Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Corvinus Alkalmazotti Tanács

Corvinus Alkalmazotti Tanács (CAT) 2020. április 29-én alakult meg.

Elnöke: Dunavölgyi Mária 

Alelnökei: Dobozi Erika és Trautmann László 

 Titkára: Ádám Zoltán 

Törvényes feladatának elvégzése keretében célunk, hogy dolgozói oldalról járuljunk hozzá ahhoz, hogy az egyetem átalakulása és működése során a lehető legjobb döntések szülessenek. Ennek érdekében törekszünk arra, hogy összegyűjtsük, integráljuk és becsatornázzuk a dolgozók által jelzett problémákat és a dolgozói körben született jobbító célú ötleteket.  

Egyetemünkön széleskörű és releváns szakértelem található, mely az eddigiekben nem tudott megfelelően hasznosulni a döntések során. Meggyőződésünk, hogy az egyetemen akkor lehet sikeres az oktató, kutató és nevelő munka, ha sikerül partneri együttműködést kialakítani mindazok között, akik ebben érdekeltek, teret biztosítva a konstruktív vitáknak, az ellenvéleményeknek és az eltérő érdekek megjelenítésének is. 

Dr. Dunavölgyi Mária maria.dunavolgyi@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Szervezeti Magatartás Tanszék
egyetemi adjunktus
E épület, 381
Telefon: +36 1 482 5382 • Mellék: 5382
Dobozi Erika nyomda@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális szolgáltatások / Közgáz Campus / KCI Nyomda
Ügyvivő szakértő / Managing Expert
E épület, 99
Telefon: +36 1 482 5519 • Mellék: 5519
Dr. Trautmann László laszlo.trautmann@uni-corvinus.hu Közgazdaságtani Intézet
egyetemi docens
E épület, 265
Telefon: +36 1 482 5376 • Mellék: 5376
Ádám Zoltán zoltan.adam@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Gazdaság- és Közpolitika Intézet / Gazdaságpolitika Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
E épület, 226
Telefon: +36 1 482 5379 • Mellék: 5379
Dr. Gulyás Éva eva.gulyas@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Vezetői Számvitel Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
E épület, 317.1
Telefon: +36 1 482 5067 • Mellék: 5067
Révész Éva eva.revesz@uni-corvinus.hu Vezetéstudományi Intézet / Vezetés és Kontroll Tanszék
Egyetemi Adjunktus / Assistant Professor
E épület, E.375
Telefon: +36 1 482 5304 • Mellék: 5304
Tamás Eszter eszter.tamas@uni-corvinus.hu Kancellári Szervezet / Infrastrukturális Szolgáltatások / Közgáz Campus / Földes Ferenc Kollégium
Bérleményfelelős
Földes Ferenc Kollégium, Fszt. 5
Telefon: +36 1 482 7585 • Mellék: 7585
Tatár Edina edina.tatar@uni-corvinus.hu Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet
Adminisztrátor / Administrator
E épület, 317.1
Telefon: +36 1 482 5040 • Mellék: 5040
Dr. Toronyai Gábor toronyai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.322
Telefon: +36 1 482 7256 • Mellék: 7256
Veress József jozsef.veress@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Informatika Intézet / Információrendszerek Tanszék
Adjunktus / Assistant Professor
Sóház, 225, 228
Telefon: +36 1 482 7420, +36 1 482 7414 • Mellék: 7414, 7420
Vígvári Gábor gabor.vigvari@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.015
Telefon: +36 1 482 7406 • Mellék: 7406

A Corvinus Alkalmazotti Tanács működésének stratégiája


Misszió: a dolgozók felhatalmazásán és a törvényi szabályozáson alapuló konstruktív érdekképviselet 

Vízió: elősegíteni a dolgozók ellátását megalapozott információkkal, aktív részvétel az egyetemi döntés-előkészítésben és a döntéshozatalban  és missziónk felelős teljesítésével megőrizni és erősíteni a dolgozók bizalmát

Értékek:

  • együttműködő, kölcsönös tiszteleten alapuló, érzelmi biztonságot nyújtó munkakultúra kialakítása 
  • demokratikus működés
  • kollektív vezetés
  • konstruktívitás: előrevivő, jobbító szándékú visszajelzések és javaslatok 
  • rugalmas működés: agilis, feladatorientált, önkéntes munkacsoportok, kompetenciák, információk és motiváció alapján szerveződve
  • széleskörű bevonás  
  • mások elfogadása

