Április - 2020
H K S C P S V
  01 02 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  

Szakirányok

Intézetünk a következő alapszakokon vezet szakirányokat:

 

Szociológia szak:

Regionális- és településfejlesztés szakirány

 

Nemzetközi tanulmányok szak:

Geopolitika szakirány

 

 

BA szinten oktatott tárgyak

Fejlesztés-tervezés, urbanisztika

Helyi gazdasági fejlesztés

Az óra keretben „Helyi gazdaságfejlesztés és vidékfejlesztés” kurzus esetében ismertetett tartalmak merülnek fel. Az említett kurzussal szemben e tantárgy keretében a vidékfejlesztés európai uniós kontextusa mellett a nemzetközi szervezetek helyi gazdaságfejlesztési kezdeményezéseinek bemutatása is megjelenik, továbbá egy általános fejlesztéspolitikai áttekintés, kontextusba helyezés. (Kötelező: Nemzetközi tanulmányok BA geopolitika specializáció)

Budapest and East Central European Urbanisation

Gazdasági folyamatok térbeli elemzése

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával különböző társadalmi-gazdasági jellemzők alapján elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Az energiagazdálkodás alapjai

Jövőkutatás; Bevezetés a jövőkutatásba BA

A „jövőírástudás”, a „futures literacy” fejlesztése és a jövőproblémák iránti érzékenység, mint alapkompetencia fejlesztése céljából BA szintű választható tárgyként oktatjuk a Jövőkutatás c. tárgyat a Gazdálkodástudományi Karon és Bevezetés a jövőkutatásba címen a többi karokon. E tárgy keretében a hallgatók korszerű ismereteket szereznek a társadalmi és gazdasági folyamatok lehetséges jövőinek tudományos alapú előrejelzéséről és előrelátásáról. Megismerkednek a jövőkutatás problémaköreivel, a tér és az idő, valamint, az elemzés és az előrejelzés összekapcsolódásával, a jövő komplexivitásával és alternativitásával, a stakeholderek szerepével és a jövőformálás korszerű módszereivel a különböző típusú előrejelzések készítésben.

Regionális elemzések módszerei

A társadalom és gazdasági területi elrendeződésének, fölrajzi sajátosságainak vizsgálata mellett a Központ oktatási profiljának szerves részét képezi a gazdasági folyamatok területi elemzéséhez szükséges gyakorlati módszertani eszközök, ismeretanyag átadása. A gazdaságföldrajz alapvető kérdése a helyek (települések, régiók, országok) közötti különbségek feltárása, a területi egyenlőtlenségek vizsgálata. A Központ ilyen irányú képzését képviselők tantárgyak (pl. Bevezetés a regionális elemzés módszereibe) során, a laboratóriumi gyakorlatokon a hallgatók megtanulják a különböző területi egyenlőtlenségi mutatók számítógépes alkalmazásának, illetve és az eredmények helyes interpretálásának módszertanát.

Regionális politikák

A tantárgy a regionális politika intézményeit, eszközeit, céljait ismerteti meg a hallgatókkal. A tantárgy megismerteti a hallgatókkal Magyarország, az Európai Unió és néhány kiválasztott ország regionális politikáját és a legjobb gyakorlatok

Településföldrajz és településfejlesztés

A tantárgy célja, hogy általános áttekintést nyújtson a Kárpát-medence különböző részeinek főbb településföldrajzi eltéréseiről. A tantárgy során a résztvevők megismerhetik a falvak és a városok fogalmának földrajzi, időbeni és tudományterületenkénti eltéréseit, a települések fejlődésére ható hagyományos és új energiákat, az urbanizáció fejlődéstörténetét, jellegzetes szakaszainak földrajzi és időbeni különbségeit, ezek lenyomatát a települések belső szerkezetében, alaprajzában, morfológiájában. A tantárgy során a résztvevők betekintést nyerhetnek a falvak és városok hierarchikus elrendeződésének, valamint a településállományon belüli, a városi és a vidéki térségek közötti fejlettségi különbségek változásának fontosabb sajátosságiba, a településfejlesztés történeti kialakulását, a mai, nemzetközi szinten alkalmazott gyakorlatokba, továbbá a településfejlesztésben résztvevők fontosabb pénzügyi, jogi stb. eszközeibe.

