Május - 2017
H K S C P S V
02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

Pályázati felhívás MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíjra (2016/2017. tanév 2. félév)

A Budapesti Corvinus Egyetem – az Egyetem és a Magyar Nemzeti Bank együttműködése keretében, a BCE SZMR III.2. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat (a továbbiakban: HTJSZ) 9/I. §-ban meghatározottaknak megfelelően – pályázatot hirdet a 2016/2017. tanév 2. félévére a közgazdasági elemző mesterképzési szak magyar nyelven folyó képzésen, nappali munkarendű, aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező állami ösztöndíjas vagy önköltséges finanszírozási formában tanuló hallgatók támogatására az alábbiak szerint.

1)         Az ösztöndíjban részesíthető hallgatók létszáma legfeljebb 50 fő.

2)         Az ösztöndíjra az alábbi hallgatók pályázhatnak:

a)       a közgazdasági elemző mesterképzési szakon tanulmányokat folytatnak;

b)       az a) pont szerinti szakon legalább egy félévre bejelentkeztek és az utolsó aktív félévben legalább 24 kreditet megszereztek;

c)       az a) pont szerinti szakon előírt mintatanterv összes kreditjének időarányosan legalább 80%-át teljesítették;

d)       az előző, lezárt, aktív félévben megszerzett érdemjegyek kreditekkel súlyozott számtani átlaga legalább 4,00;

3)         Az ösztöndíj – a 8) pontban meghatározott szempontrendszer szerint – minimum 100 pont megszerzése esetén nyerhető el.

4)         Az ösztöndíj nem folyósítható tovább

c)       amennyiben a hallgató hallgatói jogviszonya megszűnik vagy szünetel;

d)       amennyiben az ösztöndíj alapját képező támogatási szerződés bármely ok miatt megszűnik az Egyetem és az MNB között.

5)         Az ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi alapú ösztöndíj támogatásokból.

6)         A pályázatot a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszer „Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények” menüpontjában elérhető „MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj Pályázat 2016/17/2. félév” kérvényen keresztül kell benyújtani. A pályázati időszak 2017. február 7. 12.00 órától kezdődik.

7)         A pályázat benyújtásának határideje 2017. február 20. 12.00 óra. A határidő elmulasztása jogvesztő, a késedelmesen benyújtott, illetve hiányos pályázatot a bíráló bizottság nem veszi figyelembe.

8)         A pályázat elbírálása

1.       A pályázatokat 5 tagú bizottság bírálja el és dönt az ösztöndíj odaítéléséről. A bizottság elnöke az oktatási ügyekért felelős rektorhelyettes, további tagjai a Közgazdaságtudományi Kar dékánja, az MNB Tanszék vezetője, a közgazdasági elemző mesterképzési szak felelőse és az MNB által delegált egy fő.

2.       A pályázatok értékelésekor összesen 250 pont szerezhető az alábbiak szerint:

a)       maximum 125 pont szerezhető a 2) pont d) alpontjában meghatározott tanulmányi teljesítmény alapján. Az átlagokhoz tartozó konkrét pontszámokról a felhívás 1. sz. melléklet I. fejezetében tájékozódhat.

b)       maximum 25 pont szerezhető tudományos tevékenységgel (publikáció, tudományos diákköri dolgozat, nemzetközi és hazai versenyeken való részvétel és szakkollégiumi tevékenység), valamint az MNB Tanszék munkájának közvetlen támogatásával. A pályázathoz feltöltendő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumokról (eredeti igazolásról készült szkennelt változat szükséges) a felhívás 1. sz. melléklet II. fejezetében tájékozódhat.

c)       maximum 50 pont szerezhető az MNB Tanszék választható tantárgyainak 2016/2017. tanév 1. félévében történt felvétele és teljesítése esetén (tantárgyanként 25 pont).

d)       maximum 50 pont szerezhető a jegybanki elemző specializáció felvétele esetén

3.       A pályázatokat bíráló bizottság a beérkezett pályázatok értékelésekor

a)       50%-ban a 8) pont 2) a) alpontja szerinti tanulmányi teljesítményt,

b)       50%-ban a 8) pont 2) b) c) d) alpontjai szerinti felsoroltakat veszi figyelembe.

A döntést a pályázati határidőt követő 10 munkanapon belül hozza meg.

A 8) pont 2. alpont részleteiről, valamint a pályázathoz feltöltendő tudományos tevékenységet igazoló dokumentumokról a felhívás 1. sz. mellékletében tájékozódhat.

