Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×
Osztatlan képzés
Filter results
Program language
Site/Location
Division
Program Type
Program area

Osztatlan képzés

Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
Department responsible for program: Institute of Economics
Program instructor: Dr. Csekő Imre
Bachelor's degree program: Gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés (Economic and Financial Mathematical Analysis)
Specialization: Economic Science
Program time in semesters: 10 félév
Program language: Hungarian
Site/Location: Budapest
Division: Full time
Program Type: Normal
A szakról röviden

Végzett hallgatóink nagyfokú önállósággal és kreatívan vesznek részt a matematika, a közgazdaságtan és a pénzügyek együttes magas szintű ismeretén alapuló elemző, előrejelző és modellalkotási tevékenységben.

 • végzettségiszint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat
 • szakképzettség:okleveles közgazdász gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés szakon
 • aszakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Economic and FinancialMathematical Analysis
 • választhatóspecializációk: gazdaságmatematika, pénzügy-matematika

 • a szakorientációja: elmélet-igényes (70-80 százalék)
 • adiplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit
 • a szabadonválasztható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 18 kredit

A képzés célja közgazdasági éspénzügyi műveltséggel, nemzetközi szinten versenyképes elméleti és módszertanitudással és készségekkel rendelkező közgazdász szakemberek képzése, akikgazdaság- és pénzügyi-elemzési és modellezési ismereteik birtokában képesek agazdasági és pénzügyi intézményrendszer különböző területein és szintjein –beleértve az Európai Unió, a központi állami irányítás, a regionális, azönkormányzati, vállalati szintet – önálló munkavégzésre. Képesek önálló,kreatív gondolkodásra, alkalmazott közgazdasági és pénzügyi elemzés és kutatásvégzésére az akadémiai, állami és magánszférában egyaránt. Felkészültektanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 • Elsajátította a gazdaságtudomány, illetve a gazdaság mikro és makroszerveződési szintjeinek fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit,ismeri a meghatározó gazdasági tényeket.
 • Érti a gazdálkodó szervezetek struktúráját, működését és hazai, illetvenemzeti határokon túlnyúló kapcsolatrendszerét, információs és motivációstényezőit, különös tekintettel az intézményi környezetre.
 • Ismeri az európai integrációs folyamatot és az Európai Uniónak atevékenységéhez kapcsolódó szakpolitikáit.
 • Ismeri a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás, azinformációgyűjtés és -feldolgozás korszerű, elméletileg is igényesmatematikai-statisztikai, ökonometriai, modellezési módszereit, illetve azokkorlátait.
 • Ismeri a közgazdasági elméleteket és módszereket, különösen azokmatematikai alapjait, a gazdasági és pénzügyi összefüggések formalizáltleírásának, modellezésének és elemzésének módszereit, korlátait, amodellezéshez és elemzéshez szükséges matematikai, ökonometriai,számítástechnikai apparátust.
 • Ismeri az erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, a gazdasági szervezésés irányítás elméleteit és módszereit.
 • Ismeri a gazdasági szereplők döntéseit alakító tényezőket, az egyesdöntések komplex kölcsönhatásának rendszerét és az azok gyakorlati elemzésére,előrejelzésére és befolyásolására alkalmas modelleket, módszereket, illetve agazdasági információs rendszereket.
 • Ismeri a gazdaság egészére, illetve egyes szereplőire vonatkozóinformációszerzési és információelemzési módszereket.
 • Ismeri a gazdasági és pénzügyi intézmények rendszerét, működésük elveit ésfolyamatait.
 • Ismeri a nemzeti és nemzetközi gazdasági (benne kiemelten az európai unió)és pénzügyi rendszer működésének törvényszerűségeit, a gazdasági folyamatokszervezésének és irányításának alapelveit és módszereit.
 • Ismeri amatematikai közgazdaságtani és pénzügyi kommunikáció szakszerű és hatékonyírásbeli és szóbeli, valamint információs technológiai, elektronikus formáit.

 • Önálló új következtetéseket, eredeti gondolatokat és megoldási módokatfogalmaz meg, képes az igényes elemzési, modellezési módszerek alkalmazására,komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, döntésekmeghozatalára, változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezetikultúrában is.
 • A gyakorlati tudás, tapasztalatok megszerzését követően közepes ésnagyméretű vállalkozást, komplex szervezeti egységet vezet, gazdálkodószervezetben átfogó gazdasági funkciót lát el.
 • Képes a közgazdasági és pénzügyi elemző, előrejelző és modellalkotásitevékenységre, a közgazdasági folyamatok és problémák modellszintűmegfogalmazására, az így nyert, vagy más szakértőktől átvett modellekelőrejelzési célú felhasználására és továbbfejlesztésére.
 • Képes az elemzéshez, előrejelzéshez és modellalkotáshoz szükségesinformációk beszerzésére és elemzésére.
 • Képes a közgazdasági érvelések egyszerű és akár bonyolultabb,rendszerszemléletű formalizálására, a mérési problémák formalizálására ésmérési modellé alakítására.
 • Képes a matematikai, statisztikai és ökonometriai eszköztár magabiztos ésönálló alkalmazásra, az igényes gazdasági és pénzügyi elemző ésdöntés-előkészítő munkára a gazdasági és pénzügyi intézményrendszer különbözőterületein és szintjein.
 • Képes a stratégiai jellegű gazdaság- és pénzügy-politikai problémákfelismerésére, illetve a megoldásukra irányuló döntések előkészítésére, agazdasági és pénzügyi folyamatok tervezésével és irányításával kapcsolatosfeladatok megoldására, gazdaság-pénzpolitikai alternatívák kidolgozásánakelősegítésére, azok várható hazai és nemzetközi hatásának elemzésére.
 • Képes a gazdasági és pénzügyi elemzési módszereket innovatívan és kreatívanalkalmazni. A szakterületén szakmai összefoglalókat, elemzéseket készít, előadásokattart, szakmai vitákban aktívan részt vesz, az infokommunikációs és aprezentációs eszközrendszer korszerű módszereit használja.
 • Képes anemzetközi tudományos szakirodalom feltárására és kritikus feldolgozására,alkalmazza a matematikai, közgazdasági és pénzügyi szaknyelvet, azok kifejezésiés fogalmazási sajátosságait, az anyanyelve és az angol mellett akár aszakterületéhez illeszkedő más idegen nyelven is.

