre (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés,rendezvényszervezés) vonatkozó magas szintű, kiterjedt elméleti alapokat.
 • A turisztikai szervezetek különféle típusainak menedzsment-sajátosságaira vonatkozóismeretek birtokában van, beleértve a stratégiai tervezés megalapozásáhozszükséges tényezőket is.
 • Komplex turisztikai és vendéglátó-ipari fejlesztési projektekelőkészítésére és megvalósítására vonatkozó ismeretek birtokában van, megvanműködő vállalkozások és intézmények magasabb vezetői pozícióinak betöltéséhezszükséges szaktudása.
 • Képes a turizmushoz kapcsolódó egyes tudományterületek (környezet-,regionális, egészség- és élelmezéstudomány) releváns fogalmai, elméletei éskutatási eredményei, illetve ezek felhasználása az ágazat működésének ésösszefüggéseinek mélyebb megismerésére.
 • Átfogóismeretekkel rendelkezik a turizmus és a társadalom más alrendszerei közöttilegfontosabb összefüggésekről.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására,komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntésekmeghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezetikultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes ésnagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el, összetett gazdálkodásifolyamatokat tervez, irányít, az erőforrásokkal gazdálkodik.
 • Nemzetközi, multikulturális környezetben is képes hatékony munkavégzésre.
 • Alkalmas a turizmus szereplőivel kapcsolatos különféle üzleti információkgyűjtésére, elemzésére és feldolgozására vonatkozó magas szintű ismeretek éselméleti téren igényes módszerek, illetve ezek felhasználási lehetőségei azüzleti modellezés, a stratégiai és operatív tervezés, valamint a döntéshozatalsorán.
 • Igényes matematikai-statisztikai, ökonometriai és modellezési módszerekalkalmazásával képes a turizmusra és a kapcsolódó szakterületekre vonatkozóadatok, valamint magyar és idegen nyelvű szakirodalmi források gyűjtésére,rendszerezésére és elemzésére.
 • Képes a turizmus és a vendéglátás különféle területein jelentkező problémákkezelési és megoldási módszereinek kreatív alkalmazására, ezekmultidiszciplináris kontextusban történő továbbfejlesztésére.
 • Képes nagyméretű és összetett turisztikai fejlesztési projektekben valórészvételre, ezek vezetésére.
 • Magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra képes munkahelyikörnyezetben, szakmai és tudományos fórumokon, az anyanyelven és két,magabiztosan használt idegen nyelven.
 • Képesszakmai összefoglalók, elemzések, pályázati anyagok és részletes tanulmányokkészítésére és prezentálására az infokommunikációs eszközrendszer naprakészmódszereinek használatával.

