November - 2018
H K S C P S V
  01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30  

Vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató - 2017/2018/2

 Vizsgaidőszakkal kapcsolatos tájékoztató

 

Tisztelt Hallgatók!

 

A 2017/2018/II. (tavaszi) VIZSGAIDŐSZAK:

2018. május 04. – május 29. és 2018. június 01. – június 15. közötti időszakban tart, azzal a kiegészítéssel, hogy a vizsgaszünetre való tekintettel 2018. június 18. - 20. között vizsgák még szervezhetők.

 

Vizsgajelentkezés a NEPTUN-rendszerben:

2018. május 02. – június 19.

 

Kérjük, hogy figyelmesen olvassák át a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat (TVSZ) VII. AZ ISMERETEK ELLENŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK 25-31 §. c. részeket!

A hallgató a Neptun-rendszeren keresztül tud vizsgára jelentkezni. Az így megválasztott vizsgaidőpontot legkésőbb 24 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet megváltoztatni. Kivételt képez ez alól a hétfői vizsganap, amikor is legkésőbb 72 órával a vizsga megkezdését megelőzően lehet csak esetlegesen módosítani az időponton.

A vizsgákra való jelentkezés tervezésénél vegyék figyelembe az esetleges utóvizsgadíj befitetéséhez – amennyiben nem áll rendelkezésre a gyűjtőszámlájukon elegendő pénz – 3 nap szükséges az átutalástól számítva.

A vizsgára jelentkezéssel kapcsolatos problémákkal a tanszéki ügyintézőket keressék meg ügyfélfogadási időben!

 

1. A VIZSGÁRA JELENTKEZNI KIZÁRÓLAG A NEPTUN-RENDSZERBEN LEHET A FENT MEGJELÖLT IDŐSZAKBAN.

2. A vizsga során a személyazonossági igazolvány, útlevél vagy más egyéb, a személyazonosság megállapítására alkalmas arcképes igazolvány alapján – például érvényes diákigazolvány, jogosítvány – a vizsgát lebonyolító/felügyelő oktató köteles ellenőrizni a hallgató személyazonosságát. A vizsgán nem vehet részt az a hallgató, aki nem tudja igazolni személyazonosságát. Továbbá a szóbeli vizsgára a hallgatónak magával kell vinnie az ún. kurzusteljesítési lapját.

3. Szóbeli vizsgán az érdemjegyet (minősítést) – aláírással és dátummal ellátva – a vizsgáztató a vizsgalapon, valamint a kurzusteljesítési lapon rögzíti.

Kurzusteljesítési lapot minden hallgató a Neptun-rendszerből tud nyomtatni:

Tárgyak/Felvett kurzusok menüpontban az aktuális félév kiválasztása (2017/18/2) után a „Felvett kurzusok nyomtatása”.

4. A vizsga eredményét a vizsgáztató oktató legkésőbb a vizsgáztatás befejezését követő 3. munkanapig rögzíti a Neptun-rendszerben.

5. A vizsgaeredmények Neptun-rendszerben történő rögzítésének helyességét a vizsgaidőszak alatt is folyamatosan figyeljék, és eltérés esetén jelezzék az illetékes tanszéknek/oktatónak.

Lásd: Kifogás bejelentés.

 

6. A TANULMÁNYI IRODÁNAK NINCS JEGYBEÍRÁSI JOGOSULTSÁGA. A hiányzó vagy hibás bejegyzések pótlásának, javításának egyetlen és kizárólagos lehetősége és fóruma az oktató és a hallgató közötti kommunikáció. A jegyek javítása a TVSZ-ben meghatározott módon történhet meg, lásd KIFOGÁSBEJELENTÉS.

7. Felhívjuk a figyelmét a TVSZ 30. § A sikertelen vizsgák javítása (4) és (5) pontjára a tárgyfelvételhez kapcsolódó vizsgák számával, és az adott tárgyból maximálisan tehető vizsgák számával kapcsolatban:

„ Azok a hallgatók, akik a 2012/2013-as tanévet megelőzően kezdték meg tanulmányaikat első évfolyamon egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tantárgyfelvételekkel együtt pedig összesen kilenc alkalommal tehetnek vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma esetükben nem haladhatja meg a hármat.

A 2012/2013-as tanévben vagy azt követően tanulmányaikat első évfolyamon megkezdett hallgatók esetében, a hallgató egy tantárgyból az adott félévben összesen három alkalommal, az ismételt tárgyfelvételekkel együtt pedig összesen hat alkalommal tehet vizsgát, azonban egy adott tantárgy tantárgyfelvételeinek a száma nem haladhatja meg a hármat.”

