Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
26 27 28 29 30  

REKO

A Budapesti Corvinus Egyetem

Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak


Képesítés: okleveles közgazdász, regionális és környezeti gazdaságtan szakon

Megszerzendő kreditek: 120

Képzési idő: 4 félév


Intézetünk az AESOP társult tagja, melyben

a Regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak

regisztrált tervező szakként van nyilvántartva.


A szakot azoknak ajánljuk, akik:

  • szeretnének mester szintű ismereteket szerezni a fejlesztéspolitika területén, vagy elhivatottak a környezetügy iránt;
  • vagy szeretnének gazdasági szakemberként bekapcsolódni a városfejlesztésbe, területfejlesztésbe;
  • részt vennének magasan kvalifikált tudományos kutatók munkájában;
  • szívesen tanulnának olyan gyakorlati szakemberektől, akik hosszú évek óta aktív szerepet játszanak a gazdaságfejlesztésben, területfejlesztésben, urbanisztikában helyi, országos és EU szinten egyaránt;
  • szeretnének korszerű interdiszciplináris tudást kapni a globalizálódó és regionálisan is szerveződő világgazdaság, környezeti, társadalmi, földrajzi átrendeződéséről;
  • rendelkeznek a témakörhöz kapcsolódó BSc végzettséggel (közgazdaságtan, geográfia, egyéb kapcsolódó társadalomtudományi, környezetgazdálkodási agrármérnöki, vidékfejlesztési agrármérnöki, környezettan, illetve egyéb természettudományi vagy műszaki területen);
  • szeretnék tudásukat külföldi tanulmányúttal vagy hazai gyakorlattal kiegészíteni.


Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a

legmagasabb szintű REKO képzést nyújtsuk az országban,

mely gyakorlatorientált és hallgató központú.


A szakról

A szak célja, hogy bevezetést nyújtson a nemzetközi, országos, regionális és helyi fejlesztéspolitika egészébe – a közgazdasági és földrajzi, valamint egyéb kapcsolódó alapképesítésű hallgatók számára. A szak szintén ambicionálja, hogy teljes körű környezetügyi ismeretek közvetítésével a hallgatók felkészült környezet-gazdaságtani szakemberekké is váljanak, miközben széleskörű stratégiai tervezési és menedzselési képzést kapnak, elsősorban a közszférára fókuszálva.

A szakra jellemző a gyakorlat-orientált ismeretátadás, melyek birtokában a Hallgatók alkalmasak lesznek a fejlesztési rendszerek, a területi és ökológiai folyamatok elemzésére, a fejlesztési, területi fejlesztési, valamint környezeti politikák, stratégiák és programok kidolgozására, ezek végrehajtásában való közreműködésre, nyomon követésére és értékelésére, továbbá projektszintű fejlesztési tevékenységek ellátására.

A szakon eddig végzett hallgatók többsége különböző ágazatok, kormányzati, önkormányzati és európai uniós szervezetek, intézmények és vállalkozások területén jelentkező fejlesztéspolitikai vagy környezetvédelmi feladatokat látnak el.

A közgazdasági alapképzettséggel nem rendelkező hallgatók a szak keretében gazdasági felsőfokú végzettséget szereznek!

A 2016 februárjától újraindult szak jellemzője az interaktív és a tantermen kívüli gyakorlati órák, valamint a projektszerű csoportfeladatok jelenléte, a nemzetközi dimenzió és a globális összefüggések hangsúlyos megjelenítése, a közgazdaságtan határterületeinek és alternatív megközelítéseinek megismertetése. A szakon a legújabb módszerekkel történik az oktatás. Az egyes tantárgyak kompetenciáinak elsajátítását a szakmát belülről ismerő, komoly elméleti és gyakorlati tapasztalattal rendelkező vendégelőadók meghívásával segítjük, több órát külső helyszíneken tartunk, valamint az elmélet mélyebb elsajátítása érdekében néhány tárgyat az ún. tükrözött osztálytermi módszerrel tanítjuk, amelynek során kombináljuk egymással az otthoni készülést és a tömbösített gyakorlati oktatást. A gyakorlatok során a fő hangsúlyt a csoportmunkára, esettanulmányok és egyéb gyakorlati feladatok órai megoldására helyezzük. Az eddigi évfolyamokon tanulmányi versenyt hirdettünk, amelynek nyertesei egyhetes európai konferencián vehettek részt, ezt a jövőben is folytatni kívánjuk. 2016-ban a mesterszakon ‑ hagyományteremtő szándékkal ‑ többnapos terepgyakorlat során hazánk egyik leghátrányosabb helyzetű térségét, az Encsi járást hoztuk közelebb a hallgatóság számára. Ellátogattunk a fejlesztéspolitikában érintett helyi szervezetekhez, személyesen megismerhettük a siker- és kudarctörténetek igazi szereplőit (az elnéptelenedés, a funkció- ;és forráshiányos önkormányzati gazdálkodás túlélési praktikáit). Mindemellett megismertettük a terepi kutatások módszertanát, megmutattuk, hogy a túra és GPS a gyakorlatban hogyan válhat a falufejlesztés eszközévé. Ezenkívül meghívtunk a térséget jól ismerő helyi szereplőket, akik tanulságos előadásai segítik a mai vidéki valóság megértését. Természetesen az esti összefoglaló beszélgetéseink, a kölcsönös tapasztalatcsere és a jó hangulat sem maradt el.

