Július - 2019
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

2018/2019. TANÉV II. (TAVASZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ


Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA:
2019. 01. 28.–  02. 10.1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ - MINDEN KÉPZÉS

Alap – és osztatlanképzés nappali munkarend: 2019. 01. 28 (07:45) – 02. 10. (23.59)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend: 2019. 01. 28 (13.15) – 02. 10. (23.59)2.
TANTÁRGYFELVÉTEL ÉS LEADÁS - MINDEN KÉPZÉSEN

Alap – és osztatlanképzés minden munkarend: 2019. 01. 28 (07:45) – 02. 08. (12.00)

Mester- és szakirányú továbbképzés minden munkarend: 2019. 01. 28 (13.15) – 02. 08. (12.00)3. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL - MINDEN KÉPZÉSEN
(CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL)

2019. 02. 08 (14.00) – 02. 11. (12.00)

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

FELVÉTELT NYERT ÉS ÁTVETT HALLGATÓK SZÁMÁRA:
2019. 01. 31. (18.00) –  02. 10. (23.59)

Bejelentkezés és tárgyfelvétel kizárólag azon hallgatók számára lehetséges, akik a gólya tájékoztatóban megjelenítettek szerint a beiratkozási lapot aláírták!

1. BEJELENTKEZÉS REGISZTRÁCIÓ

Mesterképzés és szakirányú továbbképzés minden telephelyen: 2019. 01. 31 (18.00) 02. 10. (23.59)

 

2. TANTÁRGYFELVÉTEL ÉS LEADÁS

Mesterképzés és szakirányú továbbképzés minden telephelyen: 2019. 01. 31 (18.00) – 02. 08. (12.00)

3. KIEGÉSZÍTŐ TANTÁRGYFELVÉTEL (CSAK TANTÁRGYFELVÉTEL)

2019. 02. 08 (14.00) – 02. 11. (12.00) 

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

 

Szorgalmi időszak

2019. 02. 04 – 05. 12.

Első tanítási nap

- nappali tagozaton: 2019. 02. 04.

- levelező és esti tagozaton: órarend szerint

 

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben
a.) folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy
b.) hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

Aktív félév
Létrejöttének feltételei:
a.) bejelentkezés a Neptun rendszer felületén,(az adott félév „aktiválása”)
b.) legalább egy tárgy felvétele

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb 2019. március 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

 

Automatikus („kényszer”) passziválás
Amennyiben a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést és legalább egy tárgy felvételét nem végzi el, adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a Tanulmányi Iroda hivatalból passzív félévre helyezi a hallgatót a regisztrációs időszakot követő napon.

 Regisztrációs időn túli aktiválás/passziválás
 A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését (aktiválás), vagy nyilatkozatának visszavonását (passziválás), legkésőbb 2019. március 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelem - GTK_Aktivalas ill.GTK_Passzivalas).

 Adatváltozás bejelentési kötelezettség
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon jelezni a Tanulmányi Irodában (tanulmányi előadójának) és egyúttal az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik!

 

2. KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

NEPTUN RENDSZERBŐL INDÍTHATÓ KÉRVÉNYEK
(Ügyintézés/Kérvények menüpont)

Időszakhoz kötött kérvények

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (GTK_Aktivalas/GTK_Passzivalas)
Minden hallgató számára (lásd fentebb).

Elérhető: - aktiválás - 2019. február 11 - március 14.
                - passziválás - 2019. január 02 – március 14.

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (GTK_KTR)
Csak nappali munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
Csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Vonatkozó szabályzatok: Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §
http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/files/Szabalyzatok/II_SZMSZ/III_HKR/1_TVSZ/III.1_TVSZ_2017_december_19.pdf

Elérhető: 2019. február 04 - február 24.

Kreditbefogadási kérvény (GTK_kredit)
Csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára!

Figyelem!
A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.
Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 8.§.

Elérhető: 2018. december 17 - február 17.

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (MINTKIV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

Elérhető: 2019. január 28 – február 17.

Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére (ORAUTK)
Csak nappali munkarendű hallgatók számára!

Vonatkozó szabályzatok: (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

TVSZ 23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”

Elérhető: 2019. január 28 – február 17.

Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre (TANULM_EGYEB_TARGY_TORLES_FELVETEL)
Minden hallgató számára

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig.
Vonatkozó szabályzat: TVSZ 23.§ (6)

Elérhető: 2019. február 12 - 17.

Szakváltási kérelem (SZAKV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2018. december 14 – 2019. január 31.

Képzési hely, képzési rend és munkarend váltási kérelem (MUNKARV)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzatok: TVSZ 36. §

Elérhető: 2018. december 14 – 2019. február 15.

Az időszakhoz kötött kérvények esetében a határidő jogvesztő!

 

Állandó kérvények

Dékáni/rektori méltányosság (DM/RM)
Minden hallgató számára

Vonatkozó szabályzat: TVSZ – 11.§.

Tévesen befizetett díj visszaigénylés kérelem (TEVD)
Minden hallgató számára

Figyelem! A visszafizetés, csak abban az esetben történik meg, ha a hallgatónak nincs „aktív” pénzügyi tétele 

HONLAPRÓL LETÖLTHETŐ KÉRELMEK
(BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont)
gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php;

A kérvényeket minden esteben az adott szak tanulmányi előadójának kell benyújtani!

Tárgybefogadási kérelem
N
appali munkarendű hallgatók számára

Határidők:
- belföldi/külföldi részképzés esetén március 15-ig
- egyéb esetben február 20-ig (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

 

 

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

 

A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

A FÉLÉVES ÖNKÖLTSÉGI DÍJ TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJEI:

           2019. JANUÁR 23.

A 2012 szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

  • A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,
  • A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

 

2019. JANUÁR 30.

           2018/2019 tanév második félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) nappali munkarendű mester képzésben és szakirányú továbbképzésben résztvevő hallgatóknak.  

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

Itt tájékozódhatnak továbbá a számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található:

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

 

 

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

- Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státusz módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 - A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után– a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével.

(https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

5.  FONTOSABB DÁTUMOK A SZORGALMI IDŐSZAKBAN


Projekthét: 2019. április 01 – 07.
Részletes tájékoztató később lesz elérhető a honlapon

Tavaszi szünet: 2019. április 19 – 28.

Előzetes tárgyfelvétel (őszi félévre):
Csak nappali munkarendű hallgatók számára!

- alap-, és osztatlanképzés: 2019. május 27. 07.45 – június 02. 23:59
- mesterképzés: 2019. május 27. 13.15 – június 02. 23:59

 

6. VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

Vizsgaidőszak: 2019. május 13. – június 16.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára:

- alap-, és osztatlanképzés: 2019. április 29. 07.45 – május 03. 11:59
- mester-, és szakirányú továbbképzés: 2019. április 29. 13.15 – május 03. 11:59

Vizsgajelentkezés (minden hallgató): 2019. május 03. 12.00 – június 13. 23.59

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

7.  ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 

A 2018/2019. tanév II. (tavaszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan külön tájékoztatót fogunk készíteni.

1. Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére:

- alap-, és mesterszak:
2019. május 02. (csütörtök) 16.00
                                       2019. május 09. (csütörtök) 16.00 HTJSZ alapján
- szakirányú továbbképzés: 2019. május 06. (hétfő)
                                                               2019. május 13. (hétfő) HTJSZ alapján

2. Záróvizsga időszak
-
alapszakos hallgatóknak: 2019. június 17.– június 21.;
- mesterképzési szakok és szakirányú továbbképzések hallgatóinak:
2019. június 17.– június 28. között kerül megszervezésre.