Példa: egy hallgató az előző félévben 4,53-as kreditekkel súlyozott tanulmányi átlagot ért el, kiemelkedő tudományos tevékenységet végzett, továbbá felvette a jegybanki elemző specializációt is. Ezek alapján a következő pontszámot éri el: 66,25 + 25 + 50 = 141,25.

9)         Az ösztöndíj összege maximum 50.000 Ft havonta, amely az adott félév 5 hónapjában folyósítható (tavaszi félév esetén: február - június), amennyiben a hallgató az ösztöndíjra való jogosultság feltételeinek mindvégig megfelel.

a)        Az ösztöndíj összege egyénileg kerül megállapításra a pályázat során megszerzett pontok szerint a következő formula alapján: megszerzett pontszám x 200Ft/hó.

b)        A megkapott eredményt kerekítjük 5.000-es sávonként (20.000,-Ft, 25.000,-Ft, 30.000,-Ft, 35.000,-Ft, 40.000,-Ft, 45.000,-Ft, 50.000,-Ft.)

Példa: amennyiben egy hallgató 141,25 pontot ér el, úgy 30.000 Ft-ban részesül havonta (141,25 x 200=28.250, ami 30.000 Ft/hó ösztöndíjat eredményez). Ha egy hallgató 250 pontot ér el, úgy 50.000 Ft-ban részesül havonta (250 x 200=50.000 Ft/hó).

10)     A pályázatról további felvilágosítás Pósvai Adrienn Éda irodavezetőtől az adrienn.posvai(kukac)uni-corvinus(pont)hu címen kérhető.

 

Budapest, 2017. február 6.

                                                                                      Oktatási Rektorhelyettesi Iroda

1. sz. melléklet

Az MNB Közgazdasági Elemző Ösztöndíj pályázat esetén a pontszámok megállapítása a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 9/I. §-ában foglaltak figyelembevételével az alábbiak szerint történik.

 I.          Tanulmányi teljesítmény: (max. 125 pont)

A tanulmányi teljesítményre adható pontszám megállapítása a hallgató előző lezárt, aktív félév kreditekkel súlyozott számtani átlaga alapján történik.

A kreditekkel súlyozott számtani átlag: a hallgató által az adott félévben teljesített tantárgyak kreditértékének és érdemjegyének szorzatából képzett összeg osztva a teljesített tantárgyak kreditjeinek összegével. A tanulmányi munkára kapható pontszám meghatározása a hallgató előző lezárt, aktív félévi kreditekkel súlyozott számtani átlagainak egyszerű számtani átlaga alapján az alábbi képlet szerint történik:

Kreditekkel súlyozott számtani átlag =

Ezt az átlagot alapul véve 4,01-es átlagnál 1,25 pontot, 5,00-s átlagnál maximum 125 pontot kap a tanulmányi teljesítményére a hallgató.

 

Az előző, lezárt, aktív félévben megszerzett átlagnak két határértéke (4,01-5,00) között megszerezhető pontszámokat az alábbi táblázat tartalmazza:

Előző lezárt félév átlaga

Tanulmányi pontszám

Előző lezárt félév átlaga

Tanulmányi pontszám

Előző lezárt félév átlaga

Tanulmányi pontszám

Előző lezárt félév átlaga

Tanulmányi pontszám

4,01

1,25

4,26

32,5

4,51

63,75

4,76

95

4,02

2,5

4,27

33,75

4,52

65

4,77

96,25

4,03

3,75

4,28

35

4,53

66,25

4,78

97,5

4,04

5

4,29

36,25

4,54

67,5

4,79

98,75

4,05

6,25

4,3

37,5

4,55

68,75

4,8

100

4,06

7,5

4,31

38,75

4,56

70

4,81

101,25

4,07

8,75

4,32

40

4,57

71,25

4,82

102,5

4,08

10

4,33

41,25

4,58

72,5

4,83

103,75

4,09

11,25

4,34

42,5

4,59

73,75

4,84

105

4,1

12,5

4,35

43,75

4,6

75

4,85

106,25

4,11

13,75

4,36

45

4,61

76,25

4,86

107,5

4,12

15

4,37

46,25

4,62

77,5

4,87

108,75

4,13

16,25

4,38

47,5

4,63

78,75

4,88

110

4,14

17,5

4,39

48,75

4,64

80

4,89

111,25

4,15

18,75

4,4

50

4,65

81,25

4,9

112,5

4,16

20

4,41

51,25

4,66

82,5

4,91

113,75

4,17

21,25

4,42

52,5

4,67

83,75

4,92

115

4,18

22,5

4,43

53,75

4,68

85

4,93

116,25

4,19

23,75

4,44

55

4,69

86,25

4,94

117,5

4,2

25

4,45

56,25

4,7

87,5

4,95

118,75

4,21

26,25

4,46

57,5

4,71

88,75

4,96

120

4,22

27,5

4,47

58,75

4,72

90

4,97

121,25

4,23

28,75

4,48

60

4,73

91,25

4,98

122,5

4,24

30

4,49

61,25

4,74

92,5

4,99

123,75

4,25

31,25

4,5

62,5

4,75

93,75

5

125

 

