Budapesti Corvinus Egyetem ×

A Doktori Iskoláról

A doktori iskola fő célja a politikatudományt és a közszolgálatot tudósként művelni, a hazai és a nemzetközi egyetemi és akadémiai pályán helytállni képes kutatók képzése, útnak indítása. Ugyanakkor nyitva áll azok előtt is, akik e tudományágakban az egyetemi tanulmányoknál mélyebben is el szeretnének merülni, hogy hivatásukat szakmailag még megalapozottabban művelhessék. 

Az iskola profilja az évek során változott, a közigazgatási alprogram megszűnt, a közszolgálat azonban megjelent. Elsősorban társadalomtudományi és közszolgálati előképzettséggel rendelkező jelentkezőket várunk. Doktoranduszaink szakmai közösséget is alkotnak, szorosan együttműködnek témavezetőikkel, iskolánk pedig egyre sokszínűbb kapcsolatrendszert alakít ki a teljes magyar politológus közösséggel, ideértve a határon túli képzőhelyeket is. Nemzetközi kapcsolataink is folyamatosan fejlődnek. 

A Politikatudományi Doktori Iskola 2000-es ideiglenes akkreditációját követően 2001. évtől 118 fő nyert felvételt a doktori iskolába. Ebből 51 fő abszolutóriumot szerzett és sikeres doktori szigorlatot tett, 17 fő pedig megszerezte a doktori fokozatot.  

A Doktori Iskola Vezetője

Dr. Körösényi András andras.korosenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, C.321
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714

A Doktori Iskola Programigazgatója

Dr. Balázs Zoltán zoltan.balazs@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380

A Doktori Iskola Asszisztense

Bánki András
Közraktár u. 4-6. C.317

Dr. Balázs Zoltán zoltan.balazs@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Dr. Boda Zsolt boda@uni-corvinus.hu Rektori szervezet / Pénzügyi, Számviteli és Gazdasági Jogi Intézet / Gazdaságetikai Központ
egyetemi docens
E épület, E.121.3
Telefon: +36 1 482 5550 • Mellék: 5550
Dr. Körösényi András andras.korosenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, C.321
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714
Lánczi András rektor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Egyetemi tanár / Professor, Rektor / Rector
E épület, 2005
Telefon: +36 1 482 5124, +36 1 482 5460 • Mellék: 5124, 5460
Ágh Attila (BCE)
Dobos Balázs (MTA TK KI)
Ondré Péter (hallgatói képviselő - szavazati jog nélkül)  

Dr. Körösényi András andras.korosenyi@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi tanár / Professor
C épület, C.321
Telefon: +36 1 482 7714 • Mellék: 7714
Dr. Balázs Zoltán zoltan.balazs@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Egyetemi tanár / Professor
C épület, 304.2
Telefon: +36 1 482 7380 • Mellék: 7380
Lánczi András rektor@uni-corvinus.hu Rektori Szervezet
Egyetemi tanár / Professor, Rektor / Rector
E épület, 2005
Telefon: +36 1 482 5124, +36 1 482 5460 • Mellék: 5124, 5460
Dr. Gallai Sándor sandor.gallai@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet
Habilitált egyetemi docens / Habilitated Associate Professor
C épület, C.305
Telefon: +36 1 482 7376 • Mellék: 7376
prof. Hajnal György gyorgy.hajnal@uni-corvinus.hu Gazdaság- és Közpolitika Intézet
Intézetvezető / Head of Institute
E épület, 275
Telefon: +36 1 482 5032 • Mellék: 5032
Dr. Gajduschek György gyorgy.gajduschek@uni-corvinus.hu
E épület, E.277
Telefon: +36 1 482 5173 • Mellék: 5173
Dr. Várnagy Réka reka.varnagy@uni-corvinus.hu Nemzetközi, Politikai és Regionális Tanulmányok Intézet / Politikatudományi Tanszék
Egyetemi docens / Associate Professor
C épület, C.303
Telefon: +36 1 482 7394 • Mellék: 7394
Ágh Attila DSc, professzor emeritus

A Doktori Iskola a Budapest Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karán, az Egyetemi Doktori Tanács irányítása alatt működik. A Doktori Iskola munkájában a Társadalomtudományi Kar Politikatudományi Intézete, a Közgazdaságtudományi Kar Közgazdálkodás és Közpolitika Tanszéke, valamint meghívás alapján más egyetemi tanszékek oktatói és külső szakemberek vesznek részt. A Doktori Iskola tagjai az Iskolában rendszeres oktatási, kutatási és témavezetési feladatokat ellátó oktatók, akik között törzstagok és meghívott tagok vannak. Az Iskola önállóan gazdálkodik. 

A Politikatudományi Doktori Iskola fő kutatási profiljai a politikaelmélet, az összehasonlító politikatudomány, az Európai Unió általános és regionális kérdései. További főbb témák a kormányzás; a parlamentkutatás; az ifjúságkutatás; a pártok kutatása; a közigazgatási modellek; továbbá az egyes szakpolitikák közgazdasági és politikatudományi aspektusai. Minderről a kutatók témakiírásai, doktoranduszaink, doktorjelöltjeink tevékenysége további részletekkel szolgálnak.

A doktori képzés sikerének egyik záloga, ha a képzési és a kutatási tevékenység nem különül el egymástól. Minden doktorandusznak legkésőbb a második félév végéig meg kell határoznia azt a szűkebb szakterületet, amelyen kutatásokat kíván végezni, illetve azt a témát, amelyről értekezését írni akarja. A témavezetők személyét a Doktori Iskola Tanácsa hagyja jóvá. A témavezető rendszeresen beszámoltatja a jelöltet kutatómunkája alakulásáról, a felmerült problémákról és segítséget nyújt megoldásukban. A doktoranduszok és a doktorjelöltek évente írásban számolnak be az előző tanévben végzett tevékenységükről s a következő tanévi terveikről a Tanácsnak.