 További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

2018/2019. TANÉV I. (ŐSZI) FÉLÉVÉNEK SZORGALMI IDŐSZAKÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása

FELSŐBB ÉVES HALLGATÓK SZÁMÁRA:

 

2018. szeptember 3. 07:45 – szeptember 16. 23:59-ig

 

Tárgyfelvételi/leadási időszak minden képzés, minden munkarend (nappali, esti, levelező) felsőbb éves hallgató számára

2018. szeptember 3. 07:45-től alapképzés nappali munkarend

2018. szeptember 3. 13:15-től alapképzés levelező munkarend, mesterképzés és szakirányú továbbképzés

2018. szeptember 14. 12:00-ig

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel)

2018. szeptember 14. 14:00 – szeptember 17. 12:00-ig

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

Bejelentkezés, REGISZTRÁCIÓ, tárgyfelvétel módosítása:

ELSŐ FÉLÉVES, GÓLYA HALLGATÓK SZÁMÁRA

A gólya tájékoztatóban megjelenítettek szerinti beiratkozást követően lehetséges kizárólag a bejelentkezés és a tárgyfelvétel azon hallgatóknak, akik a beiratkozási lapot aláírták!

alapképzési szakon, nappali budapesti telephelyen 2018.09.05.;18.00-tól

mesterképzési szakon, nappali budapesti telephelyen 2018.09.06.;18.00-tól

alap és mesterképzés Székesfehérvár 2018.09.07.13.00-tól

alap és mesterképzés esti levelező 2018.09.07.18.00-tól

2018. szeptember 14. 12:00-

Végleges tantárgyfelvételi kiegészítő időszak (csak tantárgyfelvétel)

2018. szeptember 14. 14:00 – szeptember 17. 12:00-ig

 

 ÚJ!   Ezen kiegészítő időszak segítséget kíván nyújtani a Választható tárgyak felvételéhez, azon hallgatók számára, akik esetén az általuk felvett választható tárgyak nem indulnak, és helyette másikat szeretnének felvenni. A határidő korlátozott, így kérjük, figyeljenek rá!

Szorgalmi időszak

2018. szeptember 10. – 2018. december 16. között

Első tanítási nap

nappali tagozaton: 2018. szeptember 10.

levelező és esti tagozaton: órarend szerint

1.  BEJELENTKEZÉS

A hallgatónak a bejelentkezési időszakban a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren (továbbiakban NEPTUN rendszer) keresztül be kell jelentkeznie, és nyilatkoznia arról, hogy az adott félévben folytatja-e tanulmányait (aktív státusz), vagy hallgatói jogviszonyát szünetelteti (passzív státusz).

 

Automatikusan szünetel a hallgatói jogviszony, ha a hallgató az adott félévre a tanulmányai folytatásához szükséges bejelentkezést nem végzi el. Ebben az esetben adminisztrációs kötelezettség elmulasztása miatt a Tanulmányi Iroda hivatalból passzív félévre helyezi a hallgatót a regisztrációs időszakot követő napon.

 

Hallgatói jogviszony-igazolást csak a bejelentkezés után lehet kérni a Tanulmányi Irodában, ügyfélfogadási időben 2018. szeptember 12-től (szerda).

 

Amennyiben a hallgató aktív státuszt nyilatkozik és a képzési időszak megkezdését követő egy hónapon belül, de legkésőbb október 14-ig – nem kéri tanulmányainak szünetelését, az adott félév aktív félévnek minősül akkor is, ha a hallgató nem vesz részt a foglalkozásokon és nem tesz eleget egyetlen tanulmányi követelménynek sem.

 

A hallgató az oktatási dékán-helyettestől – térítési díj fizetése mellett – kérelmezheti utólagos bejelentkezés engedélyezését, vagy nyilatkozatának visszavonását, legkésőbb 2018. október 14-ig. (NEPTUN rendszerből indítható kérelemmel).

 

Fontos figyelmeztetés! Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a hallgató köteles a nyilvántartott adataiban bekövetkezett változást haladéktalanul, de legkésőbb a változást követő 15. napon NEPTUN rendszeren keresztül bejelenteni és egyúttal a Tanulmányi Irodában az adatváltozást igazoló dokumentumo(ka)t bemutatni (például személyazonossági igazolvány, magyar útlevél, születési/házassági anyakönyvi kivonat, lakcímet igazoló hatósági igazolvány, honosítási okirat). Ennek elmulasztása esetén az ebből származó hátrányos következmények a hallgatót terhelik.

