Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Egyéb tanulmányi költségek

  • Késedelmes beiratkozás és bejelentkezés: amennyiben a hallgató beiratkozási vagy bejelentkezési kötelezettségének a tanév rendjében megadott határidőig nem tesz eleget, a programfelelős dékán engedélyezheti annak pótlását. A kérelem benyújtásának díja 2 000 Ft. 
  • Valamennyi további, a HTJSZ-ben megjelölt kötelezettség elmulasztása, így különösen a specializáció-választás késedelme, tárgyfelvételi regisztrációs időszakban történő módosításának elmulasztása, igazolások késői leadása vagy bemutatása a minimálbér 4%-ának megfelelő összeg befizetésével pótolható (a konkrét esettől függően megkezdett hetenként, alkalmanként vagy ügyenként). 
Fontos, hogy az elmulasztott tanulmányi kötelezettség típusától függően a pótlásra kötött határidő áll rendelkezésre!
A kérelmek benyújtása az egyetemen is ‘eljárási díj köteles’. 

A félév státuszának megváltoztatására irányuló, regisztrációs időszakon kívüli kérelem díja 2 000 Ft/kérelem (utólagos aktiválás vagy utólagos passziválás kérelme). 

Minden egyéb kérelem benyújtásának díja a minimálbér százalékában került meghatározásra. Ilyen kérelmek például a szak-és specializációváltás kérelme, méltányossági kérelmek, vagy a szakdolgozat késedelmes leadásának kérelme.
  • Egy adott tárgyhoz kapcsolódóan az első vizsgaismétlés (a tárgyfelvételek számától függetlenül) ingyenes. Minden további vizsga díja 2 000 Ft/alkalom. Az ismételt vizsga díját a hallgató írja ki és fizeti meg. A díj megfizetésének hiányában az ismétlő vizsgára bejelentkezni nem lehet. 
  • Az általános szabálytól eltérően a szigorlat, komplex vizsga, alapvizsga ismétlés díja 4 000 Ft, míg a záróvizsga ismétlésének díja első ismétlés esetén 10 000 Ft, minden további esetben 50 000 Ft. 
  • Ha a hallgató a vizsgára bejelentkezik, de azon nem jelenik meg, 3 000 Ft távolmaradási díjat fizet, amely az elmulasztott vizsgát követően kerül kiírásra. 
  • Az állami (rész)ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak – a határontúli képzésben résztvevők kivételével –a felvett, de nem teljesített tárgyakért térítési díjat kell fizetni a félév lezárása után. Ezen díj mértéke magyar nyelvű tárgyak esetén 1 500 Ft/kredit, idegen nyelvű tárgyak esetén 3 000 Ft/kredit, de maximum 40.000 forint/félév. 
  • Állami (rész)ösztöndíjas, valamint a 2014/2015. tanévben és azt követően önköltséges képzésben tanulmányait megkezdett hallgató az összes előírt kreditet tíz százalékkal meghaladó kreditértékű tantárgyat önköltség/költségtérítés fizetése nélkül vehet fel. Az ezen felül teljesített tantárgyakért térítési díjat kell fizetni, melynek mértéke 2 500 Ft/kredit. 
  •  Testnevelés tárgy nem teljesítése miatt 2 000 Ft összegű díj fizetendő, míg az operatív tantervben foglaltakon túli tárgyfelvétel díja 5 000 Ft/alkalom. Ez utóbbi díjat a hallgató önmagának írja ki, amely kiírás és a díj megfizetése a tárgy felvételének feltétele.“
A diákigazolvány érvényesítésével kapcsolatos díj csak abban az esetben terheli a hallgatót, ha diákigazolványát elvesztette/megsemmisült/ellopták. Ez utóbbi esetén a fizetendő díj 3 500 Ft.
  • Az iratok pótlásai közül a leckekönyv és oklevél valamint oklevél melléklet másodlat kiállítása 10 000 + 2000 Ft, míg a leckekönyv kivonat angol vagy magyar nyelven (a félév során az első, ingyenes példány kivételével) 600 Ft, német nyelven 600 Ft. A hallgatói jogviszony igazolást kiállítása magyar nyelven ingyenes, míg angol vagy német nyelven 600 Ft. 
  • Az oklevél melléklet másolatának hitelesítése az első példány esetén 1 900 Ft, míg a második és további példányok esetén 1 100 Ft.
Vágólapra másolva