A misszió teljesítése és a vízió valóra váltása érdekében fő irányok az alábbi dimenziókban: 

1. Az egyetem vezetőivel kialakítandó kapcsolat:

Törekvés a döntés-előkészítési folyamatban való aktív, kezdeményező részvételre

2. A képviseltek/választóink:

  • bevonás: élő kapcsolat az egyetem alkalmazottjaival és az egyetemen felhalmozott szakértelem bevonása a Corvinus Alkalmazotti Tanács (CAT) tevékenységébe
  • eszközeink: információkérés és szolgáltatás, kezdeményezések, honlap, hírlevél, felmérések, személyes kapcsolati háló, póttagok, szakértők bevonása, rendezvények, közéleti fórumok
  • transzparencia: beszámoló üléseink napirendjéről, és az ülések rövid tartalmi összefoglalójának közzététele a testület honlapján, a beszámolók az akcióinkról

3. Kapcsolat a Szakszervezettel:

Szakszervezet: koordinált és egymást erősítő együttműködés, önálló arculat és önálló cselekedetek 


A Budapesti Corvinus Egyetem

Corvinus Alkalmazotti Tanácsának

 (mint a Budapesti Corvinus Egyetem üzemi tanácsának) 

Ügyrendje 

 1. Előzmények és általános rendelkezések 

1.1. A Budapesti Corvinus Egyetem Alkalmazotti Tanácsa (a továbbiakban: Tanács vagy CAT) a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Munka törvénykönyve vagy Mt.) 236. § (1) bekezdése alapján megválasztott üzemi tanács. Működése során a Munka törvénykönyvében az üzemi tanácsra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.  

1.2. Az üzemi tanács neve: Corvinus Alkalmazotti Tanács. Címe: 1093 Budapest, Fővám tér 8. 

1.3. A 11 tagú Tanács tagjainak, póttagjainak és tisztségviselőinek névsorát az Ügyrend Melléklete tartalmazza. A tagok, póttagok és tisztségviselők névsorát tartalmazó mellékleten a Tanács személyi összetételében, illetve a tisztségviselők megbízásában bekövetkezett változásokat folyamatosan át kell vezetni. A változások átvezetése a Mellékletben nem minősül az Ügyrend módosításának. 

1.4. A Tanács működési szabályait az általa az Mt. 259. § (3) bekezdése alapján elfogadott ügyrend (a továbbiakban: Ügyrend) tartalmazza. Az Ügyrendben nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni. 

1.5. A CAT a Budapesti Corvinus Egyetem (a továbbiakban BCE vagy Egyetem) munkavállalói által választott, az egyetemi döntéshozatali folyamatokban az Mt. XX. fejezetében foglalt munkavállalói együttdöntési és konzultációs jogokat gyakorló, az egyetemi vezetéssel együttműködésre törekvő testület. Tagjainak felhatalmazása az egyetemi munkavállalók által rájuk leadott szavazatokon alapszik, tevékenységével nekik tartozik elszámolni. 

1.6. A CAT demokratikusan működő testület, amely arra törekszik, hogy döntései a tagok minél nagyobb arányú egyetértésén alapuljanak. A tagok minden kérdésben egyenlő mértékű szavazattal rendelkeznek, és egyenlő mértékben viselik a felelősséget a CAT tevékenységéért az egyetemi és az egyetemen kívüli, szélesebb közvélemény előtt. 

1.7. A CAT a hatályos jogszabályok keretei közt, az egyértelmű szervezeti felelősségi viszonyok megőrzésének követelményére figyelemmel, póttagjait is igyekszik integrálni tevékenységébe. 

1.8. A CAT tevékenysége során átláthatóságra és elszámoltathatóságra törekszik. Döntéseit nyilvánosságra hozza, az azokkal kapcsolatos megfontolásait megosztja az egyetemi közvéleménnyel. Tevékenységéről rendszeresen – legalább félévente egyszer – nyilvánosan beszámol (lásd az Ügyrend 4. fejezetét). 

2. A Tanács működése

2.1. A Tanács oktatási időszakban rendszeresen ülésezik, havonta legalább egy ülést tart (a továbbiakban: rendes tanácsülés vagy tanácsülés). Oktatási szünet ideje alatt a Tanács csak szükség esetén ülésezik (a továbbiakban: rendkívüli tanácsülés). A rendkívüli tanácsülésre a rendes tanácsülésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.  