 

2. KÉRVÉNYEK LEADÁSÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

A) NEPTUN rendszer Ügyintézés/Kérvények menüpontból indítható kérvények:

 

Aktiválási kérelem/ Passziválási kérelem (lásd fentebb).

 

 

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem (csak nappali munkarendű hallgatók számára!)

(Tanulmányi és Vizsgaszabályzat – továbbiakban TVSZ24. §), csak olyan tárgy esetében kérhető, melyet a hallgató előzetesen a tárgyfelvételi időszakban az adott félévre felvett.

Határidő: 2018. szeptember 30.  

 

Kreditbefogadási kérvény (csak esti és levelező munkarendű hallgatók számára!):

 

A kreditátviteli kérelmet külföldi/belföldi részképzés esetén az őszi félévben szeptember 23-ig (vasárnap) lehet benyújtani.

 

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda a kérvényt ún. formai okból elutasíthatja.

 

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

Kérelem mintatanterven kívüli tárgy felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 1.§.)

 

Kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére (TVSZ Gazdálkodástudományi Karra vonatkozó külön rendelkezések 2.§.)

 

Tanulmányi és Vizsgaszabályzat 23. § (3) „…Nappali munkarendben adott szakon félévenként két idősáv esetében felmentést kap az óraütközés alól, kivéve gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor. A gyakorlat/szeminárium ütköztetésekor – a hallgató kérelmére – az oktatási dékánhelyettes hagyja jóvá az ütközést.”

 

Tanulmányi kérelem egyéb ügyekre (TVSZ 23.§ (6)

 

A regisztrációs időszak lezárulta után a hallgató – indokolt esetben és térítés ellenében – írásban kérheti valamely tárgy törlését, ill. felvételét a szorgalmi időszak második hetének végéig, vagyis 2018. szeptember 23-ig (vasárnap).

 

A határidő jogvesztő!

 

B)     Honlapról letölthető kérelmek, melyet a szakos tanulmányi előadónak kell leadni ügyfélfogadási időben (BCE-GTK Hallgatóknak/Kérvények és formanyomtatványok menüpont):

 

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

 

Tárgybefogadás (nappali munkarendű hallgatók számára): A kreditátviteli kérelmet belföldi részképzés esetén őszi félévben szeptember 14-ig (péntek), külföldi részképzés esetén szeptember 21-ig (péntek) (Tárgybefogadási kérelem formanyomtatványon).

 

A formai követelmények megszegése esetén a Tanulmányi Iroda munkatársa a kérvény átvételét megtagadhatja.

 

További információk: http://gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/gazdalkodastudomanyi_kar/files/Szabalyzatok/Kredita__tviteli_szaba__lyzat_20141125.pdf

 

3.  KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG FIZETÉSÉNEK RENDJE

A 2018/2019. tanév I. (őszi) félévére történő bejelentkezés feltétele a költségtérítési/önköltség díj, ill. ha bármilyen korábbi féléves aktív pénzügyi tétele van, akkor azon tartozásainak is befizetése/teljesítése.

 

2018. AUGUSZTUS 30.

 

a   féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·           A 2012 szeptemberében, vagy azt követően nappali munkarendben felvételt nyert, alap- és mesterképzésben résztvevő első, és felsőbb éves hallgatóknak,

·           A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak,

·           A szakirányú továbbképzésben résztvevő felsőbb éves hallgatóknak.

·           2018/2019 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) nappali munkarendű alap és mesterképzésben résztvevő hallgatóknak.

 

 

2018. SZEPTEMBER 3.

 

a féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·           A részidős (levelező, esti) munkarendben, alap- és mesterképzésben résztvevő első éves hallgatóknak,

·           A szakirányú továbbképzésben résztvevő első éves hallgatóknak.

