Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tanárképzés

Akkor Önnek az alábbi szakot kell keresnie a felvi.hu rendszerében a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései alatt

 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • osztatlan tanári [10 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Ezen képzéseink osztatlan formában 10 félév alatt állami ösztöndíjas illetve önköltséges formában zajlanak. A közgazdaságtan és a vállalkozási ismeretek szakokat tervezzük indítani.

Felvételi vizsgatárgyak:

 1. pályaalkalmassági vizsga időpont:
 2. matematika közép v. emelt szintű érettségi és gazdasági ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy történelem közép v. emelt szintű érettségi vagy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy: informatika ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy kereskedelem ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy közgazdaság ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy turisztika ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy ügyvitel ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy vendéglátóipar ismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy idegen nyelv: angol közép v. emelt szintű érettségi vagy francia közép v. emelt szintű érettségi vagy német közép v. emelt szintű érettségi vagy olasz közép v. emelt szintű érettségi vagy orosz közép v. emelt szintű érettségi vagy spanyol közép v. emelt szintű érettségi vagy szakmai előkészítő tárgy: kereskedelmi és marketing alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy közgazdasági alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi vagy vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek közép v. emelt szintű érettségi

(Olyan felsőoktatási végzettség, melyet mesterképzésben, főiskolai vagy egyetemi képzésben lehetett szerezni és a szakképzettségben „tanár” szerepel.) akkor Ön a 2 féléves képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

akkor Önnek a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar alábbi képzéseit kell keresnie:

 • a. tanári [2 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [2 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [2 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [2 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

akkor Ön a 4 képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [4 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. Amennyiben a jelentkezőnek előzetesen megszerzett köznevelési munkatapasztalata van, akkor a beiratkozást követő eredményes kreditelismerési eljárás alapján a képzési idő 3 félévre csökken, amelyben az egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 1 félév. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat

akkor Ön a 4 féléves képzések közül tud választani a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar képzései közül:

 • a. tanári [4 félév [közgazdásztanár [kereskedelem-marketing]]]
 • b. tanári [4 félév [közgazdásztanár [közgazdaságtan]]]
 • c. tanári [4 félév [közgazdásztanár [pénzügy-számvitel]]]
 • d. tanári [4 félév [közgazdásztanár [vállalkozási ismeretek]]]

Csak a vállalkozási ismeretek szakot indítjuk levelező munkarendben, állami ösztöndíjas és önköltséges formában. A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: 5 hétvége: péntek, szombat.

  Felvételi vizsga: 2020.05.29.  

Felvételi tájékoztató – Közgazdásztanár MA

Felvételi tájékoztató – Közgazdásztanár MA 2020. április 20.

Szakfelelős: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző ésDigitális Tanulás Központ

Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra,alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

 A mesterképzési szak megnevezése: tanár-közgazdásztanár(vállalkozási ismeretek) szak / Teacher of Economics (Enterpreneurial Studies)

A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és aszakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

 •  végzettségi szint: mesterfokozat
 • szakképzettségek: okleveles közgazdásztanár (vállalkozásiismeretek)
 • a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Teacher ofEconomics (Entrepreneurial studies)

Képzési terület: pedagógusképzés

 A képzési idő félévekben: 2, 3 vagy 4 félév (lásd: a18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)

A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditekszáma: 60. 90 vagy 120 kredit (lásd: a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet)

 Önköltség díja (félév): 300.000 Ft

 Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráiratömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnaponkerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5hétvége: péntek, szombat.

A képzés célja:

Olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak aközoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzésben,valamint a felnőttoktatásban a tanulók közgazdasági szemléletének és általánosgazdasági, vállalkozási ismereteinek, üzleti szaktudásának megalapozására, agazdasági üzleti szakképzésben pedig az adott közgazdász-tanáriszakképzettségüknek megfelelő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlatioktatására, a tanórai és gyakorlóirodai, tanüzleti tanulás szervezésére, apedagógiai kutatási feladatok ellátására, továbbá a tanulmányok doktoriképzésben történő folytatására.

Szakterületi közös ismeretek

 • A közgazdász alapképzésben elsajátított ismeretek bővítése,illetve elmélyítése a szakterület szerint.
 • A szakképzés és a gazdaság kapcsolatrendszere, a gazdaságiképzés helye és szerepe a középiskolában, a szakképzésben. A felnőttképzésselkapcsolatos sajátos ismeretek.
 • Kitekintés a kapcsolódó Nemzeti alaptantervműveltségterületre. Modularitás a szakképzésben, élethosszig tartó tanulás.
 • Az oktatásban hasznosítható, legkorszerűbb informatikaialkalmazások ismerete.
 • A közgazdasági ismeretek bővítése a közgazdász tanáriszakképzettségnek megfelelő szakirányú ismeretkörökkel.

