Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Kiválósági Ösztöndíjra 2017/2018. tanévre

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 9/H. §-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2017/2018. tanév 1-2. (őszi-tavaszi) félévére az 1. pontban felsorolt képzésekben részt vevő hallgatók támogatására az alábbiak szerint.

 

1.)       A pályázat célja, hogy a Magyar Nemzeti Bank

–         alkalmazott közgazdaságtan, gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés, gazdálkodási és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel alapképzési szakok;

–         biztosítási és pénzügyi matematika, közgazdálkodás és közpolitika, közgazdasági elemző, Master of Business Administration (MBA), nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, számvitel, vezetés és szervezés mesterképzési szakok

magyar és angol nyelvű képzéseiben nappali munkarendben tanulmányokat folytató hallgatókat tanulmányi eredményük alapján kiválósági ösztöndíj formájában támogassa. Az MNB Kiválósági Ösztöndíjban az érintett szakok hallgatói közül 10 hónapra alapképzésben legfeljebb 86 fő, mesterképzésben legfeljebb 42 fő részesülhet.

 

2.)       A támogatás, illetve a pályázat benyújtásának feltételei:

a)       Az ösztöndíjra – állampolgárságtól függetlenül – azon nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanulmányokat folytató hallgatók pályázhatnak, akik

aa)   az 1.) szerinti támogatott szakok valamelyikén tanulmányokat folytatnak;

ab)   az 1.) szerinti szakon legalább két félévre bejelentkeztek és az utolsó két aktív félévben legalább 54 kreditet megszereztek;

ac)   az 1.) szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 90%-át teljesítették;

ad)   az előző két, egymást követő, lezárt, aktív félévben a megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga – a két félév átlagában – legalább 4,00;

ae)   az előző két, egymást követő, lezárt, aktív félévben tudományos, illetve közéleti, közösségi, illetve egyéb szakmai munkát (ld. különösen HTJSZ 1/b. melléklet Kiemelt kari ösztöndíj 4. § cím alatti tevékenységeket) végeztek.

b)       Az ösztöndíj összege 30.000 forint havonta, amely a 2017/2018. tanév 10 hónapjában folyósítható (szeptember-június hónapokra), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek mindvégig megfelel. A szeptember és az október havi ösztöndíj folyósítása október 31. napjáig történik.

c)       Amennyiben a hallgató – a képzési időnek megfelelően – az őszi félévben fejezi be tanulmányait, abban az esetben jogosult továbbra is az ösztöndíjra, ha tanulmányait a következő félévben sikeres felvételi eljárást követően az Egyetem 1.) pontjában írt mesterképzési szakjainak egyikén folytatja. Amennyiben a hallgató nem folytatja tanulmányait az ösztöndíjprogram által támogatott egyik mesterképzési szakon sem, az Egyetem jogosult a kiesett hallgató helyét feltölteni a pályázaton részt vett, de támogatást nem nyert hallgatók közül a legjobb eredményt elért pályázóval.

d)       A hallgató az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti és az ösztöndíj tovább nem folyósítható,

da)   amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel;

db)   amennyiben az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely ok miatt megszűnik az Egyetem és az MNB között;

dc)   a tavaszi félévben, ha a hallgató az őszi félévben felvett valamennyi tantárgyát nem teljesítette.

e)       Az ösztöndíjat elnyert hallgató – az (f) pontban foglaltak kivételével – nem zárható ki a tanulmányi alapú ösztöndíj-támogatásokból.

f)        Egyidejűleg nem nyerhető el és nem folyósítható a jelen MNB Kiválósági Ösztöndíj és a HTJSZ 9/F. § szerinti MNB Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj. Ugyanazon félévben időben korábban elnyert pályázat támogatott részéről való elfogadása kizárja a később kiírásra kerülő pályázatban való részvételt. Amennyiben párhuzamosan kerül sor a pályázatok kiírására, és a hallgató mindkettőre pályázik, akkor a számára pozitív döntést követően a hallgató jogosult választani a két ösztöndíjra való jogosultság közül.

 

3.)       A pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy az adott félévben és az azt megelőző félévben milyen pályázati úton elnyert intézményi ösztöndíjban, támogatásban (pl. konferencia részvétel, fordítás, stb.) részesült.

 

4.)       A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Kiválósági Ösztöndíj Pályázat 2017/18” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 2017. szeptember 22. (péntek) 12 órától kezdődik.

 

5.)       A pályázat benyújtásának határideje 2017. szeptember 30. 23:59 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a bíráló bizottság nem veszi figyelembe.

 

6.)       A pályázathoz feltöltendő tudományos, közéleti, közösségi tevékenységet igazoló dokumentumokról a felhívás 1. sz. mellékletében tájékozódhat.

