Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatói információk

05.22. – Elnöki testületi rendelkezés a lezáró vizsgák szabályainak módosításáról 

A lezáró vizsgákhoz kapcsolódóan új elnöki testületi rendelkezés került közzétételre: 
 34/2020. (V. 22.) számú Elnöki Testületi rendelkezés a fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) kormányrendeletben foglaltak végrehajtásáról szóló33/2020. (V. 18.) számú Elnöki Testületi rendelkezés módosításáról.  A módosítás az alap-, mester- és szakirányú továbbképzést lezáró vizsgák (komplex vizsgák és szakdolgozat/diplomadolgozat védések) szabályait (1. § (4) bekezdés) érinti a magyar és külföldi hallgatók vonatkozásában. 


(A rendelkezések módosítással egybe szerkesztett egységes formátumai a honlapon a rendelkezések „jelenlegi szövegállapota” alatt letölthetők. A „jelenlegi szövegállapot” valamennyi rendelkezés esetében az aktuális szövegállapotot tükrözi.)


05.18. – Elnöki Testületi rendelkezés a tavaszi félév záróvizsgáinak lebonyolításáról

A kijárási korlátozások feloldása okán az Egyetem vezetése úgy döntött, a magyar és Magyarországon tartózkodó külföldi hallgatók számára a záróvizsgák lebonyolítására személyesen kerül sor. Azok a végzős hallgatók, akik még nem jelentkeztek záróvizsgára, május 24-ig megtehetik azt a Neptunon keresztül a felületen elérhető kérvény leadásával, míg a nem Magyarországon tartózkodó nem magyar hallgatók május 27-ig jelentkezhetnek online vizsgára, szintén a Neptun rendszerén keresztül.

A rendelkezésről szóló összefoglaló cikkünket itt találjátok.
05.07. – Doktori Iskolák ügyeinek online lebonyolítása

Május 4-ével sikeresen zárult a Corvinus Doktori Iskolákba való jelentkezés. A Budapesti Corvinus Egyetem 2020. április 30-án közétett elnöki testületi rendelkezése alapján összeszedtük számotokra a legfontosabb információkat a Doktori Iskolák cselekményeinek online történő lebonyolításával kapcsolatban.
  A komplex vizsgákat, az értekezéstervezet-vitákat és a nyilvános disszertáció védéseket.  
Kizárólag a lebonyolítás módja változik, a követelmények az Egyetemi Doktori Szabályzatban és az egyes doktori iskolák Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint változatlanok maradnak.  
Minden, komplex vizsgára jelentkezett másodéves doktori hallgatót, továbbá minden olyan hallgatót, aki már leadta az értekezéstervezetét vagy a disszertációját és számukra a doktori eljárásban illetékes testület már kijelölte az értékelő, illetve bíráló bizottságot.  
A Microsoft Teams felületén, így minden érintettnek (jelölt, témavezető, bizottság tagok, meghívottak) rendelkeznie kell ilyen szoftverrel, stabil internettel, valamint kép-és hang egyidejű továbbítására alkalmas számítógéppel.  
A hallgatók, illetve a szervezésben közreműködő munkatársak minden dokumentációt (a doktori cselekmény jellegétől függően beadandót, értekezéstervezetet, disszertációt, szakmai-tudományos életrajzot, opponensi véleményeket, az azokra adott választ, a hangalámondással ellátott prezentációt) előre feltöltik a Corvinus Doktori Iskolák honlapjára, így biztosítják a szükséges nyilvánosságot.  
Sajnos a technikai lehetőségek egyelőre még korlátozottak, a Teams értekezlethez történő tömeges csatlakozás jelentősen rontaná a kép-és hangminőséget, amely veszélyeztetné az adott doktori cselekmény sikeres lebonyolítását. Így a jelölten, a témavezetőjén, a bizottság tagjain és a meghívottakon, illetve a részvételi szándékukat előre jelzetteken kívül nincs mód a spontán érdeklődök részvételének biztosítására.  
Igen, az értekezéstervezet-vita és a disszertáció nyilvános védés előtt bárki kérdéseket fogalmazhat meg, észrevételeket tehet a Corvinus Doktori Iskolák honlapjára feltöltött dolgozatokkal kapcsolatban, amelyek érdemi részére a jelölt a doktori cselekmény keretében válaszol.
Az Elnöki Testület visszavonásig biztosította az online doktori cselekmények lehetőségét, de a doktori képzés megújítása projekt keretében tervezzük, hogy ez a műfaj más rendkívüli helyzetekben (tartós külföldön tartózkodás, betegség, várandóság stb.) is alkalmazható.  
Az elnöki testületi rendelkezés itt tekinthető meg.
04.28. – Tanévzárás, vizsgaidőszak, szakdolgozat leadás

