Február - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 23 24
25 26 27 28  

KÜLFÖLDÖN SZERZETT KÖZÉPFOKÚ VAGY FELSŐFOKÚ VÉGZETTSÉG TOVÁBBTANULÁSI CÉLÚ ELISMERÉSE KÖZPONTI FELVÉTELI ELJÁRÁSBAN JELENTKEZŐK ESETÉN

 

 

A nemzeti felsőoktatásról szóló törvény (a továbbiakban: Nftv.) 80.§ (1) bekezdése értelmében a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény (a továbbiakban: Elismerési tv.) szabályait kell alkalmazni.

 

Az elismerési törvény 4.§ (2) bekezdése értelmében a külföldi bizonyítványok és oklevelek által tanúsított végzettségi szint elismerése, ha az oktatási intézményben történő továbbtanulás céljából történik, azon oktatási intézmény hatáskörébe tartozik, amelyben a kérelmező tanulmányait folytatni szándékozik.

 

A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 17/A. § (1) bekezdése alapján a központi felsőoktatási felvételi eljárásban részt vevő jelentkező az érettségi bizonyítványa és a felsőfokú oklevele által tanúsított végzettségi szint elismerésére vonatkozó, továbbtanulási célból indított, az elismerési törvény II. fejezete szerinti eljárásra az a felsőoktatási intézmény rendelkezik hatáskörrel, amelyiket a jelentkező a jelentkezési kérelmében az első sorban jelölt meg.

 

E rendelkezéseknek megfelelően az Egyetem a megadott határidőig kérelemre lefolytatja a külföldön szerzett középfokú végzettséget vagy felsőfokú végzettséget tanúsító oklevél, bizonyítvány továbbtanulási célú elismerésére irányuló eljárást.

 

Külföldön szerzett középfokú végzettség vagy felsőfokú végzettség továbbtanulási célú elismerésére a központi felvételi eljáráshoz kapcsolódóan, de külön eljárás keretében, külön kérelemre kerül sor (Elismerési törvény 6.§ (2), 33/2008. (II. 21.) Korm. rendelet 5/C.§ (1)).

 

 

A kérelem benyújtási határideje:

 

A kérelmet minél hamarabb, lehetőség szerint 2018. november 20 napjáig kell benyújtani. Azt ezt követően megszerzett oklevelek esetében a megszerzés időpontját követően haladéktalanul, de legkésőbb  2019. január 10 -ig kell a kérelmet benyújtaniA határidőn túl benyújtott kérelmek érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

 

FIGYELEM!

Az Egyetem az Elismerési törvény szerint 45 napon belül köteles elbírálni a kérelmet, és az elismerési eljárás megindításától számított 20 napon belül hiánypótlásra hívhatja fel a Jelentkezőt. Erre tekintettel nyomatékosan felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kérelmeket a lehető legkorábbi időpontban szíveskedjenek mellékletekkel együtt benyújtani! Amennyiben a Jelentkező a kérelmet neki felróható okból késedelmesen, de még 2019. január 10. napját megelőzően nyújtja be, vállalja annak kockázatát, hogy az Egyetem a hiánypótlásra is tekintettel nem tudja határidőben elbírálni a kérelmet.

 

A kérelem formája:

 

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, ami innen tölthető le 2018. június 12-től: http://www.uni-corvinus.hu/index.php?id=7698

A kérelmet kézzel vagy géppel kell kitölteni és a Jelentkező saját kezű aláírásával kell ellátni.

 

 

A kérelem benyújtásának helye:

 

Az elismerési eljárásra irányuló kérelmet elektronikus úton kell megküldeni és egyúttal személyesen vagy postai benyújtani úton is be kell nyújtani az alábbi címre:

 

elektronikus úton:

adminisztrativ.igazgatosag@uni-corvinus.hu

 

személyesen vagy postai úton:

Budapesti Corvinus Egyetem Adminisztratív Igazgatóság

dr. Kiszner Linda

1093 Budapest, Fővám tér 8. E. ép. II. em. 2.293.

 

Eljárási díj:

 

Az Egyetem az elismerési eljárásért díjat szed az alábbiak szerint:

 

A 12/2013. (II. 12.) EMMI rendelet 5/A.§-a és 4. melléklete alapján az elismerés eljárási díja 15.000 Ft.

 

A díjat átutalással a következő bankszámla számra tudja megfizetni:

Bank neve: Magyar Államkincstár

Bank címe: 1139 Budapest, Váci út 71.

