Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

„Kornai munkássága megkerülhetetlen” – Online könyvbemutatót tartott a Corvinus

A járványhelyzetre való tekintettel szeptember 23-án online mutatták be a Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János Kornai’s Scholarship című könyvet.

A járványhelyzetre való tekintettel szeptember 23-án online mutatták be a Systems, Institutions, and Values in East and West: Engaging with János Kornai’s Scholarship című könyvet, amelyben Kornai János munkásságára reflektálnak tanulmányaikkal elismert magyar és külföldi kutatók. A könyvbemutatón külföldi és magyar közgazdászok tisztelegtek a világhírű professzor előtt.

Budapesti Corvinus Egyetem

 „Azembernek 92 évesen motivációra van szüksége, hogy éljen. Nekem ez a mai napig amunka és a kutatás. Köszönöm mindannyiótoknak, hogy még ennyi év után is adtoknekem olyan gondolatokat, amivel érdemes foglalkoznom!”. Az egy óráskönyvbemutató végén Kornai János ezzel köszöntötte azt a közel 140 embert, akikélőben követték a rendhagyó, online könyvbemutatót.

Kornaiköszönetnyilvánítása elsősorban azoknak szólt, akik két évvel ezelőtt, 2018-banmegszervezték a 90. születésnapját ünneplő konferenciát a Budapesti CorvinusEgyetemen, valamint azoknak, akik előadóként részt vettek ezen, hiszen a mostmegjelent könyv kilenc tanulmányának gondolatai előadás formájában hangoztak elezen a konferencián.

Abemutatón Rosta Miklós, a kötet egyik szerkesztője, a Budapesti CorvinusEgyetem Összehasonlító és Intézményi Gazdaságtan Tanszékének vezetőjeköszöntötte a világ számos pontjáról bekapcsolódott nézőket, illetvemegköszönte a kötet szerzőinek, név szerint Kornai Jánosnak, Bruno Dallagonak,Geoffrey M. Hodgsonnak, Jankovics Lászlónak, Krenyácz Évának, Martin JózsefPéternek, Mihályi Péternek, Gerard Rolandnak és Szelényi Ivánnak a munkájukat.Elmondta, hogy a könyvben olvasható tanulmányok szerzői hűek maradnak a Kornaiáltal képviselt filozófiához, hiszen kutatásaik során empirikus tapasztalatokbólindultak ki, miközben olyan elméleti keretrendszerbe ágyazták azokat, amelyfigyelembe veszi társadalmi kontextus jelentőségét.

Véleményeszerint Kornai János elméletei többek között azért maradandóak, mert mindenkorban újabb és újabb megvilágításba kerülnek és így relevanciájuk nem veszíterejükből. A kötet címválasztását magyarázva megjegyezte, hogy bár Kornaiköztudottan a nyugati értékekkel azonosul, de élettapasztalatai és kutatásaimiatt érti a keleti kultúrák értékrendszert is, így értékválasztásamegalapozott. Rosta Miklós végül felidézte Kornai egyik korábbi interjújábantalálható mondását, miszerint ő „fél lábbal a főáramú közgazdaságtanon belül,fél lábbal pedig azon kívül áll”. Ez szerinte követendő példa a közgazdászokszámára a társadalmi jelenségek minél jobb megértése érdekében.

Erik Berglöf,az LSE professzora Sanghajban töltött karanténjából jelentkezett be, hiszenszeptemberétől az AsianInfrastructure Investment Bank vezető közgazdászaként kezd dolgozniPekingben. Kiemelte, hogy a könyv címében szereplő három fogalom (Systems,Institutions and Values – magyarul: rendszerek, intézmények és értékek)mennyire pontosan összefoglalják Kornai teljes munkásságát, hiszen mindháromkulcsfontosságú volt Kornai pályája során. Berglöf professzor beszédében kitértarra, hogy Kornai milyen jelentős hatást gyakorolt a kínai gazdaságpolitikáraés a jelenlegi kínai gazdasági és politikai folyamatok milyen izgalmaskérdéseket vetnek fel, amelyekre Kornai is reflektált legutóbbi írásaiban.

