Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Hallgatóinknak

Záróvizsgabeosztás

BA BIZOTTSÁG IDŐPONT, HELYSZÍN
BA 1 bizottság
Várnagy Réka, Metz Rudolf, Novák Anna             2022.06.17. 9:00 C428
BA 2 bizottság
Ványi Éva, Rajnai Gergely, Beck Dániel2022.06.17. 9:00 C305
BA 3 bizottság
Gallai Sándor, Dúró József, Janik Szabolcs           2022.06.17. 9:00 C301
MA BIZOTTSÁGIDŐPONT, HELYSZÍN
MA 1 bizottság
Balázs Zoltán, Molnár Csaba, Gyuriss Dániel       2022.06.17. 9:00 C304.2
POLITIKAI MARKETING ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG IDŐPONT, HELYSZÍN
Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó 1 bizottság
Ványi Éva, Gyulai Attila, Bauer Béla2022.06.24. 9:00 C305
Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó 2 bizottság
Várnagy Réka, Dúró József, Nagy Zoltán2022.06.24. 9:00 C304.2

Szakmai Gyakorlat

Általános információk a kötelező szakmai gyakorlatról

A diploma megszerzésének feltétele egy négy hetet kitevő szakmai gyakorlat teljesítése, ez 160 órát jelent. A szakmai gyakorlat célja az egyetemi tanulmányok során elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása, ennek megfelelően elsősorban kutató, elemző intézeteknél, a közigazgatásban, pártoknál, vagy más politológiával, politikai kérdésekkel foglalkozó szakmai szervezetnél lehet letölteni.

2017 előtt felvettek számára

A gyakorlat bármikor teljesíthető a három év során, de a szigorlatra való bocsájtás feltétele a szakmai gyakorlat elvégzésének igazolása. A dokumentáció ügyében kérjük, keresse a szakmai gyakorlatért felelős tanszék kollégát.

2017-ben vagy utána felvett hallgatók számára

A szakmai gyakorlat mint 10 kredit értékű kötelező tárgy jelenik meg a Neptunban, amit a 6. félévben kell felvenni, de maga a gyakorlat előbb is teljesíthető. A szakmai gyakorlat teljesítésének a folyamatáról és a szükséges dokumentációról, kérjük, tájékozódjon az egyetem holnapján.

 1.  A szakmai gyakorlat megkezdése előtt egy bejelentő lapot kell leadniuk a tanszéken és a Szakmai Gyakorlat Irodában. A bejelentőlap letölthető az egyetem honlapjáról.
 2. A szakmai gyakorlati helyet a szakmai gyakorlatért felelős oktató véleményezi és fogadja el a bejelentő lap aláírásával. A szakmai gyakorlat megkezdésére csak elfogadott bejelentő lap birtokában van lehetőség!
 3. A szakmai gyakorlat teljesítését a munkahelyi vezető értékelésének benyújtásával kell igazolni. A vezetői értékelésre szolgáló formanyomtatvány letölthető az egyetem honlapjáról, azt hiánytalanul kitöltve kell eljuttatni a Szakmai Gyakorlat Irodába (eredeti példány) illetve a szakmai gyakorlatért felelős oktatóhoz (másolat vagy szkennelt példány). A szakmai gyakorlat elvégzését az oktató rögzíti a Neptunon.

A befogadó intézmények profilja változatos, hallgatóink többsége saját érdeklődésének megfelelően keres helyet a szakmai gyakorlat elvégzésére. Saját szervezés esetén a szakmai gyakorlat elfogadását előzetesen kell egyeztetni a Szakmai Gyakorlati Irodával. Hallgatóinkat folyamatosan tájékoztatjuk a szakmai gyakorlatra kiírt pályázatokról és szükség esetén segítséget is nyújtunk a megfelelő hely megtalálásához.

Hallgatóink az elmúlt években többek között az alábbi intézményeknél töltötték szakmai gyakorlatukat: MTA kutatóhelyei (MTA Politikatudományi Intézet, MTA Kisebbségkutató Intézet), Magyar Országgyűlés, Honvédelmi Minisztérium, Századvég, Nézőpont Intézet, Republikon Intézet, Policy Solutions…

Kérdése esetén keresse:

Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380

Szakdolgozati tájékoztató

BA, MA, Szakirányú továbbképzés

Kedves Hallgatók!

A szakdolgozat leadásával és a záróvizsgával kapcsolatban alábbiakban foglaljuk össze a tudnivalóikat.