A hallgatóknak lehetőségük van néhány hónapos külföldi tanulmányúton való részvételre (Erasmus), valamint bekapcsolódhatnak az intézetben folyó kutatásokba.


Az első 100 legjobb nemzetközi mesterszak között a Regionális és Környezetgazdaságtan Mesterszak!

Az Eduniversal rangsora alapján 2017-ben a 67. helyen végzett a Regionális és környezetgazdaságtan mesterszak

a világ legjobb környezeti és fenntarthatósági mesterképzései között!

Az Eduniversal rangsora itt tekinthető meg.


A képzés struktúrája

A képzés keretében összesen 120 kredit szerezhető. A legfontosabb szakmai tárgyak a következő területekre terjednek ki: regionális földrajz, regionális gazdaságtan és politika, fejlesztési és területi stratégiai tervezés, programozás és értékelés, közösségi tervezés és fejlesztés, geopolitika, földrajzi információs rendszerek (GIS), település- és térségmarketing, fejlesztéspolitika és területfejlesztés, urbanisztika, fenntarthatóság és klímaváltozás a szakpolitikákban, környezetgazdaságtan mesterfokon, fenntartható és társadalmilag felelős vállalat. A választható tárgyak között a legaktuálisabb témákat akár angol nyelven is tanulhatják! (A korábbi évfolyamok tantervi hálója.)


A szak 2016-os megújítását követően a legnépszerűbb

Regionális és környezeti gazdaságtan MSc az országban.


A felvételi eljárás

A felvételin összesen 100 pont szerezhető, amelyből 70 pont szóbeli vizsgán érhető el a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

A szóbeli vizsga 70 pontja az alábbiak szerint érhető el:

Szakirodalmi felkészülés felmérése a következő forrásokból:

  • Kerekes Sándor: A környezetgazdaságtan alapjai, AULA, 2007 (Letöltés) című BA tankönyv alapján (ld. felvételi az egyes fejezetek végén szereplő ellenőrző kérdések mentén)

vagyválaszthatóan

  • Magyarország társadalom és gazdaságföldrajza alapján (pl. Perczel György (szerk.) (2003): Magyarország társadalmi gazdasági földrajza. ELTE Eötvös Kiadó).
  • Továbbá a jelentkezőkkel folytatott, aktuális környezetvédelmi és regionális kérdésekkel kapcsolatos kötetlen beszélgetés során.

További pontok szerezhetők a diplomaminősítés alapján (25 pont), valamint többletpontszám (maximum 5 pont) adható az OTDK-n szerzett helyezésekért, vagy a hátrányos helyzetért. (További felvételi információk.)

A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Karának Gazdaságföldrajzi Geoökonómiai és Fenntartható Fejlődési Intézete koordinálja.


Keressenek bennünket a Facebookon is!

Bármilyen további kérdés esetén keresse bizalommal a szakfelelőst,

Marjainé Dr. Szerényi Zsuzsannát (zsuzsanna.szerenyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu)!