Térinformatika a vidékfejlesztésben

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a térinformatika elméleti és gyakorlati alapjaival. Az egy féléves kurzus keretein belül megismerkednek az adatgyűjtés szempontrendszerével és forrásaival, a már meglévő és online elérhető térinformatikai rendszerekben (TeIR) végezhető elemzések és adatlekérések módszereivel és azok buktatóival. A kurzus végére képesek lesznek már létező vagy önállóan szerkesztett digitális alaptérképeken, az általuk gyűjtött adatok felhasználásával a vidékfejlesztéshez kapcsolódó elemzési munkák elvégzésére és azokból tematikus térképek előállítására.

Vidékföldrajz és vidékfejlesztés

A ruralitás különböző értelmezéseinek, a rurális térségek sajátos problémáinak, a vidék régi és új fejlődési tendenciáinak bemutatásával, valamint a helyi fejlesztések fogalmi és gyakorlati rendszerének feltárásával a hallgatók felkészülésének elősegítése a vidéki térségek fejlesztésében vállalt kezdeményező, döntéshozó és operatív feladatok ellátására.

Geopolitika és földrajz

Gazdaságföldrajz

A Központban a közgazdasági képzésben alapozó szerepet játszó egyik hagyományos fő tárgya a BA szinten oktatott, jelenleg kötelezően választható Gazdaságföldrajz, amit angol nyelven (Economic Geography) is oktatunk. A tárgy célja a hallgatók földrajzi ismereteinek frissítésén túlmenően a közgazdaságtudomány szempontjából fontos gazdaságföldrajzi alapfogalmak, a gazdaság térbeli működéséből adódó sajátos közelítésmódok, a földrajzi, területi összefüggések megértéséhez szükséges információforrások és alapvető elemzési eszközök megismertetése a hallgatókkal. A témák feldolgozása kiemelt helyi, regionális és globális problémák elemzésén keresztül történik.

Economic and Human Geography

Regionális és gazdasági földrajz

Társadalomföldrajz

Az urbanizáció geopolitikája

Az óra keretében a földrajzi tér, valamint azon belül a városok és városhálózatok, mint a környezeti, társadalmi-gazdasági és politikai térfolyamatok hatótényezőinek az ismertetése történik. Áttekintésre kerül a városok és városhálózatok menedzselésének és fejlesztésének kérdésköre, valamint a kapcsolódó intézményi és eszközháttér is. (Kötelező: Nemzetközi tanulmányok BA geopolitika specializáció)

Fenntartható fejlődés és környezetgazdaságtan

Környezetgazdaságtan

A tárgy célja, hogy az egyetem Gazdálkodástudományi Karának összes alapszakos hallgatója lehetőséget kapjon a környezeti folyamatok közgazdasági megközelítésének megismerésére, amit a kötelezően választható blokkban elhelyezkedő tárgy biztosít. A tárgy célja, hogy az alapvető környezeti összefüggésekhez kapcsolódóan bemutassuk a környezeti szabályozás alapját képező elméleti közgazdasági megoldásokat, ezeket tágabb környezetbe helyezve azok alkalmazásának feltételeit, az elméletek következtében kialakuló vállalati és társadalmi reakciókat, alkalmazkodási módokat. A tárgy oktatása során minden félévben szorgalmi feladatokat is kapnak a hallgatók, amelyekkel egyrészt az érdeklődésüket kívánjuk még inkább felkelteni a téma iránt, másrészt többletpontokat szerezhetnek a minél jobb vizsgaeredmény eléréséhez.