 • Nyitott és befogadó a gazdaságtudomány és gyakorlat új eredményei iránt(különös tekintettel a matematikai közgazdaságtani és pénzügyi területen).
 • Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.
 • Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, fogékony az új ismeretek befogadásáraés elkötelezett saját ismereteinek, szaktudásának élethosszig tartó fejlesztésemellett.
 • Érdeklődik a saját szakterületén bekövetkezett legújabb innovációk,valamint a kapcsolódó szaktudományok iránt.
 • Betartja a szakma etikai normáit, különös tekintettel a tudományostevékenységre jellemező etikai normákra.
 • Nyitott ésbefogadó a gazdaság- és pénzügytudományok és gyakorlat új eredményei, atársadalmi-gazdasági-jogi környezet szakterületét érintő változásai iránt.

 • Szervezetpolitikai, stratégiai, irányítási szempontból jelentős területekenis önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldásimódszereket, önállóan lát el gazdasági elemző, döntés-előkészítő, tanácsadóifeladatokat.
 • Felelősséget vállal saját munkájáért. Önállóan azonosítja, tervezi ésszervezi saját szakmai és általános fejlődésének irányait, azokért felelősségetvállal és visel.
 • Felelősséget vállal a szakmai normák, etikai irányelvek betartásaterületén.
 • Kezdeményező a problémák megoldásában, stratégiák kialakításában,csoportok, munkatársak együttműködésében szervezeten belül és szervezetek közöttegyaránt.
 • Az önállóan,illetve csoportban végzett gazdasági és pénzügyi elemzéseiért felelősségetvállal.

Aszakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szakfelépül:

 • közgazdaságiés módszertani ismeretek [matematika, statisztika, informatika, közgazdaságtan(mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan), vállalat-gazdaságtan,pénzügy, számvitel] 70-110 kredit;
 • társadalomtudományiismeretek (európai uniós ismeretek, általános és gazdasági jogi ismeretek,gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, politológia, szociálpszichológia,filozófia, szervezet- és vezetéselmélet) 10-25 kredit;
 • szakmaiismeretek (gazdaságelméleti, ökonometriai, haladó szintű matematikai, emeltszintű mikro- és makroökonómiai, piacelméleti, matematikai közgazdaságtani,operációkutatási, játék-elméleti, pénzügyi, gazdaságstatisztikai,elmélettörténeti, gazdaság-pénzügyi modellezési, gazdasági rendszerekösszehasonlító elemzési, intézményi közgazdaságtani, regionális gazdaságtani,gazdasági növekedési és innovációs, valamint közpolitikai ismeretek) 100-150kredit.
A választhatóspecializációkat is figyelembe véve:

 • gazdaságmatematika(nem kooperatív és kooperatív játékelméleti, gazdasági mechanizmus elméleti,információ közgazdaságtani, ösztönzéselméleti, közösségi választási,aukcióelméleti, alkalmazott makroökonómiai, makromodellezési, makrogazdaságielőrejelzési, tágabb értelemben vett gazdaságmodellezési ismeretek),
 • pénzügy-matematika(emelt szintű mikro- és makro pénzügyek, pénzügyi modellezési, pénzügyiprogramozási, befektetési, kockázatkezelési, pénzügytani és pénzelméleti,adóelméleti és költségvetési ismeretek),
 • ökonometriai,statisztikai adatkezelés (következtető statisztikai és ökonometria-elméletiismeretek, adatszerzési és -bányászati módszerek, sokváltozós statisztika,statisztikai modellezési, statisztikai programcsomagok és elemzésekrevonatkozó, idősorelemzési és előrejelzési, keresztmetszeti és panelökonometriai, pénzügyi ökonometriai ismeretek)

szakterületein szerezhetőspeciális ismeret.

A választhatóismeretek kreditértéke a diplomamunka készítésével együtt 50-80 kredit.

Amesterfokozat megszerzéséhez

 • angolnyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzésiterületnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú(C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél, és
 • egy másikélő idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú a képzésiterületnek megfelelő szaknyelvi nyelvvizsga vagy államilag elismert, felsőfokú(C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakképzettség képzésiterületek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területibesorolása: 314/0311

Copied to clipboard