 

Letölthető felvételi tájékoztató

Tetejére

MA szinten oktatott tárgyak

Fejlesztés-tervezés, urbanisztika

Fejlesztési és kohéziós politikák

A kurzus keretében Magyarország, valamint más államok és különösen a nemzetközi szervezetek (köztük az Európai Unió) közfejlesztési megközelítései kerülnek bemutatásra. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Fejlesztéspolitikai menedzsment és programozás

A tantárgy keretében a fejlesztéspolitika áttekintésére kerül sor. A hallgatók a stratégiai köztervezés módszertanának elsajátításán túl megtanulják, hogyan kell megtervezni, elkészíteni, végrehajtani (projektmenedzsment) és értékelni a fejlesztési terveket, programokat. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Közigazgatási alapismeretek

Keretében a hallgatók megismerkednek a közigazgatási eljárással, a különböző állami szervekkel és az önkormányzatok feladataival. A tananyag részét képezi a legfontosabb jogszabályok megismerése, ami a közigazgatási alapvizsgában is megtalálható. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Kvalitatív területi és stratégiai elemzési-tervezési módszerek

A kurzus küldetése megismertetni a hallgatókkal a kvalitatív elemzési és tervezési módszerek (pl. interjúzás, reprezentatív kérdőívezés, SWOT analízis, csoportdinamika) szerepét, indokoltságát, jelentőségét és reprezentativitását, ezzel együtt fontos feladata a kritikai gondolkodás megalapozása. Az ismertetett módszertanok és eszközök a fejlesztéspolitikai, a területi és környezeti értékelés során egyaránt alkalmazhatók. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Stratégiai tervezés, vezetés és projektmenedzsment

A tantárgy stratégiai köztervezési, értékelési és programozási ismereteket közvetít a tervezéselméletek, a fejlesztési ciklusok és a döntéshozatali szintek összefüggésében. Része a projekt szintű menedzsmenti tudásátadás is, valamint ehhez kapcsolódóan a támogatási és pályázati rendszerek áttekintése. Ezeken túl a környezetintegrációs eszközök is ismertetésre kerülnek (pl. stratégiai környezeti vizsgálat). (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Települési és közösségi gazdaságtan

A tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék a helyi települési gazdálkodás legfontosabb összefüggéseinek elméleti alapjait, és legfontosabb törvényszerűségeit.

Területi és térinformatikai kvantitatív elemzési módszerek

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a területi elemzési módszerek és a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. A kurzus elméleti részében főként a különböző területi elemzési módszereket (a területi eloszlás, a területi összehasonlítás, a területi egyenlőtlenség, a területi csoportosítás, a területi összefüggések és az időbeli változások kérdése) ismerhetik meg a hallgatók, míg a kurzus gyakorlati óráin az ArcGIS asztali szoftver gyakorlatban történő használatára (megjelenítés, elemzés) helyeződik a hangsúly. A kurzus végére a hallgatók képessé vállnak már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Városföldrajz és globális városok

E tantárgy keretében is urbanisztikai kérdések tárgyalása történik. Ezúttal a városfejlesztés és menedzsment hálózati és globális megközelítései kerülnek a fókuszba. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Városgazdaságtan és városszociológia

A kurzus egyik küldetése a város, mint gazdasági rendszer bemutatása, melynek keretében az ingatlanpiac, a befektetések, a városmarketing és a turizmus fő kérdései is előkerülnek. Emellett hangsúlyos téma a városok gazdasági menedzsmentje, élhetősége, és a város-vidék viszonyrendszerek. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Urbanisztika és területi tervezés

A kurzus célja az urbanisztika és a területi tervezés alapvető szemléletének, fogalmainak és különböző irányzatainak megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy keretében a köztervezés területi irányainak integrált szemléletű, holisztikus megközelítése és a nemzetközi trendek, gyakorlatok kerülnek a fókuszba. A hazai tervezési gyakorlat ezek szempontjából kerülnek bemutatásra. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Budapest és nagyvárosok földrajza és fejlődése

A tantárgy célja főleg Budapest és a hazai nagyvárosok nemzetközi összehasonlítása, a hozzájuk kapcsolódó folyamatok kritikai elemzése. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Jövőkutatás

A tárgyat MA szintű képzésben választható tárgyként oktatjuk a Gazdálkodástudományi Karon. E tárgy keretében a hallgatók az előrejelzés készítés módszertani és gyakorlati témaköreivel ismerkednek meg és szereznek képességeket az elemző és az előrejelző munkafázisok összekapcsolásában, a team munkában alkalmazható előrejelzési módszerek használatában, az aktív részvételben a futures workshopokban, a stakeholder szerepkör gyakorlatban történő megismerésében, valamint az online és interaktív modellek alternatívaképzésre történő felhasználásában.

