Január - 2018
H K S C P S V
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  

EGT Alap

Röviden a Programról:

Az EGT Alap Norvégia, Izland és Liechtenstein mint donor országok által létrehozott közös finanszírozási mechanizmus. Külön alapot képez a kizárólag Norvégia által finanszírozott Norvég Alap. Mivel a donor országok az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagjai, azonban az Európai Uniónak nem, így az általuk létrehozott, külön támogatási alapokkal járulnak hozzá az EGT országai közti gazdasági és társadalmi különbségek csökkentéséhez.

 

Hallgatói mobilitás:

Az EGT Alap Programban a kifelé irányuló hallgatói mobilitásnak két formája lehet:

 • külföldi részképzés (tanulmányok),
 • külföldi szakmai gyakorlat.

 

Támogatás fajtája és mértéke:

 • Havi ösztöndíj: 1 400 euró/fő az első hónapra, amely magába foglal 500 euró/fő utazási hozzájárulást (átalány), minden további hónapra 900 euró/fő.
 • Amennyiben az utolsó mobilitási hónap nem egész hónap (30 nap), úgy az ösztöndíj meghatározásához a matematikai szabályoknak megfelelően negyedhónapra kell kerekíteni az utolsó hónap időszakát. A minimum időtartamot azonban kerekítés nélkül minden kiutazó hallgatónak teljesítenie kell, kivéve a vis maior eseteket.
 • Finanszírozási forma: átalány-támogatás (a havi ösztöndíj és az utazási hozzájárulás egyaránt).

 

Pályázati felhívás:

Külföldi részképzés (tanulmányok):

 • FIGYELEM!!! Pótpályázati kiírás voltozás! Tekintettel a Tempus Közalapítvány tájékoztatására, miszerint az EGT Alap program 2017. április 30-án befejeződik, sajnos a 2017-es tavaszi félévre már nem lehet külföldi részképzésre (tanulmányokra) jelentkezni pótpályázat keretében sem. Mindezek értelmében a Norvégiába jelentkező hallgatók az Erasmus+ programban vehetnek részt.

Külföldi szakmai gyakorlat:

 • Pályázó hallgatók köre: Gazdálkodástudományi, Közgazdaságtudományi és Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar hallgatói
 • Pályázás: MOBility online rendszeren keresztül
 • MOBility online rendszer nyitva tartása: 2016. augusztus 18. (csütörtök) 9:00 – 2016. szeptember 30. (péntek) 9:00
 • MOBility online rendszer zárása: 2016. szeptember 30. (péntek) 9:00
 • Jelentkezési határidő (papír alapú pályázatok benyújtásának határideje): 2016. szeptember 30. (péntek) 12:00
 • Pályázatok benyújtásának helye: Nemzetközi Iroda, Főépület 205-ös szoba
 • További információ: www.uni-corvinus.hu -> Corvinus & Világ -> Pályázatok, ösztöndíjak, illetve a kari honlapok nemzetközi oldalai
 • FIGYELEM!!! Az EGT Alap szakmai gyakorlat programban KIZÁRÓLAG Norvégia, Liechtenstein és Izland szakmai gyakorlat helyei pályázhatók meg. Technikailag ez azt jelenti, hogy a MOBility online rendszerben a Norvégiába, Liechtensteinbe és Izlandra pályázó hallgatókat a kumulált tanulmányi átlag alapján képzett rangsor szerint az EGT Alap programra helyezzük, tehát az online rendszerben a program típusát nem kell külön megjelölniük a pályázóknak.
 • FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy az EGT Alap program 2017. április 30-án zárul, EGT Alap szakmai gyakorlaton kizárólag olyan hallgatók vehetnek részt, akiknek szakmai gyakorlata 2017. április 30-ig befejeződik (és természetesen egyúttal teljesítik is a szakmai gyakorlat időszakára vonatkozó követelményt is, ami min. 6 hét).

 

Pályázati feltételek:

1.       A hallgatónak magyar vagy donor országbeli állampolgárnak kell lennie, vagy más ország állampolgára is lehet, amennyiben magyar vagy donor országbeli felsőoktatási intézményében oklevélszerzésre irányuló tanulmányokat folytat.

