Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
29 30 31  

2017/2018. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉV ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

I. Záróvizsga-időszak

A) Alapképzési szakokon, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak:

2017. december 12–15.

 

B) Gazdaságinformatikus - és minden alapképzési szakon, mester szakokon és szakirányú továbbképzéseken:

2018. február 5-16.

 

II. A Záróvizsgára jelentkezés és a Szakdolgozat leadási határideje

A) Alapképzési szakokon (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) függetlenül attól, hogy decemberi, vagy februári záróvizsgára jelentkeznek: 2017. október 20. (péntek) 14:00 óra.

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség, legkésőbb 2017. október 27. (péntek) 14:00 - ig terjedő időszakban. A késedelmi díj: 5.100 Ft/munkanap.

2017. október 27. után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki legkésőbb 2017. október 27. 14:00 - ig nem adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2017/2018. tanév I. (őszi) záróvizsga-időszakban.

Késedelmes leadás esetén a következő nyilatkozatot kell kitölteniük, és a szakdolgozattal együtt leadni: Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához.

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra 2017. november 10- ig, ha a hallgató a 2017/2018. tanév I. (őszi) félévében aktív. A NEPTUN-ban kiírt tételnek 2017. november 22- ig teljesített státuszúnak kell lennie.

Amennyiben a 2017/2018. tanévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az A1KE08003K pénzügyi kódot és a díjat fizető nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám: 10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér

 

Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumhoz csatolva kell leadni az illetékes tanszéken.


B)
Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus alap képzési szakos és  mester képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februári záróvizsga időszakra 2017. november 27. (hétfő) 16:00 óra.

A HTJSZ Díjtételek melléklete alapján a szakdolgozat késedelmes leadására térítési díj ellenében van lehetőség, legkésőbb 2017. december 4. (hétfő) 16:00 - ig terjedő időszakban. A késedelmi díj: 5.100 Ft/munkanap.

2017. december 4. után szakdolgozat semmilyen indokkal nem adható le. Az a hallgató, aki legkésőbb 2017. december 4-én 16:00 - ig nem adja le a szakdolgozatát, nem bocsátható záróvizsgára a 2017/2018. tanév I. (őszi) záróvizsga-időszakban.

Késedelmes leadás esetén a következő nyilatkozatot kell kitölteniük, és a szakdolgozattal együtt leadni: Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához.

A késedelmi díj NEPTUN gyűjtőszámlán kerül kiírásra 2017. december 20- ig, ha a hallgató a 2017/2018. tanév I. (őszi) félévében aktív. A NEPTUN-ban kiírt tételnek 2018. január 2- ig teljesített státuszúnak kell lennie.

Amennyiben a 2017/2018. tanévben már nem rendelkezik aktív hallgatói jogviszonnyal, úgy az alábbiak szerinti banki utalással tudja kifizetni a leadási határidőhöz tartozó késedelmes leadás díját, melyről a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumban tájékozódhat.

A díj átutalásánál a közlemény rovatban az alábbi adatokat kérjük feltüntetni: az A1KE08003K pénzügyi kódot és a díjat fizető nevét!

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

Számlaszám: 10032000-00282857-00000000

Számlát vezető pénzintézet neve: Magyar Államkincstár

Közlemény: A1KE08003K Minta Elemér

 

Az átutalást hitelt érdemlően bizonyító dokumentumot a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumhoz csatolva kell leadni az illetékes tanszéken.

 

III. A Szakdolgozat leadásának módja

Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy olvassák át a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat szakdolgozat írására, záróvizsgára, valamint az oklevél kiadására vonatkozó fejezeteit (39-46. §).

A szakdolgozatot egy gépelt, bekötött (fekete keménykötéssel, klasszikus szakdolgozat-kötés) példányban és elektronikus formában is le kell adni a tanszék által megjelölt módon és felületre való feltöltéssel (elektronikus formában azért szükséges, mert a szakdolgozatok az egyetemi tudásvagyon részei, amelyeket elektronikus formában a Központi Könyvtár őriz).

A szakdolgozatot a szakfelelős tanszék titkárságán kell leadni Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatvánnyal együtt. (A gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatók esetében a specializációnak megfelelő tanszéken, a hagyományos egyetemi képzések esetében a főszakirányért felelős tanszék titkárságán, a pénzügy és számvitel alapszakos, pénzügy specializációs hallgatóknak a Pénzügy Tanszéken kell leadniuk a dolgozatot. Részidős alap, mester és szakirányú továbbképzések esetén a konzulens tanszékének titkárságán kell leadni a dolgozatot.)

A Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványon nyilatkozni kell arról, hogy a hallgató a 2017/2018. tanév I. (őszi) félévének záróvizsga-időszakában decemberben, vagy februárban kíván záróvizsgát tenni (amennyiben erre lehetősége van, azaz alapképzési szakok, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak hallgatói).

 

Szakdolgozatba be kell köttetni, az alábbi kitöltött nyilatkozatokat:

A szakdolgozatot leadó hallgatónak nyilatkoznia kell arról, hogy a szakdolgozata saját munkájának eredménye (I. számú melléklet).