Alternatív jövőképek

A tárgyat MA szintű képzésben választható tárgyként oktatjuk a Gazdálkodástudományi Karon. A tárgy célja tájékozottság és ismeretek szerzése a hazai társadalmi-gazdasági és környezeti fejlődés jövőjét befolyásoló alternatív jövőképekről, a jövőalternatívákban gondolkodás képességének fejlesztése olyan jövőkutatási eljárások elsajátítása révén, amelyek segítségével a kurzust elvégző hallgatók szűkebb szakterületükön is képesek lesznek alternatív jövőképek kidolgozására és stakeholderként azok kommunikálására. E tárgy keretében olyan kérdéskörökben nyernek eligazodást a hallgatók, mint a technológiai fejlődés újabb szakaszának szingularitása, a globalizáció, a regionalizáció, a glokalizáció, a hálózatosodás, a közvetlen demokrácia fejlődésének világunk jövőjét befolyásoló szerepe, valamint e fejlődési irányokat és alternatívákat megfogalmazó eszmeáramlatok, mint pl. poszthumanizmus, transzhumanizmus, metamodernizmus, anticipációs kormányzás. A tantárgy Alternative future images címen, angol nyelven is tanulható a többi karon.

Alternative Future Images

Társadalmi és gazdasági előrejelzés

A tárgyat a Gazdálkodástudományi Karon kötelező tárgyként oktatjuk a Vállalkozásfejlesztési MA szakon. A vállalkozások fejlesztési céljainak, valamint stratégiájának kialakítása és karbantartása előfeltételezi, hogy a vállalati stratégiai menedzsment rendelkezzék ismeretekkel a vállalkozásokra ható és azok jövőjét befolyásoló hazai társadalmi és gazdasági feltételek és körülmények lehetséges változására vonatkozóan. A tantárgyat teljesítő hallgatók ezért e tárgy keretében elméleti-módszertani ismereteket szereznek a különböző típusú társadalmi és gazdasági előrejelzések készítésében és azok vállalati gyakorlati alkalmazásában. A kurzus során fejlődik a hallgatók alternatívákban gondolkodásra való képessége, a lehetséges és várható jövőbeni eseményeket és történéseket komplex forgatókönyvekbe rendező és alakító képessége, előrejelzés kommunikációs és értékelő képessége, valamint alkalmasságuk a stakeholder szerepkör betöltésére mezo és makro szintű participatív előrejelzések készítése során.

Business Futures Studies

A Gazdálkodástudományi karon Business Futures Studies címen angol nyelvű és az üzleti élet szempontjából fontos jövőkutatási ismereteket oktatunk választható tárgyként. A gyakorlatorientált tárgy a vállalati stratégiaalkotáshoz kapcsolja a jövőorientált gondolkodást, a vállalati és a piaci környezetértékelést, a múltelemzést, a jövőfeltárást forgatókönyvek készítésével és azok megvalósíthatóságának megítélését, valamint stratégiává érlelését. A folyamattal esettanulmány készítésének formájában ismerkednek meg a hallgatók.

Geopolitika és földrajz

A világ regionális földrajza

A világ regionális földrajza kurzus egyike a regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak hasznos elméleti háttértudást nyújtó alaptárgyaknak. A helyismereti tantárgy célja egy virtuális „Föld körüli” kritikus és összehasonlító utazás keretében az Európán kívüli centrumtérségek, félperifériák és perifériák regionális társadalomföldrajzi jellemzőinek megismerése, illetve a globális folyamatok (pl. demográfiai, gazdasági, éghajlati), konfliktusok és szélsőségek jelenségorientált, a földrajzi összefüggéseket feltáró elemzése. A kurzus során a regionális földrajz szemléletével, fogalmaival és módszereivel a hallgatók betekintést nyerhetnek mozaikos világunk főbb kultúrrégiói közötti és azokon belüli különbségekbe és hasonlóságokba. Az előadások a jólét és a szegénység területi különbségeivel, az erőforrások felhasználásával, a javak termelésével, elosztásával és fogyasztásával, valamint a munkaerő- és a tőkeáramlással foglalkoznak. Az órák egy holisztikus látásmódba igyekeznek bevezetni a hallgatóságot bemutatván nekik a világ környezetei, tájegységei, népei és kultúrái, valamint a gazdasági fejlettség földrajzi egyenlőtlenségei közötti összefüggést.