 

7.)       A pályázat elbírálása

a)       A pályázatokat 4 tagú bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről, külön kezelve az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók pályázatát. A bizottság elnöke az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, további tagjai a három Kar dékánja által delegált egy-egy kari képviselő.

b)       A pályázatok értékelésekor 70%-ban a tanulmányi teljesítményt, 20%-ban a tudományos tevékenységet (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), 10%-ban a közéleti, közösségi tevékenységet veszi figyelembe.

c)       A pályázatokat bíráló bizottság a benyújtási határidőt követő 10 napon belül meghozza döntését.

 

8.)     A külső forrást biztosító dönt az ösztöndíj odaítéléséről, ezért fellebbezésnek nincs helye.

 

9.)       A pályázatról további felvilágosítás Cserniczky Krisztinától az osztondij(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen kérhető.

 

 

Budapest, 2017. szeptember 21.

 

Dr. Szántó Zoltán Oszkár

oktatási rektorhelyettes

 

1. sz. melléklet

 

 

Az MNB Kiválósági Ösztöndíj pályázat esetén a pontszámok megállapítása a Szabályzat 9/H. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint történik.

 

 

 I.          Tanulmányi teljesítmény: (max. 70 pont)

 

A tanulmányi teljesítményre adható pontszám megállapítása a hallgató előző két egymást követő, lezárt, aktív félév kreditekkel súlyozott számtani átlaga alapján történik.

 

A kreditekkel súlyozott számtani átlag: A hallgató által az adott félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeg osztva a teljesített tantárgyak kreditjeinek összegével. A tanulmányi munkára kapható pontszám meghatározása a hallgató előző két egymást követő, lezárt, aktív félévi kreditekkel súlyozott számtani átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján az alábbi képlet szerint történik:

 

Kreditekkel súlyozott számtani átlag =

 

A 2 félév KSSZ átlaga =

 

A félévenkénti kreditekkel súlyozott számtani átlag egyszerű számtani átlagát (a továbbiakban: 2 félév KSSZ átlaga) alapul véve 4,01-es átlagnál 0,7 pontot, 5,00-s átlagnál maximum 70 pontot kap a tanulmányi teljesítményére a hallgató.

 

 

A 2 félév KSSZ átlagának két határértéke (4,01-5,00) között megszerezhető pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:

 

2 félév KSSZ átlaga

Tanulmányi pontszám

2 félév KSSZ átlaga

Tanulmányi pontszám

2 félév KSSZ átlaga

Tanulmányi pontszám

2 félév KSSZ átlaga

Tanulmányi pontszám

4,01

0,7

4,26

18,2

4,51

35,7

4,76

53,2

4,02

1,4

4,27

18,9

4,52

36,4

4,77

53,9

4,03

2,1

4,28

19,6

4,53

37,1

4,78

54,6

4,04

2,8

4,29

20,3

4,54

37,8

4,79

55,3

4,05

3,5

4,30

21

4,55

38,5

4,80

56

4,06

4,2

4,31

21,7

4,56

39,2

4,81

56,7

4,07

4,9

4,32

22,4

4,57

39,9

4,82

57,4

4,08

5,6

4,33

23,1

4,58

40,6

4,83

58,1

4,09

6,3

4,34

23,8

4,59

41,3

4,84

58,8

4,10

7

4,35

24,5

4,60

42

4,85

59,5

4,11

7,7

4,36

25,2

4,61

42,7

4,86

60,2

4,12

8,4

4,37

25,9

4,62

43,4

4,87

60,9

4,13

9,1

4,38

26,6

4,63

44,1

4,88

61,6

4,14

9,8

4,39

27,3

4,64

44,8

4,89

62,3

4,15

10,5

4,40

28

4,65

45,5

4,90

63

4,16

11,2

4,41

28,7

4,66

46,2

4,91

63,7

4,17

11,9

4,42

29,4

4,67

46,9

4,92

64,4

4,18

12,6

4,43

30,1

4,68

47,6

4,93

65,1

4,19

13,3

4,44

30,8

4,69

48,3

4,94

65,8

4,20

14

4,45

31,5

4,70

49

4,95

66,5

4,21

14,7

4,46

32,2

4,71

49,7

4,96

67,2

4,22

15,4

4,47

32,9

4,72

50,4

4,97

67,9

4,23

16,1

4,48

33,6

4,73

51,1

4,98

68,6

4,24

16,8

4,49

34,3

4,74

51,8

4,99

69,3

4,25

17,5

4,50

35

4,75

52,5

5,00

70

 

 

II.          Tudományos tevékenység: (max. 20 pont)

 

Tudományos tevékenység

Adható pontszám

Több szerző esetén adható pontszám

Szükséges igazolás, megjegyzés

1. Kutatási tevékenység (pl. demonstrátori tevékenység keretében végzett kutatás)

max. 5 pont

-

A kutatás vezetőjének vagy az illetékes tanszék vezetőjének ajánlása.