Szakterületi ismeretek szakképzettségenként

Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából.Közgazdasági elmélettörténet. Vállalkozások menedzsmentje. Üzleti tervezés.Vállalkozás befektetéseinek értékelése. Humán erőforrás gazdálkodás. Avállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás. Gazdaságstatisztika.Jogszabályi környezet. Kkvk a gazdaságban. E-business, információtechnológia. Avállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR).

Szakmódszertani közös ismeretek

A gazdasági ismeretkörök tanításának módszerei a közoktatás,a szakképzés valamint a felnőttképzés területén. A szakterületen alkalmazhatótankönyvek, taneszközök, oktatást segítő médiumok szakszerű értékelése, azokbóla tanulók egyéni sajátosságainak, előzetes felkészültségének, összetételénekmegfelelő ismeretforrások kiválasztása, az alkalmazást segítő segédanyagokkészítése.

Idegennyelv-ismeret követelményei

A mesterfokozat megszerzéséhez egy államilag elismert,középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségibizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Tantervi követelmények

A tanterv félévenkénti bontásban tartalmazza a tantárgyakkódját és megnevezését, a heti óraszámát (előadás és/vagy szeminárium),kreditértékét, az oktatásért felelős szervezeti egységet, a felelős oktatónevét, a tantárgyfelvételre vonatkozó megjegyzéseket, beleértve az esetlegeselőtanulmányi kötelezettségeket. Az utolsó oszlopban x jelöli a szakmaitörzsmodulba tartozó tantárgyakat, amelyek jegyeinek kreditekkel súlyozottátlaga beszámít az oklevél minősítése.

A tantárgy nevére kattintva előhívható az intranetről atantárgyi adatlap, amely részletesen tartalmazza a tantárgy teljesítéshezszükséges információkat.

A tanterv ismerteti a végbizonyítvány (abszolutórium)megszerzésével, a záróvizsgára bocsátás feltételeivel és az oklevélmegszerzésével kapcsolatos tudnivalókat.

Főbb ismeretkörök (vállalkozási ismeretek)

 • Válogatott fejezetek a mikro- és makroökonómiából.
 • Közgazdasági elmélettörténet.
 • Vállalkozások menedzsmentje.
 • Üzleti tervezés.
 • Vállalkozás befektetéseinek értékelése.
 • Humán erőforrás gazdálkodás.
 • A vállalkozások költségvetési kapcsolatai, adózás.
 • Gazdaságstatisztika.
 • Jogszabályi környezet.
 • Kkvk a gazdaságban.
 • E-business, információtechnológia.
 • A vállalkozások társadalmi felelősségvállalása (CSR)

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző ésDigitális Tanulás Központ

Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra,alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

Vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányútovábbképzési szak

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

vállalkozás és gazdaságpszichológiai tanácsadó

A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés célja:

A Vállalkozás- és gazdaságpszichológia egyetemi szakirányútovábbképzési szak célja olyan gazdasági és viselkedéstudományi szakismertek éskészségek átadása, amelyek lehetővé teszik a szakképzettség megszerzői számára,hogy szervezeti és vezetési tanácsadói, szervezetfejlesztő, HR-, PR-, vagymarketing kommunikációs tevékenységet végezzenek. A képzés 4 féléves (120kreditpont), bármilyen Közgazdaságtudományi (MA) oklevéllel, vagy egyetemiszintű közgazdász diplomával rendelkezők jelentkezhetnek. A képzés elsősorban afelső- és középvezetői feladatokat ellátó gazdasági szakemberek számárakészült, ugyanakkor a képzés sok olyan kompetenciát fejleszt, amelyek nemkizárólagosan a vezetők számára hasznosíthatóak. A képzés a vezetők mellettazoknak ajánljuk, akik a gazdasági folyamatok és az intézmények/cégekszervezeti működésének pszichológiai dimenzióit, s ezen keresztül mélyebben megakarják érteni a saját munkakörnyezetüket formáló emberi viszonyrendszereket.

A felvétel feltételei:

A 2006 előtti felsőoktatási rendszerben szerzett egyetemiszintű közgazdász szakképzettség. A 2006 utáni felsőoktatási rendszerbengazdaságtudományok képzési területen mesterképzésben szerzett oklevél.