Fenntartható fejlődés, környezetgazdaságtan

A tárgyat az Egyetem összes hallgatója felveheti választható tárgyként. A kurzus keretében tárgyaljuk a fenntartható fejlődés fontosabb elveit, eszközöket keresünk ezen elvek gyakorlati alkalmazására. Vizsgáljuk, mit tehetnek a vállalkozások – legyenek azok egészen kicsik, mint például egy család, vagy egészen nagyok, mint például a multinacionális vállalatok – a fenntartható fejlődés érdekében. Alig képzelhető el a jövőt illetően olyan munkakör, amely betölthető volna a fenntartható fejlődés és a társadalmi felelősség elveinek ismerete nélkül. Szinte évente jelentek és jelennek meg újabb könyvek, amelyek mind az emberi kreativitás kimeríthetetlenségéről szólnak, és általában nem kevesebbet állítanak, mint azt, hogy sokkal, kevesebb anyaggal, energiával és környezetterheléssel lehet előállítani lényegesen nagyobb jólétet, mint amit az emberiség eddig elért, tehát a Föld képes ellátni akár kilenc milliárd embert is, ha! Igen, itt van a mondat végén ez a ha, ami azt jelképezi, hogy nem csinálhatjuk dolgainkat úgy, ahogy eddig tettük. A „ha” azt jelenti, hogy meg kell változtatni a jólétről, a kényelemről, a fogyasztásról, a termelésről és szinte mindenről, amit megszoktunk, az elképzeléseinket, elvárásainkat. Alig marad valami, amit úgy csinálhatunk, mint ahogy eddig megszoktuk. A kurzus keretében igyekszünk őszintén szembenézni a problémákkal és a hallgatók aktív részvételére számítva megkíséreljük megmutatni, hogy van remény a fennmaradásra.

Zöld gazdaságpolitika

A tárgy célja a globális és lokális környezeti problémákra adott és adható szakpolitikai válaszok megismerése és kritikai elemzése. Kiemelten foglakozunk a környezeti szabályozás gyakorlati megvalósulásának elemzésével, a környezetvédelem ágazati politikákba való integrálásának lehetőségével, a környezetvédelem intézményrendszerével és a környezetvédelem finanszírozásával. A félév végére a hallgatók betekintést nyernek a környezetpolitika legfontosabb területeibe.

Applied Social and Environmental Responsibility

The main aim of the course is to set up a simulated company to realize a project idea during the semester and apply business communication to a realistic setting. The topic of this semester will be decided by the students. One of the most important aspects of the course is that in the classroom students attend on business meetings from week to week, where they give a report on their weekly job. Tha main work happens outside the classroom.

Environmental and Climate Policy

Operatív tanterv

Szak / szakirány

Operatív tanterv

Szociológia szak /
Regionális- és településfejlesztés szakirány

2017/2018 1. évfolyam
2016/2017 1. évfolyam
2015/2016 1. évfolyam
2014/2015 1. évfolyam

Nemzetközi tanulmányok szak /
Geopolitika szakirány

2017/2018 1. évfolyam
2016/2017 1. évfolyam
2015/2016 1. évfolyam

Gazdálkodási és menedzsment szak / 
Környezeti menedzsment szakirány

2017/2018 1. évfolyam
2016/2017 1. évfolyam
2015/2016 1-2. évfolyam
2014/2015 1-2. évfolyam
2014/2015 3. évfolyam
2013/2014 1-2. évfolyam
2013/2014 3. évfolyam
2012/2013 1-2. évfolyam
2012/2013 3. évfolyam
2011/2012 1. évfolyam
2011/2012 2. évfolyam

Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szak /
Regionális és vidékfejlesztési ismeretek

2017/2018. 1. évfolyam
2017/2018. 2. évfolyam
2017/2018. 3. évfolyam
2016/2017 1. évfolyam
2016/2017 2. évfolyam
2015/2016 1. évfolyam
2014/2015 1. évfolyam
2014/2015 2. évfolyam
2014/2015 3. évfolyam
2013/2014 1-2. évfolyam
2013/2014 3. évfolyam
2012/2013 1-2. évfolyam
2012/2013 3. évfolyam
2011/2012 1. évfolyam
2011/2012 2-3. évfolyam

Választható tárgyak

2017/2018

További Operatív Tantervek a Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar oldalán.

További Operatív Tantervek a Gazdálkodástudományi Kar oldalán.

Utolsó frissítés: 2018.11.30.