November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46(12) - December, 2015

Hidegh Anna Laura: Kritikai menedzsmentelméletek – irányzatok és törésvonalak

A tanulmány a kritikai menedzsmentelméletek (KME) területére nyújt bevezetést a Hidegh–Gelei–Primecz (2014) által a Vezetéstudomány hasábjain kezdeményezett cikksorozat részeként. A KME fogalmát a korábbi, szervezetelméleti paradigmákat ismertető tanulmányoktól eltérő módon, a mátrixokon át-/ túllépve lépcsőszerűen tárgyalja. Bemutatja, hogyan definiálhatjuk kritikai módon a menedzsmentet és a menedzsmentelméleteket, majd a KME meghatározása és három legfontosabb jellemzője (denaturalizáció, teljesítményelv-ellenesség, reflexivitás) következik. A cikk ismerteti a KME három legmarkánsabb irányzatát: a posztmodernizmust, a kritikai elméletet és a kritikai realizmust, valamint az irányzatok közötti főbb vitapontokba nyújt betekintést.

2-12. oldal


Vörösmarty Gyöngyi: A zöldbeszerzés motivációs háttere

A vállalatok zöldbeszerzési gyakorlatának különbözőségei számos kutatást indukáltak. Ezek a kutatások egyrészt motivációs, illetve gátló tényezők keresésével, másrészt racionális szakmai kritériumokkal magyarázzák a vállalati beszerzési gyakorlat eltéréseit. Ez a tanulmány a nemzetközi szakirodalmi háttér áttekintése után egy kérdőíves felmérés segítségével elemzi a zöldbeszerzési gyakorlat egyes tevékenységeit azzal a céllal, hogy a motivációs tényezők beszerzési tevékenységekre gyakorolt hatását mutassa. Eredménye, hogy kapcsolatot azonosít a válaszadó személyes motiváltsága és a vállalatának beszállítók kezelésére vonatkozó gyakorlata között.

13-21.oldal


Milicz Ákos – Jenővári Márton: Kontroller-feladatkörök a hazai állás hirdetések tükrében

A szerzők cikkükben a kontroller-munkakörre jellemző feladatok szakirodalmi elméletével, gyakorlati életből vett konkrét álláshirdetések feldolgozásának eredményeivel, valamint az ott ismertetett képességbeli és képzettségi követelményekkel foglalkoznak. A kontrollermunkakörre vonatkozó nemzetközi és hazai publikációk számos feladatot mutatnak be a kontroller-pozícióval összefüggésben, és ezzel kapcsolatban a kontroller személyiségére is különféle követelményeket támasztanak. Kutatásuk során 109 darab hazai álláshirdetést elemeztek és dolgoztak fel, kvalitatív módszertani alapokon, annak érdekében, hogy a szakirodalmakban felsorolt feladatokat ütköztessék a hazai vállalatok által Magyarországon megjelentetett kontroller-álláshirdetésekkel. Kutatásuk eredményeképpen megállapították, hogy a leggyakrabban kiemelt (legfontosabbnak
vélt) feladatok a valóságban igen sokszínűek, és azoknak egy része átfedésben van az elméleti publikációkban szereplő feladatokkal (pl. tervezésben való közreműködés, beszámolók készítése, költségelemzések elvégzése, kontrollingrendszer kiépítése és fejlesztése). Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a hazai hirdetésekből elmaradnak olyan tevékenységek, melyeket a szakirodalom a kontrollereknek szán feladatként, de a gyakorlatban ezeket a munkaadók nem tekintik szükséges elvégzendő kontrolleri feladatnak hazánkban (pl. adózási riportok összeállítása, adatok és jelentések megbízhatóságának biztosítása, belső folyamatok szabályozása, vagyon védelme és megőrzése adminisztratív eszközökkel).

22-33. oldal


Kovács Nikoletta: Az optimális ár meghatározásának módszere az értékteremtés szolgálatában

A tanulmány a mikroökonómia eszközrendszerét és a hazai gépjárműpiac 2013-as adatait segítségül hívva egy új módszert mutat be az ármeghatározás területén. A kutatás központi kérdése az, hogy hol található az a pont, amikor a fogyasztó elégedett a kínált minőséggel és árral – lehetőleg megfelelő időben – és a vállalat is elégedett a megszerzett profittal. A tanulmányban tehát az ármeghatározás során központi szerepet játszik a minőség és az idő, mint értékteremtő funkció. Az elemzés egyik legfőbb következtetése, hogy a profitmaximumból levezetett optimális ár a minőség és az idő különböző paraméterei mellett meghatározható. A módszer segítségével a vállalatok közgazdasági eszközrendszer segítségével kapnak egy új szemléletet működési paramétereik és egyben versenyprioritásaik (ár, költség, minőségszint, idő) felállításához.

34-40.oldal


Bencsik Andrea – Für Klaudia: Olcsó és okos – a frugal innováció és a tudásmenedzsment szimbiózisa

A tudásmenedzsment-rendszerek működtetése lassan elfogadottá, és a nagyobb vállalatok életében a mindennapok részévé vált az elmúlt években. A rendszer hordozta előnyök, lehetőségek teljes körű kiaknázása azonban közel sem mutat ilyen reményteli képet. Különösen igaz ez, ha a vállalati működés kulcsfolyamataival való kapcsolatát, egymásba épülését vizsgáljuk. E folyamatok közé tartozik az innováció is. Bár minden szakmabeli és laikus gondolkodás egyértelműen látja, hogy az innovációhoz tudás kell, és a tudásmenedzsment-rendszernek is a tudás az alapja, mégsem valósul meg e két terület szoros kapcsolata, együtt mozgása a siker érdekében. Különösen igaz ez a hiányosság a legújabb innovációs megoldásokban. A tanulmány a tudásmenedzsment-rendszer és a frugal innováció kapcsolatát, elvi és gyakorlati lehetőségeit mutatja be.