A koronavírus-járvány miatt nem csupán a szorgalmi időszak, de a vizsgáztatás rendje, illetve a szakdolgozatok leadásának módszere is megváltozott. Az alábbi menüpontban összefoglaltuk a titeket érintő legfontosabb kérdéseket és határidőket.

A közölt információkat a 2020. április 24-én közzétett elnökitestületi rendelkezések tartalmazzák. Kérjük, hogy ezeket is részletesenolvassátok elFigyelmetekbe ajánljuk továbbá a Közgazdász Online-on megjelent részletes cikket isebben a témakörben, itt olvashatjátok. 

A szóbeli és az írásbeli vizsgákat egyaránt online felületeken szervezzükmeg és bonyolítjuk le. A megajánlott jegyek elfogadása a szokásos módon, Neptunban történik.

A szóbelik vizsgák a Microsoft Teams felületén, az írásbeli vizsgák pedigMoodle-ban folynak majd.

A vizsgákra ugyanúgy Neptunban lehet majd jelentkezni, mint eddig is,azonban a vizsgák mellett nem a terem száma, hanem a vizsga típusa fogmegjelenni (Teams vagy Moodle vizsga).

 Vizsgajelentkezési időszak:

 • vizsgajelentkezésHALVEL kitöltők számára: 05. 04. (alapképzés 7:45-től; mester- és szakirányútovábbképzés 13:15-től) – 05. 08. (11.59-ig);
 • tavaszifélévi vizsgákra jelentkezés nem záróvizsgázóknak: 05. 08. (12:00-től) – 06.18.(23:59-ig)
 • tavaszifélévi vizsgákra jelentkezés záróvizsgázóknak 05.08.(12.00-től) – 06.04.(23.59-ig) 

Mivel a Neptun új funkcióinak fejlesztése jelenleg is folyamatban van, avizsgameghirdetések tervezetten 2020.04.27 – 05.03. között várhatóak. Avizsgákat az intézeti adminisztrátorok vagy az oktatók hirdetik meg.

A szóbeli vizsgák esetében oktatóink két módon hirdethetnek vizsgákat:

I. egy idősávot határoznak meg, amelyre bizonyoslétszámban jelentkezhetnek hallgatók, akiket utána az idősávon belül maga azoktató oszthat be és ezt követően tájékoztat Benneteket, hogy mikor és hogyan vizsgázhattokmajd,

II. vagy pedig a vizsgákat pontos sávokra írjuk ki, ésezekre jelentkezhettek.

Az írásbelikre a Moodle-ban kerül sor, 55 perces blokkokbantörténik a vizsgák lebonyolítása (A hosszabb vizsgák esetében meghosszabbítottidősávban. Az említett 55 perces blokk meghatározásának technikai oka van, aszerverek ugyanis egyszerre 300-400 hallgatót bírnak el. A 300 főnél nagyobblétszámmal bíró kurzusok a vizsgaszervezésnél előnyt élveznek.)

A szóbeli vizsgák tehát a Teams felületén történnek, várhatóan 2-5 főscsoportos videóhívásokban. Az oktatók – indokolt esetben – egyéni vizsgáztatásmellett is dönthetnek. A szóbelikről az oktató felvételt készíthet. A vizsgáksorán számíthattok az ún. Open Book, vagyis, vagy az alkalmazási készséget,problémamegoldást mutató, gyakorlatias kérdésekre. 

