Szeptember - 2017
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 27 28 29 30  

Kutatási küldetésünk

Intézetünk kutatási küldetése:

 • A gazdasági, a társadalmi és a környezeti struktúrák működésének együttes és integrált feltárása (földrajzi szintetizálás);
 • Területi és fenntarthatósági szempontok alkalmazása;
 • Politikaalkotás támogatása, különösen a köztervezésen, értékelésen és hatásvizsgálatokon keresztül;
 • Társadalmi-gazdasági struktúrák fejlesztésének és fenntarthatóságának szolgálata;
 • Az oktatási portfoliónk, a köztervezési felsőoktatási metodológiai és munkaerőpiaci vonatkozásainak feltárása.

A Intézetünk három fő kutatási iránya:

 

Gazdaságföldrajz és geopolitika

 • Geopolitikai folyamatok magyarországi hatásainak feltárása
 • Nemzetstratégia: Magyarország és Közép-Európa geostratégiái, Kárpát-medencei magyarság

Tervezés-fejlesztés és urbanisztika

 • Fejlesztéspolitika
 • Területi tervezés, tervezés-fejlesztéselméletek nemzetközi dimenzióban
 • Vidékfejlesztés
 • Jövőkutatás
 • Urbanisztika

Fenntarthatóság és környezetgazdálkodás

 • Környezetgazdálkodás
  • OTKA
  • Jövőképesség Kutatóközpont
 • Helyi érdekű gazdaságfejlesztés
 • Egyéb, városi fenntarthatóság menedzsment

Küldetések a tudomány művelésében:

 • Interdiszciplinális megközelítések alkalmazása, amely a földrajzi szintézis mentén kiterjed a társadalomtudományok széles körére és érinti a környezettudományokat is.
 • A politikaformálást és a köztervezést megalapozó, azzal kapcsolatban álló kutatások végzése,
 • Megjelenés nemzetközi tudományos fórumokon,
 • Szerepvállalás hazai tudományos fórumok szervezésében,
 • Köztervezési felsőoktatási képzések metodológiai és munkaerőpiaci indíttatású kutatása.

Tetejére

EFOP-3.6.1

Projekt címe

Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések a Budapesti Corvinus Egyetem Székesfehérvári Campusán

A Közép-Dunántúl város és térségfejlesztési hálózatainak felmérését és fejlődését szolgáló kutatások alprojekt

Alprojektfelelős: Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet és Péti Márton alprojektvezető

Projekt azonosítója

EFOP-3.6.1-16-2016-00013

Központi honlap

Projektfinanszírozó

Emberi Erőforrások Operatív Program

Projekt időtartama

2017.02.01 – 2020.03.31.

Alprojekt leírása

E kutatások célja a közszféra innovatív menedzsmenti és fejlesztési funkcióinak feltárása, a városi és térségi társadalmi-gazdasági struktúrák megújításában játszott szerepköreik azonosítása.

E kutatások küldetése a közszféra megújulásának támogatása, különösen a tudásháromszög (oktatás, kutatás és innováció) és az intelligens szakosodás megközelítések alkalmazásával. A kutatás földrajzi tárgyköréből adódóan szolgálni kívánja Székesfehérvárt és régióját, feltárva a közszféra helyi és térségi szereplőinek egymással, a helyi gazdasági és civil szereplőkkel, valamint a Budapesti Corvinus Egyetemmel kiépíthető kooperációs lehetőségeit. E város és térsége ugyanakkor mintaterület is, amely általános érvényű következtetések levonását is lehetővé teszi a regionális és fejlesztéspolitikai menedzsment és gazdaságtan, a kooperációs közszolgáltatások, a közszolgáltatási menedzsment és a helyi gazdaságpolitikai döntéshozatal tudományterületein.

A kutatások keretében meghatározásra kerülnek a nemzetközi szinten haladó gyakorlatok, szakirodalmak és az esettanulmányok alapján. E haladó megoldások Székesfehérváron és térségében való alkalmazásának lehetőségei szintén a vizsgálat tárgyát képezik. Feltételezhető ugyanakkor, hogy a Magyarországon belül kimagasló gazdasági növekedést és sajátos gazdasági szerkezetet mutató Székesfehérváron és térségében is azonosíthatók nemzetközi szinten is előremutató, tudományos feldolgozásra és bemutatásra érdemes megoldások e témakörökben.

