December - 2019
H K S C P S V
  01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  

Közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak-

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 15. a 2019. szeptemberében indítandó képzésre
Helyszín: BUDAPEST

Jelentkezési lap

 

A képzésért felelős kar: 

Gazdálkodástudományi Kar

 

 

A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: 

közbeszerzési menedzser szakközgazdász szakirányú továbbképzési szak

 

 

Megszerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése:

szakközgazdász közbeszerzés-menedzsment szakon

 

 A felvétel feltétele:

A képzésben alapképzésben gazdaságtudományok képzési területen szerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.

 

 

A képzés indításának feltétele:

20 fő alatt a képzés nem indul

 

Képzési jellemzők

Időtartama: 2 félév

Tagozat: levelező

Helyszíne: Budapest

Gyakorisága: A foglalkozások minden héten, pénteken 12:30 – 19:00 óráig kerülnek megtartásra., Helyszíne: Budapest

A jelentkezés módja és feltételei:

A jelentkezés benyújtására elektronikus úton, levélben vagy személyesen van lehetőség.

A jelentkezési laphoz (Jelentkezési lap) csatolandó dokumentumok: végzettséget igazoló oklevél magyar és angol nyelvű változatának másolata (amennyiben utóbbi kiállításra került), nyelvvizsga másolata (amennyiben rendelkezik vele), önéletrajz.

Egyéb: motivációs levél

A képzés finanszírozási formája: önköltséges

Az önköltség díja: 350.000 Ft/félév
A képzés díját a munkáltató átvállalhatja.

Jelentkezés további feltétele: regisztrációs díj (5.000,-Ft) befizetése.

A felvételi döntés eredményéről elektronikus úton kapnak a jelentkezők tájékoztatást, ezzel együtt kiküldésre kerül a Felvételi határozat, Neptun azonosító, tanévkezdéshez szükséges valamennyi tudnivaló, valamint kiírásra kerül a tanulmányi rendszerben a féléves tandíj és a regisztrációs díj is.

Regisztrációs díj befizetésének határideje azonos a képzés első félév önköltségi díjának befizetési határidejével.

 

A Budapesti Corvinus Egyetem bankszámlaszámáról, és a befizetésen közleményként feltüntetni szükséges adatokról a későbbiekben tájékoztatjuk ugyanitt a jelentkezőket.

Jelentkezési lap

 

Érdeklődni lehet:

Kapcsolattartó/szakfelelős: Szilágyi Nóra Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. I. emelet 177.Tel/fax: (1) 482-5471, Fax: (1) 482-5070 E-mail: nora.szilagyi(kukac)uni-corvinus(pont)hu Honlap: http://www.uni-corvinus.hu/gkar/szakiranyukepzesek

Egyéb információk

A képzés óraszáma: 264 óra

 A képzés célja:

A közbeszerzési menedzser szakközgazdász képzés során célunk olyan ajánlatkérői, ajánlattevői vagy tanácsadói gyakorlattal rendelkező szakemberek szakmai továbbképzése, akik már rendelkeznek beszerzői tapasztalattal, vagy alapszintű közbeszerzési tudással és ezen a területen szeretnének szaktudásra szert tenni. A képzés keretében elmélyítjük és rendszerezzük a gyakorlatban megszerzett tapasztalatokat, szélesítve tudásukat a közbeszerzés környezetére, fenntarthatóságára, teljesítményére, hatékonyságára, modernizálására, elektronikus támogatására vonatkozó ismeretek tárgyalásával. A képzés szakmai tartalmában és oktatási hátterében ötvözi az elméleti és gyakorlati tudást, törekedve arra, hogy a képzés gyakorlati orientációját fenntartva széles elméleti, nemzetközi és hazai alapokra építsen.

A hazai közbeszerzési piacon egyre jelentősebb szerepet töltenek be a nagy ajánlatkérők, központosított szervezetek, modern beszerzési szervezetek. Képzésünk kifejezetten a közpénz elköltésének hatékonyabbá tételét szem előtt tartva fenntartható és hosszú távú szakmafejlesztésben érdekelt és célja kifejezetten a közbeszerzők képzésére irányul, valamint nemzetközileg elfogadott ismeretanyagról ad átfogó tudást. Mind ajánlattevői, ajánlatkérői és tanácsadói igények kielégítésére fontos tehát magas szintű menedzsment szemlélettel, képességekkel rendelkező szakembergárda képzése.

A képzés ismeretkörei a következők lesznek:
- A hallgatók képzés során a menedzsment ismereteiket, vezetői szemléletmódjukat megalapozó, bővítő tantárgyakkal is találkoznak. Ennek során olyan témaköröket veszünk sorra, amelyek a vállalati működés különböző üzleti, jogi, döntési aspektusait mutatják be, és rávilágítanak azok beszerzéssel való összefüggéseire.