Amennyiben párhuzamos képzésben vesz részt a hallgató, nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy a diplomamunkái közötti átfedés nem haladja meg a 10%-ot (I. számú melléklet).

A szakdolgozat leadásakor nyilatkoznia kell a hallgatónak arról, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy a szakdolgozata a Központi Könyvtár honlapjáról korlátozott nyilvánossággal hozzáférhető legyen (II. számú melléklet).

A komplex vizsga teljesítéséről szóló nyilatkozatot a hagyományos képzésben, és gazdaságinformatikus Bsc képzésben résztvevő hallgatók számára szükséges kitölteni (III. számú melléklet).

 

A ZÁRÓVIZSGÁRA VALÓ JELENTKEZÉS MÓDJA:


ZÁRÓVIZSGÁRA A SZAKDOLGOZAT LEADÁSÁVAL egy időben a tanszéken 

ÍRÁSBAN KELL JELENTKEZNI a Jelentkezési lap záróvizsgára c. dokumentum leadásával!

(és késedelmes leadás esetén a Nyilatkozat a szakdolgozat késedelmes leadásához c. dokumentumot is le kell adni)!

RÉSZIDŐS (levelező, esti munkarendű) hallgatónak két példányban kell kitölteni a Jelentkezési lap záróvizsgára c. nyomtatványt, hiszen nekik a tanszéken ÉS a Tanulmányi Iroda 177-es irodájában is le kell adniuk ezt a dokumentumot.

 

A KORÁBBI ÉVEKBEN szakdolgozatot leadott hallgatóknak

 

  • alapképzési szakok esetében (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc)): legkésőbb 2017. október 20., 14:00-ig
  • gazdaságinformatikus alapképzési szak, mesterképzési szakok, szakirányú továbbképzések: legkésőbb 2017. november 27., 16:00

 

jelezniük kell a tanszéken, hogy védeni szándékoznak. (I. számú melléklet).

 

A záróvizsga beosztását (nap, terem) az illetékes tanszék készíti el és értesíti a hallgatókat.

 

IV. A ZÁRÓVIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI

A hallgató záróvizsgára csak akkor bocsátható, ha

·           az abszolutóriumot (végbizonyítványt) megszerezte,

·           szakdolgozatát (diplomamunka) benyújtotta és azt a bíráló elfogadta vagy a bírálók elfogadták,

·           nincsen tartozása az egyetem felé, és

·           a diákigazolványát a Tanulmányi Irodában ügyfélfogadási időben, tanulmányi előadójának a záróvizsga-időszak első napját megelőző munkanapig leadta.

 

Az abszolutórium teljesítése azt jelenti, hogy a szakján előírt maximális képzési idő alatt a szükséges kreditpontokat megfelelően, az operatív tantervek által előírt struktúrában teljesítse. Alapképzési szakokon, kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szakon, azon hallgatóknak, akinek van tárgya a 2017/2018. tanév I. (őszi) félévében legkésőbb 2017. december 1-ig szerepelni kell minden jegynek a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, különben nem engedhetők a decemberi záróvizsgára. Februári záróvizsgák esetében a vizsgaidőszak végéig kell az összes érdemjegynek szerepelnie a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszerben.

 

V. Az OKLEVÉLLEL ÉS A NYELVVIZSGÁVAL KAPCSOLATBAN

 

Oklevelet az kaphat, aki:

a)      a szakján minden előírt tanulmányi követelményt teljesített;

b)     az előírt nyelvi követelmény(ek) teljesítését igazolta.

 

Tájékoztatás az oklevélről és a nyelvvizsgáról:

a.    Az oklevelet a Felsőoktatási Törvény előírása szerint magyar és angol nyelven állítja ki az Egyetem.

b.    Ha az oklevél kiállítására azért nincs lehetőség, mert a hallgató nem tett eleget az előírt nyelvvizsga-kötelezettségének, akkor az Egyetem Igazolást állít ki.

c.    Az oklevelet a nyelvvizsgát igazoló okirat bemutatásától számított 30 napon belül kell kiállítani és kiadni.

d.   Ha a hallgató legkésőbb a záróvizsga-időszak alatt – alapképzési szakok esetében (kivéve gazdaságinformatikus (Bsc) szak) 2017. december 12–15. között; alapszakok, mester szakok és szakirányú továbbképzések esetében 2018. február 5–16. között – bemutatta a nyelvvizsga bizonyítványát, akkor az oklevelet 2018. március 26-tól a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben átveheti.

e.    A Diplomaátadó Ünnepi Tanácsülés 2018. március 22-23-én (csütörtök és péntek) lesz, szakok szerinti bontásban. (Bővebb tájékoztatás a BCE-GTK/Hallgatóknak/Diplomaátadó menüpontban lesznek).

 

Tájékoztatjuk a záróvizsgázó hallgatókat, hogy az oklevél átvételének időpontjától függetlenül a hallgatói jogviszony a záróvizsga időszak utolsó napján megszűnik.

 

Budapest, 2017. október

 

Sikeres készülést kívánunk!

                                                                                             Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2017.10.16.