November - 2019
H K S C P S V
  01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Vezetéstudomány 46(9-10) - September-October, 2015

LUKÁCS Rita
A vállalati társadalmi felelősségvállalás kommunikációjának elvei és eszközrendszere a marketingben

A vállalatok társadalmi felelősségvállalása egyre jobban érdekli az érintetteket, akik a vállalat CSR teljesítményével kapcsolatos információk megszerzése mellett nagyobb rálátást akarnak nyerni a vállalat tevékenységére és terveire, ráadásul részt is akarnak venni ezek kialakításában. A fokozódó elvárások paradigmaváltást igényelnek a vállalatok kommunikációs tevékenységében is, az egyirányú helyett kétirányú, illetve hálózati alapú kommunikációs stratégiákat, valamint új és újragondolt kommunikációs eszközöket. A cikk bemutatja a témával kapcsolatos főbb elveket és elméleteket, illetve a CSR-kommunikáció eszköztárát és az érintettek bevonása révén elérhető előnyöket.

2-11. oldal


BORGULYA Ágnes – KONCZOSNÉ SZOMBATHELYI Márta – SZONDI György
Nemzetközi vállalatok országhatárokon átívelÕ belső kommunikációjának menedzsmentje

A tanulmány célja a nemzetközi vállalatok nemzeti határokat átlépő belső kommunikációjának vizsgálata, azaz milyen stratégiákkal irányítják a vállalatok vezetői az eltérő szociokulturális környezetben folyó kommunikációt. A szerzők nemzetközi vállalatnak azokat tekintik, amelyek értékesítési divíziót, képviseleti irodát működtetnek országhatáraikon kívül, amelyeknek leányvállalataik vannak külföldön. „Standardizálás vagy differenciálás: nemzetközi nagyvállalatok magyarországi gazdálkodó egységeinek kommunikációja” témájú kutatásukban a Magyarországon leányvállalattal rendelkező nemzetközi vállalatokat vizsgálják. Különbséget tesznek a vállalaton kívüli (extern), valamint a vállalaton belüli (intern) nemzetközi kommunikáció között. A kutatás a vállalaton belüli nemzetközi kommunikációt vizsgálta, hangsúlyos kérdésköre a nemzetközi nagyvállalatok magyarországi gazdálkodó egységeikkel (leányvállalataikkal) folytatott kommunikációja. Módszerük a rendszerező szakértői interjú. A kis mintavételű kutatási projekt jellege modelltesztelő: Adler (1980), Perlmutter (1969) és Argenti (1994) modelljeit is figyelembe véve, Simone Huck (2005) standardizálás vs. differenciálás modelljét tesztelték. Azt tárták fel, hogy a nemzetközi nagyvállalatok magyarországi gazdálkodó egységeinek kommunikációja a standardizálás vagy a differenciálás modell, illetve e modellek vegyítése mentén leírhatók-e, vagyis modelltipikusak-e. Kutatásuk újdonságértékét az adja, hogy kevés irodalom foglalkozik a vállalat belső, de a külföldön működő egységek miatt mégis határokat átlépő kommunikációjával.

12-24.oldal


JÓZSA László – BRÁNYI Árpád
A társadalmi tőke egyes elemeinek hatása együttműködő dunántúli borászati vállalatok árpolitikájára

Napjainkban a vállalati együttműködések korábbiaknál erőteljesebb piaci jelenléte figyelhető meg a gazdaság számos területén, a stratégiai szövetségektől a beszállítói hálózatokon keresztül a klaszterekig. A piaci szereplők együttműködése versenyelőnyt biztosíthat, megkönnyítheti piaci térnyerésüket, továbbá a vállalati növekedést. Mind a nemzetközi, mind a magyar borágazat dinamikus átalakuláson megy keresztül, sorra jelennek meg a különféle vállalatközi együttműködések, kooperációk. A szerzők tanulmányukban feltárják a társadalmi tőke azon „puha” (soft) tényezőit, melyek révén a gazdasági szereplők hajlandóak összefogni, továbbá az együttműködés jellege szerint tipizálják és csoportosítják az együttműködésben részt vevő borászatokat. Ez a tipizálás segítséget nyújt a kooperáló borászati vállalatok árképzési politikájának mélyebb megismerésében.