2.       A hallgató a mobilitási időszaka alatt beiratkozik anyaintézményébe (aktív hallgatói jogviszony), amely rendelkezik Erasmus Charter for Higher Education dokumentummal (ECHE).

3.       Tanulmányi célú mobilitáson az a hallgató vehet részt, aki legalább két lezárt félévvel rendelkezik a mobilitás kezdetéig. A szakmai gyakorlatra és a nyári egyetemre ez a feltétel nem vonatkozik.

4.       A küldő felsőoktatási intézmény teljes mértékben be kell, hogy számítsa a külföldön szerzett krediteket és a külföldön töltött időt az itthoni tanulmányokba.

5.       A hallgató tanulmányainak részét képező tanulmányi célú mobilitást és szakmai gyakorlatot a küldő felsőoktatási intézmény lehetőleg ECTS kreditekkel ismerje el. Amennyiben olyan szakmai gyakorlaton vesz részt a hallgató, amely képzésének nem része, de kapcsolódik az itthoni tanulmányaihoz, akkor legalább olyan módon biztosítja a tanulmányok elismerését, hogy feltünteti azokat az Oklevélmellékletben vagy más hivatalos igazolásban a diploma mellé (javasolt az Europass oklevélmelléklet használata).

6.       A fogadó intézmény számára a hallgatónak nem kell díjat (tandíjat, beiratkozási díjat, vizsgadíjat, laboratóriumhasználati vagy könyvtári beiratkozási díjat) fizetnie a tanulmányi szerződésben szereplő tanulmányokért. Ugyanakkor kisebb díjakat lehet kérni, pl. biztosítási díj, hallgatói egyesületi tagdíj, és egyes anyagköltségek megtérítése, mint pl. fénymásolás, laboratóriumi anyagok, ugyanúgy, ahogy a helyi hallgatóktól is kérik.

7.     A szakmai gyakorlatok fogadóintézményei meg kell, hogy feleljenek a „vállalkozás” definíciójának: minden gazdasági tevékenységet folytató vállalkozás az állami vagy magánszektorban, mérettől, jogállástól és a működés gazdasági ágazatától függetlenül, a szociális gazdaságot is beleértve. A felsőoktatási intézmények megfelelnek ennek a definíciónak. Nem lehetnek fogadóintézmények a küldő ország diplomáciai képviseletei a fogadó országban (nagykövetségek, konzulátusok), a nemzetköziség követelménye miatt.

8.       A tanulmányi célú mobilitás legalább 3 hónapig (de legalább egy teljes trimeszter / tanulmányi és vizsgaidőszak), és legfeljebb 12 hónapig tart. FIGYELEM!!! Túljelentkezés esetén a küldő intézmény maximális kvótát állíthat fel az időtartamra vonatkozóan!

9.   A szakmai gyakorlatos mobilitás legalább 6 hétig, de legfeljebb 12 hónapig tart. FIGYELEM!!! Túljelentkezés esetén a küldő intézmény maximális kvótát állíthat fel az időtartamra vonatkozóan!

10.   Minden ki- és beutazó hallgatóval egyéni támogatási szerződést kell kötni. Tanulmányi célú mobilitás esetén továbbá háromoldalú Tanulmányi Szerződést (Learning Agreement) is kell kötni. Szakmai gyakorlat esetén Képzési Megállapodást (Training Agreement) szükséges kötni.

11.   A hallgató megérkezése után egy hónapon belül le kell zárni, és írásba kell foglalni bármilyen, a Tanulmányi vagy Képzési Megállapodást érintő változtatást. Bármely későbbi módosítást a Tanulmányi vagy Képzési Megállapodás tartalmában hivatalosan is el kell, hogy fogadja mind a három fél, és késedelem nélkül meg kell azokat valósítani.