A szakdolgozat leadás és a záróvizsgára jelentkezés intervalluma: 2022. április 19-2022. május 2. 16.00 óra

(késedelmes szakdolgozat leadásra NINCS lehetőség, díjfizetés ellenében sem!)

A beadás és a záróvizsgára jelentkezés is online, a Neptun felületén történik majd (nyomtatott szakdolgozatot tehát nem kell beadniuk). Ezen a felületen kell nyilatkozniuk a szakdolgozat saját munka jellegéről, illetve a nyilvánosságáról, ezen végigvezeti majd Önöket a rendszer.

A szakdolgozat leadása után majd lesz egy szövegegyezőség vizsgálat, ezzel önöknek teendője nincs.

AZONBAN a szakdolgozat leadás előtt lehetőségük van próba szövegegyezőség vizsgálat(ok) elvégzésére a Moodle-ben 2022.04.01-05.02 között (a részletekről később küldünk tájékoztatást). Ezt a lehetőséget használják majd a leadás előtt, és tájékoztassák a témavezetőiket az eredményről.

FONTOS: a beadáskor a témavezetőik a Neptun felületén elfogadó nyilatkozattal támogatják a szakdolgozat beadását, ezzel önöknek dolga nincs. Viszont a témavezetők ezt csak akkor adják meg Önöknek, ha a szakdolgozatot benyújtásra alkalmasnak találják. Ahhoz, hogy a kollégák a beadáshoz szükséges témavezetői nyilatkozatot meg tudják adni, a szakdolgozatuknak egy első, még nem teljesen kész (70-80 %-os készültségű) változatát a témavezetőiknek legkésőbb 10 munkanappal a végső beadási határidő előtt meg kell kapniuk e-mailben, hogy az esetleges hiányosságokat még időben tudják egyeztetni.

A TVSZ 79. § alapján: 

(1) A hallgató a szakdolgozatát véglegesítésre a konzulens által meghatározott határidőig, de legkésőbb a leadási határidőt megelőző tíz (10) munkanappal köteles bemutatni a konzulensnek jóváhagyás céljából. 

A szakdolgozat készítés folyamán legalább háromszor kell konzultálniuk a témavezetőjükkel (online, e-mailben vagy a témavezetővel egyeztetett egyéb formában) ebben a félévben.

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy ha valaki nem adja be a most tavaszi félévben a szakdolgozatát és nem záróvizsgázik, annak lehetősége van, lesz ezt későbbi félévekben is megtenni. Ennek kapcsán az alábbiak érvényesek:

A TVSZ 75.§  5 pontja szerint:

“A szakdolgozat készítéséhez minden képzésben tantárgy van rendelve. A szakdolgozat készítéséhez rendelt tantárgy félévközi érdemjeggyel értékelt, kötelező tantárgy. A tantárgyhoz rendelt érdemjegyet a hallgató féléves munkája alapján a tantárgykövetelmények alapján a konzulens állapítja meg. Az érdemjegy megadásának nem feltétele a szakdolgozat félév végéig történő elkészítése és beadása.”

AZAZ, ha önök a félév során dolgoztak a szakdolgozattal, de a beadásig nem jutottak el, a témavezetőjük értékelése alapján lehetőségük van arra, hogy megkapják az érdemjegyet, ezzel a ‘Szakdolgozat’ nevű kurzust teljesítsék, és abszolutóriumot kaphassanak.

Ha a hallgató a mintatantervben előírt tárgyakat és krediteket teljesíti, abszolvált státuszba kerülhet, mely egyúttal a hallgatói jogviszony végét is jelenti. Abszolutóriumtól számítva 5 éven belül van lehetősége szakdolgozatot leadni és záróvizsgát tenni.

(ld: Nftv. 50. § (1) A felsőoktatási intézmény annak a hallgatónak, aki a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakövetelményeket és az előírt szakmai gyakorlatot – a nyelvvizsga letétele, a szakdolgozat, diplomamunka elkészítése kivételével – teljesítette, és az előírt krediteket megszerezte, végbizonyítványt állít ki (abszolutórium).

[…]

(3) A hallgató a végbizonyítvány megszerzését követően bocsátható záróvizsgára. A záróvizsga a végbizonyítvány megszerzését követő vizsgaidőszakban a hallgatói jogviszony keretében, majd a hallgatói jogviszony megszűnése után, két éven belül, bármelyik vizsgaidőszakban, az érvényes képzési követelmények szerint letehető. A tanulmányi és vizsgaszabályzat a záróvizsga letételét a végbizonyítvány kiállításától számított második év eltelte után feltételhez kötheti. A hallgatói jogviszony megszűnését követő ötödik év eltelte után záróvizsga nem tehető.)