41-51.oldal


Szántó Richárd – Gáspár Judit: Beszámoló a SPUDM 25 konferenciáról

1969 óta kétévente rendezik meg a Subjective Probability, Utility, and Decision Making (SPUDM) elnevezésű konferenciát, amelynek 2015-ben a Döntéselmélet Tanszék szervezésében a Budapesti Corvinus Egyetem adott otthont. A konferencia tudományos tanácsának tagjai Adreas Glöckner, Ana Franco-Watkins, Ido Erev, Aczél Balázs és Szántó Richárd voltak, utóbbi egyben a konferencia szervezőbizottságának elnöki tisztét is betöltötte. A konferencia a European Association for Decision Making közgyűlésének is helyszíne egyben, a résztvevők itt határozzák meg a szervezet rövid távú céljait, döntenek a költségvetés felhasználásáról, és itt jelentik be a megválasztott, soron következő elnököt is, aki ebben az évben a Göttingeni Egyetem professzora, Andreas Glöckner lett. A rendezvényen mintegy 340-en vettek részt, főként Európából, de érkeztek kutatók Amerikából, Ázsiából és Ausztráliából is. A konferencia keretében megrendezett 40 szekcióban és 8 önálló szimpóziumon az ítéletalkotással és a döntéshozatallal (judgment and decision making) kapcsolatos szinte minden kutatási terület megjelent.

52-53.oldal


CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
55-56.oldal

Hidegh, Anna Laura: Critical Management Studies: Streams and Debates

The article provides an introduction into Critical Management Studies (CMS) continuing the series of papers about CMS started by Hidegh – Gelei – Primecz (2014) on the pages of Budapest Management Review. CMS is defined here in a different way as in the previously published Hungarian articles which were based on the Burrell-Morgan matrix (1979). This study exceeds the boundaries of the matrix by introducing management and management studies as a critical field step by step. The definition of CMS is followed by the main features of the field: denaturalization, anti-performativity and reflexivity (Fournier – Grey, 2000). Finally, the paper discusses the three most prevailing streams of CMS: postmodernism, critical theory and critical realism by providing an insight into the main debates among them.

Vörösmarty, Gyöngyi: The motivational background of green purchasing

Green purchasing practice of companies has indicated a number of research publications. These publications investigate drivers and barriers but rarely focus on how these motivational factors influence supplier management practice. The aim of this paper is to investigate this relationship. After presenting some literature results on motivation and identification of elements of green supplier management practice it will describe the research framework highlighting personal motivational attitudes. Survey results will be presented.

Milicz, Ákos – Jenővári, Márton: Controllers’ job functions in the Hungarian job advertisements

The scope of this article is comparing the statements of academic knowledge of the controllers’ roles in the organisations, to the results of processed substantive job advertisements throughout the Hungarian economy and labour flow, focusing especially on the manners of both ability and qualification requirements. Throughout the authors’ research they collected and analysed 109 controller job advertisements on the basis of qualitative methods, in order to compare the controllers’ tasks, listed by the profession, to the tasks listed by the inland corporations’ substantive controller’s job advertisements. They are to unfold unknown connections and differences, by coding the relevant contents of these advertisements for single- and multivariable analysation. In possession of their research’s results they statethat the most commonly listed tasks  on the labour market are rather colourful and are partially synchronized with the tasks listed in the above mentioned publications(e.g.: planning, reporting, cost calculations, controlling system development). The authors also state that the inland employers tend not to mark or consider tasks fitting to the controllers outlined by the profession, such as tax reports, providing the validity of used data and reporting systems, interior process conditioning,the protection of the company’s properties by administrative
assets.

Kovács, Nikoletta: The method of determining the optimal price for the service of value creation

The study points to a new method for determining price with the tools of microeconomics and data of the Hungarian car market. The focus of the research is on where to find the point where the consumer is satisfied with the quality and price offered – preferably right time – and the company is satisfied with the profit achieved. In this study, therefore, in setting prices plays a central role the quality and time as a value-added feature. One of the main conclusions of the analysis is that the optimal price can be determined by various parameters of the quality and time. The method of using the economic tools help companies get a new perspective and to set up their optimal operating parameters (price, cost, quality level, time).

Bencsik, Andrea – Für, Klaudia: Cheap and clever – symbiosis of frugal innovation and knowledge management

To operate a knowledge management system has become an accepted method and a part of everyday life in the biggest companies. The full circle exploitation of advantages and possibilities of this system does not show a hopeful picture. It is especially true when we examine relationships and constructions with other key belongs to above mentioned processes. Though every outsider and professional way of thinking sees clearly that knowledge is needed to innovate and knowledge is a basis of knowledge management, but the close connection of the two important processes has not been realized on behalf of success. Defectiveness is especially true in cases of the newest innovation methods.The paper shows the connection of frugal innovation and knowledge management, its theoretical and practical possibilities.

Utolsó frissítés: 2019.03.11.