 

2018. SZEPTEMBER 6.

 

a féléves önköltségi díj teljesítési határideje

 

·         2018/2019 tanév első félévében tanulmányaikat megkezdő (beiratkozó) pótfelvételi eljárásban, illetve átvételi eljárásban felvételt nyert hallgatóknak

 

A KÖLTSÉGTÉRÍTÉS/ÖNKÖLTSÉG BEFIZETÉSÉNEK HATÁRIDŐIRŐL, ÉS MÓDJÁRÓL A BCE GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KARÁN KÜLÖN TÁJÉKOZTATÓT készítettünk Önök számára.

Itt tájékozódhatnak továbbá a számla igénylésével, fizetési könnyítés igénybevételével, Diákhitel felvétel feltételeivel kapcsolatosan is.

Kérjük, olvassák át figyelmesen és ügyeljenek a határidők betartására! A tájékoztató itt található:

gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu/index.php

FIGYELEM! Ameddig a hallgató a térítési díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a NEPTUN rendszerben sem a beiratkozást, sem egyéb adminisztratív teendőket nem tudja elvégezni és az ebből fakadó mulasztási díjakat is köteles megfizetni.

4.  ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT FÉLÉVEK SZÁMÍTÁSA

Amennyiben a hallgató elhasználta az államilag támogatott féléveit (12 félév), erről nyilatkoznia kell.

 

Amennyiben a hallgató a nyilatkozati kötelezettségének nem tesz eleget és a Tanulmányi Iroda a félév ellenőrzésekkor tárja fel a pénzügyi státusz módosításának szükségességét, akkor a költségtérítési/önköltségi díj a tény megállapítását követően haladéktalanul kiírásra kerül.

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény által egy személy részére biztosított 12 államilag támogatott/állami ösztöndíjas félévek felhasználásának, számolásának módjáról tájékozódhatnak a Kar honlapján a Gólyáknak c. menüpontban „A támogatott félévék számításának alapjai a FIR-ben” hallgatói útmutató c. kiadványból.

A Felsőoktatási Információs Rendszer központi nyilvántartásában tárolt hallgatói adatok (a felsőoktatási tanulmányok során elhasznált és hátralévő félévek száma) hozzáférhetők és ellenőrizhetők – megfelelő azonosítás után– a Magyarország.hu Ügyfélkapu szolgáltatás segítségével.

                                                                                                                    (https://ugyintezes.magyarorszag.hu/szolgaltatasok/fir.html).

 

5.  VIZSGAIDŐSZAKKAL KAPCSOLATOS ELŐZETES TUDNIVALÓK

Vizsgaidőszak:

2018. december 17. – december 21.

2019. január 2 – január 27.

Őszi szünet: 2018. október 29 – november 4.

Vizsgajelentkezés HALVEL kitöltők számára: 2018. december 3 – december 7. (11:59-ig)

Őszi félévi vizsgákra jelentkezés: 2018. december 7. (12:00) – 2019. január 24. (23:59-ig)

A vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató a későbbiekben lesz elérhető.

 

6.  ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓK

 

A 2018/2019. tanév I. (őszi) félévének szakdolgozat leadásával, és a záróvizsgára való jelentkezéssel kapcsolatosan szintén külön tájékoztatót fogunk készíteni.

 

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés alapszakos hallgatók részére (kivéve gazdaságinformatikus) decemberben záróvizsgázó hallgatók számára:

2018.10.19. (péntek) 14:00

 

Szakdolgozat leadása, záróvizsgára jelentkezés gazdaságinformatikus és mester képzési szakos, valamint szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak, februárban záróvizsgázó hallgatóknak:

2018. november 26. (hétfő), 16.00

 

Decemberi záróvizsga időszak alapszakos hallgatóknak (kivétel gazdaságinformatikus): 2018. december 10-14.

 

Februári záróvizsga időszak minden alapképzés (gazdaságinformatika is) és mester képzési szakos és szakirányú továbbképzési szakos hallgatóknak: 2019. február 4-15.

 

További információk: A gazdalkodastudomany.uni-corvinus.hu, Hallgatóknak c. menüpontban.

 

Budapest, 2018. július 19.

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2019.06.18.

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.com