Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Vastag Gyula: Együtt vagyunk érdekeltek abban, hogy minél sikeresebbek legyünk

2020-11-02 07:26:39

Budapesti Corvinus Egyetem

 

A Corvinus Megújulási Programhoz kapcsolódóan onlineTeams-események keretében mutatják be az egyes megújulási projektek vezetői azelmúlt egy év eredményeit és a közeljövő célkitűzéseit az Egyetem polgárainak.Múlt héten négy megújulási terület mutatkozott be, köztük Vastag Gyula kutatásirektorhelyettes is bemutatta a kutatásfejlesztési terület megújulási irányait.

Vastag Gyula, kutatási rektorhelyettes október 21-i projektbemutatójábanismertette a projekt célkitűzéseit és eddig elért eredményeit. Előadásábantöbbször hangsúlyozta, a kutatásfejlesztés közös érdek:

Egy csónakbanevezünk, és együtt vagyunk érdekeltek abban, hogy minél sikeresebbek legyünk 

–mondta. Sorra véve a különböző, Kutatásmenedzsmenthez kapcsolódó területeket,kitért a kiemelt kutatóközpontok, a CIAS és a REKK, szerepére a külföldikutatók bevonásában és a jelenleg is kiváló publikációs teljesítmény további növelésében.A kiemelt Corvinus Folyóiratok kapcsán megjegyezte, szeretnék elérni, hogy aSociety and Economy 2023-ra elérje a Scimago Q2-es besorolást, a CorvinusJournal of Sociology and Social Policy megtartsa és a Vezetéstudomány pedig 2022-reelérje az MTA IX. osztály „A” kategóriás besorolását. A kutatásiéletpályamodellel kapcsolatban elmondta, hogy dolgoznak egy CorvinusProfessional Acculturation Program (CPAP) kidolgozásán. Ez a 6-12 hónapra szólókvázi ösztöndíjprogram lehetővé tenné, hogy a tehetséges docensekÉszak-Amerikába, illetve Kanadába utazzanak, külföldi egyetemeken oktatassanak,miközben aktívan részt vesznek a kutatásokban is, vagyis teljes értékű munkátvégezzen a partnerintézményben. 

A Corvinus Doktori iskolák megújulásával kapcsolatbanhangsúlyozta, tapasztalataik alapján a legtöbb doktori hallgató a tanulmányaimellett dolgozik, és kevesen vannak, akik a tanulmányok végeztével akadémiaipályát terveznek. Épp ezért változatlan kimeneti követelmények mellett kétbelső képzés (track) kialakítását tervezik megvalósítani 2023-ra: megmaradna ahagyományos PhD képzés, emelt ösztöndíjjal, ezzel ösztönözve a hallgatókat,hogy kutassanak, és a tanulmányaikra koncentráljanak, emellett az úgynevezettDBA (Professional Doctorate) programot biztosítanának a vállalati dolgozókszámára. Összességében a cél a minőségi publikációs output növelése, a minőségiszínvonal növelése. Kitért arra is, hogy a könyvtár szerepe az utóbbi időbenjelentősen megváltozott, közösségi tér lett, ezzel kapcsolatban pedigfejlesztésekre van szükség, például úgynevezett learning hubok kialakítására,vagy épp nagyobb hangsúlyt fektetni a digitalizációra.

Corvinus Egyetem könyvtár

 

Az előadásból kiderült, hogy már idén jelentős lépésekettettek a kutatásösztönző és kutatástámogatási rendszer megújítása érdekében, eza munka a jövőben is kiemelt fontosságú. A cél az, hogy minél jobban tudjákmérni a kutatók teljesítményét és tudják anyagilag támogatni az arraérdemeseket, például már jövőre szeretnének létrehozni egy a beadás előtt állópublikációk támogatására szolgáló alapot. A Corvinus Lectures első előadója,Prof. Nicholas Bloom (Stanford) a COVID helyzet elmúlása után, várhatóan 2021második felében, fog meglátogatni bennünket. A Corvinus Research Seminar keretébenévente egymillió forintot terveznek biztosítani az intézetek számára a kutatásistratégiájukat segítő tevékenységek megvalósítására. A tervek szerintháromhavonta szerveznek majd úgynevezett Research Brunchot, és féléventetematikus, kutatáshoz kapcsolódó képzéseket, workshopokat biztosítanak. Kérdésreválaszolva ezzel kapcsolatban elmondta, elérhető lesz például egy AcademicEnglish kurzus, hogy segítsék, akik külföldi folyóiratokba szeretnénekpublikálni, de lesz olyan kurzus is, amely a kutatási módszertanra helyezi ahangsúlyt és egy, „Meet the Editor” program részeként, lesznek találkozásokvezető folyóiratok főszerkesztőivel is.

„Ha nincsenek jó oktatóink, nincsenek jó doktoranduszaink.Ha nincsenek jó oktatóink és doktoranduszaink, nem jó az egyetem. Ezért kellazon dolgozni, hogy mind a témavezetők, mind a hallgatók fejlődhessenek, hogysegítsük őket” 

– válaszolta az előadáson arra a kérdésre, milyen irányelvekmentén alakulnak át a doktori iskolák. Szintén ezzel kapcsolatban jegyezte meg,hogy a doktoranduszoknak nem kell a képzés megkezdése előtt témavezetőtválasztaniuk, szeretnének kidolgozni egy olyan rendszert, amelyben az elsőfélévben a doktoranduszt egy mentor segíti, és csak bizonyos idő elteltévelkelljen kiválasztani a témavezetőt. Egy másik felvetésre, mely szerint a jópublikáció nem csak pénzkérdés, hanem jelentősen függ a kutatásra és írásrafordítható időtől, Vastag Gyula elismerte, ez bizony így van, azéletpályamodell célja épp az, hogy csökkenjen az oktatásra és nőjön a kutatásrafordított idő, próbálnak ebben segíteni minden érintettnek. Felmerült a kérdezőkközött az is, hogy az Eigenfactor lesz az a metrika, amellyel az egyetem nyomonköveti a folyóiratokban megjelent publikációkat, azonban az életpályamodellbenegyelőre a Q1/Q2 szerepel. A rektorhelyettes közölte, dolgoznak ennek amegoldásán, minden bizonnyal lesz ebben változás a jövőben.

A már elért eredményekkel kapcsolatban kiemelte például,hogy nőtt a könyvtárban elérhető folyóiratok száma, rektori rendelkezésszületett az Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenységnyilvántartásáról, így kimutatást is tudnak készíteni a kutatók publikációsaktivitásáról, vagy, hogy fejlesztették az egyetemen elérhető kutatástámogatószoftvereket. Megalakult a Kutatási Bizottság, amely előzetes véleményezőfunkciót lát el tanácsadó, konzultációs jogkörrel és megalakult az EsetiKutatásetikai Bizottság is, amely a rektor tanácsadó és egyedi engedélyezésiügyekben döntéshozó testülete és egyedi kutatásetikai ügyekben jár el.

A projektbemutatóról készült felvétel megtekinthető ezen a linken: https://bit.ly/34ZRjyp


Vágólapra másolva
GEN.:2021.10.28. - 02:23:40