25-34. oldal


LENTNER Csaba – SZEGEDI Krisztina – TATAY Tibor
A központi bankok társadalmi felelőssége

A szerzők tanulmányukban bemutatják a vállalati gyakorlatból ismert vállalati társadalmi felelősségvállalás (CSR) koncepció lehetséges központi banki értelmezését, kitérve a központi bankok gazdasági, jogi, etikai és filantróp (jótékonysági) felelősségére. Megközelítésüket az amerikai (FED), az európai (EKB) és a magyar (MNB) központi bank gyakorlatán keresztül mutatják be. Dolgozatuk alapgondolata, hogy egy valóban felelős intézmény minden rendelkezésére álló eszközzel a társadalmi jólétet segíti elő, ahogy a társadalom tagjai vonatkozásában Adam Smith megfogalmazta bő kétszáz évvel ezelőtt.

35-47. oldal


KELEMEN Zita – NAGY Péter – KEMÉNY Ildikó
A vásárlási élmények fenomenológiai vizsgálata felnőttek és serdülők körében - a Glamour napok esete

A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen fogyasztói motívumok és élmények kötik az egyéneket egy speciális vásárlási eseményhez, a Glamour Napokhoz. A szakirodalomban fellelhető főbb fogalmakra építve, úgymint a hedonisztikus/utilitáriánus értékek, önjutalmazás, impulzusvásárlás, a cikk bemutat egy kvalitatív kutatást felnőtt és serdülő női fogyasztók körében. A fenomenológiai módszertanra alapozva vizsgálják a szerzők,hogy milyen módon válto ztatta meg az alapvetően utilitáriánus és feladatorientált fogyasztói társadalmat Magyarországon a Glamour Napok. A tanulmány eredményei szerint a hedonisztikus és utilitáriánus értékek együttesen határozzák meg a vásárlási élményt, bár a két vizsgált korcsoportban eltérő módon jelennek meg e tendenciák. A fiatal felnőtt és serdülő vásárlók, a szülőktől való anyagi függés következtében, inkább az utilitáriánus és társas aspektusaira összpontosítanak az inkább felnőtteket célzó, és emiatt a korosztályukban különlegesnek számító eseménynek. A felnőtt fogyasztók esetében a Glamour Napok mint megérdemelt/kiérdemelt program jelenik meg, mely lehetőséget biztosít a mindennapokból való kitörésre és a bűntudat, valamint megbánás nélküli vásárlási élményre. A kutatás alapján levont főbb elméleti és gyakorlati következtetéseket, valamint a jövőbeli kutatási lehetőségeket egyaránt bemutatják a szerzők.

48-56. oldal


TERNAI Katalin – BORBÁSNÉ SZABÓ Ildikó
eBEST platform a kkv-klaszterek operatív és együttmÛködési folyamatainak támogatására

Az Európai Bizottság jelentése szerint a magyar kis- és középvállalkozások helyzete 2005 óta stagnál. Bár ezek a vállalkozások adják a magyar vállalkozások 99%-át, mégis a közbeszerzési, valamint a növekvő piacokhoz való hozzáférés terén számos akadállyal kerülnek szembe. Az eBEST projekten (Empowering Business Ecosystems of Small Service Enterprises to Face the Economic Crisis1) belül kialakított platform olyan funkcionalitással bír, ami mindamellett, hogy lehetővé teszi a vállalkozások szervezett csoportokba, azaz ökoszisztémákba rendeződését, hozzá tud járulni a fogyasztói igények kielégítése érdekében létrejövő ellátási lánc, illetve egyedi folyamatok mentén fellépő információszerzési, kommunikációs vagy együttműködési akadályok lebontásához.

57-66. oldal


KÖNYVISMERTETŐ
GAÁL Zoltán
Török László: A vezetés öröm-e? Vezetésen innen és túl Budapest, Noran Libro, 2015. 349 oldal

67-70.oldal

 

CIKKEK ANGOL ÖSSZEFOGLALÓI
71-72 .oldal


Lukács, Rita
Principles and tools of corporate social responsibility communication in marketing

Stakeholders are more and more interested in Corporate Social Responsibility. Besides gathering information about CSR-performance of corporations, stakeholders require more details about activities and plans of companies; furthermore, they want to participate at their construction. Increasing expectations call for a paradigm shift in corporate communications activities, two-way or network-based communication strategies instead of one-way communication, as well as new and re-considered communication tools. The article introduces relevant principles, theories, tools of CSR-communication and potential advantages of stakeholder engagement.


