Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Vissza a főoldalra

Corvinus 2030 – Beszámoltak munkájukról az alprojektek képviselői

Február 22-én a Corvinus 2030 Megújulás Projekt kibővített Projektfelügyelő Bizottsági ülésére került sor, ahol az öt alprojekt vezetői számoltak be az eddigi eredményekről.
Október elején alakult meg a Corvinus átalakulási folyamatáért felelős projektszervezet. Ennek keretében az elmúlt hónapokban az Egyetem akadémiai és adminisztratív tevékenységeit átfogó öt alprojektben több, mint százhúsz kolléga részvételével intenzív előkészítő munka folyt a Hallgatói Önkormányzat és a szakszervezet bevonásával. Február 22-én a Corvinus 2030 Projekt kibővített Projektfelügyelő Bizottsági ülésén az öt alprojekt képviselői egymás és az Egyetem vezetőinek jelenlétében számoltak be eddigi tevékenységükről. Szántó Zoltán Oszkár általános rektorhelyettes, a Projektszervezetet Irányító Bizottság (PIB) szakmai vezetője bevezetőjében kiemelte: az alkalom kiváló lehetőséget biztosít az egyes alprojektek közötti szinergiák, kapcsolódási lehetőségek feltárására is.

Az Oktatás/oktatásigazgatás alprojektben zajló munkáról Szabó Lajos György oktatási rektorhelyettes, az alprojekt szakmai vezetője adott áttekintést, aki megköszönte a HÖK és az egyetemi érdekvédelmi szervezetek közreműködését. Szabó Lajos György elmondta: céljuk egy olyan stratégiai keretrendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a meglévő értékek megtartását, ahol pedig szükséges, esélyt kínál a fejlesztésre. Az oktatási portfólióval kapcsolatban kifejtette: a sok, hasonló alapokra épülő program meglehetősen széttöredezetté teszi a képzési struktúrát, ezért érdemes átgondolni az általánosabb fókuszú alapképzések, és a rájuk épülő, specializált tudást kínáló mesterképzések koncepciójának kialakítását. Ezt szolgálhatja a 4 éves alapképzések és az 1 éves mesterképzések bevezetése bizonyos képzési területeken. A rektorhelyettes beszélt a szakirányú képzésekről is, amelyek jó lehetőségeket kínálnak, hiszen rugalmasságuk miatt ezekkel gyorsabban lehet reagálni a változó igényekre, így fontos feladat az ilyen programok bővítési lehetőségeinek átgondolása. Szabó Lajos György beszámolt a nemzetközi felsőoktatási rangsorokkal kapcsolatos munkáról is. Elmondta: szimulációkat végezve modellezik, hogy bizonyos fejlesztések milyen előrelépést jelentenének a legfontosabb rangsorokban. Kitért arra is, hogy kiválasztott referenciaegyetemeket vizsgálva céljuk tanulságok levonása a rangsorokban való előre lépési lehetőségekkel kapcsolatban.

Az oktatásmódszertant érintő kérdésekről Bodnár Éva, a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ igazgatója, az alprojekt menedzsere beszélt. Hangsúlyozta, hogy már 2013-ban megkezdett fejlesztési folyamatról van szó, amelynek főbb fókuszai a tanulási eredmény alapú megközelítés erősítése, a digitalizáció által nyújtott lehetőségek hallgatók és oktatók igényeihez illeszkedő minél sikeresebb kihasználása, valamint a hallgatóközpontú, személyre szabott tanulási utak megteremtése. Az alprojekt oktatási adminisztrációval kapcsolatos fejleményeit Farkas Beáta tanulmányi igazgató foglalta össze. Legfontosabb feladatként a különböző informatikai rendszerek egységesítését, az oktatási adminisztráció és a tanulási életúttal kapcsolatos tanácsadási feladatok kettéválasztását, a kétnyelvű működés kialakítását, valamint a digitalizációt nevezte.

A Gazdálkodás/működtetés alprojektben zajló munkáról Czinderi Gábor kancellárhelyettes, az alprojekt szakmai vezetője, és Such Ildikó gazdasági igazgató, az alprojekt menedzsere beszélt. Az alprojekt rövid távú feladata az államháztartási környezetben történő működésből való zökkenőmentes kilépés biztosítása, amelynek része a szabályzatok felülvizsgálata, és az állami környezetben történő működésre optimalizált gazdálkodási rendszer átalakítása. Czinderi Gábor és Such Ildikó a hosszabb távú célok között az alapítványi fenntartás által lehetővé tett rugalmasabb működési lehetőségek minél teljesebb körű kihasználását nevezte meg. Ennek része a folyamatok egyszerűsítése és a papírmentes működés irányába való elmozdulás; a beszerzések, utazások és pályázati elszámolások egyszerűbbé tétele; vezetői számviteli rendszer kialakítása; valamint felhőszolgálatás igénybevételével az informatikai alapinfrastruktúra működésének rugalmasabbá, biztonságosabbá tétele.

