Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kutatások

Új szerepben. Választók, képviselők, pártok

Az Elitkutató központ eddigi munkájának szervesfolytatásaként a legújabb kutatásunk is a képviseletről szól. Kérdésünk, hogymilyen tartalommal bír a képviselet koncepciója, mit gondolnak a képviselők aképviseleti szerepükről, kiket és hogyan képviselnek és ez hogyan befolyásoljaa döntéshozatalukat. Ez a kutatás összekapcsolja az elméleti tudásunkat apolitika gyakorlati világával: nem csak a szerepfelfogásukról kérdezzük aszereplőket, hanem arról is, hogy ez hogyan irányítja mindennapi politikai tevékenységüket.

Hogy jobban megértsük a képviselet tartalmát, akutatásunkban egy innovatív, a választók bevonására alapuló megközelítéstalkalmazunk. Feltételezésünk alapján a képviselet egy kétirányú utca, ahol nemelég képviselni, de képviseltnek is kell lenni. A másik oldal megismeréséhezegy reprezentatív lakossági felmérést kívánunk megvalósítani, arról kérdezve arésztvevőket, hogy ők hogyan látják a képviselői szerepeket és mik azelvárásaik a képviselőjük felé?

Természetesen, a képviselők sem önálló politikai szereplők,hiszen a pártok nagy mértékben meghatározzák az attitűdjeik és viselkedésüket.Ezért a javasolt kutatásunk túllép a hagyományos képviselő-képviselt felfogásonés elhelyezi a pártot illetve felméri annak szerepét a képviselet folyamatában.

 

Projekt azonosító: NKFI K-128833

Kutatás időtartama:2018-2021

Kutatásvezető:Várnagy Réka

Résztvevő kutatók: IlonszkiGabriella, Bocskor Ákos, Ványi Éva, Vajda Adrienn

Jelöltek ésképviselők

A politikusok a képviseleti szerepeiket többféleképpenláthatják el. Hirdethetnek ideológiai programokat, felléphetnek konkrét ügyekvagy meghatározott társadalmi csoportok képviseletében, és összpontosíthatnak aválasztókerületeik érdekeire és szükségleteire. Viselkedhetnek egy jólszervezett politikai csoport tagjaként vagy félig autonóm szereplőként.Politikai attitűdjeik, szerepfelfogásuk, kampánystratégiáik és parlamentitevékenységük összefonódik. Az elmúlt években a tudomány nagy lépéseket tett,hogy összeköthessük a fenti aspektusokat és a képviselet új mintáit vázolhassukfel. A kutatás célja, hogy a képviselők parlamenti tevékenységeit feltérképezőszisztematikus adatgyűjtéssel meghaladjuk a politikusok és intézményekműködésére vonatkozó anekdotikus magyarázatokat, mert azt gondoljuk, hogy apártdominancia felszíne alatt a képviselők nagyobb szabadsággal bírnak, mintamit eddig tulajdonítottunk nekik. Ezzel a demokrácia működésének és aképviseletnek új tartalmai tárulhatnak fel, amire nagy szükség van a rendre ademokrácia deficitjét diagnosztizáló korunkban. A projekt eredményeitösszefoglaló tanulmányok a „Pártok, jelöltek, képviselő” című kötetben jelentekmeg. A kötet teljes szöveggelelérhető a Corvinus Kutatások honlapján és ezen az oldalon.

Projekt azonosító: NKFI, K- 106220

Kutatás időtartama:2012-2015

Kutatásvezető:Ilonszki Gabriella

Résztvevő kutatók: Chiru Mihail, Dobos Gábor, Enyedi Zsolt,Papp Zsófia, Tóth Adrienn, Várnagy Réka

Pártok, jelöltek, képviselők 2015

Kormányzati elit Magyarországon

Az EKK a képviselők mellett kiemelt figyelmet fordít a miniszteri elit adatainak gondozására. Adatbázisunkban 1848-tól szerepelnek a miniszterek, párhuzamosan készül az államtitkárokat tartalmazó adatbázisunk. A miniszterekre vonatkozó adatokat elemző tanulmányaink a „Szakértők és pártemberek” című kötetben jelentek meg.

Projekt azonosító: OTKA

Kutatás időtartama: 2006-2010

Kutatásvezető: Ilonszki Gabriella

 
Parlamenti elit Magyarországon I. és II.

Az EKK kiemelkedő fontosságnak tartja, hogy a magyar politikai elit életrajzi és szakmai/politikai adatai adatbázisszerűen digitalizálva legyenek. 2000-2003 között a magyarországi parlamenti képviselőknek az adatait gyűjtöttük össze 1884-től kezdve, az eredmények 2005- ben Képviselők Magyarországon I. kötet címmel jelentek meg az Új Mandátum Kiadónál. Az adatgyűjtés második hullámának eredményei 2008-ban jelentek meg az „Amatőr és hivatásos politikusok” illetve a „Képviselők Magyarországon II.” című kötetekben.

Projekt azonosító: OTKA

Kutatás időtartama: 2000-2004, 2007-2008

Kutatásvezető: Ilonszki Gabriella

Vágólapra másolva