Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Tárgyaink

Az alábbi oldalon a 2020/2021. tanév őszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Specializációs tárgyak


A bankrendszer szerepe a gazdaságban

Tárgy kódja: 4MNBNAK04M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók részletes képet kapjanak a bankrendszer gazdaságban betöltött szerepéről, megismerjék a bankok működését egyedi szinten, illetve a pénzügyi rendszer egészét érintő kihívásokat is megértsék. A tantárgy elsőként bemutatja azokat a fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a banki működés megértéséhez. Ezután a magyar bankrendszer evolúcióján keresztül szemlélteti a bankok működését, a potenciális kockázatok forrásait. A tantárgy részletesen foglalkozik a bankok egyes speciális területeivel, majd bemutatja a bankok szabályozásának, felügyelésének legfrissebb irányait. Végül, a bankolás jövőjéről is képet kapnak a hallgatók.


Pénzügyi piacok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK02M

A tárgy elsődleges célja a pénzügyi termékek és a magyar pénzügyi piacok működésének ismertetése és az aktuális tendenciák megvitatása. A tárgy keretein belül a derivatív termékek (határ-idős ügyletek, csereügyletek, opciók) is ismertetésre kerülnek, és a hallgatók elsajátítják ezen termékek árazásához szükséges ismereteket. A legfontosabb pénzügyi fogalmak, pénzügyi termékek mellett ugyanakkor bemutatásra kerülnek egyszerűbb pénzügyi modellek is (pl. árfolyam-elméletek is), kiegészítve a magyar pénzügyi piacok (deviza, állampapír, kamatderivatíva és szuverén hitelderivatíva) sajátosságaival. Végezetül megvizsgáljuk, hogy a válságnak milyen tartós hatásai voltak a pénzügyi piacok viselkedésére. A szemináriumokon számpéldák megoldása mellett esettanulmányok megoldására kerül sor. A tantárgy célja, hogy a közgazdasági elemzést tanuló hallgatók olyan alapvető pénzügyi ismereteket sajátítsanak el, ami a későbbi makrogazdasági elemzéseiket során is fel tudnak használni.


Választható tárgyak

Empirikus eszközárazások a kutatásokban

Tárgy kódja: KOZNX4MN03

A tantárgy célja, hogy az empirikus eszközárazás alapjait megismerjék a hallgatók. A tantárgy gyakorlatorientált és célja, hogy a nemzetközi életben használt méretű és minőségű adatokat tudják kezelni a hallgatók, és ez alapján komolyabb elemzéseket tudjanak végezni az adatokon. Az elemzésekhez szükséges adatkezelési technikák mellett fontos szerepet kap az alapszintű programozási készség fejlesztése és a megfelelő statisztikai program csomagok használata. A tárgy végső célja, hogy a hallgatók az ismeretek felhasználásával jól dokumentált elemzéseket tudjanak végrehajtani az empirikus eszközárazás területén.


Fintech kihívások a pénzügyi szektorban

Tárgy kódja: 4MNBNAV04B , 4MNBNAV23M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók számára bemutassa a FinTech innovációk, üzleti modellek alapjait és a különböző felhasználási területeit. A tantárgy keretében a hallgatók megismerhetik számos innovatív technológiai megoldás esetében azok működési alapelveit, a felhasználási módokat, valamint, hogy ezek milyen változással lehetnek a ma ismert üzleti modellekre. Az üzleti modellek elemzésekor nagy hangsúlyt helyezünk a különféle piaci szereplők közötti együttműködések okainak feltárására, a különböző típusú piaci szereplők fejlődési és növekedési lehetőségeit is figyelembe véve. Fontos szerep jut továbbá a potenciális kockázatokkal, az ezeket célzó szabályozással és felügyelettel kapcsolatos témáknak. A tantárgy oktatása során kiemelt figyelmet kap az lméleti megalapozáson túl a gyakorlati tapasztalatok megosztása is. A széles körű tájékozódás érdekében valamennyi téma esetében az oktatás szakértő piaci szereplők közreműködésével zajlik.