Európa regionális földrajza

A tantárgy célja, hogy a hallgatók átfogóan megismerjék az Európai Unió tagországai mellett az Atlanti-óceántól az Urálig terjedő Európa egészének újrarajzolódó társadalomföldrajzát, az egyes tájegységek sajátos földrajzi képét, fejlettségét, történeti, társadalmi és gazdasági jellemzőit. A tantárgy szerkezete tükrözi, hogy Európa regionális földrajzában az országok helyett egyre inkább a nagyobb tájegységek a meghatározóak. A kurzus betekintés nyújt kontinensünk nagytájainak környezeti, társadalmi és kulturális sajátosságaiba, az elmúlt évek gazdasági, politikai változásainak földrajzi vetületébe, illetve abba, hogy mindezek milyen hatást gyakorolnak a tájegységek közötti és az azokon belüli fejlettségi különbségekre.

Gazdaságföldrajz és regionális gazdaságtan

A tárgy oktatásának alapvető célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdálkodás legfontosabb regionális összefüggéseinek elméleti alapjait, és a térgazdaságtan legfontosabb makro- és mikrogazdaságtani törvényszerűségeit. Ennek megfelelően központi kérdésként kezeli a gazdasági tér különböző típusait, a körzetek lehatárolási lehetőségeit és típusait, a regionális növekedési elméleteket és a térségfejlesztési teóriákat, a piacterületek térbeliségének kérdéseit, a területi ár és keresleti kérdéseket, a területi monopóliumok problémáit, a mikrogazdasági döntéselméletek telephelyválasztással kapcsolatos problémáit és a térbeli hálózatok térgazdasági kérdéseit. A tárgy elméleti megalapozásul szolgál a Regionális politika, a Regionális elemzési módszerek, a Térségi gazdaságfejlesztés, a Regionális tervezés, a Regionális menedzsment és a Helyi fejlesztés című tárgyak oktatásához.

Geostratégia és nemzetstratégiák

A tantárgy a geopolitika aktuális eredményeivel, valamint a Magyarország és a közép-európai térség számára fontos geopolitikai trendekkel foglalkozik. Bemutatja továbbá a nemzetstratégia művelésének egyes nemzetközi gyakorlatait, és a magyar nemzetstratégia sajátos meghatározottságait. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan

Haladó környezetgazdaságtan

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak kötelező tárgya keretében a környezetgazdaságtan alapjainak elmélyítése történik, különös tekintettel a tisztább termelés és az immissziós szabályozás mikroökonómiájára, valamint a fogyasztás ökológiai gazdaságtani megközelítésére. A hallgatók több kutatás eredményei alapján ismerhetik meg a három kiemelt terület elméleti és gyakorlati kereteit. Minden félévben külön feladatokat is kapnak, kiselőadást tartanak arról, hogy a környezetvédelmi szabályozásban hogyan köszönnek vissza az elméleti alapok, valamint szimulációs játékban tapasztalhatják meg szűkös erőforrások használatának közgazdasági/környezetgazdasági következményeit.

Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés

A kurzus küldetése a helyi gazdaságfejlesztés és regionális gazdaságtan összefüggései, valamint a külső és belső erőforrásokra épülő eltérő területi gazdasági stratégiák megismertetése a hallgatókkal. Ezeken túl előkerülő lényeges téma a térségi fenntarthatóság, a helyi gazdaságfejlesztési irányzatok és „ágazatok”, az autonóm gazdasági rendszerek kérdése, ami sok esetben esettanulmányokon keresztül kerül bemutatásra. Bemutatásra kerül továbbá a vidékfejlesztés eszköz- és intézményrendszere elsősorban európai uniós kontextusban (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Integrált európai stratégiák

A tantárgy óráin olyan, Európában aktuális és releváns stratégiai kérdések kerülnek elő, amelyek a hagyományos ágazati megközelítéseken túllépve tematizálják időről-időre az európai politikaformálást és a közbeszédet, gyakran horizontális célkitűzésekben csapódnak le. Ide tartozik a fenntartható fejlődés integrációja, a klímaváltozás megelőzése illetve annak következményeihez való adaptáció, az esélyegyenlőség és demográfia (különös tekintettel a roma és migrációs politikákra), a pénzügyi válságkezelés, és a területi kohézió gondolatköre. (Kötelező: Regionális és környezeti gazdaságtan MA)