2. TDK, OTDK

max. 20 pont

max. 14 pont

Az elért helyezésről/részvételről szóló díszoklevél másolata vagy a szervező szervezet által kiállított, részvételről szóló igazolás. Két évnél korábbi versenyre nem adható pont. Pont több TDK dolgozatra is adható, de az adott pontszám nem lehet magasabb 20 pontnál. Több szerző esetén az adható pont 70%-át kapja a pályázó.

2.1 OTDK részvétel/részvételi jog

3 pont

2 pont

2.2 TDK 1. helyezés

13 pont

9 pont

2.3 TDK 2. helyezés

12 pont

8,5 pont

2.4 TDK 3. helyezés

11 pont

7,5 pont

2.5 TDK elfogadott dolgozatért

7 pont

5 pont

3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek

max. 8 pont

-

3.1 - 1. helyezés

8 pont

-

3.2 - 2. helyezés

7 pont

-

3.3 - 3. helyezés

5 pont

-

3.4 Részvétel

3 pont

-

4. Publikáció, előadás

max. 11 pont

max. 7,5 pont

Publikáció, előadás másolata, in press publikáció esetén befogadó nyilatkozat vagy annak másolata. A pontszám a folyóirat és a szakmai cikk színvonala alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után adhatók. Több szerző esetén az adható pont 70%-át kapja a pályázó.

4.1 Publikáció, előadás magyar nyelven

8 pont

5,5

4.2 Publikáció, előadás idegen nyelven

11 pont

7,5

5. Szakkollégiumi és egyéb, a HÖK által regisztrált diákszervezetben végzett egyéb szakmai tevékenység

max. 5 pont

max. 3,5 pont

Az illetékes szakkollégium által kiállított igazolás.

6. Egyéb kiemelkedő szakmai tevékenység (pl. kurzushallgatás)

max. 8 pont

-

A tevékenységről szóló igazolás. Kurzushallgatás címén – csak az Egyetemen akkreditált kurzusokért –, fakultatív tantárgy, illetve minden, a kötelezőn felül teljesített, de a tanulmányi átlagban el nem számolható tantárgy: egyenként maximum 4 pont (összesen maximum 8 pont). A nyelvtanulás nem számolható el ilyen tantárgyként.

7. Oktatáshoz kapcsolódó tevékenység

max. 8 pont

-

Az illetékes tanszék/szakkollégium oktatáshoz kapcsolódó tevékenységről szóló igazolása.

A 2., 3. és 4. pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont.

Nem értékelhetők a saját célú, Egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel stb.)

III.          Közéleti, közösségi tevékenység: (max. 10 pont)

 

A táblázatban szereplő jogcímekre egyszer adható pont, pl. 2 szervezetben végzett közéleti tevékenységért is csak 2 pont jár. A pályázathoz csatolt közéleti tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál.

 

Közéleti, közösségi tevékenység

Adható pontszám

Szükséges igazolás, megjegyzés

1. Hallgatói közéleti tevékenység

max. 5 pont

Pont adható a Hallgatói Önkormányzatban végzett tevékenységért, kollégiumi tanácsban végzett munkáért, Hallgatói Önkormányzat által regisztrált szervezetben végzett munkáért, egyetemi rendezvény szervezéséért, publikálásért az egyetemi hallgatói újságban. Szükséges az illetékes szervezet vezetőjének igazolása.

1.1 Hallgatói szervezetben végzett tevékenység, tagság

max. 3 pont/félév

1.2 Vezetőségi tagság hallgatói szervezetben

max. 5 pont/félév

2. Egyéb kiemelkedő társadalmi, szociális, kulturális tevékenység

5 pont

3. Kiemelkedő sporttevékenység

max. 5 pont

Az elért helyezésről/részvételről szóló oklevél másolata vagy a szervező(k) által kiállított és aláírt igazolás a versenyen való részvételről. Aktív és eredményes sporttevékenység esetén egyesület/szakosztályi stb. igazolás szükséges.

3.1. Aktív, eredményes sporttevékenység

4 pont

3.2. Olimpiai kerettagságért, valamint világ- vagy Európa-bajnokságon elért 1-10. helyezésért

5 pont

 

Az egyetemi szintű tevékenységi centrumoknál, öntevékeny csoportoknál, érdekképviseleti szerveknél a pályázó hallgatóknak előre kell jelezni a szervezetek felé szakmai/közéleti/egyéb tevékenységük igazolásának igényét. A megajánlott pontszámokat tartalmazó igazolásokat a pályázónak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül benyújtott pályázati kérelmének benyújtásakor kell feltöltenie. Egyéb igazolás nem fogadható el.

 

MNB Kiválósági Ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a saját képzésének megfelelő képzési szintenkénti csökkenőpontos rangsorban a pályázati felhívásban meghatározott létszámkorláton belüli helyezést ért el.

 

Utolsó frissítés: 2017.09.22.