Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóinknak

Záróvizsgabeosztás

BA BIZOTTSÁG IDŐPONT, HELYSZÍN
MA BIZOTTSÁGIDŐPONT, HELYSZÍN

Szakmai Gyakorlat

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról

A diploma megszerzésének feltétele egy négy hetet kitevő szakmai gyakorlat teljesítése, ez 160 órát jelent. A szakmai gyakorlat célja az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ennek megfelelően elsősorban kutató, elemző intézeteknél, a közigazgatásban, pártoknál, vagy más politológiával, politikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetnél lehet letölteni.

2017 előtt felvettek számára

A gyakorlat bármikor teljesíthető a három év során, de a szigorlatra való bocsájtás feltétele a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása. A dokumentáció ügyében kérjük, keresse a szakmai gyakorlatért felelős tanszék kollégát.

2017-ben vagy utána felvett hallgatók számára

A szakmai gyakorlat mint 10 kredit értékű kötelező tárgy jelenik meg a Neptunban, amit a 6. félévben kell felvenni, de maga a gyakorlat előbb is teljesíthető. A szakmai gyakorlat teljesítésének a folyamatáról és a szükséges dokumentációról, kérjük, tájékozódjon az egyetem holnapján.

 1.  A szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy bejelentő lapot kell leadniuk a tanszéken és a Szakmai Gyakorlat Irodában. A bejelentőlap letölthető az egyetem honlapjáról.
 2. A szakmai gyakorlati helyet a szakmai gyakorlatért felelős oktató véleményezi és fogadja el a bejelentő lap aláírásával. A szakmai gyakorlat megkezdésére csak elfogadott bejelentő lap birtokában van lehetőség!
 3. A szakmai gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető értékelésének benyújtásával kell igazolni. A vezetői értékelésre szolgáló formanyomtatvány letölthető az egyetem honlapjáról, azt hiánytalanul kitöltve kell eljuttatni a Szakmai Gyakorlat Irodába (eredeti példány) illetve a szakmai gyakorlatért felelős oktatóhoz (másolat vagy szkennelt példány). A szakmai gyakorlat elvégzését az oktató rögzíti a Neptunon.

A befogadó intézmények profilja változatos, hallgatóink többsége saját érdeklődésének megfelelően keres helyet a szakmai gyakorlat elvégzésére. Saját szervezés esetén a szakmai gyakorlat elfogadását előzetesen kell egyeztetni a Szakmai Gyakorlati Irodával. Hallgatóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai gyakorlatra kiírt pályázatokról és szükség esetén segítséget is nyújtunk a megfelelő hely megtalálásához.

Hallgatóink az elmúlt években többek között az alábbi intézményeknél töltötték szakmai gyakorlatukat: MTA kutatóhelyei (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet), Magyar Országgyűlés, Honvédelmi Minisztérium, Századvég, Nézőpont Intézet, Republikon Intézet, Policy Solutions…

Kérdése esetén keresse:

Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394

Szakdolgozati tájékoztató

Tájékoztató a 2020/2021 tanév II. félév szakdolgozat-leadási és záróvizsgára jelentkezési határidőkről és feladatokról 

Határidők

BA

2021.05.03. (hétfő) 13 óra
Moodle-ra kell feltölteni a dolgozatot!

MA

2021.05.03. (hétfő) 15 óra
Moodle-ra a kell feltölteni a dolgozatot!

Szakirányú továbbképzés 

2021.05.03. (hétfő) 16 óra
Moodle-ra a kell feltölteni a dolgozatot! 

A Bírálatról: a Neptunon kapják meg a bírálatokat a vizsga előtt 1 héttel

Urkund tájékoztató
Plágiumszabályzat (2018. június 19.)
Diplomamunka formai és tartalmi követelményei MA
Diplomamunka formai és tartalmi követelményei BA
A diplomamunka formai és tartalmi követelményei Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó képzésen
Nyilatkozatok szakdolgozatba

Tanszéki titkárság

Rentkó Erzsébet erzsebet.rentko@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Titkárságvezető / Head of Secretariat
C épület, 304.1
Telefon: +36 1 482 7379 • Mellék: 7379

Záróvizsga

Hallgatói tájékoztató záróvizsgaidőszakhoz (BA/MA/Szakirányú továbbképzés)

Hallgatói tájékoztató záróvizsgaidőszakhoz (BA/MA/Szakirányú továbbképzés)

Alapszakos záróvizsgáról

Témakörök

 • A politikatudomány alapjai;
 • A politikai gondolkodás története;
 • Pártok és pártrendszerek;
 • Összehasonlító politológia;
 • Az EU politikai rendszere

A záróvizsga három részből áll:  A hallgató kap a vizsgabizottságtól egy nevet, egy fogalmat és húz egy tételt. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.


Irodalom
 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András –Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, 2007.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2007.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

Tételsor

Poltud Tanszék – BA Záróvizsga tételsor

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392

Mesterszakos záróvizsgáról

Témakörök

 • Politikai eszmetörténet;
 • Hatalomelmélet;
 • Kormányzástan;
 • Összehasonlító alkotmányjog;
 • Média és politika;
 • Az EU politikai gazdaságtana

A záróvizsga két részből áll:  1. A hallgató húz két tételt, amelyek közül az első az általános tételek egyike, második pedig a szakirányának megfelelő 2. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.


Irodalom

 • Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, 2007
 • Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek, Budapest, 1998.
 • Csaba László: A fölemelkedő Európa. Budapest, 2006
 • Legény Krisztián szerk.: Összehasonlító alkotmányjog, Budapest, 2006
 • Strauss, Leo/ és Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I-II. kötet. Budapest, 1994.
 • Török Gábor: A politikai napirend. Budapest, 2005

Tételsor

Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017-ben és utána felvetteknek
Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017 előtt felvetteknek

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392

Szakirányú továbbképzés záróvizsgáról

Tételsor

Záróvizsga tételsor Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú képzés
Vágólapra másolva
GEN.:2021.09.16. - 17:52:09