Nemzetközi gazdasági és pénzügyi intézmények szerepe az átalakuló világban
Tárgy kódja: 4MNBNAV25M

A tantárgy célja olyan átfogó ismeretek átadása, amely világos képet nyújt a nemzetközi gazdasági-pénzügyi intézményrendszer működéséről, az érintett intézmények feladatköréről, azok változásáról és a szervezetek nemzetközi szabályozási rezsimben betöltött szerepéről, a velük szemben megfogalmazott kritikákról. A félév során – többek között – az Európai Unió, a Nemzetközi Valutaalap, a Nemzetközi Fizetések Bankja, a nemzetközi fejlesztésért és kereskedelemi szabályozásért felelős szervezetek kerülnek bemutatásra. A kurzus különösen nagy hangsúlyt fektet az aktualitásokra, így a 2007-ben kialakuló pénzügyi és gazdasági válságot indukáló intézményi hiányosságokra, a válság nyomán megvalósított intézményi reformokra. Az euroövezet krízise és az IMF szerepvállalása kiemelt témaköröket képeznek a tantárgy tematikájában. Az Európai Uniót és intézményrendszerét érintő aktuális kihívások, mint a migráció, a Brexit, a görög válságkezelés, Magyarország és az IMF kapcsolata, illetve a keleti tagországok bővítésének a kérdése mellett a feltörekvő Kína gazdasági rendszere és kereskedelmi kapcsolatai is bemutatásra kerülnek a félév során.


Shadow banking

Tárgy kódja: KOZNX4MN01

Students will gain an understanding of the activities, entities, risks and benefits of shadow banking (also called market-based finance). Venturing beyond the world of traditional banking, we will discuss amongst other things the reasons for the emergence of this form of finance, as well as its importance for consumers, regulators and central bankers. Through case studies, students will be able to come to a view on the potential global implications from the rapid rise of shadow banking in China (which features heavily in the international press), as well as on the extent to which shadow banking in the US contributed to the Great Financial Crisis. Students will familiarise themselves with a framework to assess financial stability implications. Shadow banking has continued its evolution, even since the crisis, and has featured high on policy-makers’ agenda. As such, we will present latest thinking on a number of relevant topics, such as collateralisation, peer-to-peer lending, crowdfunding, securitisation and the systemic importance of asset management.


Új gazdasági kihívások a globális világban

Tárgy kódja: 4MNBNAV24M

A tantárgy „A modern irányzatok a közgazdaságtanban” című tárgyhoz hasonlóan nemzetközileg elismert hazai és külföldi közgazdászok vendégelőadás-sorozatára épül. A cél az, hogy a hallgatók első kézből ismerhessék meg azokat a legfontosabb irányzatokat és kutatási eredményeket, amelyek a globális pénzügyi válságot követően növekvő mértékben befolyásolják a monetáris politikai döntéshozatalt Az előadók vagy maguk is monetáris politikai döntéshozók vagy az ő közvetett vagy közvetlen tanácsadói. A jövőbeli monetáris politika jelentősen módosulhat a válságkezelés során alkalmazott rendkívüli lépéseken túl is, a normalizálódást követően. A hallgatók a tantárgy keretében olyan naprakész ismeretekre tehetnek szert, amelyek a tankönyvekben még nem szerepelnek és legfeljebb szakfolyóiratokból és más médiából ismerhetők meg. Így nagyon hasznos kiegészítője a korábbi tanulmányoknak, mert a hallgatók tudása naprakész és gyakorlatias elemekkel egészül ki a kiválasztott monetáris politikai témák legjobb ismerőinek, gyakran aktív művelőinek segítségével.


Projekt hetes tárgyaink

International Trade and Development

Tárgy kódja: 4MNBNAV05B


Szakszeminárium

Szakszeminárium I.

Tárgy kódja: 4MNBNAK06M

A tárgy célja a sikeres, minőségi szakdolgozat megírásához szükséges kutatási munka támogatása. A szakszemináriumi jegy első féléves megszerzésnek feltétele a szakdolgozat témavezetőjével való folyamatos konzultáció, a dolgozat 5 oldalas vázlatának (téma, hipotézisek és módszertan ismertetése) leadása és a szakszemináriumi workshopon való előadás.


Az alábbi oldalon a 2019/2020. tanév tavaszi félévében meghirdetett tárgyaink rövid ismertetése olvasható. A tantárgy kódjára kattintva megnyílik az adott tantárgy adatlapja. Az adatlapok tartalmazzák a részletes követelményeket és a számonkérés típusát.

Kötelező tárgyak

Idősorok elemzése

Tárgy kódja: 4MNBNAK01M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek az idősorok modellezésének főbb módszereivel. Az előadások ezen módszerek elméleti alapjait ismertetik, míg a gyakorlatok során ezeket a diákok valós idősorokon, ökonometriai-statisztikai programcsomagok segítségével maguk is alkalmazzák. A tananyag magában foglalja az egy- illetve többegyenletes idősoros modellek specifikálását, paraméterbecslését, és specifikációanalízisét. Az ezek során kapott eredményeket a hallgatók a félév végére pontosan tudják interpretálni, képesek javaslatokat tenni a paraméter-becslési eljárások módosítására, illetve a specifikáció megváltoztatására a modell illeszkedésének javítása érdekében.