 • Kritikusan viszonyul saját, illetve a beosztottak munkájához ésmagatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a gazdasági problémákkezelésében. Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményeiiránt.
 • Kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi aszemélyekhez, illetve a társadalmi problémákhoz való viszonyulása során,munkájában figyel a szélesebb körű társadalmi, ágazati, regionális, nemzeti éseurópai értékekre (ide értve a társadalmi, szociális és ökológiai,fenntarthatósági szempontokat is).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársaités beosztottait is ösztönzi, segíti, támogatja.
 • Vendégelégedettséget előtérbe helyező minőségi szemléletmód jellemzi.
 • A turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikaiértelmezésére és továbbfejlesztésére.
 • Nyitott a turizmus és vendéglátás területén, illetve környezetébenjelentkező új tudományos és szakmai eredmények iránt, fogékony a gyakorlatitevékenység során való hasznosításukra.
 • Konstruktív, együttműködő és kezdeményező a rendszeres és projektjellegűcsoportmunkában, készséges a szervezetek közötti együttműködésben és közösfejlesztésekben.
 • Elhivatottaz élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya-építésrevonatkozó egyéni stratégia felépítésére, szervezésére és megvalósítására.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenis önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadóifeladatokat.
 • Önállóan létesít, szervez és irányít nagyobb méretű vállalkozást, vagynagyobb szervezetet, szervezeti egységet is.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért,vállalkozásáért, az alkalmazottakért.
 • Önállóan azonosítja, tervezi és szervezi saját és beosztottai szakmai ésáltalános fejlődését, azokért felelősséget vállal és visel.
 • Szakmai munkában kimagasló igényességet is tükröz, az értelmiségi léthezkötődő általános műveltséget, beleértve gyarapításának forrásait és módszereitfontosnak tartja.
 • A turizmus társadalmi, gazdasági, technológiai és jogi környezetébenbekövetkező változások érdeklik, a szakmai döntések következményeinek felelősvégiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.
 • Fejlesztésidokumentumok, tanulmányok, kutatási jelentések, publikációk önálló készítésesorán felelősséget vállal azok tartalmáért és szaknyelvi korrektségéért.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • a turizmus-menedzsment szakmai ismeretek (gazdaságtani és módszertanialapismeretek; továbbá kvantitatív módszerek, gazdaságstatisztika és elemzés,döntéselemzés módszertana, stratégiai menedzsment, értékteremtő folyamatokmenedzsmentje, gazdaságpolitika, e-business, projektmenedzsment, integráltvállalatirányítási rendszerek, vállalati kommunikáció, vállalat finanszírozás,pénzügyi stratégiák, pénzügyi menedzsment, a turizmus rendszerének vezérlésitechnikái, a turizmus területi tervezése, turisztikai kutatások módszertana,szakmai jog és intézményrendszer, nonprofit szektor gazdálkodása,marketingkommunikáció, nemzetközi szállodamenedzsment) 50-70 kredit.

A választhatóspecializációkat is figyelembe véve a turisztikai desztinációs menedzsment, aterületfejlesztés és térségi menedzsment, a projektmenedzsment, a szabadidő-szociológia, az attrakció- és látogatómenedzsment, a kreativitásfejlesztés, apénzügyek, az e- marketing, a desztinációs marketing, a minőségmenedzsment, atérségi turizmusban szerepet játszó köz- és magánszervezetek együttműködése, aturizmus és közlekedés szakterületeken szerezhető speciális ismeret.

A választhatóismeretek kreditértéke 40-50 kredit.

Feltöltés alatt
Feltöltés alatt

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 812/1015

Vállalkozásfejlesztés (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Vállalkozásfejlesztési Intézet
Szakfelelős oktató: Deutsch Nikolett
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak célja, hogy a hallgatók megtanulják a vállalati gazdálkodás összefüggéseit és kölcsönhatásait, meghatározni egy vállalat külső és belső működési sajátosságait, projektvezetést, különböző elemző és értékelő módszereket tárgyalási technikákat. A képzés nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű elméleti és módszertani ismeretanyagot nyújt.
A végzett hallgatók képesek kis- és középvállalkozásokat alapítanak, irányítanak, vagy más gazdálkodó szervezeteknél üzletfejlesztési feladatokat, tanácsadást látnak el.
 • A szak saját szakkollégiummal (Vállalkozásfejlesztési Klub) dicsekedhet.
 • A harmadik félévben csak választható és kötelezően választható tárgyak vannak
 • Részvételi lehetőség a CEMS diplomaprogramban
 • Szakirányos kirándulások
 • Gyakorló szakemberek vendégelőadásai színesítik az órákat
 • Esettanulmány feldolgozások, vállalati projektmunkák
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad. Amennyiben a vállalkozásfejlestés mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között.
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek.