BernardChavance, a párizsi Diderot Egyetem gazdasági professzora számos meghatározókönyvet írt az összehasonlító gazdasági rendszerekről és intézményekről, ezenbelül különösen nagy figyelmet szentelt a szocialista rendszereknek és aposztszocialista átalakulásnak. A nemzetközi hírű professzor azt hangsúlyozta, hogyKornai fontos dichotómiák vizsgálatával (pl. centralizáció vs decentralizáció,piac vs bürokrácia, kemény vs puha költségvetési korlát) járult hozzá aközgazdaságtudományhoz. Kiemelte, hogy a most bemutatott könyv írásaiilleszkednek Kornai rendszerparadigma elméletéhez. Felhívta a figyelmet arra,hogy Kornai szocialista rendszerelemzésében található híres kauzalitási láncmilyen maradandó elmélet, hiszen annak első blokkja, a politikai rendszer minda mai napig valóban meghatározza az adott rendszer alaptulajdonságait,gondoljuk akár Kínára, akár Magyarországra. Kornai munkásságát megkerülhetetlenneknevezte, többek között azért, mert előbb a szovjet típusú gazdaságról írtnemzetközi szinten is elismert könyvet, később pedig a manapság már a világegyik legnagyobb gazdaságának számító Kínát tanulmányozta – komoly hatástgyakorolva ezzel a kínai tudományos életre.

CsabaLászló, a Budapesti Corvinus Egyetem és a CEU professzora, az MTA rendes tagja elmondta,hogy miután elkezdte, nagyon nehéz volt letennie a könyvet, annyira sok érdekesfelvetéssel találkozott a tanulmányokban. Szerinte nem szabad egyik kategóriábavagy iskolába beleerőltetni Kornai gondolkodását, annyira egyedülálló: „Ahhozhogy megértsük Kornai elméleteit, képesnek kell lennünk az outside thebox-típusú gondolkodásra.”

Azakadémikus szerint Kornai munkáinak hatása a közgazdasági gondolkodásra meghaladjanéhány Nobel-díjas közgazdászét is, így hiába nem kapta meg soha a legrangosabbtudományos díjat, elismertsége ezen messze túlmutat. Dicsérte, hogy a könyvbemutatja Kornai János munkásságának sokszínűségét, egyedül a Kínával és ahibrid rendszerek vizsgálatával kapcsolatos témát hiányolta a gyűjteményből.

A könyvmásik szerkesztője, Piroska Dóra, a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdaságpolitikaés Munkagazdaságtan Tanszékének docense az 1998-ban Kornai 70. születésnapjaalkalmából megjelent tanulmánykötettel hasonlította össze a most elkészültet.Míg a korábbi kötetben publikált tanulmányok mind a közgazdaságtannal és azonbelül is elsősorban a matematikai módszertant alkalmazó irányzatokkal foglalkoztak,a mostani kötetben megjelent tanulmányok több társadalomtudományi diszciplínairányából is vizsgálják az egyes területeket, interdiszciplináris megközelítéstalkalmazva. Az elmúlt évtizedekben már Kornai János munkásságát is ezjellemezte.

A kötetetkiadó Central European University Press ügyvezető elnöke, Frances Pinter is köszöntötteKornait. Kiemelte, hogy még a mostani, rendhagyó online körülményekkel együttis hatalmas megtiszteltetés számára találkozni egy ilyen jelentősközgazdásszal. Megosztotta a közönséggel azt a személyes történetét, hogykorábbi könyvkiadójában már találkozott Kornai egyik kiadás előtt állómunkájával, és kellemes meglepetés volt számára, hogy a nemzetközi közgazdaságikánonban ritka módon egy magyar kutató könyvét jelentetheti meg. A mai napigjól emlékszik, milyen pontos és jól kidolgozott elméletek szerepeltek abban akönyvében is. Ő is hangsúlyozta, hogy Kornai az egyik legfontosabb közgazdaságigondolkodó, aki az interdiszciplinaritás elvét nem csak szóban hangoztatja,hanem munkásságában ezt meg is valósította.

A bemutatóvégén Kornai János köszöntötte a hallgatóságot, majd külön köszönetet mondott aBudapesti Corvinus Egyetemnek és oktatóinak, amiért megszervezték a 2018-askonferenciát, most pedig a tanulmányokból összeállított könyv ismegjelenhetett.

Az angolnyelven megjelent Systems, Institutions, and Values in East and West:Engaging with János’s Kornai’s Scholarship című könyv online mármegrendelhető az Amazonwebáruházából.

Piroska, D.,& Rosta, M. (Eds.). (2020). Systems, Institutions, and Values in Eastand West: Engaging with János Kornai’s Scholarship. Budapest; New York: Central European University Press.

Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.24. - 10:17:23