A kutatási téma akkor válik véglegessé, amikor az Iskola Doktori Tanácsa elfogadja a hazai és nemzetközi szakirodalom ismeretét tükröző, munkahipotéziseket tartalmazó kutatási tervet. A negyedik és az ötödik félév végén a doktorandusznak kutatási fórum keretében egy opponens és a témavezető jelenlétében kell bemutatnia a témáját és eredményeit az Iskola belső nyilvánossága előtt. A hatodik félévben a véglegesített tématerv bemutatása következik, lehetőleg angol nyelven. Ezek a fórumok alkalmat adnak arra, hogy a doktorandusz a kutatási folyamat minden fázisában értő bírálatot kapjon tanáraitól és diáktársaitól egyaránt.

Az Iskola oktatói, témavezetői a gyakorlatban számos kutatásba vonják be a doktoranduszokat, konferenciaszereplési lehetőségeket biztosítva számukra, adott esetben más intézményekkel együttműködve, karrierjüket is egyengetve. Számos doktorjelöltünk immár évente több nemzetközi konferencián ad elő. További fontos gyakorlati tapasztalat, hogy maguk a doktoranduszok és doktorjelöltek is építeni tudnak az Egyetem politikatudományi alap- és mesterképzésének legjobb hallgatóira, egyrészt a napi oktatómunkában való részvétel révén, másrészt a tudományos diákköri tevékenység támogatásával, harmadrészt szabad előadások szervezésével. Így a politikatudományi képzés teljes vertikuma jelen van, az egyes szintek egymást kölcsönösen támogatják, hozzájárulva a Budapesti Corvinus Egyetem általános és a politikatudományi képzés konkrét jóhíréhez.

A kutatómunka tárgyi feltételei szűkösen, de biztosítottak. A Budapesti Corvinus Egyetem könyvtára mellett további könyvtári szolgáltatások igénybevételére is lehetőség van. Az Iskola az ECPR tagdíjának befizetésével a konferencia-részvételt könnyíti meg. Anyagi lehetőségeink függvényében messzemenően támogatjuk a külföldi szerepléseket. Jelentős forrásokat igénylő empirikus kutatások finanszírozására azonban csak speciális pályázatok keretében van mód.

A doktori iskola támogatja a doktoranduszok nemzetközi szakmai tevékenységét. Bevonja a hallgatókat a nemzetközi kutatási projektekbe, és így lehetővé válik nemzetközi workshop-okon és konferenciákon való részvételük. A doktori iskola tagjai, témavezetői több európai uniós pályázatot jegyeztek és jegyeznek. Ezekben részt vesznek az érdeklődő doktoranduszok és doktorjelöltek. A doktori iskola kapcsolódik a European Consortium for Political Research szervezetéhez, ennek konferenciáin, nyári egyetemein és egyéb programjain szintén számos hallgató vett már eddig is részt (Essex, Nicosia, Budapest, Pisa, Sankt Gallen, Reykjavik).

Hasonlóképpen jelentkezhetnek a hallgatók az ECPR nemzetközi módszertani nyári egyetemére, amelynek teljesítése az Iskolában kredit-értékkel bír. Ezen kívül több különböző témájú nyári egyetemen vettek már részt hallgatóink (Lüneburg, Bologna). A Politikatudományi Intézet kiépített és rendszeres szakmai kapcsolatban áll a University of Glasgow-val. Több hallgató járt ott tanulmányúton.

A doktori iskola mindenképpen arra törekszik, hogy a hallgatók nemzetközi tapasztalatokkal felvértezve és a nemzetközi tudományos standardok ismeretében, illetve az azoknak való megfelelés birtokában végezzenek a programban.

A Doktori Iskola törzstagjainak és oktatóinak nemzetközi kutatásaiban résztvevő doktoranduszok lehetőséget kapnak, hogy külföldön is bemutassák eredményeiket. A Doktori Iskola vezetőinek kiterjedt nemzetközi kapcsolatai révén dinamikus és változatos feltételek várják a kutatásban nemzetközi szinten is motivált hallgatókat. A kutatómunka színvonalát minősíti, hogy számos (témavezetővel közös) publikáció és a témavezetői irányításával készült publikáció jelent meg.

2008-ban a Doktori Iskola együttműködési megállapodást kötött a Central European University Politikatudományi Tanszékével, amelynek keretében a két intézmény doktorandusz hallgatói számos keretben, áthallgatással, közös konferenciákkal stb. építhetik szakmai kapcsolataikat.

2012-től a Doktori Iskola a lisszaboni New University of Lisbon-nal (Universidade Nova de Lisboa) partnerségben Európai Doktorátus (Doctor Europaeus) cím megszerzését is lehetővé teszi a hallgatói számára. A program keretén belül a partnerintézmények hallgatói meghatározott időt töltenek el a társintézményben, ott folytatják kutató munkájuk egy részét társtémavezetéssel.

2013 tavaszán a BCE Politikatudományi Doktori Iskola és az MTA TK Politikatudományi Intézete megállapodást kötött közös doktori kutatási program létrehozásáról, amelynek keretében a doktori iskola hallgatói bekapcsolódhatnak az MTA TK Politikatudományi Intézetben folyó kutatásokba. Ezáltal a doktoranduszoknak lehetőségük nyílik kutatási tapasztalatok szerzésére, a disszertációjuk témájához kapcsolódó kutatásokban való részvételre, azáltal a doktori értekezés sikeres megírására.

Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont PTI által ajánlott kutatási témák
Együttműködési megállapodás közös doktori kutatási program létrehozásáról az MTA TK Politikatudományi Intézetével
Vágólapra másolva