Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Pénzügy, Számvitel és Gazdasági Jog Intézet

Intézetünk2004-ben alakult négy,minőségi tananyagairól, magas színvonalú képzéséről és intenzív vállalatikapcsolatairól ismert, továbbá szigorú számonkéréseiről hírhedt tanszék – aBefektetések és Vállalati Pénzügy, a Pénzügy, a Vezetői számvitel és a Pénzügyiszámvitel tanszék – összekapcsolásával, az addig szétaprózott kutatás területekösszehangolása, a szinergia lehetőségek kiaknázása reményével. Intézetünk elsővezetője Bánfi Tamás volt, akit Bosnyák János, majd 2012-től Lukács Jánoskövetett. A bolognai folyamatnak köszönhetően intézetünk lett az akkor indulóPénzügyi és számviteli alapszak, valamint két mesterszak (a magyar és angolnyelvű pénzügy és a számvitel mesterszak) gondozója. Intézetünkhöz későbbbecsatolásra került a Gazdasági jogi tanszék, valamint a Gazdaságetikai Központis, így intézetünkben jelenleg közel nyolcvan munkatárs lát el oktatói éskutatói feladatokat a makro és mikro pénzügyek, a számvitel, az adózás, atársasági és szerződés jog, az ellenőrzés és az üzleti etika területén. Élharcosaivagyunk a duális képzés elindításának mind alap, mind mester szakon.

 

Az intézet egyik fő célja hallgatókfelkészítése olyan korszerű, nemzetközi követelményeknek megfelelő közgazdaságiműveltséghez, pénzügyi és számviteli alkalmazásokhoz tartozó elméleti ténybeliés módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek az adatok valósághűelőállítására, hasznosítására, a tudástőke, mint szervezeti vagyongyarapítására, a pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére,fejlesztésére, stratégiai döntések meghozatalára, korszerű tervezési,gazdálkodási, elszámolási, kontrolling eljárások és módszerek alkalmazására, azintézményi feltételek formálására, nemzetközi, országos és regionálisvállalkozások információs rendszerének áttekintésére, működtetésére,fejlesztési céljainak megvalósítását szolgáló helyzetfelmérésre ésjavaslattételre, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására, a tanulórendszer létrehozására. Fontosnak tartjuk a hallgatók kritikai érzékének éskommunikációs készségének fejlesztését, valamint a tehetséggondozást, melynekékes bizonyítéka a szakhoz köthető sok nyertes TDK dolgozat, tanulmányi versenyszervezés, a demonstrátorok és a PhD hallgatók nagy száma. Intézetünk tanszékeia hazai és a nemzetközi szakirodalmak feldolgozásával folyamatosan aktualizáljáktananyagaikat. Intézetünk munkatársainak nagy hányada magyarul és idegennyelven is oktat, részt vesz hazai és nemzetközi konferenciák szervezésében ésszámos kutatási projektben, továbbá jelentősnek mondható a hazai és anemzetközi publikációs tevékenységük is. Intézetünk a régióban egyedülálló Pénzügyi Laboratóriummal (FinLab) és egykétfunkciós Számviteli Laboratóriummal (AccLab) is rendelkezik.

TANSZÉKEINK:
Vágólapra másolva