Borgulya, Ágnes – Konczosné Szombathelyi, Márta – Szondi, György
Cross-border intern corporate communication of international companies

This study is designed for examine the internal communication of international companies crossing nationalborders, as well as what strategies are available for CEOs to guide the communication among different sociocultural environment. International company is considered to be company which operates sales division and representative office across borders, which has subsidiaries abroad. The research investigated the theme of “standardization or differentiation: communication of international companies’ entities working in Hungary with subsidiaries. Extern and intern international communications are distinguished. The research examined this latter, the international communication within the company, and put into the focus the interaction between the parent companies and their subsidiaries. The authors’ method was the systematic expert interview. A small research project is regarded as model testing: considering Adler’s (1980) Perlmutter’s (1969) and Argenti’s (1994) models, Simone Huck’s (2005) standardization vs. differentiation model was tested. It is explored that whether communication of entities of the international companies operate in Hungary can be described with standardization or differentiation models or with their mix and whether are these companies model-typical or not. The specificities are explored in the models addition to the criteria and that which specific tasks are generated by the national and organisational culture, by the characteristics of national economy, by the level of information and communication technology for the company’s leadership. The novelty of this research comes from the fact that there is little literature regarded to the cross-border intern corporate communication.


Józsa, László – Brányi, Árpád
Effect of certain elements of social capital on pricing policy of cooperating Transdanubian wineries

Nowadays a wide range of cooperations can be observed from strategic alliances through networks of suppliers till clusters, due to the fact that market players through collaboration can gain competitive advantages, can facilitate their market penetration and corporate growth. Wineries, while currently going through a dynamic transformation, are no exceptions to this trend. The objective of this paper is to measure how social capital can influence network or cluster formation through soft factors such as trust and confidence, connectedness and regional identity. The paper also focuses on clustering and characterizing cooperation among wine growers and cellars. This typology serves then as a basis for analysing pricing policy of cooperating members.


Lentner, Csaba – SZegedi, Krisztina – Tatay, Tibor
Social responsibility of central banks

This paper studies a possible interpretation of Corporate Social Responsibility (CSR) known from business translated to the sphere of central banks, including the central banks’ economic, legal, ethical, and philanthropic (charity responsibilities. The authors’ approach is presented through practices of the Americcan (FED),  the European (ECB), and the Hungarian(MNB) Central Banks. The main idea in this paper isthat a responsible organisation  uses all means possibleto improve social wealth, as stated  by Adam Smith inrelevance to the members of the society over two hundredyears ago.


Kelemen, Zita – Nagy, Péter – Kemény, Ildikó
Investigating the Glamour Shopping Experience among adolescent and adult women

The present paper examines Hungarian women’s motivational drivers of participation in Glamour Days. The theoretical framework provides an extensive overview on hedonic/utilitarian shopping values, self-gifting as well as impulsive buying practices. Later, the current paper presents a qualitative research on adult and adolescent female consumers’ shopping experiences during Glamour Days. By building on the phenomenological methodology, this study also portrays how this shopping event has changed consumer society within the originally strongly utilitarian attitude driven Hungarian culture. The phenomenological interview results indicate different motives for pleasure-oriented shopping within the two age groups. On the one hand, adolescents mainly focused on the utilitarian dimensions of Glamour Days, helping them become members of an event that is exclusively held for adult women. On the other hand, adult women were motivated by both hedonic and utilitarian values manifested in a wide range of self gifting and impulse buying practices. Along with the practical and empirical implications, potential future directions are also discussed.


Ternai, Katalin – Borbásné Szabó, Ildikó
eBEST platform for supporting operational and cooperative processes of SME’s clusters

It is widely recognised that the most important factor for increasing the productivity of small companies is a deep adoption of computer-based applications and services. The FP7 SME eBEST project proposed a new operational environment specifically conceived for net worked small companies, supported by an advanced suite of ICT services, the eBEST platform. The paper aims at presenting the projects achievements that are validated by a number of company clusters of different EU countries and industry sectors. The general objectives of the eBEST project are attracting customers to work with the clustered companies, facilitating companies to collaborate with each other, and enabling associations to foster the devised innovation.

 

 

 

Utolsó frissítés: 2019.03.11.