Széchenyi 2020
Budapesti Corvinus Egyetem ×

Képzéseink

A specializációról


  A Magyar Nemzeti Bank a Budapesti Corvinus Egyetemmel 2015-ben kötött együttműködési megállapodás jegyében számos területen támogatja az Egyetemen folyó tudományos és oktatási feladatokat. A közös munka egyik legjelentősebb eredménye a Jegybanki elemző specializáció létrehozása, amelyet a Közgazdaságtudományi Karon lévő Közgazdasági elemző mesterképzési szak (MA) hallgatói választhatnak. A specializáció első ízben a 2016/2017. tanévben indult el a várakozásokat felülmúló sikerrel, ugyanis a hallgatók közel kétharmada fektetett bizalmat a Jegybanki specializációba és az MNB Tanszékbe.

A specializáció tantervének összeállításánál figyelembe vettük a hallgatói és munkapiaci igényeket, kialakítása során próbáltunk gyakorlatban alkalmazható sémát felépíteni. Célunk egy olyan specializáció működtetése, amely a szak másik két specializációja mellett szintén nagyban hozzájárul a minőségi közgazdászok képzéséhez. A Jegybanki elemző specializáción olyan hallgatókat szeretnénk képezni, akik erős módszertani és makropénzügyi tudást sajátítanak el. Az általunk nyújtott tudás a kulcs ahhoz, hogy jegybanki vagy kereskedelmi banki környezetben is sikeresen helytálljanak. A Közgazdasági elemző mesterszak hallgatói elsősorban ökonometriai és makroökonómiai ismeretekkel gazdagodhatnak képzésük során. A Jegybanki elemző specializáció ennek a két területnek a még átfogóbb elsajátítását teszi lehetővé, valamint ennek kiegészítéseként pénzügyi és gazdaságpolitikai szaktudást is biztosít.

Tantárgyainkat ennek figyelembe vételével állítottuk össze, amelyek mindegyikében kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása. Akik a Jegybanki elemző specializációt választják, többek között:
 • ismerni fogják a monetáris politika keretrendszerét, modelljeit és transzmisszióját, így képesek lesznek megérteni a monetáris politikai makrogazdasági hatásait;

 • betekintést nyernek a pénzpiacok működésébe, illetve kezelni tudják a Bloomberg rendszert, és az onnan kinyert adatokkal komplex pénzügyi elemzéseket végezhetnek Excel programban;

 • megismerik a bankrendszer működését és a pénzügyi rendszer szabályozásának keretrendszerét;

 • tisztában lesznek a jegybankban folyó makroökonómiai és ökonometriai modellezés gyakorlatával, valamint az egyes modellek problémáival.
Természetesen a specializáción az élet nem csak a tanulás körül forog: célunk, hogy egy összetartó, erős társaságot alakítsunk ki a hallgatóink, valamint a hallgatók és oktatók között is. Ennek jegyében megannyi közösségépítő programot szervezünk, amelyeken a hallgatók és a tanszéki oktatók is aktíván részt vesznek. Rendezvényeink közé sorolható például a specializációs kirándulás, valamint a kötetlenebb hangulatú szakmai beszélgetések az MNB szakembereivel. Ezen kívül hallgatóinknak lehetőséget biztosítunk az MNB által szervezett szakmai előadásokon és konferenciákon való részvételre is.  

A tanterv

Tárgy kódjaNeve2. félév
e.a
2. félév
sz.
3. félév
e.a
3. félév
sz.
4. félév
e.a
4.félév
sz.
Kredit
4MNBNAK03M A monetáris politika elmélete és gyakorlata 226
4MNBNAK02M Pénzügyi piacok elemzése226
4MNBNAK04M A bankrendszer szerepe a gazdaságban226
4MNBNAK05M Modellezés a jegybanki gyakorlatban 226

Tehetséggondozás

A tanszék kiemelten támogatja a tudományos munkákat is, így segítséget nyújtunk TDK dolgozatok, szakdolgozatok és egyéb publikációk megírásában. Ebben közreműködik több jegybanki munkatársunk konzultációs lehetőségekkel, szakmai műhelyek tartásával, illetve az MNB szakkönyvtára is rendelkezésre áll a kutatások megkezdéséhez. A Tanszékünkön szakdolgozó hallgatók mindegyikének MNB-s külső konzulenst biztosítunk, aki gyakorló szakemberként bizonyára nagy segítséget jelent a tudományos munka elkészítésében. Emellett számos, az MNB által nyújtott ösztöndíj is segíti a hallgatókat a magas színvonalú munkájuk elkészítésében.