Számla tulajdonosa: Budapesti Corvinus Egyetem

Bank számlaszám: 10032000-00282857-00000000

IBAN szám: HU74 1003 2000 0028 2857 0000 0000

SWIFT (BIC) code: HUSTHUHB (corresponding/intermediary bank: MANEHUHB)

Számlatulajdonos neve: Budapesti Corvinus Egyetem

A közlemény rovatba kérjük, tüntesse fel a következőket: 015550, Jelentkező neve, lakcíme és felvételi azonosító száma

 

A kifizetés a fenti számlaszámra csak beazonosítható banki átutalással lehetséges. Minden egyéb (postai csekk, készpénz, Viber átutalás) befizetés elutasításra kerül.

 

A kérelem mellékletei:

 

Amennyiben a Jelentkező a 2019. évi keresztféléves felvételi eljárás keretében korábban nem nyújtotta be, a kérelemhez mellékelni kell:

1.       személyi adatok és állampolgárság igazolására szolgáló hatósági igazolvány:

a.       a magyar állampolgár, továbbá a bevándorolt, letelepedett esetében a személyi azonosító adatokat tartalmazó hatósági igazolvány (személyazonosító igazolvány), útlevél vagy a jogosítvány,

b.       valamely EU-tagállam[1] vagy az oklevelek és bizonyítványok kölcsönös elismerése tekintetében az EU tagállamaival azonos megítélés alá eső ország[2] állampolgára esetében az adott tagállam belső joga szerint személyi azonosító adatokat tartalmazó igazolványnak minősülő okirat,

c.       más személy esetében útlevél, tartózkodási engedély, továbbá a tartózkodási vízum, amennyiben azt munkavállalási, jövedelemszerzési vagy családegyesítési céllal állították ki

másolata (FIGYELEM! Egyszerű másolat elegendő, nincs szükség semmilyen hitelesítésre.);

2.       az elismertetni kívánt végzettséget, szakképzettséget igazoló eredeti oklevél, illetve bizonyítvány hitelesítési záradékkal[3] (Apostille) vagy diplomáciai felülhitelesítéssel[4] ellátott másolatát, vagy         
amennyiben az oklevél, bizonyítvány nem áll rendelkezésre (pl. elveszett, megsemmisült), az eredeti oklevél, bizonyítvány helyett kiadott, azzal azonos joghatályú okirat (pl. másodlat) FIGYELEM! oklevél-igazolás nem fogadható el! Figyelem! A lábjegyzetben[5], megjelölt országokban kétoldalú nemzetközi megállapodás alapján kell hitelesíttetni. Erről a Jelentkező országa szerinti külügyminisztériumnál vagy az illetékes magyar konzulátuson kell érdeklődni.

3.       a külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított olyan okirat (pl. leckekönyv, diploma supplement) másolatát amely hitelt érdemlően igazolja a tanulmányok időtartamát és az oklevél megszerzése érdekében előírt tanulmányi követelmények sikeres teljesítését, (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.);

4.       amennyiben az 1-3. pont alapján benyújtott okiratok nem angol nyelven készültek, vagy azok

a.       magyar nyelvű hiteles fordítását (A magyar nyelvű hiteles fordítást az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda készítheti. Az Iroda elérhetősége: http://www.offi.hu/hiteles-forditas.) vagy

b.       angol nyelvű hiteles fordítását (Az angol nyelvű hiteles fordítást Magyarország külképviseleti szervei vagy erre felhatalmazott magyarországi közjegyző jogosultak készíteni.)

5.       az eljárási díj megfizetéséről szóló igazolást.

 

Ha a kérelem mellékleteként benyújtott okiratok nem nyújtanak elegendő információt, a Jelentkező felhívható arra, hogy:

 

  • mutassa be az elismertetni kívánt oklevél megszerzésére irányuló tanulmányait megelőzően folytatott tanulmányainak igazolására szolgáló okleveleinek, bizonyítványainak másolatát (Pl. ha „Master” végzettséget igazoló okirat elismerésére nyújtott be kérelmet a Jelentkező, akkor kérhető tőle az, hogy nyújtsa be az alapdiploma (pl. „Bachelor") fokozatot igazoló oklevél másolatát is.) (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.) illetve
  • nyújtson be olyan, az oklevelet, bizonyítványt kiállító külföldi oktatási intézmény által kiállított okirat másolatát, amelyből az intézmény, valamint az elvégzett tanulmány (pl. szak vagy középiskolai tanulmány) tanulmányi rendje, tanulmányi programja megismerhető (FIGYELEM! Hiteles másolat szükséges, vagyis az okiratot az azt kiállító felsőoktatási intézmény vagy köznevelési intézmény erre jogosult képviselője aláírásával és az intézmény bélyegzőlenyomatával kell ellátni, vagy közjegyző által kell hitelesíttetni.)