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Vállakozásfejlesztés
Vezetés és szervezés (keresztfélévben indul)
A képzésért felelős szervezet: Vezetéstudományi Intézet
Szakfelelős oktató: Dr. Móricz Péter
Képzési terület: Gazdaságtudomány
Képzési idő félévekben: 4 félév
Képzés nyelve: Magyar
Telephely: Budapest
Tagozat: Nappali
Képzési típus: Hagyományos
A szakról röviden

A szak célja, hogy végzettjei a szervezetek működésére átfogóan rálátó, de a vezetési szakma részterületein (stratégai elemzés, folyamatszervezés, HR és szervezetfejlesztés, kontrolling stb.) kiemelkedő szakemberré váljanak. A készségközpontú képzés a 2020-as évek menedzsment kihívásaira készíti fel hallgatóit.
 • Controlling és teljesítménymenedzsment
 • Emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés
 • Szervezetalakítás és folyamatszervezés
Hazai és nemzetközi vállalatoknál, szervezeteknél akár belső munkatársként, akár külső tanácsadóként jellemző munkakörök az alábbiak: üzletfejlesztő, stratégiai elemző, professzionális projektvezető, folyamatmenedzser, üzleti rendszerelemző, controlling szakértő, üzleti adatelemző, HR szakértő, szervezetfejlesztő, tréner.
 • A szak a controlling, a HR, és az OD szakma hazai bölcsője, napjainkban is a Corvinus oktatói és végzettjei formálják ezeket a szakterületeket a gyakorlatban
 • A képzés a világ első 100 menedzsment mesterszakja közé tartozik a Financial Times rangsora szerint, egyedüli programként Magyarországról
 • A szakot a Financial Times 2020-as listáján 21. helyre rangsorolta ár-érték arány tekintetében, felmérésük szerint az itt végzettek átlagosan 600.000 forintot keresnek havonta, 3 évvel a diploma megszerzése után
 • A képzés esettanulmányokra, órai vitákra, csapatmunkára, és valós vállalati projektekre építve ötvözi a tartósnak bizonyult elméleti megközelítéseket a legújabb módszerekkel 
 • A szak hallgatói a négy félév alatt további diplomát is szerezhetnek: a CEMS nemzetközi menedzsment képzésében, vagy a Passaui Egyetemen
A CEMS Master’s in International Management (MIM) egy 1 éves, nemzetközi üzleti képzés, ami a hagyományos mesterképzéssel párhuzamosan végezhető el. A CEMS ugyanakkor nemcsak az eredeti mesterszak továbbfejlesztése, hanem a corvinusos diploma mellett egy újabb nemzetközileg elismert diplomát is ad.Amennyiben a vezetés és szervezés mesterképzésre jelentkezel, részt vehetsz a CEMS programban, de arra külön is jelentkezned kell 2020. november 9. és 20. között. 
CEMS logo_kicsi
A Budapesti Corvinus Egyetem szakjain továbbra is elérhető a térítésmentes képzés, a Corvinus Ösztöndíj keretein belül. Ezt a felvételi során az „A” finanszírozási forma megjelölésével választhatod ki.Ha költségtérítéses képzésre szeretnél jelentkezni, akkor pedig a „K” finanszírozási formát kell választanod a jelentkezés alkalmával.

Ezen a szakon a tandíj: 450.000 Ft

A szak részletes dokumentációja, követelményei, elsajátitandó kompetenciái alább letölthetőek

További információ kérhető: felvi.corvinus@uni-corvinus.hu

Részletes leírásért a jelentkezést illetően kattints!

Letölthető képzésleírás

Vezetés és szervezés
Hernádi Zsolt címzetes egyetemi tanár, vendégelőadó, MOL Nyrt. elnök-vezérigazgatója

Bogsch Erik vendégelőadó, a Richter Gedeon Nyrt. elnöke

Egyetemi docens, a Horváth and Partners ügyvezető partnere

Bodnár Viktória viktoria.bodnar@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
e.docens
E épület, E.375
Telefon: +36 1 482 5304 • Mellék: 5304

Egyetemi adjunktus, a Mastercard egykori regionális CEO-ja

Dr. Dunavölgyi Mária maria.dunavolgyi@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
egyetemi adjunktus
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382
Vágólapra másolva