Környezetértékelés

A regionális és környezeti gazdaságtan mesterszak kötelezően választható tárgyaként oktatjuk. A tárgy a környezetgazdaságtan egy témáját emeli ki, a természeti erőforrások pénzbeli értékelésének lehetőségét, amelynek mélyebb elsajátítását célozza a kurzus. A hallgatók megismerhetik a költség-haszon elemzés környezeti javakra súlyozott elméleti és gyakorlati kérdéseit, a környezeti változások közgazdasági értékelésére szolgáló módszereket, azok empirikus felhasználási lehetőségeit. A tananyagnak részét képezi a deliberatív értékelési módszerek megismerése is. Nagy hangsúlyt fektetünk az ökoszisztéma-szolgáltatásokra, amelyek közgazdasági értékelése a legkomplexebb. Az ismeretek összeállításánál kiemelten kezeljük a korábban végzett kutatásainkat, azok eredményeit. A tanult módszereket a hallgatók csoportmunkákban végzett terepi/empirikus kutatással mélyíthetik el.

Ipari ökológia

Egy-két évtizeddel ezelőtt a környezetvédelmet a magyar vállalatvezetők nagyrészt fenyegetettségnek tekintették, és a reaktív környezetvédelem volt a jellemző. Napjainkban egyértelműen érzékelhető az átmenet a megelőző, proaktív környezetvédelem felé. A hagyományos környezetvédelmi ipar nagyrészt a reaktív környezetvédelem jegyében fejlődött ki, vagyis a már meglévő környezeti problémák kezelésére szolgáltat megoldásokat. A megelőző környezetvédelem igyekszik elkerülni a környezeti problémákat és ezáltal egyaránt szolgálja a környezeti és a gazdasági hatékonyság javulását. Ennek a szemléletnek a jegyében jött létre az ipari ökológia, amely az ökológiai elveknek az ipari gyakorlatba való átültetésére törekszik. A természetben nem keletkezett hulladék és ezért a természetes ökoszisztémák fenntarthatóak voltak. Az ipari ökológia olyan ipari-kommunális rendszerek létrehozására törekszik, amelyek segítségével a káros környezeti hatások csökkenthetők és a veszélyes hulladékok keletkezése elkerülhető. A tárgy ezt a szemléletet és ennek eszköztárát igyekszik megismertetni a hallgatókkal.

Társadalmilag felelős vállalat

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a felelős vállalati működés fogalmával és eszköztárával. Bevezetést nyújt a vállalati környezetvédelem témakörébe és megismerteti velük a vállalatok által használt legfontosabb környezeti menedzsment eszközöket, melyek előrelépést jelenthetnek a fenntartható fejlődés felé vezető úton.

Gazdasági és környezeti jog

A tantárgy a szükséges alapfogalmak segítéségével általános bevezetést nyújt a jog társadalmi szerepébe, működésébe, majd áttekinti a polgári jog főbb területeit (személyek, szerződések, felelősség). Ezt követően általánosan áttekinti a környezeti jog területét, mellyel lehetőség nyílik eligazodni a környezet jogi szabályozásában. Bemutatja a joganyag jelentőségét, tisztázza a környezetszennyezésekért való felelősséget. Végül egy speciális szabályozási terület, a hulladékgazdálkodás kerül bemutatásra.

Environmental Protection and International Relations

The environmental policymaking and the international environmental cooperation has rapidly developed since the 1970s. It was largely catalyzed by an increasing amount of environmental observations and the information from the research community that revealed the expanding human influence on environment from local to global scales. Due to these efforts, there is a growing evidence on human-induced transboundary and global environmental pressures and in turn a very diverse international cooperative system has emerged: multitude of institutions, fora, programs, agreements.
Nowadays, these multilateral mechanisms are crucial components of international relations and their overall objective is to cope with the escalating environmental problems and to prevent the emergence of new environmental hazards. This complex topic is at the crossroad of two disciplines: the environmental science and the political science. In this course, the historical evolution of the international environmental cooperation and the environmental diplomacy is demonstrated, followed by the presentation of the key institutional, programmatic and legal mechanisms, which have been developed in response to the various transboundary and global environmental problems. Special attention is devoted to the global collaboration under the aegis of the United Nations, some regional cooperative mechanisms and to the role of European Union in the environmental policymaking. Course professor / lecturer: Dr. Tibor Faragó, hon. professor

Operatív tanterv

Szak / szakirány

Operatív tanterv

Regionális és környezeti gazdaságtan

2017/2018 I. félévben kezdők
2016/2017 II. félévben kezdők
2016/2017 I. félévben kezdők
2015/2016 II. félévben kezdők

Választható tárgyak

2017/2018

További Operatív Tantervek a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar oldalán.

Utolsó frissítés: 2017.08.28.