Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Vizsgadolgozatok megtekintése, felülvizsgálat

A 2022. májusi vizsgaidőszak első körös bizonyítványait személyesen vehetik át a vizsgázók. Az időpontokról e-mailben küldünk értesítést. Információk az oldal alján.

Megtekintés, felülvizsgálat

MEGTEKINTÉS, KONZULTÁCIÓ, FELÜLVIZSGÁLAT, JOGORVOSLAT

a) A vizsgaeredménnyel szemben az eredmények közzétételét követő 15 naptári napon belül megtekintési kérelemmel, illetve a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A határidő postai úton küldött kérelem esetében a postai feladás dátumát jelenti. A megtekintési és/vagy felülvizsgálati kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (honlapunkon a „Dokumentumok” fül alatt) kitöltésével, felülvizsgálati kérelem esetén a díj átutalását igazoló bizonylat Vizsgaközpontba történő megküldésével kezdeményezhető, mely történhet személyesen, postán vagy e-mailen. A postai úton benyújtott kérelemmel párhuzamosan kérjük annak benyújtását e-mailben is. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

b) Megtekintés: A vizsgázó számára minden írásban teljesített és értékelt vizsgadolgozatának, szóbeli értékelőlapjának megtekintésére a Vizsgaközpontban térítésmentesen van lehetőség. A dolgozatot a vizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg.A megtekintésre kölcsönösen egyeztetett időpontban, teremfelügyelet mellett 45 percet biztosít a Vizsgaközpont. A megtekintés során a vizsgázó rendelkezésére áll a vizsgafeladat, a megoldókulcs, ill. az értékelési útmutató, a szóbeli vizsgáját értékelő lapok, valamint a Vizsgaközpont által biztosított ceruza és jegyzet készítésére használható lebélyegzett lap. Az írásbeli dolgozat egyes részleteiről kézzel jegyzet készíthető, de egyéb adatrögzítés (pl. fénykép készítése), fénymásolás nem engedélyezett. A jegyzetek készítése során teljes tesztlépések, vizsgafeladatok másolása tilos. Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azt ellenőrzi és aláírásával látja el.

c) Konzultáció: A megtekintés mellett a vizsgázó külön kérésére konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A konzultáció díja a mindenkori különeljárási díj összege. A konzultáció során a kijavított vizsgadolgozat megtekintésén túl a Vizsgaközpont által kijelölt akkreditált vizsgáztató nyelvtanár segítségét kérheti a vizsgázó dolgozata elemzésére, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok diagnosztizálására, személyre szabott tanácsadásra a további felkészüléshez. Egyéb vonatkozásban az önálló megtekintés szabályai és feltételei vonatkoznak a konzultációra is.

d) Felülvizsgálati kérelem: A vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül a megtekintési kérelem mellett, vagy attól függetlenül felülvizsgálati kérelem nyújtható be. A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében az újraértékelést kérő felülvizsgálati kérelem díjköteles, díja az írásbeli részvizsga díjának 20%-a, a szóbeli részvizsga díjának 10%-a.Kérelmet kizárólag eredeti, vagy digitalizált befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása, illetve a határidő be nem tartása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a kérelmet figyelmen kívül hagyni. A kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti.

e) Jogorvoslat: A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközpontnál – két példányban – benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 naptári napon belül köteles a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

Bizonyítvány

A 2022 májusi vizsgaidőszak bizonyítványait az első körben személyesen tudják átvenni a vizsgázók, azon a vizsgahelyen, amit a jelentkezés során bejelöltek. Pontos információt e-mailben küldünk az eredményközléstől számított 2. héttől.

Első kör: személyes átvétel július első hete

Második kör: július 18-i héten postázzuk

A Vizsgaközpont kompenzációs értékelési rendszert használ: ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, de csak akkor, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítunk ki bizonyítványt. Például: 55%-os írásbeli részvizsga + 65%-os szóbeli részvizsga = 60%-os sikeres komplex vizsga.Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsga igen, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40%) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt.A kompenzálás kizárólag egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényesíthető. Korábban letett részvizsga – szóbeli vagy írásbeli – eredményét nem lehet kompenzálni egy később tett részvizsga eredményével.A vizsga eredményét a vizsga utáni 30. naptári napon a honlapon tesszük közzé, melyet a jelentkezéskor kapott egyéni kódszám beírásával lehet lekérdezni.
Első körben kapja a bizonyítványt az a vizsgázó, akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres komplex vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga).

Második körben kapja a bizonyítványát az a vizsgázó, aki komplex vizsgára jelentkezett, de vizsgaeredménye alapján csak az írásbeli VAGY csak a szóbeli vizsgáról kaphat bizonyítványt, a felülvizsgálati időszak lezárulta utáni 3. héttől értesül a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Komplex típusú vizsga esetén – amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen – a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők.


Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Ügyfélszolgálat (NYAK)
1122 Budapest, Maros u. 19-21 Telefon: 374-2133

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) csak abban az esetben nyomtatja újra a bizonyítványt, ha a vizsgázó nevében van a hiba. A születési hely, vagy idő elírása, vagy a második keresztnév lemaradása esetén hatósági igazolás kiállítása kérhető, melyet a bizonyítványhoz kell csatolni. Névváltozás esetén sem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása.

Vágólapra másolva
X
GEN.:2022.09.29. - 10:30:25