A később teljesített záróvizsgákhoz a jelenlegi szabályok alapján az egyetem 2*50ezer Forintos különeljárási díjat határozott meg (HTJSZ 5. melléklet alapján). (későbbi zv és konzulensi egyeztetés). Ezekkel mindenképpen számoljanak.

Előzetesen tájékoztatjuk Önöket, hogy a tanév rendje alapján a záróvizsga 2022. június 13-25. között kerül megrendezésre. A pontos időpontról és a szakmai tartalomról küldünk majd tájékoztatást.

Neptunba kell feltölteni a dolgozatot!

A Bírálatról: a Neptunon kapják meg a bírálatokat a vizsga előtt 1 héttel

Szakdolgozati témaválasztás útmutató
Szakdolgozati témaválasztás útmutató (egyedi témaválasztás)
Szakdolgozati követelmények_Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakir_2022
Szakdolgozati követelmények MA_2022
Szakdolgozati követelmények BA_2022
×
Urkund tájékoztató
Plágiumszabályzat (2018. június 19.)
×

Tanszéki titkárság

Rentkó Erzsébet erzsebet.rentko@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Intézeti referens / Institute Reference
C épület, 304.1
Telefon: +36 1 482 7379 • Mellék: 7379

Záróvizsga

Hallgatói tájékoztató záróvizsgaidőszakhoz (BA/MA/Szakirányú továbbképzés)

Hallgatói tájékoztató záróvizsgaidőszakhoz (BA/MA/Szakirányú továbbképzés)
×

Alapszakos záróvizsgáról

Témakörök

 • A politikatudomány alapjai;
 • A politikai gondolkodás története;
 • Pártok és pártrendszerek;
 • Összehasonlító politológia;
 • Az EU politikai rendszere

A záróvizsga három részből áll:  A hallgató kap a vizsgabizottságtól egy nevet, egy fogalmat és húz egy tételt. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.

 • Gallai Sándor – Török Gábor (szerk.): Politika és politikatudomány. Aula Kiadó, 2005.
 • Lánczi András: A 20. század politikai filozófiája. 3. bővített kiadás, Helikon Könyvkiadó, 2007.
 • Körösényi András –Tóth Csaba – Török Gábor: A magyar politikai rendszer. 3. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó, 2007.
 • Horváth Zoltán: Kézikönyv az Európai Unióról. Hetedik kiadás. HVG Orac, 2007.
 • Vernon Bogdanor (szerk.): Politikatudományi enciklopédia. Osiris Kiadó, 2001.

Tételsor

Poltud Tanszék – BA Záróvizsga tételsor
×

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 302
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Mesterszakos záróvizsgáról

Témakörök

 • Politikai eszmetörténet;
 • Hatalomelmélet;
 • Kormányzástan;
 • Összehasonlító alkotmányjog;
 • Média és politika;
 • Az EU politikai gazdaságtana

A záróvizsga két részből áll:  1. A hallgató húz két tételt, amelyek közül az első az általános tételek egyike, második pedig a szakirányának megfelelő 2. Amennyiben a hallgató elkészítette diplomamunkáját, a vizsga második részében szakdolgozatát védi meg.

 • Bajomi-Lázár Péter: Média és társadalom. Budapest, 2007
 • Balázs Zoltán: Modern hatalomelméletek, Budapest, 1998.
 • Csaba László: A fölemelkedő Európa. Budapest, 2006
 • Legény Krisztián szerk.: Összehasonlító alkotmányjog, Budapest, 2006
 • Strauss, Leo/ és Cropsey, Joseph (szerk.): A politikai filozófia története I-II. kötet. Budapest, 1994.
 • Török Gábor: A politikai napirend. Budapest, 2005

Tételsor

Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017-ben és utána felvetteknek
Poltud Tanszék – MA Záróvizsga tételsor 2017 előtt felvetteknek
×

Záróvizsga-felelős

Dr. Dúró József jozsef.duro@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
C épület, 302
Telefon: +36 1 482 7386 • Mellék: 7386

Szakirányú továbbképzés záróvizsgáról

Tételsor

Záróvizsga tételsor Politikai marketing és kommunikációs tanácsadó szakirányú képzés
×
Vágólapra másolva
GEN.:2022.07.01. - 15:46:42