12.   Tanulmányi célú mobilitásnál a külföldi tanulmányok kielégítő lezárása után, a fogadóintézmény Tanulmányi Átirattal látja el a hallgatót (Transcript of Records), a Tanulmányi Szerződésnek megfelelően. Szakmai gyakorlat és nyári egyetem típusú mobilitásnál a fogadóintézmény igazolást állít ki a kinntartózkodás időtartamáról.

13.   EGT ösztöndíjat kizárólag a következő, külföldön végzett tevékenységekre lehet megítélni:

 • Felsőoktatási szakképzés (FSZ), alap-, mester vagy PhD képzés, osztatlan képzés (vagy más egyenértékű képzés, ha a bolognai rendszert a fogadó országban még nem vezették be), ideértve a szakdolgozatírást (de kizárva a kutatási tevékenységet, kivéve, ha az részét képezi egy bizonyos szaknak), amely elismert oklevélhez vagy fokozathoz vezet egy ECHE dokumentummal rendelkező intézményben.
 • Szakmai gyakorlat, amennyiben a gyakorlatot elismerik a hallgatónak a küldő intézményben végzett tanulmányai részeként.

14.   Egy hallgató többször is részesülhet EGT ösztöndíjban, azonban képzési ciklusonként az összes EGT mobilitás időszaka nem haladhatja meg a mobilitástípusonként meghatározott maximumot. Túljelentkezés esetén azonban a programban még részt nem vett hallgatók élveznek elsőbbséget.

15.   A mobilitási periódus meghosszabbítható a küldő és a fogadó intézmény megállapodása alapján, az alábbi feltételekkel:

 • A megállapodásnak meg kell születnie az EGT periódus eredetileg tervezett vége előtt.
 • A meghosszabbításnak közvetlenül kell követnie az eredetileg tervezett EGT ösztöndíjas időszakot. Nem lehet szünet a két időszak között (az ünnepnapok és az egyetemi zárva tartási időszakok nem számítanak szünetnek). Amennyiben mégis van „szünet”, akkor azt igazolni kell, és jóvá kell hagyatni a TKA-val.
 • A mobilitási időszaknak abban a tanévben kell véget érnie, amelyben a hosszabbítási megállapodás született.

16.   Az EGT hallgatók minden joga és kötelezettsége megtalálható az Erasmus Student Charterben, amely az EGT ösztöndíjas hallgatókra is érvényes és alkalmazandó.

17.   Minden EGT mobilitásban részt vevő hallgatónak beszámolót kell készítenie az ösztöndíj-periódus végén.

18.   Az intézménynek minden olyan támogatási összeget vissza kell követelnie a hallgatóktól, amelyet nem a szerződésben foglaltaknak megfelelően használtak fel.

19.   Ha a hallgató nem teljesíti, vagy csak részben teljesíti a Támogatási vagy Tanulmányi Szerződésben/Képzési Megállapodásban foglalt elvárásokat, akkor vissza lehet tőle kérni a neki nyújtott támogatás teljes összegét vagy a támogatás egy részét. Nem lehet visszakérni a támogatást, ha a külföldi tanulmányi programot vis major miatt nem tudta teljesíteni a hallgató. Az utóbbi eseteket jelezni kell a küldő intézmény felé, és TKA írásbeli jóváhagyását kell kérni.

 

További dokumentumok / információk:

EGT Alap Kézikönyv

EGT Alap Learning Agreement

EGT Alap Validation Form

Szakmai gyakorlat helyek EGT országokban

Tempus Közalapítvány EGT Alap honlapja

ÚJ Miért válaszd az EGT Alap Ösztöndíjat?

 

EGT Alap - Téli Egyetem - University of Liechtenstein

EGT Alap - Téli Egyetem - University of Liechtenstein

Tisztelt Hallgatók!

A Budapesti Corvinus Egyetem pályázatot hirdet téli egyetemen történő részvételre.

A téli egyetem helyszíne és időtartama: University of Liechtenstein, 2017. 02. 19-24.

Pályázati kiírás és további fontos információk

Jelentkezési lap

Plakát

 

Sikeres pályázást kívánunk mindenkinek!

Utolsó frissítés: 2016.10.03.