A képzés ideje: 4 félév

A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditekszáma: 120 kredit

Önköltség díja (félév): 250.000 Ft

Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

Munkarend: levelező

A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráiratömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnaponkerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5hétvége: péntek, szombat.

A képzés minimum 15 főtől indul.

Számonkérés módja:

A képzés gyakorlatorientált, a jelentkezők pszichológiaielméleti alapozás után viselkedéstudományi, szervezetpszichológiai ismereteket,technikákat valamint a különféle tematikájú tréningcsoportok vezetésére történőmódszertani alapozást sajátítanak el.

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

A képzés záróvizsgával és ennek keretében záródolgozatvédésével fejeződik be.

Főbb ismeretkörök

A képzés a következő tématerületeken nyújt tanulásilehetőséget:

 • Szervezeti kommunikáció
 • Változásmenedzsment
 • A szervezeti működés és a gazdasági folyamatok érzelmi dimenziói.
 • Szervezetfejlesztés
 • A munkaerő generációs különbségéből eredő jelenségek agazdaság világában
 • A vezetés kérdései
 • A döntés pszichológiája

A képzés gyakorlatorientált. A hagyományos tanulásszervezésimegoldások mellett [előadás, gyakorlat] a képzés fontos sajátossága, hogyjelentkezők team teachnig-re építő projektoktatás kereti között foglalkozhatnakolyan életszerű problémák megoldásával/kezelésével, amelyek a fentiterületekhez szorosan kapcsolódnak. A tanulási projektek kapcsán meghatározócselekvés általi tanulás [learning by doing] segíti, hogy az elméleti modellekszervesen összekapcsolódjanak a gyakorlati alkalmazással, és így a résztvevőkvalós munkahelyi szituációkban aktiválható tudást szerezzenek.

A vállalkozás- és gazdaságpszichológia szakirányútovábbképzési szak tantervi és órarendi követelményeit lásd a Tanárképző ésDigitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés formája jelentkezési lapon.

Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval:http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozásátkövetően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve.

Jelentkezési határidő:

 2020. december 31.

 Jelentkezés elbírálása:

2020. december 31-től


További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalonolvasható.

 Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés  

A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképzőés Digitális Tanulás Központ
Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens
Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra,alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:
Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:
Közoktatási vezető és szakvizsgázott pedagógus
A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

A képzés általános célja:

A képzés négy fő területen kívánja fejleszteni a képzésenrészt vevő pedagógus kollégák kompetenciáit:

1. A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik képesek asaját köznevelési intézményük szervezeti és működési folyamatait átlátni ésirányítani oktatásirányítási, tanügyigazgatási és jogi szempontból egyaránt,illetve akik képesek e vezető munkájuk során a társadalmi-gazdásági és aszabályozási környezet tudatos monitorozására. 

2. A képzés célja, hogy a képzést sikeresen elvégzőkollégákat olyan kompetenciákkal vértezze fel, amelyek lehetővé teszik aköznevelési intézményben zajló szakmai munka adminisztratív és tartalmiértékelését, illetve az ehhez kapcsolódó szervezeti folyamatok szakmailagmegalapozott megszervezésé és irányítását.

3. A képzés további célja olyan szakemberek képzése, akik aszervezet működési folyamatainak megértésével, a szervezet vezetésével ésértésével kapcsolatos tapasztalatokat és adatokat figyelembe véve képesekintézményi stratégia kialakítására, és a stratégia megvalósítási folyamatánakirányítására.

4. A képzés az oktatási intézmények gazdasági folyamatainakmegértését a vezetői munka integrált részének tekinti, és így célja a képzésenrészt vevő pedagógus kollégák felkészítése arra, hogy a megszerzett gazdaságiszemléletet képesek legyenek az általuk vezetett köznevelési intézményérdekében kamatoztatni.

A képzés alapelvei:

A képzés elkötelezett:

 • atanulóközpontú szemlélet érvényesítése mellett,
 • azoktató és a hallgató közötti partneri együttműködés kiépítése mellett,
 • aszakmai problémákra való nyitottság erősítése mellett,
 • a fejlesztő,támogató attitűd erősítése mellett az egyén és a csoport szintjén egyaránt,
 • a vezetőifelelősségvállalás erősítése mellett
 • az elfogadó,tanulói igényekre figyelő légkör kialakítása mellett.

A felvétel feltételei:
Felsőfokú végzettség

 • Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagy egyetemi tanári szakon szerzett végzettség
 • Legalább 3 év tanítási gyakorlat

  A képzés minimum 15 főtől indul.