Specializációs tárgyak

A monetáris politika elmélete és gyakorlata

Tárgy kódja: 4MNBNAK03M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogó képet kapjanak a monetáris politika mibenlétéről. A félév során áttekintjük a monetáris politika elméleti modelljeit, valamint a gyakorlatban működő monetáris politikai rendszereket egyaránt. A megközelítés alapvetően makroökonómiai, a monetáris politikát, mint a gazdaság egészének egyik fontos tényezője mutatjuk be, központba állítva a fő makro változók (infláció, kibocsátás, munkanélküliség) és a monetáris politikai eszközök közötti interakciót. A bemutatásban különös hangsúlyt kap az elmúlt időszak világgazdasági válságának hatása, a monetáris politika esetleges szerepe a válság kialakulásában, valamint a monetáris politikai stratégiák újragondolása.


Modellezés a jegybanki gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAK05M

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megszerzett ökonometriai és makroökonómiai tudására alapozva megismerkedjenek az ökonometria és a makroökonómia modellezés gyakorlati problémáival, valamint konkrétan az MNB-ben folyó modellezés gyakorlatával. A kurzus során a hallgatók találkoznak SVAR, bayes-i SVAR modellekkel, faktor, panel ökonometriai és DSGE modellekkel.


Választható tárgyak

Corporate Governance

Tárgy kódja: KOZNX4MN11

Corporate governance refers to the problems encountered between the owners and the managers of the company. The objective of the course is to present the issues related to corporate governance and to discuss scientific papers which test them empirically. The other objective of the course is the understand how to use the data and econometric tools in the analysis of firm behavior.

Etikus közgazdaságtan

Tárgy kódja: 4MNBNAV09M

Bár ma a közgazdaságtan és az etika egymáshoz kevéssé kapcsolódó diszciplínaként él a köztudatban, de a közgazdasági elméletek történetet végigkövetve jól látható, hogy korábban igen szoros volt a kapcsolatuk. A tantárgy célja, hogy e kapcsolat történelmi alakulását végigkövesse, valamint ezek alapján rámutasson, hogy a közgazdasági gondolkodásnak ma is lehetnek fontos etikai vetületei és ezek nem is minden esetben elvontak (például a nagyvállalati gondolkodásban a vállalati felelősségvállalási programok). A 20. században a közgazdasági gondolkodás mindinkább a formális módszertani megalapozásra törekedett, amellyel egyidejűleg az etikai kérdések háttérbe szorultak a közgazdaságtan főáramában. A módszertani fejlődés ellenére azonban egyes etikai alapkérdések máig megválaszolatlanok maradtak, illetve vitára érdemesek. Milyen mértékig érdemes az önérdeket és a haszonelvűséget követni? A nagyobb termelésre és jövedelmekre törekvés mellett azok elosztásán is javítani kell-e? Hogyan vegyük figyelembe gazdasági tevékenységünk externális hatásait? Mindezek mellett a tárgy kitér a világvallások gazdaságfogalmának ismertetésére is.

Költségvetési politika a gyakorlatban

Tárgy kódja: 4MNBNAV13M

A tantárgy célja, hogy a más kurzusokon kínált elméleti képzés mellett a hallgatók megismerkedjenek a költségvetési politika gyakorlati oldalával, gazdasági hatásaival, illetve tervezésének és végrehajtásának alapjaival. A kurzus során a hallgatók megismerik a különböző költségvetési mutatókat (GFS, ESA, strukturális, SNA hiány) és azok elemzésben betöltött szerepét, a költségvetés szerkezetének főbb kérdéseit, beleértve az egyes adók torzító hatását és hatását a gazdasági döntésekre, valamint a költségvetési kiadások kapcsolatát a jóléti politikával és gazdaságfejlesztéssel. A tárgy bemutatja a költségvetési szabályok elveit, a legfontosabb létező (uniós és magyar) szabályokat, és azok elemzését. A képzés tartalmazza az államadósság gazdaságban betöltött szerepének bemutatását, az adósságkezelés elvi és gyakorlati kérdéseit. A fenti témaköröket a magyar költségvetési politika elmúlt 25 évének bemutatásával és az EU, valamint az Egyesült Államok fiskális politikájából vett példákkal illusztrálja a tantárgy.