2.2. A rendes és rendkívüli tanácsülést az elnök, akadályoztatása esetén a megbízott alelnök hívja össze, az oktatási időszakban előre meghirdetett, rendszeresen megtartott rendes ülések azonban az előre meghatározott időpontokban automatikusan összehívottnak tekintendők. A tanácsülés akkor határozatképes, ha azon legalább hét tanácstag részt vesz. Az ülésen a tagok személyesen vagy elektronikus úton vehetnek részt. Lehetőség van csak elektronikus úton történő ülésezésre is, a résztvevők teljes azonosítását biztosító módon, továbbá arra is, hogy egyes minősített döntést nem igénylő kérdésekben a tagok – ülés tartása nélkül – a 2.4. pont szerint elektronikusan szavazzanak.  

2.3. A tanácsülést az elnök, valamelyik alelnök vagy a Tanács által többségi döntéssel az ülésvezetésre megválasztott más tanácstag vezeti.  

2.4. A tanácsülésen a Tanács tagjain kívül részt vevők nem rendelkeznek tanácskozási joggal, részükre felszólalási lehetőséget az ülést vezető adhat. A tanácstagok a Tanács hivatalosan meghirdetett ülésén kívül, a Tanács által használt elektronikus kommunikációs felületen is állást foglalhatnak vagy véleményt nyilváníthatnak, döntéseket azonban csak a tanácsüléseken, vagy az elnök – az elnök hiányában valamely alelnök – által, halaszthatatlan döntést kívánó, rendkívüli helyzetekben, ésszerű határidővel meghirdetett elektronikus szavazáson hozhatnak. Minősített döntést igénylő kérdésben nem hirdethető elektronikus szavazás ülés tartása nélkül. 

2.5. Az egyes ülések napirendjét az alelnökökkel és a titkárral való előzetes konzultációt követően a Tanács elnöke állítja össze, de arra bármelyik tag tehet írásban javaslatot a tanácsülést megelőzően legalább három nappal a tisztségviselőkhöz és a tagokhoz is eljuttatott, írásos előkészítő anyag csatolásával. A Tanács ülésének kezdetén nyílt szavazással dönt a napirendről. A napirend elfogadásához az ülésen – személyesen vagy elektronikus úton – résztvevő tanácstagok többségének szavazata szükséges. 

2.6. A Tanács általában az ülésen résztvevők szótöbbségével hozza meg a döntéseit. 

2.7. A 2.6 pontban foglaltaktól eltérően legalább 8 tag szavazata szükséges az Ügyrend elfogadásához, illetve módosításához, a tisztségviselők visszahívásához és rendkívüli lemondásának elfogadásához. 

2.8. Bármely három tanácstag kezdeményezhet rendkívüli tanácsülést az elnöknek címzett levélben az ok megjelölésével és az általuk javasoltak rövid írásos kifejtésével. Ebben az esetben az elnök köteles a rendkívüli tanácsülést három napon belül írásban – a tanácstagoknak küldött nyomtatott vagy elektronikus levél formájában – összehívni. 

2.9. A tanácsülésről a titkár vagy az erre felkért tanácstag három munkanapon belül rövid írásos összefoglalót készít, amely tartalmazza az ülés résztvevőit, napirendjét, a meghozott döntéseket, a szavazati arányokat és a kisebbségben maradt véleményt, ha azt a véleményt nyilvánító tag(ok) kéri(k). Az összefoglaló tartalmazza továbbá a döntésekből következő teendőket és azok felelőseit is. 

3. A Tanács vezetése 

3.1. A CAT élén tisztségviselők állnak. Tisztségviselők az elnök, az alelnökök és a titkár, akiknek személyéről a Tanács megalakulásakor titkos szavazással dönt. A tisztségviselő posztok bármelyikének megürülése esetén a soron következő tanácsülésen titkos szavazással új tisztségviselőt kell választani. A tisztségviselő posztok bármelyikének elnyeréséhez a Tanács egyszerű többségének szavazatára van szükség. 

3.2. A CAT-ot az egyetemi és a szélesebb közvélemény előtt az elnök és az alelnökök képviselik. A nyilvános szerepléseket és állásfoglalásokat az elnök és az alelnökök előzetesen egyeztetik a tanácstagokkal.  

3.3. A Tanács hivatalos állásfoglalásait és nyilatkozatait mindig legalább két tisztségviselő – alapesetben az elnök és az adott kérdésben leginkább kompetens alelnök – jegyzi. 