TÁRGYSTRUKTÚRA

Üzleti stratégia (kötelező tárgy, I. félév) Tárgyfelelős: Dr. Czakó Erzsébet, egyetemi docens

A tantárgy az üzleti stratégia kidolgozásával és megvalósításával foglalkozik. Ízelítőt nyújt a stratégiai menedzsment megközelítéseiből és módszereiből, valamint bemutatja a vállalati stratégia sikeres kialakításának eszközeit. Tárgyalja a következő témákat: a vállalat alapvető célja és küldetése, a vállalati működés stratégiai alapjai, a stratégia tartalma, kialakítása, a stratégiai tervezés folyamata, a működési kör, versenyhelyzet vizsgálata, szektorelemzés, a működés erősségei és gyengeségei, fontosabb stratégiatípusok, stratégiai menedzsment, választható stratégiák értékelése, megvalósítás és visszacsatolás, a vállalat tervrendszere, az összvállalati, üzletági és funkcionális stratégiák kapcsolata.

Gazdasági jog (kötelező tárgy, I. félév) Tárgyfelelős: Dr. Bodzási Balázs, egyetemi tanársegéd

A tantárgy keretében a hallgatók áttekintést kapnak a kötelmi jog, illetve a szerződési jog általános részéről. Ezen belül megismerkednek a szerződéskötés szabályaival, a szerződések érvénytelenségére és hatálytalanságára vonatkozó rendelkezésekkel. A szerződésszegés szabályain belül – annak kiemelkedő gyakorlati jelentősége miatt – részletesebb ismereteket szerezhetnek a hibás teljesítés intézményéről, valamint ehhez kapcsolódóan a szavatosság és a jótállás szabályairól is. Az általános szerződési szabályok keretében a szerződésmódosítás és a szerződésmegszüntetés szabályairól is szó esik, külön érintve az elállás-felmondás és az elévülés kérdéseit. Ugyancsak részletesebben érinti a tárgy a kártérítési felelősség szabályait is. A szerződési jog általános szabályai mellett a tárgy érinti a társasági jog legfontosabb rendelkezéseit is. Ezen belül kiemelten esik szó a társaság tagjainak, illetve a vezető tisztségviselőknek a felelősségéről, valamint a társasági részesedés átruházásáról. A tárgy a legfontosabb cégjogi szabályokkal is megismerteti a hallgatókat.
A tárgy a fizetésképtelenségi eljárások főbb szabályainak bemutatásával, valamint alapvető versenyjogi ismeretekkel zárul. A tárgy keretében a hallgatók az új Polgári Törvénykönyv és azon belül az új Társasági Törvény szabályaival ismerkedhetnek meg, melyeket kiegészít a bírói gyakorlat bemutatása is.

Döntéselméleti kérdések a közbeszerzésben (kötelező tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Zoltayné Dr. Paprika Zita, egyetemi tanár

A tantárgy célja a beszerzők döntési szituációkban való hatékony közreműködésre történő felkészítése, a döntési mechanizmusok törvényszerűségeinek, a döntési helyzetek jellemzőinek bemutatásával. A tárgy foglalkozik olyan kérdésekkel, mint a problémamegoldás rendszerszemléletű elmélete, bizonytalanság, komplexitás és időtényező a problémamegoldásban, a döntés folyamata, a problémák típusa, a jól, illetve rosszul strukturált döntések, döntéselméleti felfogásmódok, irányzatok, döntéselméleti rendezőmodellek, a döntések racionalitása és etikája, a hasznosságelmélet és a formális racionalitás, az önérdek motívumának vizsgálata. A döntéselmélet módszertana. Kvantitatív módszerek: valószínűségelmélet, többszempontos döntési módszerek elmélete, bizonytalanságot csökkentő módszerek, játékelmélet.

Pénzügyi ismeretek (nem közgazdász végzettségű hallgatók számára kötelező tárgy) Tárgyfelelős: Dr. András Krisztina, egyetemi adjunktus

A tárgy keretében a pénzügytani és vállalati pénzügyi alapismeretek megszerzésén van a hangsúly. A résztvevők megismerkednek a pénz kialakulásával, a pénzügyi rendszer történetével és felépítésével, a legfontosabb pénzügyi intézménytípusok sajátosságaival, a tőkepiac és a nemzetközi pénzügyi szervezetek működésével. A részvevők megismerik a befektetési döntések alapelveit, a kockázat és hozam összefüggéseit, a különféle pénzügyi termékek árazásának módszereit. A kurzus során kiemelt figyelmet fordítunk a gyakorlati ismeretekre, a hazai piaci szabályozásra és sajátosságokra, valamint az aktuális piaci trendek bemutatására.

