Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Eredmények megtekintése


Tisztelt Vizsgázóink!

A 2021. márciusi vizsgaidőszakban megírt nyelvvizsga dolgozatok megtekintésére kizárólag ONLINE az alábbi napon van lehetőség:

     2021. április 28. (szerda) 14 óra

  F I G Y E L E M ! !

Megtekintés, felülvizsgálat(újraértékelés) a http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=AQJVBG  linken található megfelelő kérelem kitöltésével  és annak a  nyelvvizsga@uni-corvinus.hu e-mail címre történő elküldésével kérelmezhető.


                                                                                   Megtekintési kérelem e-mailben történő elküldési határideje:
                                                                                                                     – április 26. (hétfő) 16 óra.

                                                                                    Felülvizsgálati (újraértékelési) kérelem leadási határideje:

                                                                                                                    – április 30. (péntek) 10 óra.


Az ezután érkező kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.

Együttműködésüket köszönjük.
Corvinus Nyelvvizsgaközpont

MEGTEKINTÉS, KONZULTÁCIÓ,FELÜLVIZSGÁLAT, JOGORVOSLAT

a) A vizsgaeredménnyel szemben az eredményekközzétételét követő 15 naptári napon belül megtekintési kérelemmel,illetve a vizsga értékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításbanmutatkozó számolási hibára történő hivatkozással, felülvizsgálati kérelemmellehet élni. A határidő postai úton küldött kérelem esetében a postai feladásdátumát jelenti. A megtekintési és/vagy felülvizsgálati kérelem az erre a célrarendszeresített nyomtatvány (honlapunkon a „Dokumentumok” fül alatt)kitöltésével, felülvizsgálati kérelem esetén a díj átutalásátigazoló bizonylat Vizsgaközpontba történő megküldésével kezdeményezhető, melytörténhet személyesen, postán vagy e-mailen. A postai úton benyújtottkérelemmel párhuzamosan kérjük annak benyújtását e-mailben is. Afelülvizsgálati kérelmet első fokon a Vizsgaközpont vezetője bírálja el, akérelem beérkezésétől számított 15 napon belül.

b) Megtekintés: A vizsgázó számáraminden írásban teljesített és értékelt vizsgadolgozatának, szóbeli értékelőlapjánakmegtekintésére a Vizsgaközpontban térítésmentesen van lehetőség. A dolgozatot avizsgázó valamint törvényes képviselője tekintheti meg.A megtekintésre kölcsönösenegyeztetett időpontban, teremfelügyelet mellett 45 percet biztosít aVizsgaközpont. A megtekintés során a vizsgázó rendelkezésére áll avizsgafeladat, a megoldókulcs, ill. az értékelési útmutató, a szóbeli vizsgájátértékelő lapok, valamint a Vizsgaközpont által biztosított ceruza és jegyzetkészítésére használható lebélyegzett lap. Az írásbeli dolgozat egyesrészleteiről kézzel jegyzet készíthető, de egyéb adatrögzítés (pl. fényképkészítése), fénymásolás nem engedélyezett. A jegyzetek készítése során teljestesztlépések, vizsgafeladatok másolása tilos. Távozás előtt a vizsgázó kötelesjegyzeteit bemutatni a teremfelügyelőnek, aki azt ellenőrzi és aláírásávallátja el.

c) Konzultáció: A megtekintés mellett a vizsgázókülön kérésére konzultációs lehetőséget is biztosítunk. A konzultáció díja amindenkori különeljárási díj összege. A konzultáció során a kijavítottvizsgadolgozat megtekintésén túl a Vizsgaközpont által kijelölt akkreditáltvizsgáztató nyelvtanár segítségét kérheti a vizsgázó dolgozata elemzésére, alegjellemzőbb problémák, hiányosságok diagnosztizálására, személyre szabotttanácsadásra a további felkészüléshez. Egyéb vonatkozásban az önállómegtekintés szabályai és feltételei vonatkoznak a konzultációra is. 

d) Felülvizsgálati kérelem: A vizsgaértékelésére, jogszabálysértésre vagy az eredményszámításban mutatkozószámolási hibára történő hivatkozással az eredmény közlésétől számított 15naptári napon belül a megtekintési kérelem mellett, vagy attól függetlenülfelülvizsgálati kérelem nyújtható be. A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2011.március 27-én hatályba lépett módosítása értelmében az újraértékelést kérőfelülvizsgálati kérelem díjköteles, díja az írásbeli részvizsga díjának20%-a, a szóbeli részvizsga díjának 10%-a.Kérelmet kizárólag eredeti, vagydigitalizált befizetési bizonylattal együtt áll módunkban elfogadni. Ennekelmulasztása, illetve a határidő be nem tartása esetén a Vizsgaközpontnakjogában áll a kérelmet figyelmen kívül hagyni. A kérelmező felelősségemeggyőződni arról, hogy a kérelem beérkezett a Vizsgaközpontba.A Vizsgaközpont vezetője afelülvizsgálati kérelem tárgyában annak benyújtásától számított 15 napon belülhozza meg döntését és erről a vizsgázót írásban értesíti.