3.4. A tisztségviselők személyes jelenlétét megkívánó eseményeken és megbeszéléseken a CAT képviseletében alapesetben két tisztségviselő – az elnök és az adott kérdésben leginkább kompetens alelnök – vesz részt. Indokolt esetben ettől a Tanács – tanácsi döntés hiányában, indokolt esetben, a tisztségviselők – többségi döntéssel eltérhetnek, és felhatalmazást adhatnak az elnöknek, más tisztségviselőnek vagy bármely más tanácstagnak a CAT egyszemélyi képviseletére. 

3.5. A tisztségviselők a CAT ülésein folyamatosan és teljeskörűen tájékoztatják a tanácstagokat a CAT tisztségviselőjeként végzett tevékenységükről.  

3.6. A tisztségviselők évente egyszer, március 31-i határidővel írásos beszámolót készítenek tevékenységükről a Tanács számára, aminek elfogadásáról a Tanács soron következő ülésén titkos szavazással dönt. Ha egy tisztségviselő beszámolóját a tanácstagok többsége – azaz legalább hat tanácstag – nem fogadja el, az adott tisztségviselő köteles azonnal felajánlani a lemondását (rendkívüli lemondás). A lemondás elfogadásáról a Tanács azonnal, titkos szavazással dönt. 

3.7. A Tanács bármely három tagja együttesen bármikor – de négyhavonta legfeljebb egyszer – kérhet bizalmi szavazást bármely tisztségviselő ellen a tanácstagokhoz eljuttatott írásbeli indítvány formájában. Az indítványnak meg kell jelölnie a tisztségviselő visszahívására irányuló szándék okát és azt, hogy a bizalmi szavazást a soron következő rendes tanácsülésen, vagy a Tanács rendkívüli ülésén kívánják-e az indítványozók megtartani. Ezeknek a feltételeknek a teljesülése esetén a kezdeményezők szándékától függően a következő tanácsülésen vagy a Tanács rendkívüli ülésén napirendre kell tűzni a bizalmi szavazást. A bizalmi szavazást megelőzően szót kell kapnia a visszahívni javasolt tisztségviselőnek és minden hozzászólni kívánó tanácstagnak. A bizalmi szavazás titkos. A tisztségviselő visszahívásához a Tanács legalább nyolc tagjának szavazatára van szükség. 

3.8. A tisztségviselők bármikor lemondhatnak tisztségükről. A lemondást írásban, a Tanács egészéhez – valamennyi tanácstaghoz – címzett elektronikus vagy nyomtatott levélben, vagy nyilatkozatban kell megtenni (tisztségviselő lemondása). A lemondás hatályosulásához annak elfogadása nem szükséges. 

4. A Tanács ügyrendje 

4.1. A Tanács ügyrendjét legalább nyolc szavazattal fogadja el.  

4.2. Az ügyrend nyolc szavazattal módosítható. A módosításra vonatkozó javaslatot az erről döntést hozó tanácsülés előtt legalább egy nappal írásban – nyomtatott vagy elektronikus formában – minden tanácstaghoz el kell juttatni. A módosításról és annak indokairól a Tanács köteles haladéktalanul beszámolni az egyetemi nyilvánosság előtt. 

4.3. Az Ügyrend elfogadásával lép hatályba és határozatlan ideig érvényes. 

5. A Tanács külső kommunikációja és híradásai 

5.1. A Tanács tevékenységéről folyamatosan tájékoztatja az egyetemi közvéleményt. A tájékoztatás történhet az egyetemi nyilvánosság hagyományos felületein, így például a Corvinus Hírekben, a Tanács által az egyetemi polgároknak kiküldött hírlevélben, a Tanácsnak az egyetemi honlapon található saját internetes felületén (a Tanács honlapján), vagy ezek bármilyen kombinációjában.  

5.2. A tanácsülések rövid tartalmi összefoglalója mindig felkerül a Tanács honlapjára, ahol a korábbi ülések összefoglalói is elérhetők. 

5.3. A Tanács a működéséről legalább félévente egyszer beszámolót készít, és közzéteszi a honlapján.  A honlapon a korábbi időszakok beszámolói is elérhetők. 

Budapest, 2020. június 17.  

CAT@uni-corvinus.hu 

infocat@uni-corvinus.hu
Vágólapra másolva