Ezek az interdiszciplináris kutatások tehát feltérképezik a térség és különösen Székesfehérvár közszférájának hálózatait, egyrészt a közszférán belüli összefüggéseket, másrészt a közszféra, a civil szféra és az üzleti szféra közötti kapcsolatokat. Mindez két dimenzióban összesen négy fő kutatási irányt jelent, a következők szerint.

A közszférán belüli dimenzióban különösen érdekesek a (1) közszféra szabályozásával kapcsolatos megoldások. Szintén a kutatások fókuszában vannak a (2) közszféra fejlesztéspolitikai innovációi is, különös tekintettel a többszintű kormányzás (multilevel-governance) jegyében fogant együttműködésekre, továbbá a fenntartható és klímatudatos város- és térségmenedzsmenti törekvésekre, a smart city koncepció alkalmazására.

A közszféra külső kapcsolatainak dimenziójában a kutatások fő iránya a – döntően a civil szférával való együttműködésben megvalósítható – (3) kooperációs közszolgáltatások lehetőségeinek feltárása. Továbbá vizsgálat tárgyát képezik a (4) külső gazdaságfejlesztési erőforrások bevonására irányuló tevékenységek (befektetés-ösztönzés) technikái is.

 

 

Tetejére

Új Selyemút

Projekt címe

Új Selyemút Gazdasági Övezet politikai rendszereinek és Magyarországra ható geostratégiai tényezőinek feltárása

Az Új Selyemút Gazdasági Övezet földrajzi és geostratégiai kontextusának feltárása alprojekt

Projektfinanszírozó

Magyar Nemzeti Bank

Projekt időtartama

2016. szeptembertől 2017. júliusig

Projektfelelős

Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet

Péti Márton projektvezető

Jeney László alprojekt szakmai koordinátor

Komjáthy Dénes akprojekt koordinátor

Projekt résztvevők

Új Selyemút Kutatási projekt, az Intézetünk projektvezetésében és koordinálásában, a Nemzetközi Tanulmányok Intézettel közösen, az MNB oktatási igazgatóságával együttműködésben valósul meg.

Projektleírás

A projekt indokoltsága:

Új geopolitikai helyzet állt elő a világban, de különösen Európában és Ázsiában, Kína Új Selyemút kezdeményezésének a pár évvel ezelőtti megjelenésével. A korábbiakban különösebb rendszerszerű keretek nélkül (vagy implicite) működő külföldi beruházások mögött álló kínai gazdaság- és fejlesztéspolitika (és egyben külpolitika), immár egy deklarált markáns arculatot és földrajzi irányultságot vett fel. Ha a világ egyik legnagyobb gazdasága ilyen jelentős lépést tesz, az nyilván teljesen új geopolitikai, gazdaságföldrajzi arculatot alakíthat ki, már akár középtávon is, különösen az Óvilágban. A gazdaságföldrajzi és geopolitikai tényezők pedig jelentős hatással vannak a világgazdaságra és a nemzetgazdaságra, és a magyar nemzetgazdaságra is. Érdemes tehát feltárni a megváltozó földrajzi tényezőket, és azok trendjeit. Az Új Selyemút kezdeményezés hazai gazdaságpolitikai lehetőségeinek megismerése terén ugyanis sokat segíthet, ha láthatóvá válik mit is kínál, milyen jelentőségű tényezőket képez.

A kutatás eredményei és felépítése:

Egyrészt az Új Selyemút Gazdasági Övezet, mint új földrajzi és geopolitikai térszerveződési egység leírásához, szerkezetfeltárásához kívánunk hozzájárulni a kutatással, gazdaságföldrajzi és geopolitikai szempontból, nem feledkezve el a kezdeményezés környezetpolitikai vonatkozásairól sem. Másrészt annak feltárását végeznénk el, hogy az Új Selyemút kezdeményezés mennyiben értelmezhető területfejlesztési, fejlesztéspolitikai, pénzügypolitikai tényezőként, egyrészt a kezdeményezés célterületén általában, de különösen Európában, Közép-Európában és persze Magyarországon. A kutatás az alábbi – összesen 8 fejezetet eredményező –modulokból épül fel:

A projekten belül két alprojektet azonosíthatunk: (1) a Nemzetközi Tanulmányok Intézet, és Csicsmann László koordinálásával, továbbá (2) a Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet és Péti Márton koordinálásával.