e) Jogorvoslat: A vizsgázó a felülvizsgálati kérelemtárgyában hozott döntés közlésétől számított 15 napon belül az OktatásiHivatalhoz címzett, de a vizsgaközpontnál – két példányban – benyújtandópanasszal élhet jogszabálysértésre vagy eredményszámításban mutatkozó számolásihibára történő hivatkozással. A fellebbezés illetékköteles, melynek összege5.000,- Ft, azaz ötezer forint, amelyet az Oktatási Hivatal10032000-00282637-00000000 számú számlájára kell befizetni „nyelvvizsgafellebbezés” megjegyzéssel. A panaszt a Hivatal bírálja el a közigazgatásihatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.törvény 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panaszelbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntésközlésétől számított 15 naptári napon belül köteles a Vizsgaközpont avizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.
A 2021 januári vizsgaidőszak bizonyítványait a járványhelyzet miatt két körben postázzuk. Első kör: február 22-i héten, második kör: március 8-i héten.

A Vizsgaközpont kompenzációs értékelési rendszert használ: ha a vizsgázó az írásbeli és szóbeli részvizsgán is eléri a készségenként szükséges 40%-ot (nyelvismeretből nincs minimum %), akkor a gyengébben sikerült részvizsga kompenzálható a jobban sikerült másik részvizsgával, de csak akkor, ha a kettő részvizsga átlaga eléri a 60%-ot. Ebben az esetben sikeres komplex vizsgáról állítunk ki bizonyítványt. Például: 55%-os írásbeli részvizsga + 65%-os szóbeli részvizsga = 60%-os sikeres komplex vizsga.Amennyiben a két részvizsga átlaga nem éri el a 60%-ot, de az egyik részvizsga igen, és azon belül a készségenkénti teljesítési minimumnak (40%) is megfelel, akkor továbbra is sikeres szóbeli vagy írásbeli részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt.A kompenzálás kizárólag egy vizsgaidőszakon belül, komplex vizsgajelentkezés esetén érvényesíthető. Korábban letett részvizsga – szóbeli vagy írásbeli – eredményét nem lehet kompenzálni egy később tett részvizsga eredményével.
A vizsga eredményét a vizsga utáni 30. naptári napon a honlapon tesszük közzé, melyet a jelentkezéskor kapott egyéni kódszám beírásával lehet lekérdezni.
Bizonyítvány átvétele:A bizonyítványokat csak személyesen lehet átvenni a jelentkezés során megjelölt vizsgahelyen vagy a vizsgaközpontban. A bizonyítványok postázására nincs lehetőség. Akinek az eredményközlés napján sikeres az a vizsgája, amire jelentkezett (komplex vizsga esetén: sikeres komplex vizsga; írásbeli jelentkezés esetén: sikeres írásbeli vizsga; szóbeli jelentkezés esetén: sikeres szóbeli vizsga), az eredményközléstől számított 3. héttől a Vizsgaközpont ill. a Vizsgahely e-mailben értesíti a vizsgázót a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Az a vizsgázó, aki komplex vizsgára jelentkezett, de vizsgaeredménye alapján csak az írásbeli VAGY csak a szóbeli vizsgáról kaphat bizonyítványt, a felülvizsgálati időszak lezárulta utáni 3. héttől értesül a bizonyítvány átvételével kapcsolatos tudnivalókról.

Komplex típusú vizsga esetén – amennyiben a vizsgázó valamelyik részvizsgája eredménytelen – a jelölt sikeres vizsgáját részvizsgának (szóbelinek, vagy írásbelinek) tekintjük, és arról bizonyítványt állítunk ki.

A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsga-bizonyítványok egyesíthetők.  
Ha a vizsgázó elveszítette a bizonyítványát, ugyanarról a vizsgáról még egyszer nem kaphat bizonyítványt, csak ún. hatósági igazolványt. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás, melyet az OH Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központnál lehet kérni. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is.
Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ Ügyfélszolgálat (NYAK)
1122 Budapest, Maros u. 19-21 Telefon: 374-2133

A Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (NYAK) csak abban az esetben nyomtatja újra a bizonyítványt, ha a vizsgázó nevében van a hiba. A születési hely, vagy idő elírása, vagy a második keresztnév lemaradása esetén hatósági igazolás kiállítása kérhető, melyet a bizonyítványhoz kell csatolni. Névváltozás esetén sem kérhető a bizonyítvány újranyomtatása.   Vágólapra másolva
GEN.:2021.05.14. - 12:30:51