Vezetői pénzügyek (közgazdász végzettségű hallgatók számára kötelező tárgy I. félév) Tárgyfelelős: Dr. Juhász Péter, egyetemi docens

A közgazdasági előismeretekkel rendelkező résztvevők a pénzügyi alapismeretek felfrissítését követően megismerik a pénzügyi kimutatások elemzési technikát, az üzleti tervezés alapvető módszereit és a vezetői pénzügyi döntéshozatal alapelveit. A különféle költségszámítási rendszerek sajátosságaira építve áttekintjük a különféle árképzési módszereket és teljesítménymérési rendszereket is. A tárgy kertében kitérünk a tőkeköltségvetés összeállítási problémáira és a projektmenedzsment, így különösen a kockázatkezelés és a likviditásmenedzsment legfontosabb sajátosságaira.

Beszerzési alapismeretek (kötelező tárgy, I. félév) Tárgyfelelős: Dr. Vörösmarty Gyöngyi, egyetemi docens

A tantárgy oktatási célja, hogy áttekintse a beszerzés vállalati működésben játszott szerepét, a vállalati szervezeti egységekkel való kapcsolatát. A tantárgy keretében a következő témakörök tárgyalására kerül sor: a beszerzés helye és szerepe a vállalati működésben, szervezeti megoldások, a beszerzés humánaspektusai, a beszerzés tervezése, a beszerzési stratégia.

Gazdasági alapismeretek (nem közgazdász végzettségű hallgatók számára kötelező tárgy, I. félév) Tárgyfelelős: Dr. András Krisztina, egyetemi adjunktus

A tárgy célja, hogy átfogó képet adjon a vállalatról, működésének magyarázatáról és elvi alapjairól. A vállalatot és annak működését a felső vezetés nézőpontjából mutatja be, és a vállalat az üzleti élet alapvető, a gyakorló vezető működési terepeként jelenik meg. A tantárgy során említésre kerülnek azok az összefüggések, melyek a vállalat környezettel való kapcsolatában jelennek meg. A stratégia keretébe ágyazva vizsgálatra kerülnek a vállalati magatartás összetevői és a tevékenységi funkciók.

Beszerzés informatikai támogatása (nem közgazdász végzettségű hallgatók számára választható, közgazdász végzettségű hallgatók számára kötelező tárgy I. félév) Tárgyfelelős: Dr. Tátrai Tünde, egyetemi adjunktus

A beszerzés informatikai eszközökkel történő támogatása mind az integrált vállalati rendszerek világát, mind az olyan megoldások, technikák bemutatását érinti, mellyel munkájuk során a hallgatók a későbbiekben találkozhatnak. A tantárgy kiemelten tárgyalja az elektronikus közbeszerzéshez kötődő megoldásokat. Az elektronikus katalógusok, az elektronikus árlejtés, a Dinamikus Beszerzési Rendszer, az elektronikus kommunikáció, az elérhető elektronikus adatbázisok gyakorlatorientált bemutatása esettanulmányok, csoportmunka alkalmazásával az informatika lehetőségeinek széles eszköztárának megismerésére, nyitottabb gondolkodásmódra ösztönzi a hallgatókat. A kapcsolódó területek, mint például az informatikai jog alapjainak bemutatása biztosít keretet a tárgy megértéséhez.

Közbeszerzési jog I-II. (kötelező tárgy, I-II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Tátrai Tünde, egyetemi adjunktus

A tárgy a közbeszerzési jog szabályrendszerét, a nemzetközi közbeszerzési trendeket és összefüggéseket kívánja feltárni jogorvoslati esetek, rendelkezésre álló szakirodalmi háttér segítségével. A jogi háttér ismerete mellett célja a folyamatosan változó szabályrendszer és a precedensjogi háttér követésére ösztönzés. A hazai vezető jogorvoslati okok mélyelemzése, valamint az Európai Bíróság döntéseinek ismeretanyagba illesztése a standard közbeszerzési jogi oktatás keretét kitágítja és aktivitásra, folyamatos készülésre készteti a résztvevőket.

Gazdasági szerződések joga (kötelező tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Bodzási Balázs, egyetemi tanársegéd

A gazdasági jogra épülő tárgy a gazdasági életben előforduló legfontosabb szerződéstípusokkal ismerteti meg a hallgatókat. A képzés jellegére tekintettel központi helyet foglalnak el a beszerzéshez kapcsolódó szerződéstípusok, különösen az adásvételi szerződés egyes különleges fajtái. Ehhez kapcsolódóan szó esik azonban az engedményezési és a jogátruházási szerződésről is, mely utóbbit az új Ptk. külön is nevesíti.
Emellett a hallgatók megismerkedhetnek a vállalkozási szerződés, a megbízási szerződés és a bizományi szerződés szabályaival is. A tárgy áttekintést nyújt a fuvarozásra és a szállítmányozásra vonatkozó szabályanyagról, a biztosítási szerződésről, valamint a legfontosabb bankügyletekről is.
Kiemelkedő gazdasági jelentőségüknél fogva a hallgatók ismereteket szerezhetnek a szerződéses biztosítékokról (kezesség, garanciavállalás, zálogjog, foglaló, kötbér, stb.) is. A tárgy tudásanyagának ismertetése a Kbt. vonatkozó szabályainak párhuzamos értelmezésével történik. A tárgy keretében külön is szó esik azokról a szerződéstípusokról, melyek az új Ptk.-ban kerültek először szabályozásra (franchise, lízing, faktoring)