Modern irányzatok a közgazdaságtanban

Tárgy kódja: 4MNBNAV10M

A tárgy hazai és külföldi neves kutatók, előadók vendégelőadás-sorozatára épül. Az előadók az általuk kutatott szakterület neves, elismert szakemberei, akik saját kutatási eredményeiket, szemléletmódjuk sarokköveit fogják bemutatni.

Shadow banking

Tárgy kódja: KOZNX4MN01

Students will gain an understanding of the activities, entities, risks and benefits of shadow banking (also called market-based finance). Venturing beyond the world of traditional banking, we will discuss amongst other things the reasons for the emergence of this form of finance, as well as its importance for consumers, regulators and central bankers. Through case studies, students will be able to come to a view on the potential global implications from the rapid rise of shadow banking in China (which features heavily in the international press), as well as on the extent to which shadow banking in the US contributed to the Great Financial Crisis. Students will familiarise themselves with a framework to assess financial stability implications. Shadow banking has continued its evolution, even since the crisis, and has featured high on policy-makers’ agenda. As such, we will present latest thinking on a number of relevant topics, such as collateralisation, peer-to-peer lending, crowdfunding, securitisation and the systemic importance of asset management.

Tőzsdei stratégiák programozása és tesztelése

Tárgy kódja: KOZNX4MN06

A tantárgy célja, hogy az empirikus eszközárazás alapjait megismerjék a hallgatók. A tantárgy gyakorlatorientált és célja, hogy a nemzetközi életben használt méretű és minőségű adatokat tudják kezelni a hallgatók, és ez alapján komolyabb elemzéseket tudjanak végezni az adatokon. Az elemzésekhez szükséges adatkezelési technikák mellett fontos szerepet kap az alapszintű programozási készség fejlesztése és a megfelelő statisztikai programcsomagok használata. A tárgy végső célja, hogy a hallgatók az ismeretek felhasználásával jól dokumentált elemzéseket tudjanak végrehajtani az empirikus eszközárazás területén.


Projekthétre meghirdetett tantárgyak

Experimental Economics

Tárgy kódja: KOZNX4MN12

This course is an introduction to experimental economics, its methods, and some of the major subject areas that have been addressed by laboratory experiments. Instead of reviewing the vast literature, an effort will be made to concentrate on the seminal papers and some prominent new results in each topic listed in the course schedule.

Beside offering an introduction to the experimental method, this course aims at reviewing the experimental literature related to classic topics of economic theory and experimental research in economics, such as

  • market efficiency,
  • bargaining problems,
  • public-goods provision, and
  • partner search for economic transactions

Introduction to Macroeconomic Forecasting

Tárgy kódja: KOZNX4MN13

This course serves as an introduction to the main topics of macroeconomic forecasting, such as single-equation direct and iterated forecasts, point and density forecasting with Bayesian VAR models, point and density forecast evaluation. Emphasis will be given to empirical applications, but we will also cover the necessary theoretical background. Note that this is going to be a challenging course, but students will be given plenty of references to successfully complete the course.


New Paradigm in Macroeconomics

Oktató: Richard A. Werner
Tárgy kódja: 4MNBNAV03B

Modern mainstream economics is attracting an increasing number of critics of its high degree of abstraction and lack of relevance to economic reality. Economists are calling for a better reflection of the reality of imperfect information, the role of banks and credit markets, the mechanisms of economic growth, the role of institutions and the possibility that markets may not clear. While it is one thing to find flaws in current mainstream economics, it is another to offer an alternative paradigm which, can explain as much as the old, but can also account for the many ‘anomalies’. That is what this course attempts, based on the book “New Paradigm in Macroeconomics: Solving the Riddle of Japanese Macroeconomic Performance”. Since one of the biggest empirical challenges to the ‘old’ paradigm has been raised by the second largest economy in the world – Japan – this book puts the proposed ‘new paradigm’ to the severe test of the Japanese macroeconomic reality.


Szakszeminárium

Szakszeminárium II.

Tárgy kódja: 4MNBNAK07M

A tantárgy célja, hogy segítse a hallgatókat szakdolgozatuk elkészítésében, folytatva a Szakszeminárium I. keretében megkezdett munkát. A témához és hallgatóhoz rendelt konzulens útmutatásával, szakirodalmak feldolgozásán, kutatómunkán keresztül a hallgató a kurzus végére elkészíti saját, magas minőségű kutatómunkáját.
Vágólapra másolva