 

II.          Tudományos tevékenység (max. 25 pont):

A táblázatban szereplő jogcímekre csak egyszer adható pont. A pályázathoz csatolt tudományos tevékenység igazolására szolgáló minden dokumentumra a hallgatónak rá kell vezetnie és alá kell írnia, hogy az adott dokumentum a táblázatban szereplő mely tevékenység igazolására szolgál. Az igazolást kiállító által javasolt pontszámokat tartalmazó eredeti dokumentumokról készült szkennelt változatot a pályázónak a NEPTUN tanulmányi és nyilvántartási rendszeren keresztül benyújtott pályázati kérelmének benyújtásakor kell feltöltenie.

Tudományos tevékenység

Adható pontszám

Több szerző esetén adható pontszám

Szükséges igazolás, megjegyzés

1. Kutatási tevékenység (pl. demonstrátori tevékenység keretében végzett kutatás)

max. 10 pont

-

A kutatás vezetőjének vagy az illetékes tanszék vezetőjének ajánlása, javasolt pontszámmal.

2. TDK, OTDK

max. 25 pont

max. 17,5 pont

Az elért helyezésről/részvételről szóló díszoklevél másolata vagy a szervező szervezet által kiállított, részvételről szóló igazolás. Két évnél korábbi versenyre nem adható pont. Pont több TDK dolgozatra is adható, de az adott pontszám nem lehet magasabb 25 pontnál. Több szerző esetén az adható pont 70%-át kapja a pályázó.

2.1 OTDK részvétel/részvételi jog

5 pont

3,5 pont

2.2 TDK 1. helyezés

20 pont

14 pont

2.3 TDK 2. helyezés

15 pont

10,5 pont

2.4 TDK 3. helyezés

10 pont

7 pont

2.5 TDK elfogadott dolgozatért

7 pont

5 pont

3. Egyéb szakmai, illetve tanulmányi versenyek

max. 15 pont

-

3.1 1. helyezés

15 pont

-

3.2 2. helyezés

10 pont

-

3.3 3. helyezés

5 pont

-

3.4 Részvétel

3 pont

-

4. Publikáció, előadás

max. 20 pont

max. 14 pont

Publikáció, előadás másolata, in press publikáció esetén befogadó nyilatkozat vagy annak másolata. A pontszám a folyóirat és a szakmai cikk színvonala alapján, a szaktanszék véleményének kikérésével, a cikk csatolásával. Kivételt képez, ha a hallgató a folyóirattal, napilappal alkalmazásban áll. A pontok csak megjelent cikk(ek) után adhatók. Több szerző esetén az adható pont 70%-át kapja a pályázó.

4.1 Publikáció, előadás magyar nyelven

10 pont

7 pont

4.2 Publikáció, előadás idegen nyelven

15 pont

10,5 pont

5. Szakkollégiumi és egyéb, a HÖK által regisztrált diákszervezetben végzett egyéb szakmai tevékenység, valamint az MNB Tanszék munkájának közvetlen támogatása

max. 25 pont

max. 17,5 pont

Az illetékes szakkollégium vagy diákszervezet által kiállított igazolás, javasolt pontszámmal.

A 2., 3. és 4. pontokban szereplő azonos témájú dolgozatok közül csak az egyikre adható pont.

Nem értékelhetők a saját célú, Egyetemen kívüli tanfolyamok (pl. jogosítványszerzés, idegenvezetés, nyelvtanfolyam, konferenciákon való részvétel stb.)

III.          MNB tantárgyak (max. 50 pont)

Az MNB Tanszék választható tantárgyainak 2016/2017. tanév 1. félévében történt felvétele és teljesítése esetén: tantárgyanként 25 pont.

 

IV.          A jegybanki elemző specializáció (max. 50 pont)

A jegybanki elemző specializáció felvétele esetén: 50 pont.

Utolsó frissítés: 2017.02.06.