Fenntartható beszerzés (kötelező tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Tátrai Tünde, egyetemi adjunktus

A fenntartható beszerzési keretében a zöld közbeszerzés, a szociális szempontú beszerzések valamint az etikus közbeszerzés témaköreinek tárgyalására kerül sor. A hatékonysági kritériumok érvényesülése mellett a közbeszerzés különböző célok számára történő felhasználása közvetlen módon vezet egymásnak ellentmondó következményekhez a közbeszerzési piacon. A kis és középvállalkozások támogatása, a munkanélküliség csökkentése, a határon átnyúló beszerzések arányának javítása, összességében a közbeszerzési tevékenység dinamizmusának, értelmes kreativitásának fejlesztése a közbeszerzési piaci összefüggések vizsgálatát és feltárását teszi szükségessé, melyre a tárgy keretein belül nyílik lehetőség.

 

Projektmenedzsment (választható tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Görög Mihály, egyetemi tanár

A projektmenedzsment oktatása a stratégiaorientált projektvezetés szemléletmódján alapul, amely kerüli mind az ágazat-specifikus közelítésmódot, mind a projekteredmény technikai specifikumain alapuló közelítésmódot. Az oktatás során a projektvezetési mesterség alapvető eszköztárának elsajátítása mellett törekszünk az alkalmazási készség kialakítására is. Ennek megfelelően az egyes kérdéskörökhöz közösen feldolgozandó rövid esetpéldák tartoznak. Ugyancsak ezt a célt szolgálja az is, hogy az egyes kérdéskörök ismeretanyaga többnyire példaprojekteken keresztül kerül bemutatásra az oktatás során.

Pályázatok pénzügyei (választható tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Juhász Péter, egyetemi docens

A pályázat kiírás és a pályázatok elkészítése gyakran speciális pénzügyi ismeretek igényel. A kurzus során áttekintjük a pénzügyi alkalmassági kritériumok kialakításának módszertanát, a költség-haszon elemzés menetét, illetve a különféle pályázatok által megkövetelt pénzügyi tervek, megtérülési számítások elkészítésének menetét. Külön figyelmet szentelünk a számítások áttekinthető és gyors elvégzéséhez szükséges ismeretek bemutatására is. Kitérünk a támogatott projektek pénzügyeinek sajátosságaira.

Pénzügyi jog (választható tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Dr. Kolozs Borbála, tudományos segédmunkatárs

A pénzügyi jog alapvetően három fő részterületből tevődik össze: adójogból, költségvetési jogból és bankjogból. Az adójogi előadások alkalmával a hallgatók megismerkednek a legfontosabb adónemekkel, az adóhatóság működésével, illetve a nemzetközi adózás és az Európai Unió adójogának alapfogalmaival. A költségvetési jogi előadások során a hallgatók betekintést nyernek Magyarország és az Európai Unió költségvetésének összeállításával, illetve végrehajtásával kapcsolatos legfontosabb eseményekbe. A bankjog témaköre a bankok és más pénzügyi intézmények bemutatásáról szól. Az előadások során a hallgatók nem csak az egyes fogalmak elméleti meghatározásáról, hanem azok gyakorlati alkalmazásáról is értesülnek.

Tárgyalástechnika (választható tárgy, II. félév) Tárgyfelelős: Südy György, beszerzési szakértő

A tárgy a résztvevők számára olyan nélkülözhetetlen ismereteket tartalmaz, amely segítségével a közbeszerzési eljárásban lefolytatott tárgyalások, valamint a felek közötti egyéb kommunikáció során a legkedvezőbb feltételeket tudjon kialakítani a partnerekkel szemben. A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek az üzleti partnerekkel való tárgyalási stratégia kialakítására, a tárgyalás során alkalmazható taktikák, módszerek és eszközök alkalmazására.

 

Záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltétele:

  • Abszolutórium,
  • elfogadott diplomamunka.

A záróvizsga komplex szóbeli vizsgából és a diplomamunka megvédéséből áll.

Diploma megszerzésének feltétele:

Sikeres záróvizsga.

 

Utolsó frissítés: 2019.07.30.