Budapesti Corvinus Egyetem ×

A vizsgák menete

Általános tudnivalók

A vizsgázónak minden részvizsga (írásbeli, szóbeli, hallás utáni szövegértés) megkezdése előtt érvényes személyi igazolvánnyal, útlevéllel, vagy új formátumú jogosítvánnyal kell személyazonosságát igazolnia.  A személyazonosság hitelt érdemlő igazolása nélkül a jelentkező a vizsgát nem kezdheti meg. A jelöltek az írásbeli és szóbeli vizsgán mobiltelefonjukat kikapcsolt állapotban tartják. A telefonkészülék a vizsga időtartama alatt nem vihető ki a teremből. A vizsgán meg nem engedett eszközök (mobiltelefon, egyéb képi- ill. hangfelvételt rögzítő eszköz, szótárgép, egyes vizsgarészeken szótár) használata, vagy vizsgázó társsal való kommunikáció a vizsga azonnali felfüggesztésével jár. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a nyelvvizsga letételével, illetve az arról kiállított okirattal kapcsolatos bármely jogellenes tevékenység vagy visszaélés büntetendő cselekmény, amely a Btk. 274.§ /1/ bekezdésében szereplő közokirat-hamisítás bűntettének alapos gyanúját keltheti, és büntetőjogi következményeket vonhat maga után.

Írásbeli vizsga

Az írásbeli vizsga valamennyi vizsgahelyen a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a vizsga helyén. A vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek. A teremfelügyelőtől átvett kettő borítékot kizárólag a felügyelő utasítására szabad kinyitni. A boríték tartalmazza a vizsgafeladatokat, a szükséges utasításokat és a megoldólapokat.
Kizárólag a megoldólapra, kék vagy fekete színű tollal írt megoldásokat fogadjuk el. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. A tesztkérdésekre adott válaszok esetén kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük.
Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a megoldólapra, dolgozata nem értékelhető.
Az íráskészség feladat értékelése során a megadott terjedelemtől több, mint 10%-kal elmaradó szószám esetén ugyanolyan arányban csökkentjük az elért pontszámot. Többletterjedelem esetén csak a megadott szószám +10%-áig értékeljük a vizsgadolgozatot.
A nyelvvizsga folyamán felmerülő kérdés esetén a vizsgázó kézfeltartással hívhatja oda a teremfelügyelőt, aki azonban a vizsgafeladatok értelmezésében nem nyújthat segítséget.
A vizsgarészre biztosított idő lejártakor a teremfelügyelő a munka befejezésére szólítja fel a vizsgázókat, melynek a vizsgázók azonnal kötelesek eleget tenni, és a borítékba visszahelyezni a feladatlapokat és megoldólapokat, melyeket a teremfelügyelők összegyűjtenek.


Szótárhasználat

·     Az általános és a gazdasági egynyelvű írásbeli vizsgán az íráskészség és olvasott szövegértés feladatok megoldásához mindhárom szinten egy- és kétnyelvű nyomtatott szótár használható. A nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsgán pedig az íráskészség és közvetítés feladatokhoz lehet szótárt használni.

Hallás utáni szövegértés (beszédértés) vizsga

A hallott szöveg értését mérő vizsga valamennyi a Vizsgaközpont által megadott napon és időpontban kerül megrendezésre, melyről a honlapunkon a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást.
A vizsgázónak 30 perccel a vizsga megkezdése előtt kell megjelennie a hallott szöveg értése vizsga helyén. Elkésett vizsgázó a vizsga megkezdése után a vizsgán nem vehet részt. A hallott szöveg értése vizsga során a vizsgázók a Vizsgaközpont, illetve a Vizsgahely által meghatározott rendben ülnek.
Kizárólag a megoldólapon a kipontozott helyre (kék vagy fekete színű tollal) írt, illetve a megfelelő helyen x-szel jelölt megoldásokat értékeljük. A válaszoknak a feladatlapról a megoldólapra történő átmásolására külön idő nem áll rendelkezésre. Amennyiben a vizsgázó nem ragasztja fel a teremfelügyelőtől kapott vonalkódját a tesztre, dolgozata nem értékelhető.
A vizsga időtartama magában foglalja a teendők ismertetését idegen nyelven, a szüneteket, melyek során az első meghallgatás előtt tanulmányozhatják az adott hanganyaghoz tartozó tesztet, a hanganyagok kétszeri elhangzását, valamint a munkájuk ellenőrzésére, véglegesítésre adott időt. A vizsga során szótár nem használható.

Szóbeli (beszédkészség) vizsga

A szóbeli vizsga helyéről és a vizsgázó egyéni időpontjáról a Vizsgaközpont honlapján a vizsgabeosztás menüben adunk tájékoztatást. A megadott időponthoz képest 10 perccel korábban kell a vizsga helyszíneként kijelölt terem előtt megjelenni, ahol a vizsgáztatók név alapján szólítják a vizsgázókat.
A szóbeli vizsga során a kettő fős vizsgabizottság egyszerre egy vizsgázót hallgat meg, melynek során a vizsgáztató tanár üdvözli a vizsgázót ezt követően az ő kérdéseit, utasításait kell követni. A vonatkozó szabályozás értelmében a vizsgáról hangfelvétel készül, valamint készülhet videofelvétel későbbi – nem nyilvános szakmai felhasználás céljából.
A vizsgáztatók a vizsgaeredményről szóbeli felvilágosítást nem adnak, azonban a vizsganap végeztével a vizsgateremre kifüggesztik a tájékoztató jellegű pontszámokat.
A szóbeli vizsga időpontja esetenként egybeeshet a hallás utáni szövegértés vizsga napjával.


A vizsgafeladatokról itt tájékozódhat:

·     általános nyelvvizsga

·     gazdasági szaknyelvi vizsga

·     nemzetközi kapcsolatok szaknyelvi vizsga
 


Vágólapra másolva