Az írásbelik pedig a Moodle különböző tesztfunkciói segítségével vagyfeladatleadás formájában valósulnak meg. 

A vizsgák pontos formájáról tájékoztatást kaptok.

Természetesen igen. Gondoskodunk róla, hogy ők egyéni feltételek mellettvizsgázhassanak. Ezúton is kérjük speciális szükségletű hallgatóinkat, hogyamennyiben bármilyen kérdésük, problémájuk akad a tanulmányaik végzése, vizsgáklebonyolítása vagy a szakdolgozat leadás kapcsán, forduljanak segítségért Rózsa Melinda fogyatékosügyikoordinátorunkhoz: disability@uni-corvinus.hu.

A szakdolgozatokkal csak elektronikus formában kell benyújtani.

Korábbi tájékoztatásunk szerint a szakdolgozatok leadási határidejemódosult az alábbiak szerint:

Ezek az érvényes leadási határidők:

 • Az alábbi alapképzésiszakokon: 2020. 05. 18 (hétfő) 14 óra:
  gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, kereskedelem ésmarketing, vidékfejlesztési agrármérnök, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság-és pénzügy-matematikai elemzés, politikatudomány.

 • Az alábbi alapképzésiszakokon: 2020. 05. 18 (hétfő) 15 óra:
  pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, emberi erőforrások,kommunikáció- és médiatudomány, nemzetközi tanulmányok, szociológia

 • Nemzetközigazdálkodás alapképzésiszakon: 2020. 05. 18 (hétfő) 15 óra Neptunban!
 • Mesterképzésiszakokon: 2020. 05.19. (kedd) 15 óra
 • Szakirányútovábbképzési szakokon: 2020.05. 20. (szerda) 15 óra

Minden szakon a beadás helye a Moodle, kivéve Nemzetközi gazdálkodásalapképzési szakon, ahol Neptunban kell benyújtani a dolgozatokat. Aszakdolgozatot az Urkund szövegegyezés vizsgálattal együtt kell feltölteni. Azérvényes plágiumszabályzatot és az Urkund program használatával kapcsolatostájékoztatót a Neptun belépő oldalán éritek el.

03.22. – Órarendi információ – magyarázó táblázat
A 2020. március 19-én megjelent körlevélben az „Órarendi információ páros és páratlan heti órarend szerint tanuló hallgatóknak” címmel kiadott rendelkezéshez, a jobb érthetőség érdekében az alábbi magyarázó táblázatot tesszük közzé.
Hallgatói tájékoztatás 03.22.
03.21. – Információ a szakmai gyakorlatról
A koronavírus által kialakult veszélyhelyzetre tekintettel a szakmai gyakorlatok elvégzésére, teljesítésük  elismerésére több megoldást kínálunk hallgatóinknak a meglévő jogszabályi keretek között. Olvassátok az alábbi részletes tájékoztatót.
Hallgatói tájékoztató 03.21.
03.19. – Információk a távoktatás legfontosabb kérdéseiről és technikai megvalósításáról
Egyetemünkön az oktatás távoktatás formájában folytatódik 2020. március 23-tól a koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet miatt. Az alábbi tájékoztatóban részletes információ olvasható a távoktatás technikai megvalósításáról, a szakmai gyakorlattal kapcsolatos kérdésekről, az órarenddel, nyelvoktatással, illetve az egyetemi e-mail címek használatával kapcsolatos kérdésekről.
Hallgatói tájékoztató 03.19.
03.13. Információk a távoktatás megteremtésének feltételeiről
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 03.12-i tájékoztatása alapján a felsőoktatási intézményeknek 2020. március 23-ig meg kell teremteniük a távoktatás feltételeit, hogy minden hallgató számára biztosított legyen a félév befejezése. Jelen állás szerint arra kell felkészülnünk, hogy a tavaszi félévet a most kialakított feltételrendszer alapján kell befejeznünk. A legelső és legfontosabb lépések a hallgatói tájékoztatóban olvashatók.
Hallgatói tájékoztató 03.13.
Vágólapra másolva
GEN.:2021.06.20. - 07:21:24