 

 

Ha a Jelentkező által benyújtott okiratok valódisága tekintetében kétség merül fel, vagy a Jelentkező az oklevél elismeréséhez vagy honosításához szükséges okiratokkal nem rendelkezik, és azok az Egyetem megítélése szerint általa nem, vagy nehezen szerezhetők be, az Egyetem megkeresést intézhet az illetékes külföldi intézményhez, szervezethez vagy hatósághoz.

 

Eljáró szervezeti egység:

 

Az elismerési eljárásban első fokon az Adminisztratív Igazgatóság jár el.

 

Ügyintézési határidő:

 

Az elismerési eljárás a kérelem papír alapon történő beérkezésével kezdődik, de az Egyetem már az elektronikus kérelem beérkezésekor megkezdi az oklevelek, bizonyítványok tanulmányozását.

Az Adminisztratív Igazgatóság a kérelem beérkezését követő naptól számított negyvenöt napon belül dönt.

Az Adminisztratív Igazgatóság az eljárás megindításától számított húsz napon belül hiánypótlásra hívja fel a Jelentkezőt, ha a kérelmet nem a jogszabályoknak megfelelően nyújtotta be.

 

A határozat közlése:

 

A határozatot a Jelentkezővel postai úton vagy személyes átvétel útján kell közölni.

 

Jogorvoslat:

 

Az elsőfokú döntés ellen az oktatásért felelős miniszterhez lehet fellebbezni.

 

Az elismerési eljárásban hozott határozat kizárólag a Budapesti Corvinus Egyetemen folytatandó továbbtanulásra történő jelentkezésre jogosít!

 

Az elismerési eljárásban hozott határozat szerinti elismerés nem teszi az oklevelet, bizonyítványt egyéb célú felhasználás szempontjából is elismertté, így a továbbtanulási céllal elismert bizonyítvány vagy oklevél munkavállalás szempontjából nem vehető figyelembe!

 

A végzettség elismerése nem jelenti vagy helyettesíti valamely szakképzettség elismerését vagy felsőoktatási intézmény honosító határozatát, nem mentesít továbbá valamely szakma gyakorlásához jogszabályban előírt követelmények teljesítése alól.

 

Tudomásul veszem, hogy személyes adataimat az Elismerési törvény 4.§ (2) és 6.§ (2), továbbá a 13.§ és 14/A. §-a alapján kezeli.

 

Budapest, 2018. június 8.

dr. Bíró Barbara

adminisztratív igazgatóhelyettes s.k.


[1] Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia

[2] Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc

[3] Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy azon államok vonatkozásában, amelyek részesei a Hágai Egyezménynek (A külföldön felhasználásra kerülő közokiratok diplomáciai vagy konzuli hitelesítésének (felülhitelesítésének) mellőzéséről Hágában 1961. október 5-én aláírt Egyezmény (a továbbiakban: Apostille Egyezmény), oklevelük, bizonyítványuk Apostille tanúsítvánnyal történő ellátása szükséges. Ezekben az esetekben semmilyen további felülhitelesítése nem szükséges az oklevélre, bizonyítványra. Az Apostille Egyezmény részeseit, valamint azt, hogy az oklevelet, bizonyítványt kiállító országban mely hatósághoz és milyen címen kell fordulni az Apostille tanúsítvány kiállítása érdekében itt olvasható: https://www.hcch.net/en/states/hcch-members. Tapasztalatok szerint a tanúsítvány kiállítása 3-5 munkanapnál többet nem igényel.

[4] Azon államok tekintetében, amelyek nem csatlakoztak az Apostille Egyezményhez, az oklevél diplomáciai felülhitelesítése szükséges. A diplomáciai felülhitelesítésről a Jelentkező országa szerinti külügyminisztériumnál vagy az illetékes magyar konzulátuson kell érdeklődni. (A diplomáciai felülhitelesítés rendje általában: az oklevelet, bizonyítványt az oktatásért felelős minisztérium vagy más hivatal hitelesíti, majd az így hitelesített oklevelet, bizonyítványt a kiállító ország külügyminisztériuma hitelesíti, végül a külügyminisztérium által történt hitelesítést felülhitelesíti a magyar külképviseleti hatóság.). Tapasztalatok szerint a felülhitelesítés 3-5 munkanapnál többet nem igényel.

[5] Albánia, Algéria, Ausztria, Belgium, Belorusszia, Bosnia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyiptom, Franciaország, Görögország, Horvátország, Irak, Koreai NDK, Kuba, Lengyelország, Macedónia, Mongólia, Montenegró, Olaszország, Oroszország, Románia, Szerbia, Szíria, Szlovákia, Szolvénia, Törökország, Vietnám.

Utolsó frissítés: 2019.01.14.