  A képzés ideje: 4 félév

  A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120kredit

  Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

  Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés
  Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest
  Munkarend: levelező
  A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, legfeljebbkettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnapon kerül sor. Ennekmegfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5 hétvége: péntek,szombat.

  Számonkérés módja:
  A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlatzárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amelytartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozatmegvédését is.

  A záróvizsgára bocsátás feltételei:
  A képzés tantervi követelmények teljesítése.

  A közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga szakirányútovábbképzési szak tantervi és órarendi információit lásd a Tanárképző ésDigitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

  A jelentkezés módja és feltételei:
  Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval: http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

  A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozásátkövetően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennekvárható időpontja 2020. nyara)

  Jelentkezési határidő:

  2020. augusztus 24.

  Jelentkezések elbírálása, feldolgozása:

   2020. július közepétől


  További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalonolvasható.

    2020. SZEPTEMBERÉBEN NEM KERÜL MEGHIRDETÉSRE!  

   Gyakorlatvezető mentortanár szakirányú pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés  

  A képzésért felelős szervezeti egység: Tanárképző ésDigitális Tanulás Központ

  Igazgató: Dr. Bodnár Éva, egyetemi docens

  Kapcsolattartó: Jávorffy-Lázok Alexandra,alexandra.javorffy-lazok@uni-corvinus.hu

   

  A szakirányú továbbképzési szak megnevezése:

  Gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgárafelkészítő szakirányú továbbképzési szak

  A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

  Szakvizsgázott pedagógus (gyakorlatvezető mentortanáriterületen)

  A szakirányú továbbképzés képzési területe: pedagógusképzés

   

  A képzés célja, hogy felkészítse a pedagógusképzéshezkapcsolódó mentori feladatok ellátására a résztvevőket. A képzés elvégzésétkövetően a gyakorlatvezető mentortanár képes:

  • az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére,vezetésére és értékelésére.
  • a hallgatóval/kezdő pedagógussal hatékony szakmaiegyüttműködésre, professzionális kommunikációra és konstruktívkonfliktuskezelésre.
  • a hallgató/kezdő pedagógus munkájának nyomon követésére,fejlesztő értékelésére, konstruktív visszajelzések adására.
  • a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére,mérésére, értékelésére.
  • a hallgató/kezdő pedagógus reflektivitásának(önreflexiójának) szakszerű, korszerű eszközökkel történő kialakítására,fejlesztésére.
  • az önművelés igényének kialakítására, az elkötelezettségerősítésére, a pályakezdés, a beilleszkedés támogatására.
  • az adott szakterületen korszerű, jó gyakorlatokbemutatására.
  • a hallgató/kezdő pedagógus szakmai szocializációjánaktámogatására.

  A felvétel feltételei:

  Felsőfokú végzettség

  Tanári mesterképzési szakon, korábban főiskolai vagyegyetemi tanári szakon szerzett végzettség

  Legalább 3 év tanítási gyakorlat

  A képzés minimum 15 főtől indul.

   

  A képzés ideje: 4 félév

  A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditekszáma: 120 kredit

  Önköltség díja (félév): 190.000 Ft

  Képzés kezdete: szeptemberben induló képzés

  Képzés helyszíne: BCE-TK, Budapest

  Munkarend: levelező

  A levelező munkarendű képzésben a hallgatók tanóráiratömbösítve, legfeljebb kettő hetenként munkanapokon, vagy a heti pihenőnaponkerül sor. Ennek megfelelően az adott szakon a képzés gyakorisága: kb 5hétvége: péntek, szombat.

  Számonkérés módja: A féléveket a tanterv szerint gyakorlatijegy, tantárgyi vizsga vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel ahallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsórészében készítendő záródolgozat megvédését is.

  A záróvizsgára bocsátás feltételei: A képzés tantervikövetelmények teljesítése.

  A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgárafelkészítő szakirányú továbbképzés tantervi és órarendi információt lásd aTanárképző és Digitális Tanulás Központ honlapján Hallgatóknak fül alatt.

  A jelentkezés módja és feltételei:

  Interneten a következő oldalon és 1q2w3e4r jelszóval:http://portal.uni-corvinus.hu/index.php?id=57788

  A csatolandó dokumentumokat a jelentkezések feldolgozásátkövetően e-mailen fogjuk kérni, a hallgatókat egyenként megkeresve. (Ennekvárható időpontja 2020. nyara)

  Jelentkezési határidő:

  2020. augusztus 24.

  Jelentkezés elbírálása:

  2020. július közepétől

   

  További információ a képzésről a www.felvi.hu weboldalonolvasható.

  Vágólapra másolva