Célunk, hogy a hallgatók az egyetemen megszerzett tudásukat a gyakorlatban is kipróbálhassák, elmélyíthessék. Erre remek lehetőséget nyújt az MNB Gyakornoki programja, amelyről további információ a Gyakornoki program aloldalon található.Az MNB Tanszék által a 2019/2020. tanévben meghirdetett szakszemináriumi témák elérhetők az alábbi linken:

Szakszemináriumi témák

A témaválasztáshoz kapcsolódóan jelezzük, hogy az MNB Tanszék a profiljába illő, tehát gazdaságpolitikával, monetáris politikával, bankrendszerrel, pénzügyi felügyelettel, fintech-kel, versenyképességgel kapcsolatos témákban külső, MNB-s szakértő konzulenst is biztosít a munka segítése érdekében. A fenti témalista nem kizárólagos, a Hallgatók saját témajavaslattal is jelentkezhetnek, valamint tanszéki oktatóink is örömmel segítenek olyan témákban, mint például viselkedési közgazdaságtan és tőzsdei árfolyamok, stb vizsgálata.

A szakszemináriumra jelentkezés határideje a 2019/2020. tanévben: 2019. október 14. 12:00


A Jegybanki elemző specializáció hallgatóinak a jelentkezés papír alapon történik, melyet a Statisztika Tanszékre kell leadniuk a határidő lejárta előtt.
A folyamat gördülékenységének biztosítása érdekében kérjük a Hallgatókat, hogy az alábbi online űrlapot is töltsék ki. Figyelem: az online űrlap kitöltése nem minősül hivatalos szakszemináriumi jelentkezésnek, csupán a konzulensek és témák szervezésének könnyítését szolgálja!

Online form megjelenítéséhez kattintson a linkre

A hivatalos jelentkezéshez szükséges nyomtatványt az alábbi linken találjátok:

Jelentkezési lap 2019

A szakdolgozat ideális (mellékletek nélküli) terjedelme 50-70 oldal. A tartalmi és formai kritériumokat a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 1/A.2.1. melléklete tartalmazza. A szakdolgozattal kapcsolatos további információk a Szakszeminárium I. és Szakszeminárium II. tantárgyi adatlapon találhatóak.  
Vizsga típusa: írásbeli

Feladat: Két komplex elemzésifeladat megoldása a megadott szempontok és feladatkiírás alapján. A feladatok aspecializáció tantárgyain szerzett tárgyi ismeretek és elemzési technikák segítségéveloldhatók meg, az alábbiak szerint:
 • 1 db komplex feladat: Monetáris politikaelmélete és gyakorlata + Modellezés a jegybanki gyakorlatban
 • 1 db komplex feladat: Pénzügyi piacok elemzése +A bankrendszer szerepe a gazdaságban
A feladatok egyénenkénteltérők lesznek, így kérjük mindenki ügyeljen rá, hogy a számára kijelöltfeladatot oldja meg! Ellenkező esetben a komplex vizsgát sajnos nem tudjukértékelni. A pontos beosztást a Moodle-n található Komplex vizsga kurzus felületentesszük közzé a vizsgát megelőző napon.

A feladatlapokat és a kapcsolódó adatállományokat, illetve azok elérhetőségét 2020. június 10-én 8:00-kor hozzuk nyilvánosságra a Moodle-n található Komplex vizsga kurzus felületen. Az elemzés főbb lépéseit, gondolatait, adatait, számításait és eredményeit lépésenként, áttekinthető módon Word és Excel dokumentumokban szükséges vezetni a feladatkiírás instrukciói szerint.

Figyelem: minden részlépés ésfelhasznált állomány benyújtása szükséges, azonban a Moodle felületre csakegyetlen fájl tölthető fel, így több állomány esetén javasolt egybe tömöríteniazokat.

Feltöltési határidő: 2020.június 10. 23:59.

Az eredményekről tájékoztatástlegkésőbb 2020. június 12-én nyújtunk.

A MEGÚJULT KÖZGAZDASÁGI ELEMZŐ MESTERSZAK

A Közgazdasági elemző mesterképzési szak reformja az MNB Intézet gondozásában, a Közgazdaságtani Intézet együttműködésével valósult meg, amelynek eredményeként a képzés 2020 szeptemberétől megújított tartalommal indul. A szak megújítása során a jelenlegi hallgatóktól, alumnitól és munkáltatóktól kapott információkra,elvárásokra alapoztunk, hogy egy valóban minden igényt kielégítő, piac- és versenyképes képzést alakíthassunk ki. Közgazdasági elemző kompetenciákkal is rendelkező szakembereket jelenleg egyetlen másik magyarországi felsőoktatási intézményben sem képeznek, miközben a munkáltatók egyre inkább el- és felismerik ennek a tudásnak a szükségességét.

A képzés tartalmával párhuzamosan az oktatás módszertanban is jelentős változások történtek. A frontális oktatáson túl nagy hangsúlyt fektetünk az egyéni és csoportos munkára, valamint a folyamatos számonkérésre is.Annak érdekében hogy a hallgatók koncentráltan foglalkozzanak egy adott tudáskörrel, az oktatás negyedéves időszakokban zajlik, és egy negyedévben csak kevés tantárgyat kell teljesíteniük a hallgatóknak. A program során fejlesztjük az általános képességeket is (csoportmunka, szakírás,prezentáció) részben egy gazdasági írás tárgy keretén belül, részben a tantárgyak számonkérésének részeként.