Az első alprojekt célja az Új Selyemút Gazdasági Övezet ázsiai politikai rendszereinek feltárása. A második alprojekt ezzel szemben az Övezet, ill. a kezdeményezés geopolitikai összefüggéseit vázolja, valamint a földrajzi és egyes fontos gazdasági vonatkozásait, ill. azok hatását a Magyarországra.

A kutatási eredményeket tartalmazó kötet várható megjelenése: 2017. október.

Tetejére

STRAGOS

Projekt címe

A STRAtegies and planning at various GeOgraphic Scales (STRAGOS)

Projektfinanszírozó

Magyar Nemzeti Bank

Projekt időtartama

2017. márciustól júliusig (1. fázis)

Projektfelelős

Gazdaságföldrajz, Geoökonómia és Fenntartható Fejlődés Intézet és
Salamin Géza

Projekt leírása

A tér szerepe a gazdaság szerveződésében, a föld erőforrásainak felhasználásában és a társadalom működésében is átalakul. A különböző területegységek (ország, adminisztratív régió, csomóponti régió, makrorégió, kontinentális integrációs és kooperációs övezetek, határrégiók, városok, stb.) szerepe és súlya a globalizálódó, ugyanakkor egyfajta új regionalizmus tüneteit is felmutató, multipolarizálódó világban számottevően átalakul. A hagyományos nemzeti politikák és szabályozás által determinált terekkel szemben a csomóponti és hálózati terek felértékelődnek, a globálissá alakuló gazdaságban főként a mobillá váló termelési tényezők és a tudás alapú innováció versenyezteti a régiókat, miközben a társadalmi és környezeti fenntarthatóság is új értelemben minősíti fel vagy le a különböző földrajzi tereket. Erre az átrendeződésre szükségszerűen a közszféra, annak helyi, regionális nemzeti és szupranacionális szereplői is reagálnak. A térrel kapcsolatos politikai irányítás és befolyásolás, a tér tudatos tervezése és menedzselése új formákat ölt világszerte.

A „STRAtegies and planning at various GeOgraphic Scales” (röviden STRAGOS) egy olyan középtávú kutatássorozat, amely az új területiség és változó tervezési paradigmák, a térre vonatkozó stratégiák és tervezés összefüggéseit vizsgálja eltérő területi léptékekben.

STRAGOS első fázisában a téralakítás intézményesült formáinak a területi tervezésnek az európai dinamikáit vizsgálja, különös hangsúlyt szentelve annak, hogy az európai integráció milyen hatással van az egyébként tagállami kompetenciát jelentő területi tervezés és menedzsment rendszereire.

A területi/térbeli tervezés megközelítésünkben – az Európa Tanács Területi tervezési kartájával összhangban - a társadalom gazdasági, szociális, kulturális és ökológiai politikáinak földrajzi kifejeződését adja meg. Egyszerre tudományterület, igazgatási technika és szakpolitika, amely egy interdiszciplináris és átfogó megközelítésként került kialakításra.

A részprojekt célja a területi tervezés európai szintű dinamikáinak értékelése, különös tekintettel arra, hogy az Európai Unió mint egyedülálló politikai és gazdasági képződmény milyen szakpolitikai és menedzsment eszközökkel formálja a földrajzi téralakítás tagállami rendszereit, ezzel együtt az Unió egésze terének alakítását.

Módszerek:

 • Szakirodalom elemzés (Európai tervezés, tagállami tervezési rendszerek átalakulása)
 • Dokumentum elemzés (Európai szintű területi stratégiák, tervezési dokumentumok és karták)
 • Kérdőíves felmérés tagállami szakmai szervezetek (esetleg európai szakpolitikai szakemberek) körében az érvényesülő dinamikákról

A kutatás szorosan kapcsolódik a GFI oktatási stratégiájának megvalósításához. Ennek érdekében mesterszakos hallgatókat von be a projekt megvalósításába.

Tetejére

Utolsó frissítés: 2017.09.11.