Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Kiutazó egyetemi oktatók

Az Erasmus+ oktatói mobilitás lényege, hogy az oktatók a küldő egyetemmel szerződéses viszonyban álló külföldi (partner) intézményben oktatási tevékenységet folytatnak néhány naptól néhány hétig terjedő időtartamban. A tevékenység – azon túlmenően, hogy elősegíti az oktató személyes és szakmai fejlődését – tovább mélyíti a partnerintézménnyel való együttműködést, ami mindkét fél hasznára válhat.

A program alapszabályait a Tempus Közalapítvány által évente kiadott Oktatói Mobilitási Alapelvek foglalják össze. Ezen kívül intézményenként eltérő feltételek lehetnek érvényben, amelyeket a mindenkori pályázati kiírás tartalmaz.

Az Erasmus+ oktatók támogatásáról (ösztöndíjáról) a küldő intézmény dönt az alapelvek és az országráták figyelembe vételével. Az Erasmus+ ösztöndíj nem fedezi az összes költséget, csupán kiegészítő támogatást nyújt a külföldi oktatási tevékenység megvalósításához.

Az Erasmus+ oktatói mobilitás a küldő intézmények számára nem csak kimenő, de bejövő forgalmat is jelent, hiszen a partnerintézményekkel kötött kétoldalú megállapodások általában oktatói (és hallgatói) cserékről szólnak.   

Várjuk azon oktató kollegák jelentkezését, akik a 2019/2020-as tanévben azErasmus+ Program keretében szeretnének oktatói mobilitásban részt venni. 

Az Erasmus+ Program pályázati feltételeit kérjük, hogy a TempusKözalapítvány weboldalán (link a szöveg alatt) mindenképpen olvassák el! 

A legfontosabb tudnivalók a következők:

1. A mobilitás időtartama minimum 2, jellemzően 5-10, és legfeljebb 30 nap lehet.Az ezt meghaladó egyedi utazási igény (dékáni vagy rektorhelyettesi) döntésalapján maximum 60 napra kiterjeszthető utazással együtt, tehát összesenlegfeljebb 60 napra igényelhető támogatás.

2. A megélhetési támogatás mértékét az határozza meg, hogy mely fogadóországba és milyen időtartammal valósul meg az utazás (az eltöltött napok számaaz oda- és visszautazás napjával együtt értendő).
A támogatás teljes összegét a fogadóország napi megélhetési támogatási rátája(országcsoportonként eltérő) szorozva a mobilitási napok számával, plusz a kilométeralapú utazási költség összege (Budapest és a fogadó város közötti távolságlégvonalban) adja meg.

3. Oktatói mobilitás folyamán az oktatott órák száma legalább 8óra/mobilitási hét kell, hogy legyen, még a legrövidebbmegpályázható időtartamú (2 napos) mobilitás esetén is.

4. Kombinált oktatói és képzési mobilitás során (STA)a kötelezően oktatandó órák száma (mobilitási hetenként) 4 órára csökkenthető,de a képzési rész tartalma, vagy pedagógiai és tanterv-kialakítási készségekfejlesztése, illetve más szakmai képzés kell hogy legyen (pl. oktatásmódszertant,tananyagfejlesztést, képzésiprogram-fejlesztést segítő műhelymunkában,megbeszélésen való részvétel támogatható). E mellett az úgynevezett job shadowing, azazóralátogatás és/vagy a fogadóegyetem oktatóival közösen végzett oktatásitevékenység lehet a képzési rész tartalma.

5. Innovatív képzési programra az oktatóknak kétféle módonvan lehetőségük pályázni:
– képzési célú mobilitással (STT), ha az nem tartalmaz oktatási tevékenységet,illetve
– kombinált oktatói és képzési mobilitással (STA),
A mobilitás során mindkét esetben a definíció szerint a képzés a kiutazó oktatópedagógiai és tanterv-kialakítási készségeinek fejlesztésére irányul.

6. Erasmus+ oktatói mobilitás csak olyan partnerintézményben valósulhatmeg, amellyel a BCE Erasmus+ intézményközi szerződést kötött, és a szerződéstartalmaz oktatói és személyzeti mobilitási kvótát.

7. A potenciális fogadóintézménnyel, intézményekkel történő kapcsolatfelvétela jelentkező feladata.
A partnerintézmények Erasmus+ koordinátorainak naprakész elérhetősége anemzetközi ügyekkel foglalkozó koordinátoroknál, illetve a partnerintézmények listájábanrendelkezésére áll.

Erasmus Partnerintézmények

A 2019-20-as tanévben az Erasmus+ oktatói mobilitásokra ajelentkezőknek hóvégi jelentkezési határidővel lesz lehetőségük pályázatukbenyújtására. A folyamatosan benyújthatópályázatok értékelésére és a pályázati döntés meghozatalára havonta, a hónaputolsó napját követő három munkanapon belül kerül sor.

  • A jelentkezési lap kitöltése és beküldése után a mobilitás megvalósításánakdátumai a későbbiekben csak az eredetinél későbbi időszakra módosíthatók.
  •  A pályázatra való jelentkezéskor a tervezett mobilitás legkorábbi kezdő dátumaa jelentkezés dátumának hónapját követő második hónap 16-a lehet.
  • A tanév folyamán bármely hónapban benyújtható pályázat a fenti megkötésfigyelembevételével.
  • Ebben a ciklusban legkésőbb 2020. szeptember 30-ai visszautazásidátummal megvalósuló szakmai utakra van mód pályázat benyújtására az Erasmus+oktatói és személyzeti mobilitás programra vonatkozó Tempus Közalapítvány általmeghatározott szabályokkal összhangban.

Ajelentkezési határidőt követő időszak a megvalósítandó szakmai úthoz szükségesügyintézéssel zajlik. 

A pályázás menete című folyamatleírásban (dokumentum aszöveg alatt) minden kiutazó megtalálja a mobilitás ügyintézésének lépéseit.

 Kapcsolattartó:Csentős Beáta, Nemzetközi koordinátor

Hallgatói Szolgáltatások, E.159 iroda
e-mail: staffmob@uni-corvinus.hu
Telefon: +36 1 482 5389

 

A pályázás menete
Vágólapra másolva