A gazdasági elemzői ismeretek elsajátítását nemcsak az Intézet oktatói segítik,hanem az MNB felsővezetői, tapasztalt szakemberei és számos külföldi akadémiai- és jegybanki szakértő is, amely egyedülálló a magyar gazdasági felsőoktatásban. A szak naprakész tudást ad vállalati és makrogazdasági elemzésben,vállalati és kormányzati döntés-előkészítésben. Ennek érdekében nagy hangsúlyt fektet a közgazdasági szemléletmódra és az adatok elemzésére. A szaktematikájában kiemelt szerepet kap az elméleti tudás átadásán felül a gyakorlati alkalmazások elsajátítása is, így hallgatóink megtapasztalhatják, hogy milyen az élmény alapú oktatás. A tárgyak oktatása gyakorlatorientált formában történik, amely során a hallgatók döntési szimulációkat és esettanulmányokat végezhetnek el hazai és nemzetközi példákon keresztül. A szakon választható specializációk tantervében megtalálható egy projekttárgy is, amelynek célja a tanult anyag gyakorlatba való átültetése. Ennek során a hallgatók kiscsoportokban végeznek el egy valós eset kapcsán felmerülő komplex elemzési feladatot.
A gyakorlati oktatást elősegíti egy gyakornoki program is, amelynek keretén belül a hallgatók szakmai gyakorlaton vehetnek részt olyan vállalatokban és kormányzati szervezetekben, amelyek elemzéssel is foglalkoznak.

SPECIALIZÁCIÓK

A Makrogazdasági elemző specializáció ötvözi a korábbi Makrogazdasági-és piacelemző, illetve Jegybanki elemző specializációkat, kiegészítve azokat új ismeretekkel. A két terület egyesítésével egy nemzetközileg is magas színvonalú képzés jön létre. A specializációt elvégzett hallgatók megalapozott és időszerű makrogazdasági és pénzügyi ismeretekkel rendelkeznek, amelyeket a gyakorlatorientált oktatás folyamán a gazdaságpolitikai ismeretekkel (monetáris és fiskális politika, előrejelzés) ültetnek át a megvalósítás fázisába. A2007-2009-es válság után a makroökonómia és a rajta alapuló gazdaságpolitika hatalmas változáson esett át: felülvizsgálták a korábban megdönthetetlennek hitt elveket és új elméleti kereteket tettek a szakmai standard részévé. A specializáció többek között ezeket a szemléleti változásokat is bemutatja. A hallgatók ezáltal találkoznak a napjainkban nemzetközi szinten használt adatelemzési, modellezési módszertannal, makrogazdasági nézetekkel és azok kritikájával, így képesek lesznek komplex elemzések elvégzésére és gazdaságpolitikai lépések előkészítésére, értékelésére.

A Piacelemző specializáció célja, hogy a hallgatók megértsék a vállalatok belső működését, valamint a vállalatok között létrejövő piaci kapcsolatokat, majd ezeket a folyamatokat mind modellezési szinten, mind empirikusan elemezni tudják. Célunk az, hogy az elméleti oktatással elmélyítsük a hallgatók közgazdasági szemléletét, és olyan módszertani ismeretekkel vértezzük fel őket, amivel képesek adatok és a modern adatelemzési módszerek segítségével tanulmányozni a vállalati döntéseket és piaci kapcsolatokat. Olyan szakembereket képzünk, akik mind a vállalati, mind a közpolitikai döntéseket magas színvonalú elemzésekkel tudják előkészíteni. A specializáció hangsúlyosan adat orientált. A módszertani tárgyakon megtanult ismereteket a hallgatók elmélyíthetik és szélesíthetik kötelezően választható tárgyak tanulásával, amikor az elméletet és empíriát egymás kölcsönhatásában ismerhetik meg adott szaktantárgy keretén belül.


KARRIERLEHETŐSÉGEK

A végzett hallgatók a munkaerőpiacra kilépve számos lehetőség közül válogathatnak: mind a kormányzati intézményekben és nemzetközi szervezetekben, mind a vállalati szektorban piacképes tudással fognak rendelkezni. Ennek köszönhetően potenciálisan elhelyezkedhetnek például:

 • Multinancionális nagyvállalatoknál (OTP, MOL, McKinsey, stb.)
 • Elemzéssel foglalkozó KKV-knál
 • Állami intézményeknél (MNB, GVH, stb.)
 • Szabályozott iparágak vállalatainál
 • Nemzetközi szervezeteknél (EU Bizottság, OECD, stb.)
A standard elméleti és módszertani kompetenciák lehetőséget nyújtanak a hallgatóknak arra is, hogy egy hazai vagy nemzetközi PhD képzésben vegyenek részt a szak elvégzése után.
Vágólapra másolva