A Szervezetfejlesztés/igazgatás alprojekt eddigi tevékenységét Kováts Gergely, a projektcsapat tagja mutatta be. A munkacsoport megállapításainak alapját az egyetem szervezeti kultúráját a munkatársak körében vizsgáló kérdőíves felmérés, korábbi írásos anyagok elemzése és vezetői interjúk képezték. A szervezeti kultúrát vizsgáló felmérés eredményei szerint az Egyetem jelenlegi működése befelé összpontosító, szabályközpontú és nem innovatív, amely helyett a munkatársak támogatóbb, innovatívabb szervezeti működést tartanának kívánatosnak. Az interjúk és a korábbi anyagok elemzése alapján az Egyetem szervezeti egységei között szükséges az együttműködés erősítése, amelynek egyik eszköze az információáramlás és a tudásmegosztás javítása lehet. Az egyetemi szolgáltatások fejlesztését segítheti az adminisztratív szervezeti egységek kapacitásbővítése és a feladatmegosztás javítása. A visszajelzések szerint az egyetemi folyamatok nem elég rugalmasak és kevés információ áll róluk rendelkezésre, az egyetemi testületek felelősségei körei gyakran nem kellően lehatároltak, munkájuk, döntéseik nehezen követhetők. Az egyetemi szervezeti egységek közötti egyensúlytalanságok sok problémához, bizonytalansághoz, feszültséghez vezetnek.

A HR stratégia/foglalkoztatás alprojektről Skaliczky Andrea jogi igazgató, az alprojekt menedzsere, és Sebők Marianna, az alprojektcsapat tagja tartott beszámolót. Az oktató-kutató munkakörben dolgozó munkatársakkal kapcsolatban kiemelték, hogy körükben számottevő a részfoglalkoztatottak aránya, a nem oktató-kutató munkatársakkal kapcsolatban pedig a fiatalok megtartásának fontosságára hívták fel a figyelmet, amelyet segíthet a karrierutak kialakítása. A vezetői munkakörök betöltőivel kapcsolatban elhangzott: jelenleg nincs szervezett vezetőképzés, amely hozzájárul ahhoz, hogy az egyes vezetők szerepfelfogása, tevékenysége között nagy eltérések tapasztalhatók. Ezt erősíti az is, hogy a vezetői feladatok sok esetben nem kellően definiáltak, és sokan más tevékenységek mellett töltenek be vezetői pozíciót. Skaliczky Andrea és Sebők Marianna hangsúlyozták az egyetemi stratégiához igazodó, új HR-stratégia elkészítésének fontosságát is.

A Kutatás/innováció alprojekt munkájáról Gulácsi László tudományos rektorhelyettes, Michalkó Gábor, a Corvinus Doktori Iskolák főigazgatója, Nagy Emese, a Kutatásfejlesztési Igazgatóság projektmenedzsere, valamint Kovács István Vilmos nemzetközi és innovációs igazgató számolt be. A kutatási teljesítmény növelése érdekében javaslatként elhangzott a jelenleginél is több eredményorientált kutatási forrás bevonása, a kutatásra fókuszáló munkatársak egyéb terheinek csökkentése, az adminisztratív tennivalók mérséklése, valamint az önálló kutatási szervezeti egységek létrehozása. Az alprojektcsapat javaslata szerint az innovációs teljesítmény javításához szükséges kiemelt, a magyar gazdaság fő innovációs szektoraihoz kapcsolódó tématerületek meghatározása. A 6 ilyen tématerület: biztonságos társadalom és környezet; a digitalizáció gazdasági-társadalmi hatásai; autonóm járművek gazdasági-társadalmi hatásai; biotechnológia; kkv-k, felelős családi vállalatok; pénzügyi és lakossági szolgáltatások. Az innovációs szemlélet erősödését segítheti az egyetemi innovációs és vállalkozási ökoszisztéma megteremtése is, a társadalmi-gazdasági kapcsolatok erősítésével, a digitalizáció lehetőségeinek kihasználásával, az innováció- és tudásmenedzsment fejlesztésével, valamint a „vállalkozó egyetem” lehetőségeinek megteremtésével.
Vágólapra másolva