Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Gyakornok – AMRH/720/2021

A Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtan Intézete nyílt pályázatot hirdet gyakornok munkakör betöltésére. 

 • A jogviszony időtartama: határozott idejű (2021. szeptember 1-től 2022. augusztus 31-ig), teljes munkaidős jogviszony.
 • A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 16.
 • A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 15.

Munkavégzés helye

A Budapesti Corvinus Egyetem székhelye és telephelyei, ahol a Munkavállaló oktatási, kutatási tevékenységet végez, de köteles eljárni munkakörének ellátása érdekében a Munkáltató székhelyén és telephelyén kívül is.

A gyakornok lényeges feladatai

 • Oktatási feladatok: A Közgazdaságtan Intézet oktatási tevékenységében való részvétel, elsőso9rban mikroökonómia és/vagy makroökonómia tárgy szeminárium tartása magyar vagy angol nyelven, projekt tantárgyból csoportvezetés.
 • Kutatási feladatok: PhD programban való részvételnek megfelelő kutatási tevékenység.
 • Oktatásfejlesztési feladatok: –
 • Oktatásszervezési feladatok: –
 • Tehetséggondozási feladatok: –
 • Intézeti és egyetemi közéleti részvétel és szolgálat: aktív részvétel az intézet és az egyetem szakmai közéletében, az intézetvezető által meghatározott szolgálati feladatok ellátása; specifikus elvárások (opcionális): részvétel az intézet kutatási szemimnáriumán, részvétel az intézeti workshopon.
 • Tudományos-szakmai közéleti tevékenység: – 

Illetmény és juttatások

A munka díjazásának megállapítására és a juttatásokra a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) rendelkezései, valamint a BCE Javadalmazási politikája, Kollektív Szerződése és az SzMR Foglalkoztatási Követelményrendszer rendelkezései az irányadóak.

Pályázati feltételek

Pályázatot mindazok nyújthatnak be, akik a meghirdetett gyakornok munkakörbe kinevezhetők és rendelkeznek: 

 • mesterfokozattal vagy azzal egyenértékű végzettséggel;
 • megkezdett doktori tanulmányokkal vagy doktori tanulmányok folytatására vonatkozó határozott elképzelésekkel, tervekkel, jelentkezéssel.


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • megkezdett doktori tanulmányok,
 • felsőoktatási tapasztalat a pályázatban szereplő tárgyakban.


Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs készség
 • nagy fokú önállóság
 • jól fejlett empátia
 • felelősségtudat a munkavégzésben
 • rugalmasság 


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

A gyakornok munkakör betöltésére benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 

 • önéletrajzot magyar és angol nyelven, amely tartalmazza a pályázó részletes szakmai munkásságát, elért eredményeit (nem magyar anyanyelvű pályázó esetén elegendő az angol nyelvű önéletrajz);
 • motivációs levelet, ennek részeként a jövőre vonatkozó akadémiai tervek bemutatását (oktatási, oktatásfejlesztési, kutatási és szolgálati területeken már elért eredmények rövid bemutatása és a jövőre vonatkozó elképzelések az egyes dimenziókban 1-1,5 oldalas terjedelemben);
 • egy szakmai ajánlást;
 • az MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázatát (ha releváns);
 • egyetemi végzettséget, idegennyelv-ismeretet, egyéb szakmai képesítést tanúsító okiratok szkennelt példányait, megkezdett doktori képzés vagy doktori képzésbe való sikeres felvétel esetén annak igazolását szkennelve;
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nincs büntetés vagy foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt (a nyilatkozatot a jelentkezési felületen elektronikus formában kell megtenni a pályázat benyújtásával egyidejűleg. Külföldi pályázók esetében a nyilatkozat nyelve angol.);
 • a pályázó nyilatkozatát fennálló munkaviszonyáról/munkaviszonyairól (jelenlegi munkahely és esetleges további jogviszonyai), munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyairól, azok tartalmáról és időbeli behatároltságáról (a nyilatkozatot a pályázati felületről letölthető formanyomtatványon kell megtenni. A nyomtatvány elérhető angol nyelven is a külföldi pályázók számára);
 • adatkezelési nyilatkozatot, melyben a pályázó hozzájárul a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez. A nyilatkozatot a jelentkezési felületen elektronikus formában kell megtenni a pályázat benyújtásával egyidejűleg (a nyilatkozat megtétele nélkül a pályázat nem nyújtható be);
 • minden olyan okiratot, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart. 


A pályázat elbírálásának módja, rendje

A pályázóknak meg kell felelniük a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben (Nftv.), az Egyetem szabályzataiban, különösen az Akadémiai életpályamodellben és a BCE Foglalkoztatási Szabályzatában rögzített feltételeknek. A pályázat elbírálása a jogszabályi előírások és a BCE szabályzatai szerint történik.

Az álláspályázattal kapcsolatos egyéb lényeges információ

Csak az elvárásoknak megfelelő, hiánytalanul és határidőre beérkezett pályázatok kerülnek elbírálásra. A határidő jogvesztő. A határidő után és/vagy hiányosan beérkezett pályázatok formai indokkal elutasításra kerülnek. A pályázatokat a fentebb megadott linken, az adott pályázati kiírásnál található űrlap kitöltésével és a dokumentumok feltöltésével kell benyújtani. A magyar nyelvű önéletrajzot, az angol nyelvű önéletrajzot, a motivációs levelet az űrlap megfelelő rovatában (“Csatolandó dokumentumok”) külön-külön kell feltölteni. A pályázati anyag többi részét (iratok, igazolások, ajánlás, MTMT összefoglaló táblázat, nyilatkozat) egy zip fájlba tömörítve a “Pályázati anyag további részei” menüpontban kell feltölteni! A jelentkezést a hivatalos dokumentumokban szereplő (pl. személyi igazolvány, útlevél stb.) néven kérjük benyújtani. A kitöltendő nyilatkozatot (további jogviszonyokról) az adott pályázati kiírás alatt található “Kapcsolódó dokumentumok” menüpontból lehet letölteni, ahol elérhető a pályázati kiírás is pdf formátumban. A további munkaviszony(ok)ról szóló nyilatkozatot aláírva, szkennelve „A pályázati anyag további részei” rovatban (az említett zip fájlba tömörítve) kell benyújtani.

Kapcsolódó dokumentumok

Közgazdaságtan Intézet – Gyakornok – Ikt. szám AMRH/720/2021
Eredményeket összefoglaló táblázat
Nyilatkozat fennálló munkaviszonyról

Kapcsolat

Adminisztratív kérdések esetén

Maruzsi Ágnes agnes.maruzsi@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet / Corvinus Doktori Iskolák / Elnöki Szervezet / HR
Szenior HR szakértő / Senior HR Expert
E épület, 291
Telefon: +36 1 482 5248 • Mellék: 5248

Szakmai kérdések esetén

Dr. Major Klára major@uni-corvinus.hu Közgazdaságtan Intézet
Intézetvezető egyetemi docens / Head of Institute, Associate Professor
E épület, 224
Telefon: +36 1 482 5367 • Mellék: 5367
Vágólapra másolva
GEN.:2021.12.07. - 06:17:04