Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóinknak

Záróvizsgabeosztás

BA BIZOTTSÁG IDŐPONT, HELYSZÍN
1. bizottság2021. január 22. 09:00-tól a TEAMS-en
MA BIZOTTSÁGIDŐPONT, HELYSZÍN
1. bizottság2021. január 22. 10:30-tól a TEAMS-en

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról

A diploma megszerzésének feltétele egy négy hetet kitevő szakmai gyakorlat teljesítése, ez 160 órát jelent. A szakmai gyakorlat célja az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ennek megfelelően elsősorban kutató, elemző intézeteknél, a közigazgatásban, pártoknál, vagy más politológiával, politikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetnél lehet letölteni.

2017 előtt felvettek számára

A gyakorlat bármikor teljesíthető a három év során, de a szigorlatra való bocsájtás feltétele a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása. Az igazolás egy formanyomtatványon történik, amit kitöltve és aláírva a tanszéki titkárságon kell leadni a gyakorlat teljesítése után. Az igazolás letölthető erről az oldalról (lásd lentebb).

2017-ben vagy utána felvett hallgatók számára

A szakmai gyakorlat mint 10 kredit értékű kötelező tárgy jelenik meg a Neptunban, amit a 6. félévben kell felvenni, de maga a gyakorlat előbb is teljesíthető. A szakmai gyakorlat teljesítésének a folyamata a következő:

 1. a szakmai gyakorlatra való jelentkezés ELŐTT egy munkatervet kell leadniuk a gyakorlat tervezett tartalmára és ütemezésére vonatkozóan. A munkatervet a szakmai gyakorlatért felelős oktató véleményezi és fogadja el. A szakmai gyakorlat megkezdésére csak elfogadott munkaterv birtokában van lehetőség!
 2. a szakmai gyakorlat teljesítését egy referencialevélen kell igazolni. A referencialevél tartalmazza a szakmai gyakorlatra vonatkozó információkat, a hallgató rövid beszámolóját és a szakmai vezetőjének értékelését illetve a szakmai gyakorlat letöltésének igazolását is. A hiánytalanul kitöltött és aláírt referencialevelet a szakmai gyakorlatért felelős oktatónak kell leadni digitálisan (scannelt változat) és papír alapon is, aki véleményezi és elfogadja azt. A szakmai gyakorlat elvégzését az oktató rögzíti a Neptunon.
 3. a munkaterv és referencialevél formanyomtatványa letölthető erről az oldalról (lásd lentebb).

A befogadó intézmények profilja változatos, hallgatóink többsége saját érdeklődésének megfelelően keres helyet a szakmai gyakorlat elvégzésére. Saját szervezés esetén a szakmai gyakorlat elfogadását előzetesen kell egyeztetni Intézetünkkel. Hallgatóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai gyakorlatra kiírt pályázatokról és szükség esetén segítséget is nyújtunk a megfelelő hely megtalálásához.

Hallgatóink az elmúlt években többek között az alábbi intézményeknél töltötték szakmai gyakorlatukat: MTA kutatóhelyei (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet), Magyar Országgyűlés, Honvédelmi Minisztérium, Századvég, Nézőpont Intézet, Republikon Intézet, Policy Solutions…

Kérdése esetén keresse:

Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394

Kapcsolódó dokumentumok

Poltud Tanszék – Szakmai gyakorlat igazolás 2017előtt felvetteknek
Poltud Tanszék – Szakmai gyakorlat munkaterv 2017 után felvetteknek

Határidők

A diplomamunka leadásával egy időben az alábbi mellékleteketis kérjük

BA           

 1.  Moodle-ra kell feltölteni a dolgozatot!
 2. Konzultációs lap
 3. Szerzői nyilatkozat
 4. Közzétételi nyilatkozat
 5. Vizsganyilatkozat
 6. Szakmai gyakorlat elvégzéséről az igazolás leadása, ennek hiányában nem lehet záróvizsgázni.
 7. E-mail a tanszéki titkárnak előreelküldve a diplomamunka magyar és angol nyelvű címével, a szerző nevével
MA
 1. Moodle-ra a kell feltölteni a dolgozatot!
 2. Konzultációs lap
 3. Szerzői nyilatkozat
 4. Közzétételi nyilatkozat
 5. Vizsganyilatkozat
 6. E-mail a tanszéki titkárnak előreelküldve a diplomamunka magyar és angol nyelvű címével, a szerző nevével

Késedelmes leadás

Írásos engedély alapján a napi fizetendődíj: 6000 Ft, maximum 7 nap késés lehetséges. A kérelemnek tartalmaznia kell anevet, a Neptun kódot és azt, hogy előre láthatóan mennyi napot késik aleadással. A kérelmet a titkárságon kell leadni.

Bírálatról

A Neptunon kapják meg a bírálatokat a vizsga előtt 1 héttel.

Tanszéki titkárság

Rentkó Erzsébet erzsebet.rentko@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Titkárságvezető / Head of Secretariat
C épület, 304.1
Telefon: +36 1 482 7379 • Mellék: 7379

Kapcsolódó dokumentumok

Urkund tájékoztató
Plágiumszabályzat (2018. június 19.)
Politikatudományi Tanszék – Vizsganyilatkozat
Politikatudományi Tanszék – Szakdolgozati nyilatkozat
Politikatudományi Tanszék – Jelentkezés szakdolgozatra
Politikatudományi Tanszék – Szerzői nyilatkozat
Politikatudományi Tanszék – Konzultációs lap
Department of Political Science – Declaration Thesis
Poltud Tanszék – Diplomamunka formai és tartalmi követelmények BA
Poltud Tanszék – Diplomamunka formai és tartalmi követelmények MA

Témakörök

 • A politikatudomány alapjai;
 • A politikai gondolkodás története;
 • Pártok és pártrendszerek;
 • Összehasonlító politológia;
 • Az EU politikai rendszere

A záróvizsga három részből áll:  A hallgató kap a vizsgabizottságtól egy nevet, egy fogalmat és húz egy tételt. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.


Irodalom
 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András –Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, 2007.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2007.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

Tételsor

Poltud Tanszék – BA Záróvizsga tételsor

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392

Témakörök

 • Politikai eszmetörténet;
 • Hatalomelmélet;
 • Kormányzástan;
 • Összehasonlító alkotmányjog;
 • Média és politika;
 • Az EU politikai gazdaságtana

A záróvizsga két részből áll:  1. A hallgató húz két tételt, amelyek közül az első az általános tételek egyike, második pedig a szakirányának megfelelő 2. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.


Irodalom

 • Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, 2007
 • Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek, Budapest, 1998.
 • Csaba László: A fölemelkedő Európa. Budapest, 2006
 • Legény Krisztián szerk.: Összehasonlító alkotmányjog, Budapest, 2006
 • Strauss, Leo/ és Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I-II. kötet. Budapest, 1994.
 • Török Gábor: A politikai napirend. Budapest, 2005

Tételsor

Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017-ben és utána felvetteknek
Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017 előtt felvetteknek

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, C.320.
Telefon: +36 1 482 7392 • Mellék: 7392
Vágólapra másolva