A TVSZ. fentebbi pontjainak kimerítése esetén a TVSZ.14§.(16/a) bekezdés alapján el kell bocsátani a hallgatót a képzésről.

8. Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat 1. számú melléklete (Díjtételek) rendelkezik a vizsgaidőszakkal kapcsolatos díjakról:  

  •  egy adott tárgyból csak az első két vizsga ingyenes, az ezt követő minden egyes vizsgaalkalom – a tárgyfelvételek számától függetlenül – 2.000 Ft-ba kerül. Ismételt vizsgára történő jelentkezés esetén először ki kell írni a NEPTUN-rendszerben (Pénzügyek/Befizetés) az adott tárgyra vonatkozó vizsgadíjat, és ennek kiegyenlítését/teljesítését követően lehet csak felvenni a vizsgát.
  • A vizsgáról igazolatlan távolmaradás („nem jelent meg”) díja 3.000 Ft/alkalom HTJSZ 31. § (7/A) bekezdésében meghatározottak szerint.
  • Felvett, de nem teljesített tantárgyakért az államilag támogatott/állami ösztöndíjas képzésben részt vevő hallgatónak – a határon túli képzésben résztvevők kivételével – díjat kell fizetnie a leckekönyv lezárása után. Díja a magyar nyelvű tárgyak esetében 1.500 Ft/kredit, idegen nyelvű tantárgyak esetében 3.000 Ft/kredit maximum 40.000 Ft/hallgató/félév.

 

 

VIZSGAIDŐSZAK ZÁRÁSA – KIFOGÁS BEJELENTÉS

 

1. A hallgató a vizsgaidőszak kezdetétől a vizsgaidőszak lezárását követő 14 napon belül – legkésőbb 2018. július 04. (szerda 23.59-ig) – a Neptun-rendszerből letölthető ún. KIFOGÁS BEJELENTŐN (Ügyintézés menüpont/Kérvények) kifogással élhet a Neptun-rendszerben szereplő értékelésre vonatkozó adattal szemben a kurzusért (vizsgáért) felelős intézetvezetőnél/tanszékvezetőnél.

 2. A kifogásolt értékelést a vizsgalap, a vizsgáztató által hitelesített kurzusteljesítési lap (ha van), ill. az írásbeli vizsga esetén a dolgozatra írt jegy alapján az intézetvezető nyolc (8) munkanapon belül, de legkésőbb 2018. július 16-ig (hétfő) köteles elbírálni, és a kifogás jogossága esetén, jegymódosítási jogosultsága felhasználásával a szükséges módosítást a NEPTUN-rendszerben rögzíteni, valamint egyidejűleg a hallgatót Neptun-rendszeren keresztül értesíteni. 

3. A vizsgaeredmények kifogásolására rendelkezésre álló VÉGSŐ HATÁRIDŐ JOGVESZTŐ, amennyiben a hallgató nem él ezzel a lehetőséggel, később nem élhet kifogással az értékeléssel, ill. a bejegyzés, értékelés hiányával szemben.

 

GAZDASÁGI ÜGYEK:

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az önköltséggel/költségtérítéssel, vagy térítési, szolgáltatási díjjal (bele értve a kollégiumi, testnevelési és nyelvi térítési díj) tartozó hallgatók nem tudnak vizsgára jelentkezni addig, míg a tartozásukat ki nem egyenlítik az Egyetem felé. (A gyűjtőszámlával kapcsolatos információk a NEPTUN bejelentkező felületén elérhető.)

 

EGYÉB FONTOS INFORMÁCIÓK, HATÁRIDŐK:

 

1. Specializációválasztás 2018. május 14 – június 15. között történik külön tájékoztató szerint.

2. Szakváltási, specializáció váltási kérelmet a Neptun tanulmányi és nyilvántartási rendszerben, az erre szolgáló formanyomtatványon kell benyújtania. (Pénzügy Msc esetében kövessék a tanszéki tájékoztatóban található útmutatót).

A szakváltás feltételeit a TVSZ 36. és 37 §-a tartalmazza, kérjük, figyelmesen olvassák át.

3. 2018/19. tanév I. (őszi) félévi előzetes tárgyfelvétel ALAP képzésen, nappali munkarendben résztvevők számára:

2018. május 28. 7:45-től június 03.

MESTER képzésen, nappali munkarendben résztvevők számára:

2018. május 28. 13:15-től június 03.

 

Budapest, 2018.05.04.

 

A vizsgaidőszakra jó készülést és eredményes vizsgákat kívánunk!

 

Dékáni Hivatal Tanulmányi Iroda

Utolsó frissítés: 2018.10.19.