Budapesti Corvinus Egyetem ×

Megtekintés, felülvizsgálat

MEGTEKINTÉS, KONZULTÁCIÓ, FELÜLVIZSGÁLAT, JOGORVOSLAT

a) A vizsgaeredménnyel szemben az eredmények közzétételét követő 15 naptári napon belül megtekintési kérelemmel, illetve a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, felülvizsgálati kérelemmel lehet élni. A határidő postai úton küldött kérelem esetében a postai feladás dátumát jelenti. A megtekintési és/vagy felülvizsgálati kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatvány (honlapunkon a „Dokumentumok” fül alatt) kitöltésével,  felülvizsgálati kérelem esetén a díj átutalását igazoló bizonylat Vizsgaközpontba történő megküldésével kezdeményezhető, mely történhet személyesen, postán vagy e-mailen.  A postai úton benyújtott kérelemmel párhuzamosan kérjük annak benyújtását e-mailben is. A felülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

b) Megtekintés: A vizsgázó számára minden írásban teljesített és értékelt vizsgadolgozatának, szóbeli értékelőlapjának megtekintésére a Vizsgaközpontban térítésmentesen van lehetőség. A dolgozatot a vizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg.
A megtekintésre kölcsönösen egyeztetett időpontban, teremfelügyelet mellett 45 percet biztosít a Vizsgaközpont. A megtekintés során a vizsgázó rendelkezésére áll a vizsgafeladat, a megoldókulcs, ill. az értékelési útmutató, a szóbeli vizsgáját értékelő lapok, valamint a Vizsgaközpont által biztosított ceruza és jegyzet készítésére használható lebélyegzett lap. Az írásbeli dolgozat egyes részleteiről kézzel jegyzet készíthető, de egyéb adatrögzítés (pl. fénykép készítése), fénymásolás nem engedélyezett. A jegyzetek készítése során teljes tesztlépések, vizsgafeladatok másolása tilos. Távozás előtt a vizsgázó köteles jegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azt ellenőrzi és aláírásával látja el.

c) Konzultáció: A megtekintés mellett a vizsgázó külön kérésére konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A konzultáció díja a mindenkori különeljárási díj összege. A konzultáció során a kijavított vizsgadolgozat megtekintésén túl a Vizsgaközpont által kijelölt akkreditált vizsgáztató nyelvtanár segítségét kérheti a vizsgázó dolgozata elemzésére, a legjellemzőbb problémák, hiányosságok diagnosztizálására, személyre szabott tanácsadásra a további felkészüléshez. Egyéb vonatkozásban az önálló megtekintés szabályai és feltételei vonatkoznak a konzultációra is.

d) Felülvizsgálati kérelem: A vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással az eredmény közlésétől számított 15 naptári napon belül a megtekintési kérelem mellett, vagy attól függetlenül felülvizsgálati kérelem nyújtható be. A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011. március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében az újraértékelést kérő felülvizsgálati kérelem díjköteles, díja az írásbeli részvizsga díjának 20%-a, a szóbeli részvizsga díjának 10%-a.  Kérelmet kizárólag eredeti, vagy digitalizált befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennek elmulasztása, illetve a határidő be nem tartása esetén a Vizsgaközpontnak jogában áll a kérelmet figyelmen kívül hagyni. A kérelmező felelőssége meggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba. A Vizsgaközpont vezetője a felülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belül hozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti.

e) Jogorvoslat: A vizsgázó a felülvizsgálati kérelem tárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközpontnál - két példányban - benyújtandó panasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolási hibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege 5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal 10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsga fellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 naptári napon belül köteles a Vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

 


Vágólapra másolva